Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpora výskumu a inovácií v zahraničí

Nemecko je celosvetovým lídrom v oblasti inovácií, ako aj vysoko atraktívne miesto pre vedu a výskum. Disponuje vysoko výkonným systémom výskumu, vývoja a inovácií, ktorý kombinuje základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj, zároveň si vyžaduje spoluprácu širokej škály odborných disciplín.

Postavenie Nemecka ako centra výskumu, vedy a podnikania je v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pre zvýšenie konkurencieschopnosti a navrhovanie riešení globálnych výziev. Silný vedecký sektor ponúka výborné podmienky pre akademickú excelentnosť, ako aj nápady na nové produkty a služby s pečaťou kvality „Made in Germany“.

Výdavky na výskum a vývoj

 

Nemecko sa vyznačuje vysokou intenzitou výskumu a vývoja (VaV) v rámci EÚ a výdavky na VaV dlhodobo prevyšujú priemer EÚ (graf 1).  Kým v roku 2000 predstavovali 2,41 % HDP, v roku 2017 vzrástli na 3,07 % HDP.  V roku 2018 dosiahli výdavky na VaV 3,13 % HDP a v roku 2019 3,17 % HDP, čím sa Nemecko zaradilo na 3. miesto v rámci EU-28 (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Nemecku (% HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

Podporná politika výskumu a vývoja

 

Nadobudnutie účinnosti Zákona o daňových stimuloch pre výskum a vývoj (Forschungszulagengesetz) v roku 2019 znamená, že aj v Nemecku je k dispozícii nástroj daňových stimulov pre činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Plánované hodnotenie bude musieť preukázať, či môže mať návrh použitých nástrojov požadovaný stimulačný účinok.

 

Od 30. júna 2020 je v Nemecku platný Zákon o príspevkoch na výskum, ktorý je zlučiteľný s požiadavkami štátnej pomoci podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (AGVO). Maximálna ročná výška grantov na výskum sa na roky 2020 – 2025 zvýšila na 1-milión EUR.

 

Pri zamestnávaní vlastných výskumných pracovníkov sa 25 % miezd a platov vrátane bezcolných odvodov na sociálne zabezpečenie započítava do ročnej daňovej povinnosti a všetky zostávajúce previsy sa preplácajú. Preplácanie umožňuje spoločnostiam profitovať z financovania aj vo fázach straty, takže príspevok na výskum je atraktívny aj pre začínajúce podniky so stratami pri zakladaní podniku.

 

Platí to aj pre zmluvný výskum, ktorý bol v pôvodnom návrhu zákona stále vylúčený. Príspevok, ktorý je splatný klientovi a nie dodávateľovi, predstavuje 15 % odmeny vyplatenej dodávateľovi. Hoci príspevok na výskum je tu 25 %, zohľadňuje sa iba 60 % odmeny.

 

Oprávnenými sú neobmedzení a obmedzení daňovníci v zmysle zákona o dani z príjmu a právnických osôb, pokiaľ nie sú oslobodení od dane a pokiaľ spĺňajú ďalšie požiadavky. Okrem toho sú spôsobilí aj podnikatelia, a teda aj partnerstvá. „Pridružené“ spoločnosti v zmysle zákona o akciových spoločnostiach môžu získať maximálne finančné prostriedky iba raz, zmluvne spolupracujúce spoločnosti môžu tak urobiť individuálne.

 

Projekty výskumu a vývoja sú odpočítateľné z daní, ak ich možno zaradiť do jednej alebo viacerých kategórií základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja.

 

Vývoj nových výrobkov alebo procesov je iba súčasťou experimentálneho vývoja, ak spĺňa určité kritériá. Projekty sú vylúčené z financovania, ak je produkt alebo proces v podstate už definovaný a hlavným cieľom je vývoj trhu.

 

 

Vlastný výskum

Na zamestnávanie vlastných zamestnancov prichádzajú do úvahy mzdy zamestnancov poverených výskumom pre príjemcu, ktorí podliehajú odpočtu dane zo mzdy, ako aj výdavky oslobodené od dane skutočne vynaložené na zabezpečenie budúcnosti zamestnancov (príspevky na sociálne zabezpečenie).

Na zabezpečenie dôkazov sa musí vytvoriť overiteľná dokumentácia. Ak sa zamestnanci často nepoužívajú výlučne na oprávnený projekt, najmä v malých a stredných podnikoch, môže to vyžadovať administratívne úsilie vzhľadom na rozdelenie miezd, ktoré je potom potrebné.

 

 

Zmluvný výskum

Pri zmluvnom výskume sa berie do úvahy 60 % odmeny vyplatenej dodávateľovi. Percentuálny podiel predstavuje paušálny podiel, ktorý sa má pripísať k mzdám u dodávateľa. Individuálne overenie osobných nákladov dodávateľa nie je potrebné a nemôže sa použiť na zvýšenie percentuálneho podielu.

Financovanie zmluvného výskumu sa neobmedzuje len na zmluvy s domácimi zmluvnými stranami. Medzi prijímateľské projekty patrí aj zmluvný výskum, v ktorom je dodávateľ usadený v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP).

 

 

Osobitosti výhradného vlastníctva a partnerstiev

Zákon ustanovuje osobitné predpisy pre výlučných vlastníkov a akcionárov podnikateľa. Podľa toho môže byť preukázaná vlastná práca živnostníkov a partnerov oprávnená na paušálnu sumu (40 EUR za pracovnú hodinu, maximálne 40 pracovných hodín za týždeň). To tiež umožňuje podnikateľom, ktorí nie sú organizovaní ako korporácie, využívať príspevok.

 


Maximálna suma a príspevok na výskum

Príspevok na výskum predstavuje 25 % z vymeriavacieho základu, ktorý je obmedzený na 2-milióny EUR, takže je možné ročne požadovať maximálne 1 000 000 EUR.

Príspevok na výskum je stanovený v samostatnom rozhodnutí a je plne pripočítaný k stanovenej dani pre nasledujúcu daň z príjmu alebo dane z príjmu právnických osôb. Ak príspevok na výskum presiahne stanovenú daň, vyplatí sa náhrada, aby spoločnosti v stratovej fáze mohli dostať platbu až do 100 %.

Prekročené výdavky môžu byť uprednostňované ako súčasť iných opatrení financovania. Zákon vyslovene ustanovuje možnosť kumulácie. Výdavky, ktoré boli zahrnuté do vymeriavacieho základu príspevku na výskum, sa však nesmú zahrnúť do kontextu iných grantov alebo dotácií.

 

 

Žiadosť o finančné prostriedky

Daňový stimul je viazaný na žiadosť. Príjemca možného daňového úradu na príspevok na výskum na základe úradne predpísaného záznamu údajov po oznámení fiškálneho roka. Oprávnení spolupodnikatelia žiadajú dodatočný daňový úrad.

Žiadosť obsahuje pri overovaní potvrdenia totožnosti každého výskumného a vývojového projektu uvedeného v žiadosti. Podrobnosti sú uvedené v žiadosti o výskum (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FzulBV) z 30. januára 2020.

Toto osvedčenie sa musí požiadať osobitne od orgánu, ktorý určí Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF).

 

 

Nadobudnutie účinnosti zákona a obmedzenia

Zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 2020. Oprávnené sú iba projekty, ktoré sa praktizujú po 1. januári 2020 alebo ktoré sú zadané po tomto dátume.

 

 

Ciele energetickej výskumnej politiky

 

Energetický výskum je strategickým prvkom inteligentnej energetickej politiky zameranej na budúcnosť. Je určená na pomoc pri plnení cieľov Spolkovej vlády Nemecka v oblasti energetiky a klímy. Do roku 2050 sa má spotreba primárnej energie, v porovnaní s rokom 2008, zredukovať na polovicu a podiel obnoviteľných energií sa má zvýšiť na 60 % hrubej konečnej spotreby energie s cieľom  dosiahnuť takmer klimaticky neutrálny fond budov.    

Nemecká Spolková vláda chce zároveň podporiť nemecké spoločnosti pri rozširovaní ich vedúceho postavenia v oblasti moderných energetických technológií. Ochrana klímy Klimaschutz a emisie CO2 nekončia na štátnych hraniciach. Nové energetické technológie sa nepoužívajú iba v Nemecku. Tieto sa tiež čoraz viac využívajú na celom svete. Tí, ktorí sú na špici a nemecké spoločnosti – výskumné inštitúcie zaujímajú veľmi dobrú východiskovú pozíciu v mnohých energetických technológiách – majú  skutočnú konkurenčnú výhodu na medzinárodných trhoch. To zabezpečí rast a zamestnanosť v Nemecku. Nemecko zároveň významným spôsobom prispieva k tvorbe medzinárodnej politiky v oblasti ochrany ovzdušia.                                                                                                                                      

Pretože úspech technologického vývoja a objavovanie úplne nových technológií nemožno predvídať, Nemecká Spolková vláda sa výslovne zaviazala k technologicky otvorenej energetickej politike.                                

Jedným z príkladov úspechu financovania energetického výskumu je fotovoltaika. Vo fotovoltaických systémoch premieňajú solárne články slnečné lúče priamo na elektrinu. Pred niekoľkými rokmi bola výroba solárnej energie stále jednou z najdrahších obnoviteľných energií. Vďaka technologickému rozvoju a súvisiacemu zníženiu nákladov patria dnes nové fotovoltaické systémy k najlacnejším technológiám obnoviteľnej energie. Technologický vývoj zďaleka nekončí, takže možno očakávať ďalšie znižovanie nákladov. Takéto zníženie nákladov by nebolo možné bez úspechov vo výskume a vývoji a ich praktickej implementácie.

Zároveň sa masívne zlepšili  aj technologické vlastnosti ako sú efektívnosť, životnosť a efektívne a spoľahlivé výrobné techniky. Úspech energetického výskumného programu a spotreba energie sa tiež výrazne premietajú do hrubého domáceho produktu. Podľa tradičných predstáv spotreba energie stúpa s hospodárskym rastom. Tento vzťah možno dobre ilustrovať porovnaním krajín. Krajiny s vysokým hrubým domácim produktom na obyvateľa, ako sú USA a Kanada, majú tiež vysokú spotrebu energie na obyvateľa. Krajiny, ktoré vytvárajú iba porovnateľne nízky hrubý domáci produkt na obyvateľa, ako napríklad Brazília alebo Čína, majú porovnateľne nízku spotrebu energie na obyvateľa. Nemecko dokazuje, že sú možné aj iné cesty. V päťdesiatych, šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia trendy v energetickom priemysle v Nemecku stále dobre zapadajú do tradičnej línie. Po zjednotení sa ukázal zásadne nový vzorec. Hrubý domáci produkt na obyvateľa vzrástol v Nemecku od roku 1990 do roku 2010 takmer o 30 % bez potreby vyššej spotreby energie. Tento trend smerom k vyššej energetickej účinnosti bude naďalej pokračovať a musí sa urýchliť.

 

Zdroj: Blanka Hermanová, BMWi

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Nemecko je silný inovátor, pričom inovačná výkonnosť krajiny sa v porovnaní s priemerom EÚ výrazne nezmenila v období od roku 2012. Firemné investície, inovátori a prepojenia sú najsilnejšou dimenziou inovácií v krajine. Nemecko dosahuje mimoriadne dobré výsledky v oblasti verejno-súkromných spoločných publikácií, výdavkov na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore, podnikov poskytujúcich školenia v oblasti IKT a verejné výdavky na výskum a vývoj. Atraktívne výskumné systémy, ľudské zdroje a priaznivé prostredie pre inovácie sú najslabšie inovačné dimenzie. Najnižšie skóre vykazuje Nemecko pri ukazovateľoch týkajúcich sa zahraničných doktorandov, obyvateľstva s terciárnym vzdelaním, celoživotného vzdelávania a výdavkov rizikového kapitálu.

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely s EÚ, Nemecko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v porovnaní s EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, podielu zamestnaných v high-tech a medium-tech výrobe a vládneho obstarávania produktov pokročilých technológií, a najväčší negatívny rozdiel v priemernej ročnej zmene HDP, vzniknutých podnikov a čistého prílevu PZI (EIS, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Nemecko naďalej patrí medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete (7. miesto), nasledované Švédskom a Veľkou Britániou. Napriek tomu, že Nemecko je najväčšou ekonomikou v EÚ, konkurencieschopnosť krajiny klesá. Nemecko kleslo o štyri miesta v indexe globálnej konkurencieschopnosti v porovnaní s rokom 2018 (3. miesto). Spomedzi 103 ukazovateľov dostalo Nemecko nižšie skóre v 53 oblastiach. Aj keď sa v správe WEF uvádza, že Nemecko bolo zaradené medzi č. 1, pokiaľ ide o inovačné schopnosti, dobre sa umiestnilo v makroekonomickej stabilite a infraštruktúre, zaostáva v oblasti – internet a mobilné siete. Podľa správy WEF, najväčšou slabinou Nemecka je relatívne nízka úroveň zavádzania IKT. Pokiaľ ide o využívanie informačných technológií, Nemecko zaostáva za všetkými pobaltskými a severskými krajinami a niekoľkými krajinami Perzského zálivu, ako aj Čínou a Ruskom. Dostupnosť širokopásmového internetu z optických vlákien zostáva v Nemecku aj naďalej výsadou (WEF, 2019).

 

V rebríčku Bloomberg Innovation Index 2020 Nemecko získalo 1. miesto a predstihlo Južnú Kóreu, ktorá bola na vrchole šesť rokov. Ročný index inovácií Bloomberg analyzuje desiatky kritérií pomocou siedmich metrík vrátane výdavkov na výskum a vývoj, počet domácich patentových prihlášok a počet domácich verejných spoločností v oblasti špičkových technológií. Nemecko vykazuje 88,21 zo 100 možných bodov (graf 2) (WEF, 2020).

 

V indexe Bloomberg sa Nemecko zaradilo medzi päť najlepších z troch kategórií – pridanej hodnoty vo výrobe, high-tech hustote a patentovej činnosti (Wirtschafts Woche, 2020).

 

Graf 2: Najinovatívnejšie krajiny sveta (Bloomberg Innovation Index)

Zdroj: Bloomberg (2020)

 

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Nemecko obsadilo 9. miesto (WIPO, 2020).

 

 

 

 

 

Cieľom novovzniknutej spoločnosti SprinD GmbH je podpora radikálnych inovácií. Komisia expertov je presvedčená, že manažmentu by sa v tejto súvislosti mala udeliť najvyššia miera nezávislosti od politickej kontroly. Komisia expertov vyzýva federálnu vládu, aby podporila opatrenia uvedené v stratégii blockchainu (Blockchain Strategy) a transparentne zdokumentovala dosiahnutie týchto medzníkov.


Podľa názoru komisie expertov pre výskum a inovácie (Expertenkommission Forschung und Innovation – EFI), sa účinky v súvislosti s plánovanou GAIA-X dátovou infraštruktúrou (GAIA-X data infrastructure) môžu byť dosiahnuté, ak bude GAIA-X implementovaná rýchlo, s kriticky minimálnou kapacitou a zaručujúcou vysoký stupeň spojenia s užívateľom.

Východné Nemecko ako inovačná lokalita – 30 rokov po znovuzjednotení Nemecka


Aj takmer 30 rokov po znovuzjednotení Nemecka (3. 10. 1990), existujú medzi Východným a Západným Nemeckom stále veľké štrukturálne rozdiely, ktoré okrem iného ovplyvňujú inovačné činnosti podnikov. Z porovnania štrukturálne podobných podnikov vyplýva, že úroveň inovačnej aktivity vo východonemeckých spoločnostiach sa v posledných rokoch priblížila úrovni západonemeckých spoločností. Východonemecké spoločnosti však stále musia dobiehať západonemecké, pokiaľ ide o zavádzanie inovačných aktivít a zavádzanie inovácií na trh.

 

 

Kybernetická bezpečnosť


Prebiehajúca digitalizácia a digitálne siete zvyšujú zraniteľnosť podnikov voči kybernetickým útokom. Mnoho spoločností si preto veľmi dobre uvedomuje potrebu chrániť svoje informačné technológie. Samotná kybernetická bezpečnosť je tiež predmetom inovačných aktivít. Pokiaľ ide o patenty na kybernetickú bezpečnosť, Nemecko je ďaleko za USA, Čínou a Japonskom.

 

 

Výmena znalostí a technológií medzi Nemeckom a Čínou

 

V Nemecku existuje obava, že výmena poznatkov a technológií s Čínou povedie k jednostrannému odlivu know-how a oslabí vedecké a ekonomické výsledky Nemecka. Dostupné empirické dôkazy nepodporujú hypotézu, že priame čínske investície v Nemecku viedli k oslabeniu hospodárskej výkonnosti dotknutých spoločností. Avšak podnikové investície a prevzatia zo strany čínskych investorov v zásade znamenajú riziko politického a strategického vplyvu. S cieľom zabezpečiť, aby vedecká spolupráca s Čínou prospela obom stranám, je potrebné náležite informovať zúčastnených nemeckých aktérov.

 • Malo by sa zriadiť centrálne kompetenčné centrum, ktoré by radilo nemeckým vedcom a poskytovalo odborné znalosti o právnych otázkach týkajúcich sa spolupráce a výskumu. Kompetenčné centrum by malo ďalej systematicky zhromažďovať a hodnotiť informácie o skúsenostiach a problémoch s nemecko-čínskou spoluprácou a spracovávať ich pre výskumných a administratívnych pracovníkov vo výskumných inštitúciách.
 • Mal by sa posilniť výskum a výučba, ktoré prispievajú k porozumeniu súčasného politického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v Číne. V tejto súvislosti by sa mala venovať pozornosť výučbe čínskych jazykových zručností.
 • Medzi rámcovými podmienkami a perspektívami vedeckej spolupráce medzi Nemeckom a Čínou by mala prebiehať intenzívna a nepretržitá výmena, ktorá by sa mala koordinovať s európskymi partnermi. Komisia expertov odporúča, aby sa čo najskôr po ukončení stratégie Číny vytvorenej BMBF (Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum) a po ukončení Sino-Nemeckej inovačnej platformy vytvorili vhodné formáty pre ďalšiu spoluprácu.

 

Zdroj: BMBF; EIS; WEF; https://www.bdo.de; eCORDA

BMBF má v úmysle zamerať sa na oblasť „Fotonické procesy na detekciu a kontrolu mikrobiálnych záťaží” na základe programu „Photonics Research Germany“.

BMBF týmto prispieva k implementácii „High-tech- stratégie Spolkovej  Nemeckej vlády.” Prostredníctvom h.u. Smernice o financovaní sleduje BMBF cieľ podporiť inovatívnych výskumných pracovníkov a spoločnosti pôsobiace v oblasti fotoniky, lekárskej techniky a tým významne prispievať k zdraviu a kvalite života obyvateľstva.

 

Kontaminácia populácie choroboplodnými vírusmi je už závažným globálnym problémom v medicíne, biotechnológii, potravinárskom priemysle a ochrane životného prostredia. Frekvenciu smrteľných infekcií odhaduje Svetová zdravotnícka organizácia WHO na celom svete na približne 17-miliónov ochorení ročne. Ročné výdavky na infekčné choroby sa v Spojených štátoch odhadujú na 120-miliárd USD. Odhady navyše predpokladajú, že až 15 % všetkých druhov rakoviny na celom svete je výsledkom infekcií. Zníženie tohto počtu infekcií na celom svete, zníženie rizika pre ľudí a životné prostredie a zníženie nákladov spojených s infekciami a kontamináciami sú hlavnými spoločenskými výzvami. Na prekonanie týchto problémov sú potrebné nové, inovatívne riešenia.

 

Prostredníctvom finančnej iniciatívy „Fotonické procesy na detekciu a kontrolu mikrobiálnych záťaží“ sleduje BMBF cieľ významne rozvíjať a posilniť túto oblasť. Zameriava sa na dostupnosť inovatívnych, profesionálnych, fotonických komponentov a systémov na detekciu a identifikáciu zárodkov a na ich dekontamináciu. Okrem toho by malo slúžiť na vybudovanie udržateľnej a rastúcej siete. Týmto spôsobom by sa mala zlepšiť zdravotná situácia a kvalita života obyvateľstva. Iniciatíva financovania realizuje ciele programu

„Photonics Research Germany“ (https://www.photonikforschung.de/foerderung/foerderprogramm.html).

Je súčasťou stratégie Spolkovej nemeckej vlády v oblasti špičkových technológií. Výsledky financovaného projektu sa môžu využiť iba v Spolkovej republike Nemecko alebo EHP1 a vo Švajčiarsku.

„Rámcový program zdravotného výskumu Spolkovej vlády Nemecka“ – „Digital Health Progress Hub“

Akčná oblasť 2: „Podpora inovácií – podpora lekárskeho pokroku“

 

Ciele Rámcového programu  – „Digital Health Progress Hub“

Digitálna sieť výskumu a starostlivosti ponúka veľký potenciál pre inteligentnú medicínu a pomôže zvýšiť kvalitu výsledkov liečby a bezpečnosť pacientov. Vďaka koncepcii modulárneho financovania „Lekárska informatika“ uverejnenej v roku 2015 chce BMBF významne prispieť k využitiu príležitostí digitalizácie pre medicínu. V súčasnej etape vývoja a vytvárania sietí v rámci iniciatívy lekárskej informatiky sa vyvíjajú technické a štrukturálne riešenia, ktoré spočiatku kombinujú údaje z výskumu a starostlivosti z univerzitných kliník a sprístupňujú ich na automatizovanú analýzu https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/medizininformatik.php).

 

Súčasné financovanie BMBF pre lekársku informatiku sa spočiatku zameriava na univerzitné kliniky s prebiehajúcim modulom financovania „etapa vývoja a vytvárania sietí“. Lekárska prax a regionálne nemocnice sú však ústredným prvkom lekárskej starostlivosti o mnohých pacientov. Preto bude osobitnou výzvou sprístupniť údaje o pacientoch, ktoré sa generujú v neuniverzitných zdravotníckych zariadeniach, na výskum v oblasti zdravia.

 

Prostredníctvom finančného modulu „Digital Health Progress Hub“ –  iniciatívy pre lekársku informatiku má preto BMBF v úmysle zaoberať sa lekárskymi údajmi o starostlivosti o pacientov v nemocničnej a ambulantnej oblasti. Cieľom je overiť uskutočniteľnosť medzisektorového poskytovania údajov kompatibilných s výskumom v lekárskej praxi regionálnej starostlivosti, ako aj modelové preskúmanie pridanej hodnoty pre pacientov, lekárskych odborníkov a vedu. Dôraz je spočiatku zameraný na pilotné vykonávanie konkrétnych príkladov použitia vo výskume a starostlivosti. Tieto príklady použitia by mali vychádzať z medzisektorového využívania údajov a zo spolupráce regionálnych zdravotníckych zariadení s jednou alebo viacerými univerzitnými nemocnicami. Okrem toho je možné pridať zdravotné údaje týkajúce sa pacientov z inštitúcií sociálneho zabezpečenia, registrov a iných príslušných držiteľov údajov. Príslušní partneri z oblasti lekárskej starostlivosti, výskumu, príslušných spoločností, zdravotných poisťovní a zástupcov pacientov majú úzko spolupracovať v centrách digitálneho pokroku.

 

Modul financovania lekárskej informatiky „Digital Progress Hubs Health“ prispieva k stratégii umelej inteligencie Spolkovej nemeckej vlády a je financovaný pomerne v rámci  opísaných aplikačných centier. Ako hlavná iniciatíva je modul financovania zakotvený aj v digitálnej stratégii BMBF. Centrá digitálneho pokroku poskytujú dôležité informácie o ďalšom vývoji koncepcie financovania lekárskej informatiky a o vytvorení elektronických záznamov o pacientoch kompatibilných s výskumom v Nemecku. Aspoň jedno „Centrum digitálneho pokroku“ by malo prispievať k cieľom Národnej dekády boja proti rakovine. Iniciatíva lekárskej informatiky je súčasťou „Rámcového programu zdravotného výskumu Nemeckej Spolkovej vlády“ a zameriava sa najmä na akčnú oblasť 2: „Podpora inovácií – podpora lekárskeho pokroku“.

Financovanie  výskumno – vývojových projektov je súčasťou strategických cieľov BMBF na posilnenie a rozšírenie Európskeho výskumného priestoru. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu medzi vedou a priemyslom s krajinami EÚ13 a pridruženými krajinami  EÚ a predstaviť ich do hlavných európskych inovačných programov.

 

Cieľom tejto Smernice o financovaní je podporovať bilaterálnu technologickú spoluprácu s Južnou Afrikou vo vybraných oblastiach, najmä posilnením úzkej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a prípadne výskumnými inštitúciami z oboch krajín. Osobitný význam má naďalej udržateľný príspevok k hodnotovým reťazcom v kľúčových otázkach. Je to opatrenie strategického financovania projektu.

 

Juhoafrické ministerstvo vedy a inovácií a nemecké BMBF podporujú spoločné výskumné a vývojové projekty zamerané na vývoj inovatívnych výrobkov a procesov. Toto oznámenie sa podáva v súlade s postupmi EUREKA: www.eureka.dlr.de. EUREKA je európska sieť s pridruženými krajinami na cezhraničnú spoluprácu v oblasti technologického výskumu a vývoja na civilné účely.

Cieľom je spojiť potenciál špecializovaného know-how a zdrojov dostupných v Európe a pridružených krajinách do projektov spolupráce, a tým ich efektívnejšie využívať. Cieľom stratégie BMBF pre Afriku je podpora internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu. Tieto fondy sú určené najmä na podporu prenosu vedomostí a inovácií a prispievajú k zlepšeniu hospodárskej perspektívy v afrických partnerských krajinách.

Rapídne demografické zmeny populácie, digitalizácia a tiež nové vedecké a technologické príležitosti ponúkajú príležitosti na zlepšenie zdravotníckeho systému, ale zároveň predstavujú výzvy pre zavedené  systémové kontrolné a hodnotiace mechanizmy a ich budúci trend vývoja. Dôležitosť výskumu v oblasti zdravotníckych služieb preto v posledných rokoch významne narastá, nároky a očakávania týkajúce sa prenosu výsledkov výskumu do zdravotníckej praxe sa neustále zvyšujú. Vývoj, testovanie, implementácia, hodnotenie a ďalší rozvoj inovatívnych, často komplexných zásahov, kladú nové požiadavky na všetkých zúčastnených aktérov.

 

Výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti je stále viac interdisciplinárny, medzisektorový s participáciou príslušných záujmových skupín z oblasti  zdravotníctva a tiež spoločnosti. Výskumní pracovníci v oblasti zdravotnej starostlivosti majú rôzne zázemie, napríklad z oblasti medicíny, psychológie, zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociológie. Na zvládnutie existujúcich problémov sú potrební vedecky a metodicky fundovaní výskumní pracovníci v oblasti zdravotnej starostlivosti. Rámcové podmienky sú však pre mladých vedcov často značne zložité. Činnosti v oblasti starostlivosti o pacienta, výskumu a rodiny sa často ťažko kombinujú. Vo výskume je tiež z dlhodobého hľadiska nedostatok pozícií, ktoré sú zakotvené v atraktívnom podpornom prostredí. Vďaka tomu sú pracovné podmienky pre mladých vedcov menej atraktívne a to nielen v klinickom výskume, ale aj v zdravotníctve.

 

Cieľom tohto opatrenia je propagovať pokročilých mladých vedcov v oblasti výskumu v zdravotníctve, ktorí sú už prostredníctvom vlastnej projektovej práce kvalifikovaní. Mali by mať preto aj možnosť ďalšej kvalifikácie a taktiež možnosť etablovať a profilovať sa  vo výskume zdravotníckych služieb. Účelom opatrenia je tiež pomôcť pripraviť študentov na profesúru, alebo inú funkciu vedeckého manažmentu. Za týmto účelom sú podporované juniorské výskumné skupiny, ktoré realizujú výskumný projekt, ktorý je relevantný z hľadiska ponuky a metodológie a bol tiež navrhnutý vedúcim juniorskej výskumnej skupiny. Týmto finančným opatrením BMBF prispieva k rozvoju „Rámcového programu zdravotníckeho výskumu Spolkovej vlády Nemecka“.

Smernica pre financovanie nadnárodných výskumných projektov:

Cieľ a účel financovania:

Predchádzanie priberaniu na váhe a obezite v kritických fázach života v rámci „Iniciatívy spoločného programu –  Zdravá strava pre zdravý život“ (JPI HDHL).

 

Zdravý životný štýl s vyváženou stravou a dostatočnou fyzickou aktivitou je rozhodujúci pre udržanie zdravia a pohody. Nezdravý životný štýl a zvyšujúci sa podiel starších ľudí v celkovej populácii sú spojené s rastúcou prevalenciou chronických chorôb, ako sú cukrovka, rakovina, kardiovaskulárne a neuro – degeneratívne choroby.

 

Iniciatíva spoločného európskeho programu – „Zdravá strava pre zdravý život“ (JPI HDHL) bola založená v roku 2010 ako dobrovoľníctvo a partnerstvo členských štátov a pridružených štátov Európskej únie s cieľom splniť uvedené výzvy. Hlavným cieľom JPI HDHL je lepšie porozumieť vzťahu medzi výživou, životným štýlom a zdravím prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a koordinácie výskumných činností. Tieto znalosti sa majú implementovať do stratégií, výrobkov a služieb, aby sa občanom v Európe a mimo nej umožnilo užívať si zdravý životný štýl. Nadmerná hmotnosť a obezita sú spojené s celým radom chronických stavov, ako sú kardiovaskulárne choroby, diabetes typu 2 a určité typy rakoviny. Zvyšujúca sa prevaha obezity v západných krajinách má veľký význam, pretože má vážne psychologické, sociálne a zdravotné následky. Obezita je výsledkom dlhodobej pozitívnej energetickej bilancie, pričom hlavným ovplyvňujúcim faktorom je príjem potravy a fyzická aktivita. Rovnako ako index telesnej hmotnosti sa výživa a telesné správanie jednotlivca, ktoré sa formuje v detstve, často udržiavajú podobným spôsobom od dospievania  až do dospelosti. Preto je veľmi dôležité zaviesť včasný zdravý životný štýl, aby sa  už v rannom veku zabránilo rozvoju nadváhy a obezity.

 

Ovplyvňujúcimi faktormi individuálneho zdravotného správania sú napr. osobné a sociálno-ekonomické faktory, ktoré sú determinované prostredím. Tieto zase závisia od autonómie a nezávislosti, kognitívnych funkcií, motivácie, vzdelania, sociálno-ekonomického postavenia a konfliktných životných povinností jednotlivca. Tieto faktory sa v priebehu života menia. Stratégie prevencie zamerané na tieto ovplyvňujúce faktory sa preto musia prispôsobiť rôznym fázam života. Takéto stratégie na zabránenie nezdravého prírastku hmotnosti sú naliehavo potrebné.

 

Táto smernica je štvrtou aktivitou spoločného financovania v rámci sieťového spolufinancovania ERA „HDHL-INTIMIC“ (HDHL-INTETInal MICrobiomics). Zameriava sa na podporu vynikajúcich nadnárodných výskumných konzorcií, ktoré vyvíjajú, implementujú a hodnotia inovačné stratégie a multidisciplinárne prístupy, ktoré bránia nadmernej hmotnosti a obezite, alebo ju znižujú v definovaných cieľových skupinách a v kritických fázach života. Ďalším cieľom je posilniť sieť medzi akademickou obcou a príslušnými zúčastnenými stranami, a tak zvýšiť vplyv projektov na prax v oblasti verejného zdravia.

 

Financujúce organizácie nasledujúcich krajín sa zišli s cieľom zabezpečiť toto opatrenie:

 • Belgicko;
 • Výskumná nadácia – Flámsko (FWO);
 • Fond pre vedecký výskum – FNRS (F.R.S. – FNRS);
 • Nemecko, Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF);
 • Francúzsko, Francúzska národná agentúra pre výskum (ANR);
 • Írsko, Health Research Board (HRB);
 • Taliansko, Národný inštitút zdravia (ISS);
 • Lotyšsko, Ministerstvo školstva a vedy (IZM);
 • Holandsko, Holandská organizácia pre výskum a vývoj v oblasti zdravia (ZonMw);
 • Španielsko, Španielska agentúra pre štátny výskum (AEI);
 • Česko, Ministerstvo školstva, mládeže a športu (MSMT);
 • Rakúsko, Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF).

 

Smernicu zverejňujú súčasne finančné organizácie v príslušnej krajine a centrálne ho koordinuje Spoločný sekretariát EÚ.

Spoločný sekretariát EÚ sa nachádza v belgickej finančnej organizácii „Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO)“.

 

Na skutočnú implementáciu národných podprojektov v sieti sa vzťahujú príslušné národné usmernenia.

Ďalšie dôležité informácie o tejto nadnárodnom smernici nájdete v texte oznámenia v anglickom jazyku a súvisiacej webovej stránke JPI HDHL

(https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020)

Cieľom tejto smernice BMBF z 12. 2. 2020 o financovaní je preskúmať možnosti a účinky (podporného) využívania „Big Data“ a umelej inteligencie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pre tento účel sa majú financovať také projekty, ktoré využívajú už doteraz vyvinuté technológie a rešpektujú etiku a ochranu údajov.

 • Výskum umelej inteligencie a „Big Data“, ako podporná technológia pre výučbu a učenie na vysokých školách;
 • Výskum využívania umelej inteligencie a „Big Data“ s cieľom preniesť ich do riadneho vysokoškolského vzdelávania;
 • Výskum aplikácií umelej inteligencie a „Big Data“ disciplinárne, špecifickým spôsobom, s cieľom získať prehľad o jednotlivých subjektoch pomocou technológie.

 

„Big Data“ (v zmysle veľkých a komplexných súborov údajov, ktoré si vyžadujú rôzne metódy vyhodnotenia, aby sa z nich mohli generovať nálezy) a umelá inteligencia (napríklad v zmysle systémov založených na vedomostiach, analýze vzorov a predikcii, alebo robotiky), to zn. nové kvality digitálnych technológií, ktorým bola v posledných rokoch venovaná zvýšená pozornosť vo vysokoškolskom vzdelávaní. Tieto idú nad rámec tradičných konceptov spracovania informácií a otvárajú nové možnosti aplikácie v celom študijnom cykle. Aplikácie umelej inteligencie a „Big Data“ majú potenciál umožniť individualizovaný, na učenie sa orientovaný, návrh vyučovacích a vzdelávacích procesov a zbaviť učiteľov bežných úloh. To zase otvára rozmanité príležitosti pre inovácie v didaktike a metodike a lepšiu organizáciu vysokoškolského vzdelávania, čo sa doteraz využívalo iba v obmedzenej miere.

 

Na teoreticko-koncepčnej úrovni už existuje množstvo prístupov k rentabilnému využívaniu umelej inteligencie a  „Big Data“. Existujú však rozdiely medzi možnosťami, ktoré sa pripisujú využívaniu umelej inteligencie a „Big Data“ a skutočnou implementáciou do praxe vysokoškolského vzdelávania a výskumom konkrétnych podmienok zlyhania. Existuje tiež potenciál pri používaní aplikácií umelej inteligencie a „Big Data“ na ich použitie v zmysle dôležitých cieľov sociálnej a vzdelávacej politiky, napríklad na zvýšenie úspešnosti štúdia (prostredníctvom individualizovaného poradenstva a podpory, vrátane prípravných alebo sprievodných štúdií), alebo na zvýšenie spravodlivého prístupu k štúdiu pre ľudí so zdravotným postihnutím (ako sú napríklad poruchy sluchu a zraku).

 

V nasledujúcom texte pojem digitálne vyššie vzdelávanie vždy zahŕňa celý proces digitalizácie rôznych fáz vysokoškolského vzdelávania, od počiatočného bakalárskeho a magisterského stupňa – vrátane úvodných a premosťovacích kurzov – cez doktorandské štúdium až po celoživotné vzdelávanie a ďalšie akademické vzdelávanie na univerzitách. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na projekty, ktoré skúmajú jednotlivé disciplíny a súvisiace aspekty, ako aj jednotlivé moduly alebo celé študijné programy.

Na výskumné zameranie „Digitálne vysoké školstvo“ v rámci priority financovania „Veda a univerzitný výskum“ sú naplánované celkom štyri smernice na financovanie a identifikáciu a využitie potenciálu spojeného s digitalizáciou.

 

Smernica z 10. februára 2016 o podpore výskumu v oblasti digitálneho vysokoškolského vzdelávania „Účinnosť a účinky súčasných prístupov a formátov / trendov a nových paradigiem v didaktike a technológii“ (prvá smernica o financovaní) bola zameraná na výskumné projekty s cieľom systematizovať existujúce znalosti a získať ich nové poznatky o vplyve a efektívnosti formátov digitálneho vzdelávania s ohľadom na základné kvalitatívne prvky vysokoškolského vzdelávania.

 

druhej Smernici z 31. júla 2017 o podpore výskumu v oblasti digitálneho vysokoškolského vzdelávania „Inovačné potenciály digitálneho vysokoškolského vzdelávania“ sa potom riešili kľúčové otázky, ktoré majú osobitný inovačný potenciál v súhre medzi didaktikou a technológiou pri vyrovnávaní sa s výzvami univerzitnej a vzdelávacej politiky a rozvojom expertíz medzinárodných výskumných kompetencií.

 

Tretia Smernica o financovaní zo 16. októbra 2018 „Disciplína a vyššie digitálne vzdelávanie súvisiace s predmetom“ bola zameraná na koncepty prototypov, digitálneho vyučovania a učenia sa v rámci jednotlivých disciplín a predmetov.

 

Štvrtá Smernica financovania, ktorá nasleduje, sa líši od predchádzajúcich smerníc tým, že sa výslovne zameriava na praktický výskum využívania umelej inteligencie a „Big Data“, ako hnacej sily inovácie v digitálnom vysokoškolskom vzdelávaní zameranom na daný predmet.

 

Týka sa to tých, ktorí majú záujem o financovanie, ktorí už majú skúsenosti s technológiami potrebnými pre výskumné projekty v oblasti využívaniu umelej inteligencie a „Big Data“, resp. tých, ktorí sú dostatočne interdisciplinárne orientovaní, aby mohli bezprostredne realizovať výskumný zámer.

Iónový kvantový počítač pre Mníchovské kvantové údolie (20. 12. 2023)

 

Duálne vzdelávanie 4.0 v hnedouhoľných regiónoch Nemecka (15. 12. 2023)

 

Akčný plán pre výskum robotiky v Nemecku (14. 12. 2023)

 

Nadácia Volkswagen sa podieľa na financovaní lekárskeho výskumu v Dolnom Sasku (14. 12. 2023)

 

Nemecko rozšírilo Národné centrum pre nádorové choroby (13. 12. 2023)

 

Národný akčný plán Nemecka pre Európsky výskumný priestor (12. 12. 2023)

 

Prvá vodíková tepláreň v Nemecku (11. 12. 2023)

 

Nemecko sa blíži k spusteniu šiestich výskumných misií (8. 12. 2023)

 

Ofenzíva umelej inteligencie v nemeckom vzdelávaní (8. 12. 2023)

 

Energetický sektor v Nemecku čakajú zmeny do roku 2030 (6. 12. 2023)

 

Najvyšší ranking udržateľného mesta Nemecka získal Heidelberg (5. 12. 2023)

 

Nová štúdia o rezistencii antibiotík v Nemecku (4. 12. 2023)

 

Fraunhoferova spoločnosť, DESY, Hereon a EMBL podpísali memorandum o porozumení pre užšiu spoluprácu (22. 11. 2023)

 

Nová liečba rakoviny od BioNTech je zjavne účinná (15. 11. 2023)

 

Nový podporný program pre výskum jadrovej fúzie Nemecko (31. 10. 2023)

 

Európsky Exascale-Supercomputer JUPITER  je pripravený na štart (26. 10. 2023)

 

Stratégia udržateľného rozvoja BMBF (25. 10. 2023)

 

Stratégia excelentnosti výskumu v Nemecku (24. 10. 2023)

 

Rovnoprávnosť vo vedeckom systéme a výskume Nemecka (20. 10. 2023)

 

Digitálna ekonomika a výskum spoločnosti v Nemecku (19. 10. 2023)

 

Digitálny summit 2023 Jena, Nemecko (18. 10. 2023)

 

Fraunhofer Roadmap: Európska komisia a odborná komunita diskutujú o udržateľnom a konkurencieschopnom biohospodárstve pre EÚ (17. 10. 2023)

 

Bezpečnostné riziká a odporúčania medzinárodnej spolupráce vo výskume (16. 10. 2023)

 

Berlínsky týždeň vedy –  Berlin Science Week (13. 10. 2023)

 

10. MikroSystemTechnik Kongres – MST 2023 (12. 10. 2023)

 

Implementácia Montrealskej dohody o ochrane, trvalo udržateľnom využívaní a obnove prírody v Nemecku (11. 10. 2023)

 

Pozvánka na konferenciu: „10 rokov činnosti Bioeconomy International“ Nemecko (10. 10. 2023)

 

Dáta pre lepšie zdravotníctvo v Nemecku (6. 10. 2023)

 

Stav klimatickej núdze – GermanZero Nemecko (5. 10. 2023)

 

Akčný plán umelej inteligencie AI Nemecko (3. 10. 2023)

 

Fraunhoferova spoločnosť spúšťa interného chatbota AI (6. 9. 2023)

 

Spoločnosť Maxa Plancka oslavuje 30. výročie vo východnom Nemecku (4. 9. 2023)

 

Interaktívne technológie pre zlepšenie zdravia a kvality života (25. 8. 2023)

 

Program Nemeckej Spolkovej vlády pre zelené mestá (24. 8. 2023)

 

Preťaženie zemegule (23. 8. 2023)

 

Nemecko zahájilo prípravu akčných plánov pre horúčavy (22. 8. 2023)

 

Otvorený prístup k vede „Open Access“ v Nemecku (17. 8. 2023)

 

Nemecko prijalo návrh zákona o prispôsobení sa klimatickým zmenám (16. 8. 2023)

 

Platforma klastrov v Nemecku (15. 8. 2023)

 

Pozičný dokument k nemeckému výskumu fúzií (14. 8. 2023)

 

Aktualizácia Národnej vodíkovej stratégie Nemecka (14.8.2023)

 

Reforma nemeckého zákona o ochrane klímy (14.8.2023)

 

Prínos Nemecka k hodnoteniu EÚ misií v programe „Horizont Európa“ (8.8.2023)

 

Pakt pre výskum a inovácie v Nemecku (3. 8. 2023)

 

Výskumné centrum DESY: Príprava na kvantový (výpočtový) skok (26. 7. 2023)

 

Nemecká stratégia excelentnosti vyvoláva obavy z vytvorenia elitnej vrstvy univerzít (21. 7. 2023)

 

Stratégia občianskej vedy 2030 pre Nemecko (26. 5. 2023)

 

Nemecká národná dekáda boja proti rakovine (18. 5. 2023)

 

Výročná správa BAM Report 2022-2023 Nemecko (10. 5. 2023)

 

Nemecko aktualizovalo plán na transfer výskumu v časticovej fyzike (24. 4. 2023)

 

Fínsko-nemecká spolupráca v oblasti zdravotníckych údajov urýchľuje inovácie (3. 4. 2023)

 

Posilnenie výskumu na nemeckých vysokých školách (23. 2. 2023)

 

Hodnotiaca správa výskumu a inovácií Nemecka na rok 2023 (20. 2. 2023)

 

Vedecký rok 2023 v zrkadle vesmíru (17. 2. 2023)

 

Plán štandardizácie obehového hospodárstva (15. 2. 2023)

 

Nová stratégia budúcnosti výskumu a inovácií v Nemecku (14. 2. 2023)

 

Nová štúdia o patentoch v oblasti vodíkových technológií (9. 2. 2023)

 

Bioresorbovateľná membrána na hojenie vnútorných a vonkajších rán (7. 2. 2023)

 

Štúdia ukazuje, ako Nemecko získava – a stráca – talent pre umelú inteligenciu (27. 1. 2023)

 

Vynikajúci mladí výskumníci pre vodíkovú ekonomiku: Začína sa nová postgraduálna škola BAM a BTU (24. 1. 2023)

 

Nová nemecká federálna agentúra dláždi cestu k vzniku spin-offov (20. 1. 2023)

 

Nemecké univerzity sa stále obávajú tlaku EÚ na reformu hodnotenia výskumu (13. 1. 2023)

 

Max Planck oslavuje 50 rokov transferu technológií (21. 12. 2022)

 

Nemecká výskumná nadácia poskytne 166-miliónov EUR na kolaboratívne výskumné centrá (28. 11. 2022)

 

Liek na rakovinu zakladateľov spoločnosti Biontech v štúdii presvedčil (25. 11. 2022)

 

Spin-off Max-Planckovho inštitútu vyvíja efektívnejšie batérie (22. 11. 2022)

 

Mobilné biologické laboratórium (16. 11. 2022)

 

Výskumný projekt EÚ: Nové nanopovlaky chránia pred vírusmi a baktériami (11. 10. 2022)

 

Inštitút Maxa Plancka prehodnocuje inkubáciu start-upov (28. 9. 2022)

 

Fraunhoferov inštitút oznámil spoločné vedenie svojho inštitútu UMSICHT (19. 8. 2022)

 

Štúdia: Bavorsko má jeden z najlepších vzdelávacích systémov v Nemecku (18. 8. 2022)

 

Nemecká štúdia poukazuje na obmedzenú protilátkovú odpoveď na Omicron varianty SARS-CoV-2 (15. 8. 2022)

 

Nemecko aktualizuje ambíciu rozvíjať trh s vodíkom (25. 7. 2022)

 

Vedúci nemecký donor vedy požaduje väčšie zameranie na základný výskum (18. 7. 2022)

 

DAAD: Výzva na prispôsobenie nemeckej vedeckej diplomacie pre „multipolárny svet“ (15. 7. 2022)

 

Vodík: BAM zriaďuje digitálne prepojenú výskumnú čerpaciu stanicu na zvýšenie bezpečnosti technológie (26. 5. 2022)

 

Hodnotenie výskumu: Nemecká výskumná nadácia vzbudzuje obavy, keď sa rozhovory o reforme EÚ chýlia ku koncu (20. 5. 2022)

 

BAM a BTU sa spojili, aby prekonali medzeru v zručnostiach Nemecka v oblasti vodíkových technológií (16. 5. 2022)

 

Nemecký Helmholtzov inštitút otvoril novú časť pre zdravotnícky výskum (27. 4. 2022)

 

Nemecká vláda schválila finančné prostriedky na kvantový výskum v DESY (22. 4. 2022)

 

Nemecká vláda udelila grant vo výške 7,4-milióna EUR na testovanie COVID-19 (13. 4. 2022)

 

Nová platforma BAM na testovanie bezpečnej prevádzky vodíkových potrubí (13. 4. 2022)

 

Inovatívne nanomateriály: Financovanie EÚ na zlepšenie výkonu polovodičov (8. 4. 2022)

 

Jelene v Nemecku a Rakúsku sa na rozdiel od severoamerických nenakazili SARS-CoV-2 (7. 4. 2022)

 

Koronavírus nielenže infikuje ľudskú sietnicu, ale môže sa v nej aj množiť (6. 4. 2022)

 

Nemecko podporuje výzvu na vytvorenie plánu EÚ pre ukrajinských akademikov (1. 4. 2022)

 

Spolková krajina Bavorsko a Fraunhoferova spoločnosť udelili cenu Huga Geigera mladým vedcom (31. 3. 2022)

 

Nová výročná správa BAM 2021/2022 v Nemecku (28. 3. 2022)

 

Nemecko stanovuje nové podrobnosti o vedeckých sankciách proti Rusku (25. 3. 2022)

 

Spolupráca Fraunhoferovho inštitútu v oblasti energetického výskumu so Spojenými arabskými emirátmi (23. 3. 2022)

 

Počet spin-off z Fraunhoferovho inštitútu napriek pandémii naďalej rastie (11. 3. 2022)

 

RNA interferencia by mohla byť novým prístupom k liečbe COVID-19 (10. 3. 2022)

 

Univerzita v Tübingene zriaďuje fond núdzového výskumu pre Ukrajinu (8. 3. 2022)

 

TU Berlín prerušuje všetku spoluprácu s Ruskom a zriaďuje fond pomoci (2. 3. 2022)

 

Anglo-nemecký výskumný tím využíva syntetickú biológiu na odhalenie tajomstiev „spike“ proteínu SARS-CoV-2 (28. 2. 2022)

 

Fraunhoferov inštitút v Nemecku otvára nové centrum pre senzorovú inteligenciu (28. 2. 2022)

 

Nemecké univerzity boli vyzvané, aby zmrazili vzťahy s Ruskom ako odvetu za inváziu (25. 2. 2022)

 

Hmotnosť neutrín stanovená pod jeden elektronvolt (15. 2. 2022)

 

Curevac začína klinickú štúdiu s mRNA vakcínou proti chrípke (14. 2. 2022)

 

Nová infraštruktúra pre DESY Innovation Factory v Nemecku dostáva svoju podobu (4. 2. 2022)

 

Založenie „Mníchovského kvantového údolia“ v Bavorsku (1. 2. 2022)

 

DESY: Kozmická chémia v laboratóriu (26. 1. 2022)

 

Nemecko predstavilo najvýkonnejší kvantový počítač (25. 1. 2022)

 

Nemecký výskum – na stope kozmických superinteligencií (24. 1. 2022)

 

Nemecko zavádza nové pravidlá pre obehové hospodárstvo (20. 1. 2022)

 

„Batériové fórum Nemecka“ pokračuje vo svojich virtuálnych podujatiach (14. 1. 2022)

 

Nemecko má novú ministerku pre vzdelávanie a výskum (11. 1. 2022)

 

„Ťažký vodík“ stabilizuje lieky (4. 1. 2022)

 

Program „ForBatt“ – projekty cirkulárnej batérie v Nemecku (15. 12. 2021)

 

Nemecko podporí medzinárodné laboratórium pre výskum „Zeleného vodíka“ (13. 12. 2021)

 

Nemecký biotech získal vládny grant vo výške 20,7-milióna EUR na terapiu COVID-19 (10. 12. 2021)

 

Klimatická neutralita – Internet z vodíka (9. 12. 2021)

 

Výsledky Technologického programu „Smart Service Welt II“ (8. 12. 2021)

 

Čo znamená nová nemecká vláda pre výskum a inovácie (6. 12. 2021)

 

Prínos Nemecka pre „Európsky pakt pre výskum a inovácie“ (3. 12. 2021)

 

Výskumné centrum DESY: Röntgenové lúče vrhajú nové svetlo na Alzheimerovu chorobu (2. 12. 2021)

 

Stratégia kvantových technológií v Nemecku – projekt Q-EXA (26. 11. 2021)

 

„Nemecko –  krajina výskumu a vývoja automobilového priemyslu budúcnosti“ (22. 11. 2021)

 

Výskum IKT: Nemecko a Francúzsko sú zodpovedné za polovicu všetkých priemyselných výdavkov EÚ (18. 11. 2021)

 

Výzvy za integritu výskumu (16. 11. 2021)

 

Nemecký výrobca vakcín proti COVID-19 BioNTech získal rakúsky start-up PhagoMed (12. 11. 2021)

 

Webinár: „Smart Innovation“ (10. 11. 2021)

 

Správa Nemeckej Spolkovej vlády o medzinárodnej spolupráci vo vzdelávaní, vede a výskume za roky 2019-2020 (9. 11. 2021)

 

Vedecké odporúčania „Nemeckej Národnej akadémie vied Leopoldina“ (5. 11. 2021)

 

Legislatívny rámec pre digitálne technológie v reálnych laboratóriách v Nemecku (15. 10. 2021)

 

Nemecká výskumná spolupráca je silná so susedmi, ale slabšia s Áziou (14. 10. 2021)

 

Vplyv klímy a analýza rizík pre Nemecko 2021 (13. 10. 2021)

 

Agenda kvantové technológie Nemecko 2030 (13. 10. 2021)

 

Vedecké klastre excelencie v Spolkových krajinách Nemecka (12. 10. 2021)

 

Nemeckí vedci našli nový spôsob merania hmotností čiernych dier (12. 10. 2021)

 

Britsko-nemecký výskumný projekt zistil možný faktor prispievajúci k závažnému ochoreniu Covid-19 (8. 10. 2021)

 

Výskumná sieť – Národná vodíková stratégia Nemecka (8. 10. 2021)

 

Hodnotiaca správa Nemeckej Spolkovej vlády o stave „Národnej vodíkovej stratégie“ (7. 10. 2021)

 

Výročná správa o energetike v Nemecku „Energie-Jahresbericht 2020“ (5. 10. 2021)

 

Štrukturálne zmeny v regiónoch prostredníctvom inovácií – kľúč k úspechu Nemecka (4. 10. 2021)

 

Vzdelávanie a výskum v číslach – Nemecko 2021 (1. 10. 2021)

 

Impulzy inovačnej politiky Nemecka 2021 (30. 9. 2021)

 

Etický kódex pre umelú inteligenciu v Nemecku (29. 9. 2021)

 

Nemecko podporí dátové kompetencie vedeckého dorastu (28.9. 2021)

 

Hodnotiaca správa výskumu a inovácií v Nemecku „EFI Gutachten 2021“ (27. 9. 2021)

 

Poľská a nemecká výskumná agentúra ohlásili spoločný výmenný program (24. 9. 2021)

 

Open Data – Stratégia Nemeckej Spolkovej vlády (17. 9. 2021)

 

Program „WIPANO“ – transfer znalostí a technológií prostredníctvom patentov a noriem v Nemecku (16. 9. 2021)

 

Rámcový program Nemeckej Spolkovej vlády pre výskum zdravia (13. 9. 2021)

 

Technologická suverenita budúcnosti Nemecka (27. 8. 2021)

 

Rámcový výskumný program Spolkovej vlády Nemecka v oblasti bezpečnosti informačných technológií (26. 8. 2021)

 

Nadácia VolkswagenStiftung podporí v Nemecku štyri nové centrá pre výskum vedeckej komunikácie (24. 8. 2021)

 

Štart kvantovej komunikácie v Nemecku (19. 8. 2021)

 

Nemecko a európske projekty dôveryhodnej elektroniky (18. 8. 2021)

 

Prispôsobenie liečby rakoviny kvantovým výpočtom (17. 8. 2021)

 

Nemecko investuje 1,9-milióna EUR na výskum adaptácie na klimatické zmeny (12. 8. 2021)

 

Výskum v Nemecku: Umelá inteligencia na detekciu krvácania do mozgu (10. 8. 2021)

 

BioNTech chce vyvinúť vakcínu proti malárii (27. 7. 2021)

 

Nemeckí vedci vypracovávajú požiadavky pre nastávajúceho ministra pre vedu (16. 7. 2021)

 

V Nemecku otvorili najväčšiu vodíkovú továreň v Európe (14. 7. 2021)

 

Vakcína od spoločnosti Biontech má dlhodobý účinok proti COVID-19 (30. 6. 2021)

 

Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz: model úspešnej štrukturálnej transformácie v Nemecku (29. 6. 2021)

 

Spoločnosť Biontech pripravuje rýchlu reakciu na nové varianty koronavírusu (24. 6. 2021)

 

Európska komisia podporí plán obnovy a odolnosti Nemecka (23. 6. 2021)

 

Spoločnosť Biontech začala štúdiu vakcíny mRNA proti rakovine (21. 6. 2021)

 

Dodatočných 40-miliónov EUR na výskum terapeutických látok COVID-19 v Nemecku (16. 6. 2021)

 

Fraunhoferov inštitút a VŠB – Technická univerzita v Ostrave začínajú nemecko-českú výskumnú spoluprácu v udržateľnej výrobe (11. 6. 2021)

 

Návrh národnej inovačnej agentúry v Nemecku (9. 6. 2021)

 

Výskum Fraunhoferovho inštitútu v oblasti batérií (6. 5. 2021)

 

TU Berlin: Aliancia univerzít v Berlíne podporuje medzinárodnú spoluprácu (14. 4. 2021)

 

Nová príručka BMBF „Funding your research in Germany (2021/2022)“ (12. 4. 2021)

 

Publikácia BMBF „Výskum a inovácie pre ľudí“ (9. 4. 2021)

 

Publikácia BMBF k High-Tech – stratégii 2025 (7. 4. 2021)

 

BAM má vedúcu úlohu v nemeckej federálnej sieti pre výskum vodíka (30. 3. 2021)

 

Publikácie BMBF  – informácie o sponzoroch a štipendiách v Nemecku (25. 3. 2021)

 

VolkswagenStiftung: Nová stratégia podpory výskumu 2021 (25. 3. 2021)

 

TU Berlín: Šesť nových laboratórií pre vedeckú komunikáciu (24. 3. 2021)

 

Fraunhoferov inštitút vyvíja ventilátor schopný filtrovať koronavírus z okolitého vzduchu (19. 3. 2021)

 

Stanovisko k návrhu Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre batérie (15. 3. 2021)

 

Nemecko vytvorí nové centrá pre výskum zdravia (12. 3. 2021)

 

Federálna správa BuWiN 2021 o mladých vedcoch v Nemecku (10. 3. 2021)

 

Výzva v Nemecku (ERA-MIN 2021) v rámci „Stratégie FONA“ (24. 2. 2021)

 

Nemecko zavádza budúce laboratóriá na ekologický vodík (12. 2. 2021)

 

Cena Einsteinovej nadácie pre podporu kvality vo výskume (11. 2. 2021)

 

Informačná príručka DAAD “Researchers Guide Germany” (9. 2. 2021)

 

Aktuálne výzvy a možnosti financovania projektov v oblasti výskumu, technológií a inovácií – Freie Universität Berlin (8. 2. 2021)

 

Nemecko vyhlásilo tri projekty v oblasti ekologického vodíka (18. 1. 2021)

 

Priority a úloha Nemecka v Európskom výskumnom priestore (16. 12. 2020)

 

Výzva na projekty: Nadácia Volkswagen Stiftung (10. 12. 2020)

 

Akčný plán Nemeckej Spolkovej vlády ErUM-Data (8. 12. 2020)

 

Inovačná súťaž v oblasti umelej inteligencie v Nemecku (25. 11. 2020)

 

Hightech-Stratégia 2025 v Nemecku: Bio – IT Inovácie (24. 11. 2020)

 

Správa Spolkovej vlády Nemecka o výskume a inováciách 2020 (24. 11. 2020)

 

Francúzsko-nemecký tlak na využitie vodíka poháňa snahu EÚ o ekologický zdroj energie (18. 11. 2020)

 

Národná stratégia Spolkovej vlády Nemecka pre energiu vodíka (10. 11. 2020)

 

Energetický výskum v Medzinárodnej energetickej agentúre (29. 10. 2020)

 

Kongres energetického výskumu (29. 10. 2020)

 

Stratégia Nemecka v Európskom výskumnom priestore (27. 10. 2020)

 

Vedci vítajú nemecký tlak na akademickú slobodu (23. 10. 2020)

 

Medzinárodná súťaž výskumných marketingových nápadov Nemeckej výskumnej nadácie (8. 10. 2020)

 

Pilotný workshop v Nemecku o financovaní Národného a Európskeho výskumu (8. 10. 2020)

 

Konferencia nemeckého predsedníctva v Rade EÚ o občianskej vede (16. 9. 2020)

 

Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ chce dohodu členských štátov o finálnych detailoch programu Horizon Europe do konca septembra 2020 (2. 9. 2020)

Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech dodá Japonsku 120-miliónov dávky vakcíny COVID-19 (3. 8. 2020)

Nemecko v medziregionálnej spolupráci (31. 7. 2020)

 

Nemecko financuje výskum koronavírusu ďalšími 45-miliónmi EUR (21. 7. 2020)

 

Nemci odštartovali svoje predsedníctvo v EÚ veľkými plánmi pre výskum a vzdelávanie (10. 7. 2020)

Nemecko oznámilo finančnú podporu 100-miliónov EUR na výskum batérií (9. 7. 2020)

Financovanie výskumu a vývoja v Nemecku: zákon o príspevku na výskum (3. 7. 2020)

 

Nemecko prebralo predsedníctvo Rady EÚ (2. 7. 2020)

 

Nemecko sa zaviazalo presadiť rozpočet EÚ (23. 6. 2020)

 

Nemecká spolková vláda investuje 300-miliónov EUR do spoločnosti CureVac na výrobu vakcín COVID-19 (15. 6. 2020)

 

Technologická suverenita stúpa v agende EÚ, keď Nemecko začína domáci elektronický program (10. 6. 2020)

 

GAIA-X: nový francúzsko-nemecký projekt cloud computingu (8. 6. 2020)

 

Nemecko predstavilo stimul vo výške 50-miliárd EUR pre technológie budúcnosti (5. 6. 2020)

 

Presun výstavy Automatica 2020 (2. 6. 2020)

 

Nový nemecký projekt bude využívať organoidy na skúmanie infekcie COVID-19 (29. 5. 2020)

 

Nemecko zaviedlo fond na záchranu výskumu vo výške 175-miliónov EUR (27. 5. 2020)

 

Nemecko sa priblížilo k cieľu výdavkov 3,5 % HDP na výskum a vývoj (18. 5. 2020)

 

COVID-19: Výskum v Nemecku (18. 5. 2020)

 

Informačný portál o koronavíruse (21. 4. 2020)

Švédsko je inovačným lídrom v EÚ, s dlhou históriou inovácií. Ako sociálny štát už dlhodobo podporuje inovácie a podnikanie. Sociálna stabilita krajiny a prístup k vládnej podpore, ako aj vysoký stupeň rovnosti sú dôležité faktory švédskeho úspechu. Sociálny štát bol kľúčom k rozvoju švédskeho podnikateľského prostredia. Skutočnosť, že existuje sociálna bezpečnostná sieť, ponúka podnikateľom slobodu experimentovať a riskovať.

Postavenie Nemecka ako centra výskumu, vedy a podnikania je v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pre zvýšenie konkurencieschopnosti a navrhovanie riešení globálnych výziev. Silný vedecký sektor ponúka výborné podmienky pre akademickú excelentnosť, ako aj nápady na nové produkty a služby s pečaťou kvality „Made in Germany“.

Dlhodobé zameranie Švédska na vzdelávanie a výskum malo tiež zásadný vplyv na inovačné kapacity. V roku 1842 krajina zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 7 do 13 rokov. Bol to krok, ktorý zmenil pravidlá hry, pretože zvýšil celkovú úroveň vzdelania medzi ľuďmi a stal sa dôležitou súčasťou švédskej cesty od chudobného poľnohospodárskeho štátu k prosperujúcemu lídrovi v oblasti inovácií. Dnes má vo Švédsku asi tretina populácie postsekundárne vzdelanie.

 

 

Investície do výskumu a vývoja


Pokiaľ ide o výskum a vývoj (VaV), Švédsko dokazuje svoj záväzok investovaním do výskumu a vývoja spravidla viac ako 3 % HDP krajiny (graf 1). To je výrazne viac ako je priemer EÚ. Švédsko je tak výnimkou pokiaľ ide o nárast intenzity výskumu a vývoja v celej EÚ, v súčasnosti má vôbec najvyššiu intenzitu VaV v rámci EÚ, pričom v roku 2019 investovalo do VaV 3,39 % HDP. Ambicióznym cieľom krajiny je vynaložiť na VaV 4 % HDP.

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj vo Švédsku (% HDP)

Zdroj: World Bank (2020)

Zelené technológie a biologické vedy sú dve oblasti, v ktorých vynikajú švédski vedci a spoločnosti. Švédska vláda vytvorila úrad biologických vied, ktorý sa venuje rozvoju národnej stratégie pre biologické vedy s cieľom ďalej propagovať túto oblasť.

 

 

Kľúčoví aktéri vo výskume

 

Vládna agentúra Vinnova zohráva ústrednú úlohu vo švédskom výskume. Inovačná agentúra propaguje a financuje výskumné projekty v mnohých oblastiach, od zdravotníctva a dopravy po priemyselné materiály a inteligentné mestá. V záujme posilnenia konkurencieschopnosti Švédska, Znalostná nadácia (KK-stftelsen) financuje výskum a vývoj kompetencií na švédskych univerzitách. Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast (Tillväxtverket) tiež posilňuje konkurencieschopnosť a uľahčuje podnikanie vo Švédsku.

 

 

Informačná infraštruktúra

 

Švédsko je rozlohou veľká krajina, preto je pre jej rozvoj životne dôležitá dobre fungujúca infraštruktúra – od železníc po telekomunikačné a širokopásmové pripojenie. Politiky, ktoré ponúkajú prístup k technológiám a internetu, prispeli k tomu, aby sa Švédsko stalo inovatívnou krajinou akou je dnes. V 90-tych rokoch 20. storočia švédska vláda silno podporovala rozvoj širokopásmovej siete a včasný prístup Švédov k rýchlemu internetu spojený s dotovanými programami požičiavania počítačov, ktorý pomohol kultivovať spoločnosť. V roku 2016 švédska vláda prijala novú stratégiu širokopásmového pripojenia. Jej cieľom je do roku 2025 pripojiť Švédsko k vysokorýchlostnému internetu.

 

Zdroj: https://sweden.se/business/innovation-in-sweden

Vzhľadom na to, že Švédi predstavujú iba 0,13 % celosvetovej populácie, nordický národ má na úroveň globálnych inovácií neúmerný vplyv. Švédsko je na vrchole hodnotiacej tabuľky inovácií v EÚ (Innovation Union Scoreboard). Index uverejnený Európskou komisiou hodnotí silné a slabé stránky národných inovačných systémov a pomáha krajinám určiť oblasti, ktorým by sa mali venovať.

Švédsko tiež dosiahlo vysoké hodnotenie v inovačných prieskumoch, ako je index prosperity Legatum (Legatum Prosperity Index) a globálny inovačný index. V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Švédsko obsadilo 2. miesto (WIPO, 2020).

 

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, Švédsko je inovačným lídrom. V období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť Švédska mierne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ. Ľudské zdroje, atraktívne výskumné systémy a priaznivé prostredie pre inovácie sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Švédsko má vysoké skóre vo väčšine ukazovateľov v porovnaní s EÚ, ale najmä pokiaľ ide o spoločné publikácie verejného a súkromného sektoru, celoživotné vzdelávanie, spoločné medzinárodné vedecké publikácie, a zahraničných doktorandov. Dopad predaja je najslabšou dimenziou inovácií s výkonnosťou pod priemerom EÚ. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú predaj inovácií nových produktov na trh a nových firiem, súkromné ​spolufinancovanie verejných výdavkov na výskum a vývoj, podniky poskytujúce IKT vzdelávanie a rizikový kapitál. Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely, Švédsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, podnikateľského vzdelávania na základných školách a odbornej prípravy a zamestnanosti v sektore zdieľaných služieb založených na znalostiach, najväčší negatívny rozdiel je v Švédsku v počte novovzniknutých podnikov, podiele zamestnanosti v priemyselnej výrobe a priemernej ročnej zmene HDP (EIS, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Švédsko obsadilo 8. miesto v rebríčku (Global Competitiveness Index – 81,2), nasledované Veľkou Britániou, Dánskom a Fínskom (WEF, 2019). Tým sa Švédsko zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete s najvyššou úrovňou inovačnej kapacity.

 

Švédsko vyniká v spolupráci s ostatnými a v medzinárodných vynálezoch na 1-milión obyvateľov je štvrté.

 

WEF však uvádza aj výzvy pre krajinu, ako sú vysoké dane a pracovné predpisy. Ďalšími potenciálne negatívnymi faktormi sú prudké nájomné a nedostatok bývania vo väčších mestách, čo v niektorých prípadoch sťažuje Švédsku najmä prilákanie mladých talentov v konkurencii s ostatnými európskymi mestami. Vysoké školné pre študentov z krajín mimo EÚ môže mať tiež negatívny vplyv na príťažlivosť Švédska. Ďalšou výzvou je počasie. Pretrvávajúce, temné a studené zimy Švédska môžu byť ťažkým miestom pre život. Na druhej strane tieto tvrdé zimy sa zároveň uvádzajú ako vysvetlenie vysokej úrovne kreativity vo Švédsku. Podľa niektorých názorov, dlhá, chladná sezóna povzbudzuje budúcich inovátorov, aby zostali doma, aby zdokonalili svoje zručnosti a rozvíjali svoje nápady. Ak je to pravda, švédsky duch inovácií môže byť ovplyvnený silou prírody.

 

Zdroj: https://sweden.se/business/innovation-in-sweden; https://ec.europa.eu; https://www.wipo.int; EIS (2020); WEF (2019); eCORDA

Švédska rada pre výskum udelila 660-miliónov SEK 143 výskumníkom Karolinska Institutet (1. 12. 2023)

 

Vinnova: Švédsko môže posilniť svoju pozíciu v kvantovej technológii (23. 3. 2023)

 

Vinnova a Švédska energetická agentúra oznámili financovanie 23 inovačných projektov (15. 2. 2023)

 

Švédsko sa od začiatku svojho predsedníctva zameriava na strategickú autonómiu (17. 1. 2023)

 

Nová databáza mapuje proteíny, ktoré by mohli predpovedať rakovinu (10. 1. 2023)

 

Švédsko stanovilo priority výskumu a vývoja pre nadchádzajúce predsedníctvo Rady EÚ (16. 12. 2022)

 

Nová politika otvorenej vedy na Štokholmskej univerzite (7. 10. 2022)

 

Štokholmská univerzita: Partnerstvo potrebné na dosiahnutie cieľov udržateľnosti (13. 5. 2022)

 

Použitie dostupných údajov o verejnom zdraví by viedlo k prísnejším kontrolám COVID-19 vo Švédsku (4. 5. 2022)

 

Štokholmská univerzita: dar 100-miliónov SEK pre matematikov (29. 4. 2022)

 

Vedci z Karolinska Institutet vyvinuli novú metódu na objavovanie fragmentov protilátok proti vznikajúcim variantom COVID-19 (5. 4. 2022)

 

Imunitná odpoveď chráni neočkovaných zdravotníckych pracovníkov pred COVID-19 (29. 3. 2022)

 

Čas na dlhodobú stratégiu ruských vedeckých vzťahov a akademickej spolupráce (12. 3. 2022)

 

Karolinska Institutet vymenoval riaditeľa nového Centra vedy o zdravotnej núdzi a pandémii (2. 3. 2022)

 

Výskumníci vo Švédsku zistili, že mutácie SARS-CoV-2 vyvolané hostiteľom obmedzujú jeho schopnosť replikácie (16. 2. 2022)

 

Štúdia vo Švédsku ukazala, že vakcíny v priebehu času naďalej chránia pred závažným ochorením COVID-19 (9. 2. 2022)

 

Štokholmská univerzita je súčasťou mnohomiliardovej investície do vedy o materiáloch (2. 2. 2022)

 

Zjednodušený proces pre spoločné výskumné projekty Švajčiarska so Švédskom (18. 1. 2022)

 

Analýza odpadových vôd v Göteborgu ukazuje rozsah šírenia Omikronu (14. 1. 2022)

 

Výrobca batérií Northvolt s podporou EIB montuje prvý lítium-iónový článok vo švédskom závode (5. 1. 2022)

 

EIT Health vybral švajčiarske a švédske tímy v programe otvorenej inovácie Wild Card (20. 12. 2021)

 

Výskumníci z Karolinska Institutet objavili novú imunoterapiu leukémie (9. 12. 2021)

 

Štokholmská univerzita sa zapája do projektu materiálového výskumu v hodnote 250-miliónov EUR (3. 12. 2021)

 

Výskum na Karolinska Institutet ukazuje, že dve dávky vakcíny zvyšujú hladiny protilátok v dýchacích cestách po COVID-19 (22. 10. 2021)

 

European innovation scoreboard 2021 (22. 6. 2021)

 

Webinár: Sustainability and Digital Innovation, the Next Business Shapers (17. 6. 2021)

 

Medzinárodné projekty medzi Švajčiarskom a Švédskom (15. 6. 2021)

 

Príležitosť pre startupy z oblasti inteligentného priemyslu (27. 5. 2021)

 

Správa NORDREGIO: Severské pohraničné spoločenstvá v čase COVID-19 (7. 5. 2021)

 

Vedci z Karolinska Institutet získali grant vo výške 6-miliónov EUR od švédskej Nadácie pre výskum detskej rakoviny (19. 4. 2021)

 

Prehodnotenie stratégie EÚ pre spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja (11. 3. 2021)

 

Dohoda v oblasti výskumu medzi Švédskom a Taiwanom v hodnote 8-miliónov EUR (6. 7. 2020)

Švajčiarsko je druhou najinovatívnejšou krajinou v Európe a jednou z najkonkurencieschopnejších krajín na svete. Pravidelne sa objavuje medzi špičkou krajín v medzinárodných porovnaniach globálnej konkurencieschopnosti, v podpore výskumu a inovácií. Švajčiarsko je zároveň krajinou s veľkou diverzitou (jazykovou, kultúrnou, hospodárskou), pričom je však veľmi otvorenou krajinou pre celý svet. V porovnaní s ostatnými krajinami má Švajčiarsko mimoriadne inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo, jedným z dôvodov je skutočnosť, že vzdelávaniu a výskumu sa v krajine prikladá veľký význam. Vo Švajčiarsku majú silnú pozíciu jednak veľké nadnárodne spoločnosti, ktoré tu majú sídlo, ako aj malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú vysokú úroveň inovačných kapacít. Švajčiarsko významne profituje z vnútorného trhu EÚ. Od 1.1.2017 je Švajčiarsko na zozname asociovaných krajín k programu Horizont 2020.

Výdavky na výskum a vývoj

 

Švajčiarsko patrí v súčasnosti medzi krajiny s najvyššími výdavkami na výskum a vývoj na svete 3,4 % HDP (2020). Súkromný sektor predstavuje viac ako dve tretiny švajčiarskych výdavkov na výskum a vývoj, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 3 % HDP alebo približne 22-miliárd CHF. Verejné financovanie výskumu závisí najmä od proaktívnej práce výskumných pracovníkov, zásad hospodárskej súťaže a medzinárodnej spolupráce.

 

Podľa globálneho prieskumu sú švajčiarske spoločnosti na 1. mieste v investíciách do výskumu a vývoja (VaV) na celom svete. Autori štúdie, analyzovali investície 500 najvýznamnejších medzinárodných spoločností do výskumu a vývoja. Výdavky v tomto sektore sa v roku 2017 zvýšili o 6 % na 532-miliárd EUR (601-miliárd CHF).

Spoločnosť Ernst & Young (EY) zistila, že švajčiarske spoločnosti investujú 6,6 % (2017) svojho obratu do výskumu a vývoja v porovnaní s priemerom 3,8 % na svete, pred konkurenciou z USA (5,9 %), Švédska (4,4 %) a Nemecka (4,1 %).


Výsledky prieskumu ukazujú, že švajčiarske spoločnosti včas uznali „význam inovácií pre svoju dlhodobú medzinárodnú konkurencieschopnosť a potrebu vysokých marží.“

 

Výdavky na výskum a vývoj vo Švajčiarsku dlhodobo prevyšujú priemer EU (graf 1). Kým v roku 2000 dosiahli 2,32 % HDP, v roku 2015 vzrástli na 3,37 % HDP, v roku 2017 dosiahli 3,29 % HDP (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj vo Švajčiarsku (% HDP)

 

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

Úloha Konfederácie a kantónov


Rozdelenie úloh medzi súkromný a verejný sektor v oblasti výskumu a inovácií sa časom etablovalo a je založené na dvoch pilieroch švajčiarskej politiky, konkrétne subsidiarite a liberálnom hospodárstve. Štát je aktívny v oblastiach, v ktorých má výslovný ústavný mandát. Vzdelávanie, výskum a inovácie existujú v komplexnom doplnkovom systéme, v ktorom sa prelínajú rôzne zodpovednosti a témy.

Štátne inštitúcie na všetkých politických úrovniach zabezpečujú pôdu pre vynikajúci výskum a úspešné inovácie. Okrem iného zabezpečujú kvalitu vzdelávania na všetkých úrovniach, sprístupňujú svoje verejné zariadenia a poskytujú spoľahlivé politické a právne prostredie.

Okrem toho vládne agentúry na rôznych úrovniach investujú do výskumu. Vo Švajčiarsku sa základný výskum uskutočňuje najmä na federálnych technologických inštitúciách a na univerzitách. Aplikovaný výskum a vývoj a prenos poznatkov do obchodovateľných inovácií sú však predovšetkým doménou súkromného sektora a univerzít aplikovaných vied.

Verejný sektor financuje výskum podľa liberálnych zásad. To znamená, že finančné prostriedky sa prideľujú na základe individuálnej iniciatívy výskumných pracovníkov na konkurenčnom základe, pričom rozhodujúcim faktorom je kvalita predložených návrhov. Podpora medzinárodnej spolupráce je ďalším základným kameňom tejto politiky.

Podľa zákona o podpore výskumu a inovácií (RIPA) je Konfederácia zodpovedná za podporu výskumu a inovácií prostredníctvom Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie (SNSF) a Švajčiarskej agentúry pre podporu inovácií (Innosuisse). Poskytuje tiež financovanie pre švajčiarske akadémie umení a vied a podporuje takmer 30 výskumných inštitúcií národného významu. Konfederácia napokon financuje výučbu a výskum v inštitúciách ETH.


Švajčiarske kantóny sa zasadzujú o podporu výskumu vo svojej úlohe financujúcich orgánov univerzít a univerzít aplikovaných vied.


Medzinárodná výskumná spolupráca


Medzinárodná spolupráca vo výskume je dôležitým základným kameňom vo Švajčiarsku. Švajčiarsko je zapojené do mnohých medzinárodných výskumných organizácií a výskumných programov, ako je Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) a viacročné výskumné rámcové programy EÚ, a tiež podporuje dvojstrannú spoluprácu v oblasti výskumu s vybranými prioritnými krajinami.

 

 

Podporná politika výskumu a inováciíČlánok 64 Švajčiarskej spolkovej ústavy zaväzuje Konfederáciu podporovať vedecký výskum a inovácie. Pri vykonávaní tejto úlohy

 • Konfederácia podporuje nezávislý základný výskum financovaním Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie na podporu vedeckého výskumu a vedeckých akadémií ako inštitúcií propagujúcich vedu;
 • Federálna rada poveruje Švajčiarsku národnú vedeckú nadáciu, aby uskutočňovala výskumné programy v oblastiach, v ktorých si štrukturálne nedostatky vedeckého systému vyžadujú koncentrovaný prístup alebo v ktorých si hospodárske a sociálne požiadavky vyžadujú konkrétne vedecké výsledky: národné centrá kompetencie vo výskume (NCCR); Národné výskumné programy (NRP);
 • Federálne financovanie výskumných inštitúcií národného významu;
 • Federálna správa financuje množstvo výskumných návrhov v rámci rezortného výskumu;
 • Konfederácia podporuje medzinárodnú spoluprácu vo výskume vo verejnom a súkromnom sektore vo Švajčiarsku v rámci medzinárodných výskumných programov, medzinárodných výskumných organizácií a bilaterálnych programov s prioritnými krajinami;
 • Konfederácia riadi a financuje Innosuisse ako agentúru na podporu aplikovaného výskumu a vývoja (VaV), na podporu podnikania a rozvoja start-upov.

 

 

Výskumná infraštruktúra

 

Švajčiarsky plán pre výskumné infraštruktúry (Swiss Roadmap for Research Infrastructures – SERI) je plánovací nástroj pre výskumné infraštruktúry. Plán 2019 bude preto slúžiť ako základ pre prípravu ERI (vzdelávanie, výskum a inovácie) 2021 – 2024.

 

Národné výskumné infraštruktúry

 

Nové národné infraštruktúrne projekty zahrnuté do cestovnej mapy z roku 2019 boli identifikované vo viacstupňovom procese. Po prvé, univerzity a inštitúcie ETH navrhli projekty výskumnej infraštruktúry ako súčasť prieskumu uskutočňovaného Radou ETH a švajčiarskymi univerzitami. Švajčiarska národná vedecká nadácia potom vyhodnotila vedeckú hodnotu projektov s cieľom určiť, ktoré z nich by mali mať prioritu. Rada ETH a swissuniversities nakoniec vyhodnotili projekty, ktoré boli z hľadiska financovania a implementácie prioritné.Medzinárodné výskumné infraštruktúry

 

Švajčiarska národná vedecká nadácia analyzovala dôležitosť účasti Švajčiarska na infraštruktúrach zahrnutých do európskeho plánu (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI), a to aj s cieľom stanoviť priority pre budúce švajčiarske investície. Spolková rada 17. apríla 2019 potvrdila plán výskumných infraštruktúr z roku 2019. Finančné rozhodnutia, ktoré majú význam pre Konfederáciu, sa prijmú v rámci ERI na roky 2021 – 2024.

 

Výhľad do roku 2023

 

Práce na pláne do roku 2023 sa už začali, najmä prostredníctvom mandátu udeleného SERI Švajčiarskej akadémii vied (SCNAT), ktorý spočíva v rozvoji individuálnych plánov pre konkrétne vedecké oblasti. Všeobecný postup pre plán 2023 bude totožný s postupom pre plán 2019. Výber sa uskutoční v troch fázach, zvážia sa iba nové infraštruktúry alebo podstatné vylepšenia a zodpovednosť za financovanie infraštruktúr navrhnutých univerzitami bude na nich. Plán SERI však navrhol niekoľko úprav na optimalizáciu procesu, ktoré boli konzultované do konca júna 2020. Proces a časový harmonogram sa vymedzia v druhej polovici roku 2020 v spolupráci s partnermi (Švajčiarska národná vedecká nadácia, švajčiarske samosprávy, SCNAT a rada ETH). Výber návrhov projektov univerzít a ETH sa začne v roku 2021 (fáza 1) a bude pokračovať v roku 2022 (fázy 2 a 3), pričom sa ukončí na jar 2023 uverejnením švajčiarskej plánu pre výskumné infraštruktúry 2023.

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, v období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť Švajčiarska mierne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ. Atraktívne výskumné systémy, ľudské zdroje a firemné investície sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Obzvlášť dobré skóre má Švajčiarsko pokiaľ ide o spoločné verejno-súkromné publikácie, zahraničných doktorandov, celoživotné vzdelávanie a spoločné medzinárodné vedecké publikácie. Dopady zamestnanosti, dopady na predaj a duševné bohatstvo sú najslabšou inovačnou dimenziou. Celkovo vo Švajčiarsku najnižšie skóre tvoria indikátory zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví, export medium a high-tech produktov, export služieb náročných na znalosti a inovatívne MSP spolupracujúce s ostatnými. Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Švajčiarsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel oproti EÚ pri podnikoch vynakladajúcich výdavky na špičkový výskum a vývoj, čistý príjem na obyvateľa a priame zahraničné investície, a najväčší negatívny rozdiel v počte podnikateľov, podiele na zamestnanosti v priemyselnej výrobe a priemernej ročnej zmene HDP (EIS, 2020).


Švajčiarsko v súčasnosti zastáva vedúce postavenie vo viacerých medzinárodných rebríčkoch v oblasti výskumu a inovácií, napríklad z hľadiska akademických publikácií týkajúcich sa veľkosti populácie alebo napríklad z hľadiska patentových prihlášok. Okrem toho sú švajčiarske akademické publikácie vysoko uznávané v medzinárodnej vedeckej komunite. Účasť Švajčiarska na konkurenčných rámcových programoch EÚ naďalej prináša úspešné výsledky, pričom Švajčiarsko má vedúce postavenie v miere úspešnosti schválených žiadostí a získaného financovania.

Tieto najvyššie hodnotenia ukazujú, že švajčiarska politika v oblasti výskumu a vývoja a rozdelenie zodpovedností medzi súkromné ​​a verejné zainteresované strany fungujú veľmi dobre. Výskum a inovácie sú však činnosti, ktoré sa vždy zameriavajú na budúcnosť, a preto zostávajú stálou výzvou. Vždy budeme musieť skúmať to, čo je zatiaľ nevyskúšané; rozvíjať to, čo ešte nebolo vyvinuté; a uviesť na trh to, čo ešte nebolo predané.

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Švajčiarsko obsadilo 1. miesto, rovnako ako v roku 2019. Je to už desiaty rok po sebe, čo je Švajčiarsko prvé v tomto rebríčku. Švajčiarsko dosahuje dobré výsledky v siedmich oblastiach indexu a je obzvlášť silné v oblastiach, ako sú vysoké výdavky na výskum a vývoj a inovatívny obchodný sektor. Radí sa tiež vysoko v kvalite inovácií – na 2. mieste za USA. Je to vďaka „vysokej kvalite jej univerzít a vedeckých publikácií“, ale aj snahám o „internacionalizáciu jej vynálezov“ (WIPO, 2020).

 

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Švajčiarsko obsadilo v rebríčku 5. miesto (Global Competitiveness Index – 82,3), nasledované Japonskom, Nemeckom a Švédskom. Tým sa zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete. Švajčiarsko je v špičke v rebríčku najkvalifikovanejšej pracovnej sily, prostredníctvom ktorej dokáže transformovať svoje inovácie na výrobky. Krajina vyniká v spolupráci – dostáva sa na špičku v oblasti medzinárodných vynálezov (71,42) na 1-milión obyvateľov (WEF, 2019).

Vo Švajčiarsku malo v roku 2018 44 % osôb vo veku 25 – 64 rokov terciárny titul v porovnaní s priemerom 39 % v krajinách OECD. Podiel dosiahnutého terciárneho vzdelania je vyšší pre mladšiu generáciu. Švajčiarsko má druhý najvyšší podiel držiteľov doktorátov spomedzi krajín OECD. Doktorské programy sa zdajú byť veľmi atraktívne pre zahraničných študentov. Absolvovanie aspoň vyššieho sekundárneho stupňa výrazne zlepšuje vyhliadky na zamestnanie vo Švajčiarsku, najmä pre mladých dospelých. Vzhľadom na význam odborných programov je miera zamestnanosti u osôb s vyšším sekundárnym alebo postsekundárnym neterciárnym vzdelaním podobná ako v prípade držiteľov vysokoškolského vzdelania. Rodové rozdiely vo vzdelaní sú vo Švajčiarsku mierne, rozdiely medzi jednotlivými študijnými odbormi však pretrvávajú. Muži sú nadmerne zastúpení vo vede, technike, strojárstve a matematike (STEM), zatiaľ čo v oblastiach týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok žien prevažujú ženy (OECD, 2020).

 

Podľa hodnotenia ARWU (Academic Ranking of World Universities), medzi tisíckou najlepších univerzít sveta má Švajčiarsko – University of Zurich na 56. mieste, University of Geneva na 59. mieste, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne na 83. mieste, University of Basel na 88. mieste.

Schéma 1: Veda a výskum vo Švajčiarsku

https://www.eda.admin.ch/content/dam/PRS-Web/bilder/infografiken/en/5.1.1_EN.jpg

Zdroj: https://www.sbfi

Rekordný počet spin-offov na ETH v roku 2023 (9. 1. 2024)

 

Švajčiarski výskumníci by mali mať možnosť uchádzať sa o granty Európskej rady pre výskum v roku 2024 (3. 1. 2024)

 

Spoločná iniciatíva pre dôveryhodnú AI (20. 12. 2023)

 

Federálna rada vo Švajčiarsku schválila návrh rokovacieho mandátu s EÚ (19. 12. 2023)

 

Nádej na rýchle pridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa po otvorení rokovaní Komisie (24. 11. 2023)

 

Švajčiarski výskumníci získali SNSF Starting Grants (23. 11. 2023)

 

CERN otvoril svoj areál v Ženeve na testovanie technológií šetrných ku klíme (2. 10. 2023)

 

Správa WIPO: Švajčiarsko je najinovatívnejšou krajinou sveta (2. 10. 2023)

 

Švajčiari očakávajú, že po dohode Veľkej Británie o pripojení k programu Horizont Európa počkajú na pripojenie najmenej do roku 2025 (18. 9. 2023)

 

Start-up AlpineAI ohlásil sprístupnenie textového generátora SwissGPT (22. 8. 2023)

 

Kvantová technológia na báze uhlíka (18. 8. 2023)

 

Tau-PET: Okno do budúcnosti pacientov s Alzheimerovou chorobou (17. 8. 2023)

 

Druhý švajčiarsky príspevok: Programy financovania pre krajiny strednej a východnej Európy (16. 8. 2023)

 

Prehodnotené spolužitie medveďa a človeka (15. 8. 2023)

 

Scientifica 2023: Najväčší vedecký festival vo Švajčiarsku (3. 8. 2023)

 

Liečba infekcií močového mechúra vírusmi (24. 7. 2023)

 

Nová analýza ukazuje, čo je v stávke pre švajčiarsku vedu tým, že nie je súčasťou Horizontu Európa (3. 7. 2023)

 

Hodnotenie QS: ETH Zürich je na vrchole vďaka dlhoročným investíciám do výskumu a výučby (30. 6.2023)

 

Einsteinova a Eulerova teória podrobená skúške (26. 6. 2023)

 

Výskum a vývoj vo Švajčiarsku v roku 2021 (29. 5. 2023)

 

Švajčiarsko oznámilo rezervné financovanie vo výške 625-miliónov EUR pre žiadateľov o Horizont Európa (26. 5. 2023)

 

SNSF: 1 500 nových výskumných projektov a 400 zahraničných stáží v jubilejnom roku (24. 5. 2023)

 

Strategické partnerstvo Univerzity v Zürichu a KU Leuven (22. 5. 2023)

 

Európsky parlament podporí výzvy, aby sa Švajčiarsko vrátilo do programu Erasmus+ (3. 5. 2023)

 

ETH Zürich podporuje medicínsky výskum s novou lokalitou v Schlierene (17. 4. 2023)

 

ETH Zürich hodnotí pokrok dosiahnutý v kvantovom výskume (22. 3. 2023)

 

Pridruženie k Horizont Európa by mala byť „prioritou“ vo vzťahoch medzi EÚ a Švajčiarskom, hovorí Šefčovič (17. 3. 2023)

 

COST: Rozvíjanie najlepších nápadov a projektov prostredníctvom dialógu (16. 3. 2023)

 

Švajčiarsko plánuje zmeny zákona o výskume a inováciách na podporu nových projektov CERN (14. 3. 2023)

 

Švajčiari hovoria o otvorenej vede s EÚ (9. 3. 2023)

 

Nepridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa by mohlo tvrdo zasiahnuť subjekty STEM – s dôsledkami pre inovácie (8. 3. 2023)

 

Kedy je remdesivir účinný proti COVID-19? (24. 2. 2023)

 

Nové údaje ukazujú náklady na vylúčenie Švajčiarska z Horizontu Európa (17. 2. 2023)

 

SNSF Consolidator Grants 2022: Schválených 30 projektov (10. 2. 2023)

 

Nový biomarker progresie ochorenia pri roztrúsenej skleróze (8. 2. 2023)

 

Objavili sa protilátky proti koronavírusom (3. 2. 2023)

 

Švajčiarska cena za vedu Marcel Benoist: spustenie nominácií (2. 2. 2023)

 

Výzva QuantERA 2023 (31. 1. 2023)

 

EÚ a Švajčiarsko diskutovali o Horizonte Európa v Davose (25. 1. 2023)

 

Európski výskumní lídri šokovali vylúčením Švajčiarska z európskeho orgánu výskumnej infraštruktúry (18. 1. 2023)

 

18 švajčiarskych projektov COST posilňuje siete s Európou (16. 1. 2023)

 

Spin-Off na UZH v roku 2022: Podnikateľské míľniky v biologických vedách (12. 1. 2023)

 

Digitálne dvojičky, nová liečba rakoviny a traja jednorožci (9. 1. 2023)

 

Firmy vo Švajčiarsku investujú viac do výskumu a vývoja vo Švajčiarsku (19. 12. 2022)

 

Podpora odborného vzdelávania a prípravy pomocou technológií (16. 12. 2022)

 

Aliancia ENLIGHT prijala Univerzitu v Berne (12. 12. 2022)

 

Švajčiarsko plánuje zákon o obmedzení fondov Horizont Európa (8. 12. 2022)

 

93 žiadostí o SNSF Advanced Grants 2022 (6. 12. 2022)

 

Švajčiarsko a Horizont Európa – čo bude ďalej? (25. 11. 2022)

 

Covid-19: Spike proteín už nie je jediným cieľom (23. 11. 2022)

 

Ako Covid-19 spôsobuje neurologické poškodenie (15. 11. 2022)

 

Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo podpísali významnú dohodu o vede a inováciách (10. 11. 2022)

 

Revolučná metóda na pozorovanie transportu buniek (25. 10. 2022)

 

ETH Zürich patrí medzi najlepšie univerzity v kontinentálnej Európe (13. 10. 2022)

 

Švajčiarsko vedie Globálny inovačný index 2022 (7. 10. 2022)

 

Umelá inteligencia zlepšuje testovanie liekov vo vzorkách pacientov pre personalizovanú medicínu (29. 9. 2022)

 

Švajčiarske ceny za vedu nadácií Marcel Benoist a Latsis (19. 9. 2022)

 

Švajčiarsko a program Horizont Európa (16. 9. 2022)

 

Švajčiarska vedecká nadácia (SNSF) rozširuje pilotný projekt na zjednodušenie správy publikovania s otvoreným prístupom (12. 9. 2022)

 

ETH Zürich: Nová reakcia uľahčuje objavovanie liekov (9. 9. 2022)

 

Rozsiahly švajčiarsky výskum Covid-19 (7. 9. 2022)

 

100.výročie Nobelovej ceny Alberta Einsteina (6. 9. 2022)

 

ETH Zürich a UBS začínajú partnerstvo na podporu inovácií a podnikania (25. 8. 2022)

 

SNSF – investuje do výskumníkov a ich nápadov už 70 rokov (19. 8. 2022)

 

Monitorovanie génových aktivít v živých bunkách (18. 8. 2022)

 

ETH Zürich zostáva najlepšou švajčiarskou univerzitou v šanghajskom rebríčku (17. 8. 2022)

 

Quantum Industry Day 2022 (17. 8. 2022)

 

Švajčiarske univerzity sa zapoja do európskych schém spolupráce (16. 8. 2022)

 

Vylepšený kandidát na vektorovú vakcínu COVID-19 (10. 8. 2022)

 

Trieda protilátok, ktorá sa zameriava na všetky koronavírusy (27. 7. 2022)

 

Vysokorýchlostné ukladanie CO2 objavené v baktériách (26. 7. 2022)

 

Narodenie počas pandémie nemá žiadny vplyv na správanie, uvádzajú švajčiarski vedci (18. 7. 2022)

 

Swiss Venture Capital Report (14. 7. 2022)

 

Švajčiarski vedci ukázali, prečo infekcia skoršími variantmi nechráni dobre pred omikronom (12. 7. 2022)

 

EPFL spin-off Alithea Genomics prináša sekvenovanie RNA do obdobia veľkých dát (30. 6. 2022)

 

Švajčiarske výdavky na výskum a vývoj klesnú o 16 % po vylúčení z programu Horizont Európa (29. 6. 2022)

 

ETH Zürich a TU Delft vyvíjajú modely pre sebestačné energetické systémy v Európe (15. 6. 2022)

 

Švajčiarske univerzity sa prepadli v globálnom rebríčku (10. 6. 2022)

 

Po prvýkrát bola ľudská pečeň ošetrená v prístroji a potom úspešne transplantovaná (2. 6. 2022)

 

Financovanie ôsmich národných kompetenčných centier vo výskume  vo Švajčiarsku (1. 6. 2022)

 

Včasné odhalenie psycho-sociálnych problémov po rakovine u detí (19. 5. 2022)

 

Baktérie s funkciou záznamu zachytávajú dobrý zdravotný stav (16. 5. 2022)

 

Nová zobrazovacia metóda zviditeľňuje mikroroboty v tele (12. 5. 2022)

 

Vylepšené a štandardizované hodnotenie (10. 5. 2022)

 

Projekt občianskej vedy vedie výskumný program tzv. dlhého COVIDu vo Švajčiarsku (5. 5. 2022)

 

To najlepšie zo Swissnex 2021: Výročná správa je dostupná online (29. 4. 2022)

 

Výskum financovaný SNSF: Otvorený prístup v roku 2020 narástol o 8 percentuálnych bodov (28. 4. 2022)

 

Čo si mladí ľudia myslia o prírodných vedách (27. 4. 2022)

 

Aké faktory určujú výskumné aktivity spoločností vo Švajčiarsku? (26. 4. 2022)

 

Švajčiarski vedci dokázali, že očkovanie proti COVID-19 výrazne znižuje infekčnú vírusovú záťaž (25. 4. 2022)

 

Približne sto vedcov z Ukrajiny na švajčiarskych univerzitách (21. 4. 2022)

 

Nové partnerstvo Švajčiarska s Bulharskom pre umelú inteligenciu (12. 4. 2022)

 

Rebríček QS World University zaradil ETH Zürich medzi 10 najlepších na svete pre 16 predmetov (6. 4. 2022)

 

Švajčiarsko zostáva globálnym lídrom v oblasti patentov (5. 4. 2022)

 

Nová dimenzia v transplantácii (31. 3. 2022)

 

ETH Zürich vydala výročnú správu (30. 3. 2022)

 

750 žiadostí o švajčiarske postdoktorandské štipendiá SNSF 2021 (28. 3. 2022)

 

Náš spánok ukazuje, ako veľmi riskujeme (22. 3. 2022)

 

Vedci objavujú pôvod metastáz (17. 3. 2022)

 

In-memory computing: rýchlejšie a energeticky efektívnejšie (10. 3. 2022)

 

Matematika pomáha umelej inteligencii v biomedicíne (3. 3. 2022)

 

Terapia svalovej dystrofie: Nový start-up v Biocentre Bazilejskej univerzity (1. 3. 2022)

 

“Toto je historický zlom” (25. 2. 2022)

 

Imunologická pamäť poskytuje dlhodobú ochranu pred koronavírusom (21. 2. 2022)

 

Skleróza multiplex: Štúdia s dvojčatami odhaľuje environmentálne a genetické vplyvy (18. 2. 2022)

 

Interakcie medzi génmi a prostredím, ktoré poháňajú autizmus (14. 2. 2022)

 

Nové príležitosti pre výskumné partnerstvá medzi Spojeným kráľovstvom a Švajčiarskom (10. 2. 2022)

 

Skúmanie architektúry nádorov (8. 2. 2022)

 

Projekty COST vo Švajčiarsku (2. 2. 2022)

 

Nový, lepší rýchly test na koronavírus (27. 1. 2022)

 

Prezentácia správy rizikového kapitálu v Zürichu (26. 1. 2022)

 

Odborníci na EPFL vo Švajčiarsku pomáhajú pri vývoji digitálnej značky dôveryhodnosti na zmiernenie online rizík (24. 1. 2022)

 

Spin-off spoločnosti Univerzity v Zürichu (UZH) v roku 2021 (19. 1. 2022)

 

Zjednodušený proces pre spoločné výskumné projekty Švajčiarska so Švédskom (18. 1. 2022)

 

Úspešné inovácie: Vývoj lieku proti Covid-19 vo Švajčiarsku (17. 1. 2022)

 

Sú to posledné ERC granty pre ETH? (12. 1. 2022)

 

25 spin-off z ETH Zürich v roku 2021 (7. 1. 2022).

 

Švajčiarski výskumníci analyzujú „spike“ proteín variantu Omicron v zobrazovacom laboratóriu EPFL (5. 1. 2022)

 

Črevné baktérie spojené so spánkovým režimom dojčiat (3. 1. 2022)

 

Federálna rada má v úmysle zvýšiť švajčiarsku podporu pre projekty CERN (22. 12. 2021)

 

232 žiadostí o granty v rámci výzvy SNSF Advanced Grants 2021 (21. 12. 2021)

 

EIT Health vybral švajčiarske a švédske tímy v programe otvorenej inovácie Wild Card (20. 12. 2021)

 

38-miliónov CHF na interdisciplinárny výskum vo Švajčiarsku (16. 12. 2021)

 

Odpadová voda poskytuje nový pohľad na dynamiku Covid-19 (15. 12. 2021)

 

Výskumníci vo Švajčiarsku prekonali významnú prekážku v oblasti kvantových počítačov (14. 12. 2021)

 

Rýchle PCR testy stlačením tlačidla (13. 12. 2021)

 

Innosuisse zvolila šiestich nových členov Rady pre inovácie (7. 12. 2021)

 

Inovatívny výskum nových vakcín vo Švajčiarsku (3. 12. 2021)

 

SNSF Starting Grants 2022 (1. 12. 2021)

 

Výročná správa “swiTTreport 2021” (29. 11. 2021)

 

Vystavenie neškodným koronavírusom zvyšuje imunitu proti SARS-CoV-2 (24. 11. 2021)

 

COVID-19: Očkovanie detí mladších ako 12 rokov (23. 11. 2021)

 

COVID-19 vedie ku krátkodobému a dlhodobému posunu v digitalizácii (22. 11. 2021)

 

Digitálna rekonštrukcia zdroja energie mozgu (16. 11. 2021)

 

Imunitné bunky verzus perzistentné vírusy (11. 11. 2021)

 

Protónová terapia na liečbu rakoviny pľúc vo Švajčiarsku (10. 11. 2021)

 

Švajčiarsko stráca vylúčením krajiny z programu Horizont Európa (8. 11. 2021)

 

Štúdia o dlhom Covide vo Švajčiarsku (4. 11. 2021)

 

Postdoc.Mobility vo Švajčiarsku (2. 11. 2021)

 

Funkčná precízna medicína predlžuje prežitie pacientov s pokročilou rakovinou krvi (25. 10. 2021)

 

ETH Zürich: Talent a tímový duch v srdci umelej inteligencie (22. 10. 2021)

 

Švajčiarsko – štipendium ESKAS pre postdoktorandov (21. 10. 2021)

 

V rozhovore s „Digital Einstein“ na ETH Zürich (15. 10. 2021)

 

ETH Zürich a Univerzita v Ženeve otvárajú nové laboratórium vedeckej diplomacie (11. 10. 2021)

 

Vybraných šesť víťazov i4Challenge 2021 vo Švajčiarsku (4. 10. 2021)

 

Vedci na EPFL vo Švajčiarsku zavádzajú nový prístup k recyklácii plastov (29. 9. 2021)

 

Inovatívne invalidné vozíky vo Švajčiarsku (28. 9. 2021)

 

Švajčiarsko si udržalo pozíciu svetového lídra v inováciách (24. 9. 2021)

 

Vylúčenie Švajčiarska z programu Horizont Európa bude trvať najmenej dva roky (31. 8. 2021)

 

Švajčiarski vedci vytvorili nový rekord vo výpočte hodnoty pí (31. 8. 2021)

 

Vylepšovanie aplikácií na trasovanie kontaktov v období COVID-19 (30. 8. 2021)

 

ETH Zürich je najudržateľnejšia švajčiarska univerzita (27. 8. 2021)

 

Mapa SupplyChainTech predstavuje viac ako 130 startupov vo Švajčiarsku (25. 8. 2021)

 

Spin-off Rheon Medical prináša revolúciu v chirurgickej liečbe glaukómu (19. 8. 2021)

 

Nová databáza by mohla urýchliť opätovné použitie liekov na rôzne choroby (16. 8. 2021)

 

Inovačný fond FONGIT vo Švajčiarsku vybral štyri startupy (11. 8. 2021)

 

Vylúčenie Švajčiarska z programu Horizont Európa bude trvať najmenej dva roky (31. 8. 2021)

 

Výskum na ETH Zürich: Okysličená krv na precvičovanie svalov (9. 8. 2021)

 

Globálny summit vzdelávania: Švajčiarsko oznámilo svoju podporu Globálnemu partnerstvu pre vzdelávanie na obdobie 2021 – 2025 (3. 8. 2021)

 

Odtlačky mozgu pomáhajú lekárom odhaliť neurologické ochorenie (28. 7. 2021)

 

Vedecký festival: Scientifica 2021 (27. 7. 2021)

 

Rakúsko nalieha na Európsku komisiu, aby okamžite začala asociačné rozhovory so Švajčiarskom (23. 7. 2021)

 

Investície do startupov vo Švajčiarsku (21. 7. 2021)

 

EÚ pozastavuje prístup Švajčiarska k grantom v rámci troch z najväčších výskumných programov (19. 7. 2021)

 

Výskum EPFL vo Švajčiarsku: Strojové učenie zlepšuje predikciu zotavenia po mozgovej príhode (14. 7. 2021)

 

Pomoc srdcu pri pumpovaní krvi umelou aortou (1. 7. 2021)

 

Spoločnosť Anavo Medical ocenená cenou Swiss-Nanotechnology Start-Up Prize (30. 6. 2021)

 

Startup Days 2021 vo Švajčiarsku (28. 6. 2021)

 

Švajčiarsko sa stalo najinovatívnejšou krajinou v Európe (24. 6. 2021)

 

Medzinárodné projekty medzi Švajčiarskom a Švédskom (15. 6. 2021)

 

ETH Zürich v top 10 na svete (9. 6. 2021)

 

Medzinárodne úspešný spin-off na ETH Zürich (2. 6. 2021)

 

Startup HAYA Therapeutics získal financovanie 18-miliónov CHF (1. 6. 2021)

 

Švajčiarsko upustilo od rozhovorov o novej rámcovej zmluve s EÚ (28. 5. 2021)

 

Švajčiarski vedci vyzývajú vládu, aby urovnala spor s Bruselom (19. 5. 2021)

 

Vedci z ETH Zürich používajú umelú inteligenciu na vývoj presnejších dotykových obrazoviek (18. 5. 2021)

 

Startup Akcelerátor: MassChallenge Switzerland 2021 (17. 5. 2021)

 

Liečba rakoviny u detí na UZH v Zürichu (12. 5. 2021)

 

SNSF financuje viac ako 80 % výskumných pracovníkov zo Švajčiarska pred prvým grantom ERC (10. 5. 2021)

 

Výskum UZH Zürich: Biomarker skoro detekuje závažný COVID-19 (7. 5. 2021)

 

ETH Zürich a PSI založili Quantum Computing Hub (5. 5. 2021)

 

Švajčiarsko na 4. mieste v investovaní do startupov v Európe (28. 4. 2021)

 

SNSF: 937-miliónov CHF vo Švajčiarsku na 3 300 nových výskumných projektov (27. 4. 2021)

 

Švajčiarsky akceleračný program Tech4Eva vzbudzuje globálny záujem (23. 4. 2021)

 

ETH Zürich: Najväčšia centrifúga na výskum v Európe (22. 4. 2021)

 

Výročná správa ETH Zürich 2020 (19. 4. 2020)

 

Výročná správa Swissnex 2020 (14. 4. 2021)

 

Uznanie a podpora pre švajčiarske startupy (9. 4. 2021)

 

Nový prehľad ponúk na financovanie energetických inovácií vo Švajčiarsku do roku 2022 (1. 4. 2021)

 

Projekt Phire: Transplantácia krvných kmeňových buniek podporená protilátkami (31. 3. 2021)

 

Spin-off ETH Zürich vyvíja inteligentné kamery (30. 3. 2021)

 

Platforma pre vedecko-technickú spoluprácu medzi Švajčiarskom a svetom (25. 3. 2021)

 

Spoločnosť ABB a ETH Zürich rozširujú partnerstvo na podporu výskumu robotiky (23. 3. 2021)

 

Virtuálna realita na dosah ruky (22. 3. 2021)

 

Špeciálna výročná publikácia o top švajčiarskych startupoch (15. 3. 2021)

 

Innosuisse a Švajčiarska národná vedecká nadácia zintenzívnili spoluprácu (8. 3. 2021)

 

Cena Marie Heim-Vögtlinovej – vynikajúcim mladým výskumníčkam vo Švajčiarsku (8. 3. 2021)

 

ETH Zürich je globálnym lídrom v oblasti vied o Zemi (4. 3. 2021)

 

10 start-upov a nový štipendijný program na Univerzite v Bazileji (3. 3. 2021)

 

SNSF podporí 22 doktorandov z humanitných a sociálnych vied (25. 2. 2021)

 

Izrael, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo sa pripoja k programu Horizont Európa do konca roka 2021 (24. 2. 2021)

 

Švajčiarska nadácia na podporu vedy: Medzinárodná stratégia a jej implementácia (15. 2. 2021)

 

Švajčiarska cena za vedu Marcel Benoist 2021 (9. 2. 2021)

 

Na ETH v Zürichu vyrobili 3D stent dýchacích ciest (4. 2. 2021)

 

Správa: Swiss Smart City Survey 2020 (2. 2. 2021)

 

Scenáre pre vzdelávací systém vo Švajčiarsku 2020-2029 (1. 2. 2021)

 

Swiss Venture Capital Report 2021 (29. 1. 2021)

 

Spin-off ETH Zürich získal 2,8-milióna USD za dôveryhodnú umelú inteligenciu (21. 1. 2021)

 

Politická patová situácia medzi EÚ a Švajčiarskom (13. 1. 2021)

 

Švajčiarsky startup radar 2020/2021 (7. 1. 2021)

 

Spin-off na ETH Zürich: Antivírusové textílie a vertikálne poľnohospodárstvo (7. 1. 2021)

 

17 švajčiarskych projektov COST na posilnenie spolupráce s Európou (4. 12. 2020)

 

ETH Zürich otvorila centrum pre výskum umelej inteligencie (30. 10. 2020)

 

Správa o podpore vzdelávania, výskumu a inovácií vo Švajčiarsku (1. 10. 2020)

 

Svetová súťaž Cybathlon 2020 naživo z 23 krajín (25. 9. 2020)

 

Švajčiarski vedci z ETH Zürich vyvinuli robot ovládajúci vysoko flexibilné nástroje (8. 9. 2020)

Vo Švajčiarsku bol znovu zvolený predseda Národnej rady pre výskum SNSF (7. 9. 2020)

 

Grant Ambizione – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) (7. 9. 2020)

 

28 nových projektov vo Švajčiarsku na výskum koronavírusu financovaných z NRP „COVID-19“ (4. 8. 2020)

 

Inovatívny výskum pre Národný výskumný program „COVID-19” vo Švajčiarsku (11. 6. 2020)

 

Švajčiarsko zdvojnásobilo financovanie 36 projektov COVID-19 na 9,4-milióna EUR a zriadilo výskumnú databázu (28. 5. 2020)

 

Inteligentná švajčiarska mobilná aplikácia v testovaní (26. 5. 2020)

Dánsko patrí k inovačným lídrom v EÚ a vo svete, má silnú vedeckú základňu, vysoké celkové investície do výskumných a vývojových činností a konkrétne silné stránky v mnohých oblastiach. Dánsko má moderné trhové hospodárstvo s rozvinutým priemyslom, s poprednými svetovými firmami vo farmaceutickom priemysle, biotechnológiách, námornej doprave a obnoviteľnej energii a vyznačuje sa vyspelým poľnohospodárskym odvetvím. Dánsko je vysoko hodnotené v kľúčových rebríčkoch inovácií.

Vedecká základňa

 

Dánsko sa môže pochváliť svetovou vedeckou základňou, najmä v oblasti biologických vied, kde vedie medzi krajinami OECD z hľadiska kvality vedeckých publikácií (najmä vo farmaceutických a biotechnologických). Pokiaľ ide o patentové prihlášky na obyvateľa, Dánsko tiež dosiahlo vynikajúce 9. miesto na svete. Medzi oblasti technologických výhod (vyjadrené v relatívnej špecializácii patentových prihlášok podľa odvetví v porovnaní so svetom) patria motory, čerpadlá a turbíny, potravinárska chémia, stavebné inžinierstvo, tepelné procesy a prístroje a ďalšie špeciálne stroje. Okrem toho sú jeho akademické inštitúcie medzinárodne dobre prepojené. Počet medzinárodných vedeckých publikácií je na úrovni 265 % priemeru EÚ v roku 2018, čo je najvyšší výsledok v EÚ (EK, 2019).

Výdavky na výskum a vývoj

 

Dánsko má ambicióznu politiku v oblasti výskumu. Výdavky na výskum a vývoj tu v poslednom období dosahujú 3 % HDP (graf 1), z čoho 1 % predstavujú vládne výdavky a 2 % súkromné ​​(o niečo menej ako 2 % prisľúbené v Barcelonskej dohode). V roku 2019 výdavky na VaV dosiahli 2,96 % HDP, pričom dánska vláda sa snaží v roku 2020 ešte viac stimulovať súkromný výskum a zaradiť sa medzi päť najlepších krajín OECD. Medzi kľúčové priority patrí to, aby sa dánske univerzity stali atraktívnejšími partnermi pre podniky, mala by sa zlepšiť spolupráca medzi výskumom a priemyslom, s cieľom rýchlejšie využívať výsledky výskumu a sprístupniť ich, napríklad malým a stredným podnikom a vládnym inštitúciám.

 

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Dánsku  – súkromný a verejný sektor (% HDP)

Zdroj: https://www.dst.dk

 

 

Výskum v Dánsku výrazne podporujú 3 najväčšie súkromné nadácie: Novo Nordisk, Lundbeck a Carlsberg. Súkromné ​​nadácie zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu, a to jednak preto, že vlastnia veľké spoločnosti náročné na výskum, jednak preto, že venujú značné sumy univerzitnému výskumu. Súčasná dánska vláda zdôraznila túžbu zintenzívniť spoluprácu medzi súkromnými nadáciami a vládnymi inštitúciami a v tejto súvislosti sa urobilo niekoľko pokusov o zvýšenie flexibility spravovania univerzít, ale doteraz bolo zaznamenaných len niekoľko hmatateľných politických iniciatív.

 

Mnoho dánskych nadácií je aktívnych v inovačných činnostiach mimo formálneho nastavenia VaVaI. Niekoľko z nich sa zapája do nových podnikov, sponzoruje startupy a poskytuje počiatočný kapitál pre nápady v počiatočnej fáze. V niektorých prípadoch ide o štandardné obchodné činnosti, ale v iných prípadoch sú motivované širším sociálnym účelom stimulovať inovácie a novú podnikateľskú činnosť.

 

Hoci Dánsko má silných medzinárodných aktérov v oblasti inovácií, v posledných rokoch bola v krajine zaznamenaná rastúca koncentrácia výskumnej a vývojovej činnosti v klesajúcom počte veľkých spoločností. Celkové výdavky na výskum a vývoj sú stále vysoké, ale absolútny počet spoločností pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja sa od roku 2009 znížil, pravdepodobne preto, že menšie podniky s obmedzenými činnosťami v oblasti výskumu a vývoja prestali investovať do výskumu a vývoja celkovo. Aj keď údaje o koncentrácii výskumu a vývoja sú nedostatočné, existujú náznaky, že ide o globálny trend, a preto nie je pre Dánsko jedinečný.

 

Z odvetvového hľadiska dominujú v dánskych výdavkoch na výskum a vývoj lekárske a zdravotnícke vedy, pričom súkromný aj verejný sektor tvoria približne 1/3 celkových výdavkov na výskum a vývoj. Výskum a vývoj v súkromnom sektore sa však výraznejšie zameriava na strojársky a technologický sektor. Celková priemyselná skladba Dánska nemá významný vplyv na intenzitu súkromného výskumu a vývoja v celom hospodárstve, zatiaľ čo v partnerských krajinách je priemyselná štruktúra viac zaujatá smerom k vysokým výdavkom na výskum a vývoj (EK, 2019).

 

 

Dánsky systém podpory inovácií


Dánsko má vysoko sofistikovaný a dobre rozvinutý systém podpory inovácií s mnohými inštitúciami, ktoré plnia špecifické úlohy. Inovácie zamerané na znalosti sú osobitným zameraním ministerstva vysokoškolského vzdelávania a vedy (MHES) a súvisiaci podporný systém je umiestnený najmä v rámci MHES, ktorý je zodpovedný za znalostnú inováciu. Ministerstvo priemyslu, podnikania a finančných záležitostí (MIBFA), ktoré je zodpovedné za systém podpory podnikania, sa zameriava na premietnutie inovácií založených na vedomostiach do komerčných výsledkov. MHES popisuje dánsky znalostný inovačný systém postavený na týchto vzájomne prepojených komponentoch (schéma 1):

 

 1. Inštitúcie pre spoločný výskum a inovácie.Medzi ne patrí osem dánskych univerzít, ktoré vykonávajú výskum, ponúkajú vzdelávanie založené na výskume, zapájajú sa do externej spolupráce a 23 ďalších vysokých vzdelávacích inštitúcii, sedem schválených výskumných technologických organizácií (RTO), ktoré vykonávajú výskum okrem technických služieb v špecializovaných oblastiach, ako aj verejné univerzitné nemocnice a sektorové výskumné inštitúcie.

 

 1. Výskumné technologické služby. Patria sem RTO, ktorých hlavnou úlohou jeposkytovať technické služby, ako napríklad laboratórne testovanie, kalibrácie na zabezpečenie súladu s normami atď. Do tejto oblasti sa čoraz viac zapájajú vysoké školy.

 

 1. Inštitúcie podporujúce podnikanie založené na znalostiach. Ekosystémy pre podnikanie existujú na univerzitách a okolo univerzít, ale sú tiež stanovenésúkromnými hráčmi.

 

 1. Zdroje financovania, ktoré sa skladajú z verejných a súkromných aktérov.

 

 1. Inovačné siete a zoskupenia, ktoré spájajú aktérov v systéme.

 

 

Schéma 1: Schematické znázornenie dánskeho národného inovačného systému

 

 

Zdroj: EK (2019)

 

Zdroj: https://www.dst.dk, eCORDA, EK (2019)

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, v priebehu obdobia od roku 2012 inovačná výkonnosť Dánska zostala približne rovnaká v porovnaní s EÚ. Atraktívne výskumné systémy, prostredie priaznivé pre inovácie a ľudské zdroje sú najsilnejšou inovačnou dimenziou. Dánsko má mimoriadne dobré skóre pokiaľ ide o spoločné verejno-súkromné publikácie, spoločné medzinárodné vedecké publikácie, celoživotné vzdelávanie a riadenie príležitostí pre podnikanie. Dopady na predaj a inovátori sú naopak najslabšie inovačné dimenzie. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú predaj inovácií orientovaných na trh a nových produktov orientovaných na firmy, výdavky na inovácie bez výskumu a vývoja, súkromné ​​spolufinancovanie verejných výdavkov na výskum a vývoj a MSP inovujúce vnútri podniku. Z hľadiska štrukturálnych rozdielov v porovnaní s EÚ, Dánsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, podnikateľské vzdelávanie a školenia na základných školách a HDP na obyvateľa, najväčší negatívny rozdiel bol v prípade novovzniknutých podnikov, čistého prílevu PZI a podiel zamestnanosti v priemyselnej výrobe (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Dánsko obsadilo 6. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Dánsko obsadilo 10. miesto (Global Competitiveness Index – 81,2), nasledované Fínskom, Taiwanom a Južnou Kóreou. Tým sa zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2019), WIPO

Fínsko je jedným z inovačných lídrov v EÚ. Je to krajina bohatá na intelektuálnu a vzdelávaciu reformu, v priebehu rokov iniciovala množstvo nových a jednoduchých zmien, ktoré úplne revolucionizovali vzdelávací systém. Hospodárstvo má založené na znalostiach kombinovaných s priemyslom. Výrobný sektor sa zmenšuje, čo odráža tak priemyselnú reštrukturalizáciu (najmä v elektronike v dôsledku zmien v spoločnosti Nokia), ako aj straty konkurencieschopnosti. V ekonomike dominuje high-tech a medium-tech, so stále silnou špecializáciou na IKT, drevársky a papierenský priemysel, priemysel kovoobrábania a základných kovov. Fínsko je svetovým lídrom v oblasti čistej energie.

Fínsko má silnú vedeckú základňu, vysoké výdavky verejného sektora na výskum a vývoj, vysoko hodnotené univerzity a relatívne vysokú mieru vedeckých publikácií v pomere k HDP.

 

 

Vzdelávací systém

 

Fínsko je známe svojím vzdelávacím systémom, ktorý je príkladom pre iné krajiny.

 

V posledných rokoch si fínsky vzdelávací systém získal veľkú pozornosť. Dôvodom je skutočnosť, že medzinárodné prieskumy, ako napríklad prieskumy uskutočňované v rámci Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) a OECD, neustále ukazujú, že fínski študenti patria medzi najlepších na svete a zanechávajú krajiny ako susedné Švédsko a USA ďaleko za sebou. Tento trend sa navyše neobmedzuje iba na nadaných alebo privilegovaných ľudí: možno ho pozorovať plošne a medzi študentmi rôzneho finančného a etnického pôvodu je malý rozdiel. Tajomstvo úspechu Fínska spočíva v školskom systéme, ktorý podľa všetkého odporuje všetkým normám západného vzdelávania. Tento systém, ktorý obmedzuje hodiny v triede a vyhýba sa domácim úlohám, známkam, písaniu esejí a testom, rozhodne stojí za bližší pohľad.

 

Od 70-tych rokov 20. storočia bolo vo Fínsku hlavnou hnacou silou vzdelávacieho systému poskytovanie rovnakých vzdelávacích príležitostí pre všetkých občanov a na dosiahnutie tohto cieľa sa prijali drastické opatrenia. Na úvod nie je potrebné platiť žiadne školné: školstvo je financované štátom od základného vzdelávania po vysokoškolské vzdelanie, čím sa bráni finančnej situácii študentov v tom, aby mali prekážky vo vzdelávaní. Školské materiály, knihy, jedlo a preprava sú tiež poskytované bezplatne. Snaha o rovnosť sa vzťahuje aj na vzdelávacie schopnosti študentov. Neexistuje nič také, ako je segregácia pre nadaných a tých, ktorí ich potrebujú dobehnúť, do oddelených tried, a dokonca aj deti s poruchami učenia sa učia v rovnakých triedach ako ich rovesníci. Okrem toho sa nezanedbáva rastúca populácia fínskych prisťahovalcov. V praxi známej ako pozitívna diskriminácia dostávajú deti, ktoré sa nenarodili vo Fínsku, špeciálne triedy, ktoré im majú pomôcť prispôsobiť sa systému vzdelávania v ich novej krajine.

 

Veľkú časť úspechu Fínska možno pripísať pozornosti, ktorú krajina venovala svojim pedagógom. Iba 10 % absolventov vysokých škôl je oprávnených získať magisterský titul financovaný štátom, ktorý musia všetci učitelia absolvovať, a práve z tohto súboru vysokokvalifikovaných jednotlivcov sú vychovávaní fínski pedagógovia. Je potrebné poznamenať, že výučba vo Fínsku nie je prácou s minimálnou mzdou, ako je to v USA; fínsky učiteľ je rovnako rešpektovaný ako lekár alebo právnik a je rovnako dobre odmeňovaný za svoju prácu. Z tohto dôvodu má Fínsko učiteľov, ktorým možno veriť, že vedia, čo je najlepšie pre ich študentov, a z veľkej časti Národná rada pre vzdelávanie ponecháva veci v rukách. To umožňuje decentralizovaný systém, v ktorom sa vnútroštátne učebné osnovy skladajú skôr z usmernení ako z prísnych predpisov, ktoré sa musia dodržiavať za každú cenu. Učitelia teda môžu vyskúšať rôzne metódy, niekedy kombinujúce triedy na rôznych úrovniach, aby podporovali lepšie správanie alebo vykonávali outdoorové aktivity na hodinách matematiky, aby našli, čo funguje pre ich konkrétnu skupinu študentov.

 

Všetky fínske revolučné opatrenia sa v podstate zužujú na školský systém, ktorý kladie viac dôrazu na študentov namiesto zdôrazňovania štatistík. Od fínskych študentov sa skutočne vyžaduje, aby absolvovali iba jeden štandardizovaný test po celú dobu, keď sú v škole, a to je matrikulačná skúška poskytnutá na konci vysokej školy. Je populárne maximum, že pedagógovia pripravujú študentov na život, nie ich učia, ako robiť testy. Je to vidieť na skutočnosti, že deti nezačnú školskú dochádzku skôr ako vo veku 7 rokov, namiesto toho, aby sa ponáhľali do povinnej školskej dochádzky v skoršom veku, keď môžu byť menej pripravené na to, aby sa učili, a môžu byť viac vystavené stresu. Pomáha tiež, aby sa klasifikácia nevykonávala počas prvých 6 rokov ich vzdelávania, aby sa mohli slobodne učiť svojím vlastným tempom v prostredí, ktoré uznáva dôležitosť voľného času a iných odborných činností ako pomôcok pri vzdelávaní. Nízky pomer medzi študentmi a učiteľmi je ďalším faktorom, ktorý prispieva k ich úspechu, pretože to umožňuje učiteľom osobne spoznať každé dieťa, a tak prispôsobiť svoje metódy tak, aby vyhovovali ich potrebám. Učitelia sa často držia jednej skupiny detí počas niekoľkých školských semestrov, takže sa dostatočne oboznámia so svojimi študentmi, ku ktorým je možné pristupovať pre čokoľvek, od vedeckých problémov až po nájdenie spôsobu ako sa vyrovnať s náročným domácim prostredím.

 

Aj keď Fínsko v posledných rokoch skĺzlo v medzinárodnom rebríčku PISA v oblasti vzdelávania, stále je ďaleko pred väčšinou európskych krajín  v matematike, vede a čítaní (schéma 1).

 

Schéma 1: Priemerné skóre PISA – porovnanie Fínska so svetom

Zdroj: WEF (2019)

 

 

Zdroj: https://www.finlandschooleducation.com; WEF

Hoci fínsky systém vedy, technológií a inovácií (Science, Technology and Innovation – STI) dosahuje pomerne vysoký štandard OECD (vysoké investície do ľudského kapitálu a vzdelávania), sociálno-ekonomické ukazovatele, ako sú nerovnosť, nezamestnanosť a produktivita, stagnujú alebo odrážajú klesajúci trend. Produktivita práce je pod priemerom OECD a od roku 2013 stagnuje. Vývoz zostáva slabý z dôvodu narušenej konkurencieschopnosti a spomalenia ruského hospodárstva. Podiel tovaru s vyspelou technikou na celkovom vývoze klesol z 23 % v roku 2005 na 6 % na začiatku roku 2016.

Fínska vláda realizovala úspornú agendu, ktorá mala v úmysle vyrovnať pomer HDP k dlhu, a rozpočtové škrty tiež ovplyvnili výdavky na výskum, vývoj a inovácie. Strategický vládny program predsedu vlády sa začal v roku 2015 na základe piatich strategických priorít: i) zamestnanosť a konkurencieschopnosť; ii) znalosti a vzdelávanie; iii) blahobyt a zdravotná starostlivosť; iv) biohospodárstvo a čisté technológie; a v) digitalizácia, experimentovanie a deregulácia.

 

Jedným zo základov, na ktorom bude Fínsko naďalej rásť, je obrovská základňa zručností, ktorá bola vyvinutá počas rozkvetu spoločnosti Nokia. Tisíce ľudí, ktorí prišli o prácu po odstúpení spoločnosti z výroby mobilných telefónov, boli odhodlaní založiť nové spoločnosti a využívať svoje zručnosti v oblasti IKT v rôznych odvetviach.

 

 

Výskum, vývoj a inovácie v podnikoch

 

Fínska agentúra pre podporu technológií a inovácií (Tekes) presunula dôraz podpory od priemyselných projektov zameraných na technologický výskum a vývoj smerom k firmám poskytujúcim služby, netechnickým inováciám a malým a stredným podnikovom. Nový daňový stimulačným systém pre výskum a vývoj bol zavedený v roku 2013 a je zameraný na spoločnosti a súkromný rizikový kapitál. Novinkou zásady podpornej agentúry Tekes je celkové financovanie výskumu a vývoja, pričom súkromný sektor by nemal predstavovať menej ako 2/3 hrubých domácich výdavkov na VaV.

 

 

Schéma 2: Inovačný systém vo Fínsku

 

Zdroj: TEKES

 

 

Výdavky na výskum a vývoj

 

Fínsko je výraznou výnimkou pokiaľ ide o nárast intenzity výskumu a vývoja v celej EÚ (graf 1). V roku 2000 predstavovali výdavky na výskum a vývoj 3,24 % HDP, v roku 2009 bolo lídrom v oblasti intenzity výskumu a vývoja v EÚ, keď dosiahlo  3,73 % HDP, v nasledujúcich rokoch Fínsko zaznamenalo pokles a v roku 2017 klesli hrubé domáce výdavky Fínska na výskum a vývoj na 2,73 %. Klesajúci trend bol spôsobený najmä výrazným poklesom investícií do výskumu a vývoja spoločnosti Nokia. Napriek poklesu zostáva táto úroveň medzi najvyššími v EÚ a globálne medzi vyspelými ekonomikami. Výdavky na výskum a vývoj sa v roku 2017 zvýšili približne o 100-miliónov EUR. Rast bol zaznamenaný  najmä v podnikoch. Existujú štyri hlavné zdroje financovania výskumu a vývoja: domáci podnikateľský sektor (3,25-miliardy EUR, 55 %), verejný sektor (1,84-miliardy EUR, 31 %), zahraničné zdroje (718-miliónov EUR, 12 %) a neziskové (94-miliónov EUR, 1,6 %). Pokles financovania podnikateľského sektora od roku 2008 je jasný, ale tiež pokleslo verejné financovanie (JRC, 2017).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj (% HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

V roku 2019 Fínsko investovalo do VaV 2,79 % HDP, čím sa zaradilo na 6. miesto v rámci EÚ-28 (Eurostat, 2020).

 

Zdroj: TEKES; OECD; JRC; eCORDA

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Fínsko je lídrom v oblasti inovácií. V priebehu obdobia od roku 2012 času sa inovačná výkonnosť relatívne zvýšila v porovnaní s EÚ. Výrazný nárast v roku 2018 je takmer úplne vysvetlený zlepšením výkonnosť ukazovateľov pomocou údajov CIS (Community Innovation Survey). Prostredie priaznivé pre inovácie, ľudské zdroje a inovátori sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Ukazovatele inovačnej výkonnosť celoživotného vzdelávania, inovatívnych MSP spolupracujúcich s ostatnými, spoločné verejno-súkromné ​​publikácie a spoločné medzinárodné vedecké publikácie sú vysoko nad úrovňou priemeru EÚ. Naopak vplyvy na zamestnanosť, vplyvy na predaj a duševné bohatstvo sú najslabšie inovačné dimenzie. Najnižšie skóre Fínska vykazuje pokiaľ ide o ukazovatele zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví, vývoz medium a high-tech, súkromné ​​spolufinancovanie z verejných zdrojov na výskum a vývoj a predaj nových výrobkov orientovaných na trh a nových firiem orientovaných na inovácie (EIS, 2019).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Fínsko obsadilo 7. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Fínsko obsadilo v rebríčku 11. miesto (Global Competitiveness Index – 80,2), nasledované Taiwanom/Čínou, Južnou Kóreou a Kanadou (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2019)

Fínsko sa po prepracovaní štátnej výdavkovej politiky zameriava na vyššiu intenzitu výskumu a vývoja (15. 3. 2023)

 

Fínsko zriadi centrum výskumu a vývoja mikroelektroniky a kvantových technológií v hodnote 90- miliónov EUR (7. 12. 2022)

Univerzita Aalto: Prvý hybridný kvantový počítač v Európe je otvorený pre výskum (9. 11. 2022)

 

Business Finland financuje výskum včasnej diagnostiky porúch pamäti (25. 10. 2022)

 

University of Eastern Finland: Vláda zverejnila plán výskumných infraštruktúr (13.10. 2022)

 

Vedci z Univerzity Aalto experimentujú s héliovou plazmou, aby pomohli pripraviť cestu pre energiu jadrovej syntézy (6. 10. 2022)

 

Nokia daruje virtuálnu technológiu Univerzite Aalto (8. 9. 2022)

 

18-miliónov EUR na financovanie výskumu Univerzity Aalto (23. 6. 2022)

 

Vo Fínsku uviedli do prevádzky nový európsky superpočítač LUMI (17. 6. 2022)

 

Univerzita Aalto otvorila bioinovačné centrum (8. 6. 2022)

 

Aalto Startup Center oslavuje svoje 25. výročie ako priekopník vo fínskej startupovej kultúre (24. 5. 2022)

 

EÚ zvyšuje financovanie výskumu a vývoja vo Fínsku 523-miliónmi EUR z kohéznych peňazí (13. 5. 2022)

 

Univerzita Aalto dáva impulz novým transdisciplinárnym výskumným projektom (22. 4. 2022)

 

Fínsko a vydavateľstvo Frontiers uzatvorili národnú dohodu o otvorenom prístupe (12. 4. 2022)

 

University of Eastern Finland: Nová jadrová mikroRNA by mohla liečiť kardiovaskulárne ochorenia (8. 4. 2022)

 

University of Eastern Finland a partneri spúšťajú Európsku univerzitu biohospodárstva (4. 4. 2022)

 

Aalto University ponúkla pomoc ukrajinským učencom postihnutým ruskou inváziou (4. 3. 2022)

 

University of Eastern Finland sa pripája k projektu obehového hospodárstva (17. 2. 2022)

 

Aalto University: Participatívny výskum na zlepšenie služieb verejného sektora založených na umelej inteligencii a posilnenie postavenia občanov (10. 2. 2022)

 

Aalto University vo Fínsku: 11-miliónov EUR na výskumné infraštruktúry (8. 2. 2022)

 

Bayer a Aalto University vo Fínsku rozširujú spoluprácu – umelá inteligencia na podporu klinických skúšok liekov (4. 2. 2022)

 

Fínske univerzity čelia nedostatku krátkodobého financovania pred zvýšením rozpočtu na výskum a vývoj v roku 2024 (26. 1. 2022)

 

Aalto University sa pripája k priemyselnej výskumnej skupine v oblasti kvantovej technológie (19. 1. 2022)

 

Rakúska a poľská univerzita sa pripojili k aliancii Unite vedenej Aalto University vo Fínsku (17. 1. 2022)

 

Fínsko spúšťa verejnú databázu výskumníkov (14. 1. 2022)

 

Fínsko spečatilo politický záväzok zvýšiť výdavky na výskum a vývoj (13. 1. 2022)

 

University of Eastern Finland: Riešenie emisií skleníkových plynov pomocou tomografie (7. 12. 2021)

 

University of Eastern Finland a Ferring Ventures budú pokračovať v spolupráci vo výskume génovej a bunkovej terapie (26. 11. 2021)

 

Aalto University: Fínsky satelit Foresail-1 bude vypustený na jar 2022 (24. 11. 2021)

 

Fínsky biotech vyhral cenu Komisie Radaru pre inovácie (29. 10. 2021)

 

Výskumníci zo School of Science vo Fínsku sa spájajú s akademickými centrami excelentnosti (21. 10. 2021)

 

University of Eastern Finland vydala svoju prvú správu o trvalo udržateľnom rozvoji (14. 10. 2021)

 

Fínska nadácia pre vplyv výskumu na podporu spolupráce akademickej obce a priemyslu (30. 8. 2021)

 

Fínsko poskytne lokálnym startupom prístup k štátnemu superpočítačovému centru CSC (25. 6. 2021)

 

University of Eastern Finland partnerom vo výskumnej skupine materiálov pre batérie (21. 6. 2021)

 

Aalto University v Helsinkách sa pripája k partnerstvu v batériovom priemysle (14. 6. 2021)

 

Vedci z University of Eastern Finland požadujú viac financovania štúdií o udržateľnom využívaní zdrojov (10. 6. 2021)

 

Fínsko investuje do špičkových batérií (12. 5. 2021)

 

University of Eastern Finland: Nový medzinárodný výskumný projekt na podporu dosiahnutia ambicióznych klimatických cieľov (21. 4. 2021)

 

University of Eastern Finland získala grant EÚ vo výške 1,5-mil. EUR na doktorandský program Neuro- Innovation (9. 4. 2021)

 

Vedci z University of Eastern Finland zavádzajú nazálnu vakcínu COVID-19 (10. 3. 2021)

Holandsko patrí k top inovačným lídrom v EÚ a v súčasnosti je najkonkurencieschopnejšou krajinou v EÚ. Holandské hospodárstvo je veľmi náročné na znalosti a holandské podniky – najmä malé a stredné podniky sú inovatívnejšie v produktových a procesných inováciách, v porovnaní s priemerom EÚ.

Mnoho členských štátov EÚ si stanovilo cieľ do roku 2020 investovať 3 % HDP na výskum a vývoj. Holandský cieľ je 2,5 %, čo zohľadňuje odvetvovú štruktúru hospodárstva. Na rozdiel od iných krajín predstavujú odvetvia náročné na výskum a vývoj, ako napríklad automobilový priemysel, relatívne malú časť holandského hospodárstva, ako to uviedla EK v správe o krajine za rok 2018. Naopak, súčasná sektorová štruktúra je tiež ovplyvnená inovačnou kapacitou krajiny, a preto čiastočne závisí od intenzity verejného a súkromného výskumu a vývoja. Aj keď sa výdavky na výskum, vývoj a inovácie zvýšili, celkové výdavky na výskum a vývoj v percentách HDP sa v roku 2017 mierne znížili na 1,99 %, 2 % v roku 2016, 2,08 % v roku 2017 (graf 1). V roku 2019 Holandsko investovalo do VaV 2,16 % HDP, čo bolo tesne pod priemerom EÚ 2,19 % HDP (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Holandsku (% HDP)

Zdroj:  Eurostat (2020)

Celkovo je Holandsko silným inovátorom. Musí zostať na vrchole alebo v oblastiach, kde v súčasnosti zaostáva, posunúť sa smerom hore, aby si udržalo svoju vysoká životnú úroveň a kvalita života. Čelí mnohým výzvam, ale môže stavať na svojich silných stránkach a schopnostiach ich zvládnuť.

 

Holandsko bolo v mnohých prípadoch a rôznymi spôsobmi priekopníkom v rozvoji inovačnej politiky. Vzhľadom na svoju ochotu experimentovať a vytrvalú silnú výkonnosť, naďalej poskytuje príklady osvedčených postupov v oblasti politiky. Napriek tomu existuje priestor na zmeny v konkrétnych oblastiach na zlepšenie súčasnej výkonnosti a zabezpečenie udržateľnosti vedúceho postavenia Holandska.


Najdôležitejšie je, že napriek progresu v posledných rokoch, politika sa musí zaoberať nízkou úrovňou výskumnej a vývojovej činnosti v porovnaní s ostatnými poprednými krajinami, najmä v podnikateľskom sektore. Zmeny v prístupoch k politike a mixe politiky boli časté na pozadí spravodlivého stupňa politickej a hospodárskej volatility. Súčasná myšlienka inovačnej politiky spočíva na dvoch pilieroch: poskytovaní rámcových podmienok vedúcich k inováciám pre všetky podniky a „top sektory“, a podoba novej priemyselnej politiky zavedenej v roku 2011, ktorá sa vzťahuje na výber deviatich sektorov.

 

Úsilie vlády o poskytnutie priaznivých rámcových podmienok sa zameriava na zefektívnenie regulačného rámca ovplyvňujúceho všetky podniky poskytovaním daňových stimulov pre investície do znalostí a nástrojov na zlepšenie dostupnosti financií, ako sú pôžičky a úverové záruky. Prístup špičkových sektorov zahŕňa partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom (PPP) pozdĺž sektorových línií s cieľom uľahčiť koordináciu a racionalizáciu vládnych zásahov takým spôsobom, ktorý maximalizuje dopad. Motivované obavami o medzinárodnú konkurencieschopnosť a  vznikajúce spoločenské výzvy, cieľom je identifikovať a riešiť zlyhania trhu a vlády, ktoré týmto bránia dosiahnuť plný potenciál a uprednostniť činnosti výskumu a vývoja. Cieľom tohto prístupu je v zásade sústrediť pozornosť a zdroje vlády na niekoľko sektorov, výber 9 širokých sektorov a rozhodnutie použiť verejné zdroje určené na iné účely znamená, že dôraz sa kladie viac na koordináciu ako na zameranie (OEDC, 2014).

Krajiny potrebujú vyvážený inovačný systém, ktorý funguje dobre vo všetkých dimenziách, aby dosiahol vysoký výkon v oblasti inovácií. Potrebná je primeraná úroveň verejných a súkromných investícií do vzdelania, výskumu a vývoja, efektívnych inovačných partnerstiev medzi spoločnosťami a akademickou obcou, ako aj podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie vrátane silnej digitálnej infraštruktúry.

Podľa európskeho hodnotiaceho prehľadu inovácií do roku 2020 sa Holandsko nachádza vo všetkých dimenziách vysoko. Najsilnejšími rozmermi sú prostredie priaznivé pre inovácie a spoločné publikácie verejného a súkromného sektora. To nie je prekvapením, pretože podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie je jednou z najvyšších priorít holandskej vlády. Ďalej sa dôrazne podporujú strategické partnerstvá medzi vedou, priemyslom a vládou.

 

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, Holandsko patrí k inovačným lídrom v EÚ. V priebehu obdobia od roku 2012 sa inovačná výkonnosť krajiny zvýšila iba relatívne v porovnaní s EÚ.

 

Atraktívne výskumné systémy, prostredie priaznivé pre inovácie a prepojenia sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Holandsko má obzvlášť dobré skóre pokiaľ ide o zahraničných doktorandov, spoločné medzinárodné vedecké publikácie, spoločné verejno-súkromné ​​publikácie a celoživotné vzdelávanie. Najslabšie inovačné dimenzie sú firemné investície, dopady na predaj a duševné aktíva. Celkovo najnižšie skóre v Holandsku zahŕňajú výdavky na inovácie, ktoré sa netýkajú výskumu a vývoja, tržby z predaja produktových inovácií určené na nový trh a inovácie nových firiem, export medium a high-tech výrobkov a  marketingové organizačné inovácie MSP.


Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Holandsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel oproti EÚ v príleve čistých priamych zahraničných investícií, investíciách do špičkového výskumu a vývoja podnikov, v podnikateľskom vzdelávaní a odbornej príprave na základných školách a najväčší negatívny rozdiel v podiele na zamestnanosti v priemyselnej výrobe, novo založených podnikov a podiele zamestnanosti v medium a high-tech výrobe (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Holandsko obsadilo 5. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Holandsko obsadilo v rebríčku 4. miesto (Global Competitiveness Index – 82,4), nasledované Švajčiarskom, Nemeckom a Japonskom. Tým sa zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny sveta. Od roku 2018 postúpilo v rebríčku o 2 miesta, pričom predstihlo Nemecko a stalo sa tak najkonkurencieschopnejšou krajinou Európy. Vlastná výkonnosť krajiny je trvalo silná vo všetkých pilieroch a objavuje sa v top 10 zo 6 z nich. Osobitne vysoké hodnotenie dosahuje v makroekonomickej stabilite, zdravotníctve a kvalite infraštruktúry. Inovačný ekosystém je dobre rozvinutý vďaka vysokokvalifikovanej pracovnej sile, živej dynamike podnikania a pokročilej inovačnej schopnosti. Inštitucionálny rámec je tiež jedným z najlepších na svete, vysoké hodnotenie má vo všetkých aspektoch vrátane bezpečnosti, efektívnosti a záväzku vlády k trvalej udržateľnosti (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020);  WIPO (2020; WEF (2019)

 

 

Hodnotenie vzdelávania


V hodnotiacej tabuľke inovácií sa uvádza, že Holandsko má ďalšie vysoké skóre, pokiaľ ide o rozmery študentov doktorandského štúdia v zahraničí, medzinárodných vedeckých publikácií a celoživotného vzdelávania. Keďže v Holandsku je doma 14 univerzít, 34 univerzít osobného vzdelávania a množstvo špecializovaných vzdelávacích zariadení, čo z neho robí jeden z 10 najlepších vzdelávacích systémov na svete. Výsledkom je, že medzinárodné talenty sú  priťahované štúdiom a prácou v Holandsku.

Od Technickej univerzity v Delfte – 20 najlepších univerzít pre strojárstvo a technológiu – po Wageningenskú univerzitu – jednu z troch najlepších svetových agropotravinárskych univerzít až po Technickú univerzitu v Eindhovene, považovanú za tretiu najvplyvnejšiu oblasť pre vedecký výskum v Európe – Holandské Inštitúcie ponúkajú podnikom vysoko vzdelaný, kvalifikovaný a flexibilný fond talentov.

Taktiež vysoko vzdelaná, anglicky hovoriaca pracovná sila a prístupná vláda v Holandsku poskytujú spoločnostiam potrebné znalosti a zdroje. Holandsko je skutočným centrom inovácií. V skutočnosti sú európske výskumné a vývojové lokality hlavných spoločností ako Philips, IBM, Mars, SABIC, Huawei a Unilever umiestnené v Holandsku. Výsledkom je v Holandsku druhý najvyšší počet patentových prihlášok na 1-milión obyvateľov Európy.

Holandsko aktívne podporuje zapojenie sa do výskumných a vývojových činností prostredníctvom priaznivého systému dane z príjmu právnických osôb a osobitných stimulov pre výskum a vývoj, ktoré podporujú inovácie počas celého životného cyklu výskumu a vývoja. Nasledujúce opatrenia môžu významne znížiť náklady spoločnosti na výskum a vývoj a zdaniteľný základ.

 

1. Daňový úver na výskum a vývoj (WBSO)


Spoločnosti vykonávajúce konkrétne činnosti v oblasti výskumu a vývoja môžu mať prospech z 32 % daňovej úľavy (do výšky 40 % pri začatí činnosti podniku) z prvých 350 000 EUR v mzdových nákladoch na výskum a vývoj a ďalších výdavkov a investícií do výskumu a vývoja a 16 % v prípade týchto nákladov a investícií presahujúcich 350 000 EUR.

 

2. Inovačná schránka


Spoločnosti môžu využívať výhodnú daňovú sadzbu vo výške iba 7 % pre príjmy z nehmotného majetku – vrátane technologických inovácií – vytvoreného holandským daňovým poplatníkom, za ktorý bol prijatý daňový úver na výskum a vývoj.

 

 

3. Príspevok na verejno-súkromné ​​partnerstvá v oblasti výskumu a vývoja (príspevok PPS)


Partnerstvá v oblasti výskumu a vývoja medzi verejnými subjektmi a súkromnými partnermi môžu získať hotovostné granty vo výške 40 % na súkromné ​​investičné náklady za prvých 20 000 EUR a 30 % za prekročenie. Peňažný grant musí byť investovaný do projektu výskumu a vývoja partnerstva.

 

4. Inovačný úver


Inovačný úver je úver, ktorý nesie riziko od vlády na technický alebo klinický vývoj nového produktu, procesu alebo služby. Financovanie sa môže líšiť od 25 % v prípade veľkých podnikov do 35 % v prípade stredných podnikov a 45 % v prípade malých podnikov, pokiaľ ide o náklady súvisiace s projektom. Maximálny kredit na spoločnosť závisí od veľkosti spoločnosti. Pre projekty klinického vývoja je maximálna suma 5-miliónov EUR a pre technické projekty je to 10-miliónov EUR.

Rektorka Erasmus University Rotterdam vymenovaná do expertnej skupiny EÚ na vysokej úrovni pre Horizont Európa (5. 1. 2024)

 

Univerzita v Twente otvára nové centrum biozobrazovania (30. 3. 2023)

 

UvA a holandský forenzný inštitút otvorili spoločné výskumné laboratórium (20. 3. 2023)

 

Univerzita v Twente bude viesť konzorcium ONCHIPS financované EÚ (26. 9. 2022)

 

Univerzita v Amsterdame: Aliancia EPICUR získala grant vo výške 18-miliónov EUR (28. 7. 2022)

 

SMART Photonics a TU Eindhoven ​​​​vstupili do strategického partnerstva (27. 7. 2022)

 

Algoritmus vyvinutý na TU Eindhoven nastavuje nový štandard ochrany proti kvantovým hrozbám (11. 7. 2022)

 

Spolupráca Univerzity Twente a Ancora Health na personalizovanej zdravotnej starostlivosti (14. 6. 2022)

 

Erasmus University v Rotterdame zvyšuje latku v ambíciách udržateľnosti (1. 6. 2022)

 

Univerzita v Amsterdame získala veľký grant NWA na výskum sociálneho vplyvu kvantovej kryptografie (18. 5. 2022)

 

Výskumné centrum polymérov TU Eindhoven získa grant vo výške 15-miliónov EUR (5. 5. 2022)

 

Výskumné projekty Erasmus University Rotterdam získali z programu Gravitation 43,3-milióna EUR (4. 5. 2022)

 

Národný rastový fond poskytuje výskumu Univerzity Twente veľkú podporu (28. 4. 2022)

 

Sektor fotoniky v Eindhovene výrazne vzrástol s investíciou 1,1-miliardy EUR (27. 4. 2022)

 

Nová štúdia: V ľudskej krvi našli plastové častice (22. 4. 2022)

 

Vedecky podložený plán, ako sa vzdialiť od ruského plynu (4. 4. 2022)

Utrechtská univerzita spúšťa novú politiku otvoreného prístupu (1. 4. 2022)

 

Utrechtská univerzita získa 19-miliónov EUR z holandského výskumného programu (25. 3. 2022)

 

Vedecká komunita pokračuje v prerušovaní vzťahov s Ruskom a Bieloruskom (7. 3. 2022)

 

DIFFER a TU Eindhoven budú pracovať na národnom röntgenovom laboratóriu pre výskum materiálov (31. 1. 2022)

 

Univerzita v Utrechte sa pripája ku koalícii požadujúcej globálnu dohodu o nevyužívaní solárneho geoinžinierstva (21. 1. 2022)

 

Biotechnologický start-up TU Eindhoven Ambagon Therapeutics získal 75-miliónov EUR (12. 1. 2022)

 

Amsterdamská univerzita a päť ďalších holandských univerzít spúšťajú projekt darovania údajov (17. 12. 2021)

 

Spin-off Xeltis na TU Eindhoven získa na svoj výskum a vývoj 15-miliónov EUR od EIB (25. 11. 2021)

 

Erasmus Data Collaboratory Hub poháňa inovácie v oblasti dát a umelej inteligencie (3. 11. 2021)

 

TU Eindhoven a NXP Semiconductors spolupracujú na bezpečnejšej a čistejšej doprave (22. 10. 2021)

 

TU Eindhoven v Holandsku spúšťa platformu na výmenu údajov v zdravotníctve (8. 10. 2021)

 

Výskumníci na TU Eindhoven v Holandsku uplatňujú pri výrobe liekov modely umelej inteligencie (16. 9. 2021)

 

Univerzita v Utrechte mení spôsob, akým hodnotí svojich výskumných pracovníkov (26. 7. 2021)

 

Európska komisia a asociácia pre umelú inteligenciu, dáta a robotiku podpísali výskumné partnerstvo (15. 7. 2021)

 

Holandskí počítačoví vedci v Utrechte a geovedci otvárajú laboratórium umelej inteligencie a udržateľnosti (2. 7. 2021)

 

Program CEF: Elektrické „možnosti prenosu a skladovania“ pozdĺž koridorov TEN-E a TEN-T 2020 (28. 6. 2021)

 

Spolupráca univerzít a Booking.com v Holandsku na výskume lepších odporúčacích systémov (25. 6. 2021)

 

Univerzita v Amsterdame otvára nové onkologické laboratórium ICAI (16. 6. 2021)

 

Ekologickejšie batérie vďaka výskumu materiálov na Univerzite v Twente (26. 5. 2021)

 

Univerzita v Twente: Boj proti environmentálnej kríze z vesmíru (19. 5. 2021)

 

TU Eindhoven: Úspešný vývoj algoritmu na boj s COVID-19 (27. 4. 2021)

 

Holandsko investuje do kvantových technológií, umelej inteligencie a zeleného vodíka (16. 4. 2021)

 

TU Eindhoven vedie projekt financovaný EÚ na výrobu udržateľného leteckého paliva (6. 4. 2021)

 

Konzorcium vedené TU Eindhoven získalo grant v hodnote 4,8-mil. EUR (12. 3. 2021)

 

Amsterdamská univerzita aplikovaných vied otvára nové výskumné centrum (26. 2. 2021)

 

Erasmus University Rotterdam: Nový výskum budúceho smerovania miest v oblasti udržateľnosti a klímy (24. 2. 2021)

Rakúsko je v oblasti výskumu jednou z najatraktívnejších krajín v Európe. Výdavky na výskum v Rakúsku dosiahli v roku 2019 okolo 12,7-miliárd EUR. Z toho vyplýva, že podiel výdavkov na výskum a vývoj v pomere k hrubému domácemu produktu je 3,19 %, čo je druhá najvyššia hodnota v rámci EÚ po Švédsku. Rakúsko má popredné postavenie pokiaľ ide o spoluprácu medzi univerzitami a spoločnosťami. 

V Rakúsku je celkom 5 084 výskumných inštitúcií ( posledný štatistický údaj z roku 2017). Väčšinu z nich (približne 69 %) tvoria spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predovšetkým interným výskumom. Vysoké školy, ako sú univerzity a technické vysoké školy, tvoria 25 % a zaoberajú sa hlavne základným aplikovaným výskumom. 6 % výskumných inštitúcií tvorí štátny podiel. Základný výskum, aplikovaný a experimentálny výskum sa vykonáva v spolkových inštitúciách, štátnych a mestských inštitúciách, ako aj vo verejne financovaných neziskových inštitúciách.

 

Publikácia „Research in Austria

Prehľad informácií o vede a výskume v Rakúsku, CVTI SR,  jún 2021

 

Publikácia ponúka prehľad:

 • Základné informácie o rakúskom výskume  
 • Strategické nástroje Research AUSTRIA     
 • Európske a národné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu      
 • Príručky pre orientáciu vedeckých pracovníkov v rakúskom teritóriu vedy a výskumu
 • Medzinárodné programy na podporu financovania výskumu          
 • Ministerstvá a iné kľúčové rakúske inštitúcie na financovanie vedy a výskumu      
 • Významné organizácie pôsobiace v oblasti inovácií a výskumu v Rakúsku  
 • Prehľad vedeckovýskumných inštitúcií, organizácií univerzít a vysokých škôl pre aplikovaný výskum v Rakúsku

Nová dimenzia vo financovaní excelentného výskumu v Rakúsku (29.11.2023)

 

Sympózium ERA-Viedeň 2023 (28.11.2023)

 

Carinthian Startup Ecosystem Map (27.11.2023)

 

Rakúsky vedecký fond FWF podporí základný výskum (24.11.2023)

 

Prelomový objav Viedenskej univerzity – DNA umožní 16-milónov farieb (23.11.2023)

 

Nový podporný inovačný ekosystém XISTA v Rakúsku (22.11.2023)

 

Rakúska akadémia vied podporí 83 mladých výskumníkov (21.11.2023)

 

Nové výskumné kompetenčné centrá COMET v Rakúsku (20.11.2023)

 

Štúdia OECD o vplyve umelej inteligencie na pracovisko (16.11.2023)

 

Vzdelávacia ofenzíva pre udržateľnú výrobu mikročipov v Európe (15.11.2023)

 

Rakúsky technologický inštitút AIT založil spin-off Infrared City (14.11.2023)

 

Friends of Renewables (13.11.2023)

 

Ocenenie EU-Cities Missions získal rakúsky Klagenfurt (10.11.2023)

 

Smart Integration of Sustainable Mobility Solutions for Urban Areas (9.11.2023)

 

Open Access paušál Rakúsko 2024 (9.11.2023)

 

Nový inštitút  digitálnych vied IDSA v Rakúsku (6.11.2023)

 

Aviation Forum Austria 2023 (3.11.2023)

 

Štúdia „Grünes Wachstum“ nefunguje (6.10.2023)

 

Rakúsko má ďalšie klimaticky neutrálne mestá (2.10.2023)

 

Veda, spoločnosť a demokracia v Rakúsku (29.9.2023)

 

Rodová rovnosť vo vede a výskume Rakúska (28.9.2023)

 

GreenTech inovácie v Rakúsku (27.9.2023)

 

Pozvánka na podujatie „Green and Digital Transformation“ (27.9.2023)

 

Nové kompetenčné centrum „High Performance Computing“v Rakúsku (26.9.2023)

 

Rakúsko zaznamenalo pokles skleníkových plynov (25.9.2023)

 

Pozvánka na podujatie AI pre MSP Rakúsko (21.9.2023)

 

Štúdia o novej úlohe plynovej infraštruktúry v klimaticky neutrálnom Rakúsku (20.9.2023)

 

Rakúsky priemysel v dobrej klimatickej kondícii (18.9.2023)

 

Rakúska národná nadácia pre výskum, technológie a vývoj (FTE) (14.9.2023)

 

Prieskum využívania IKT v rakúskych podnikoch za rok 2022 (13.9.2023)

 

FTI monitor Rakúsko 2023 (11.9.2023)                              

 

Artificial Intelligence Mission Austria 2030 (7.9.2023)

 

EÚ podporí regióny Rakúska v misii „Adaptácia na zmenu klímy“  (6.9.2023)

 

Výročná správa „DISCUSSING TECHNOLOGY“ k téme transformácie (5.9.2023)

 

Výročná správa o výskume a technológiách Austria 2023 (FTB) (4.9.2023)

 

Rodová rovnosť v rakúskej vede a výskume (25.5.2023)

 

Inovácie pre odolnosť podnikov voči kríze (17.5.2023) 

 

Klimatické scenáre pre Rakúsko (16.5.2023)

 

Rekordná podpora excelentného základného výskumu v Rakúsku na roky 2024-2026  (10.5.2023)

 

Rakúsky model zachovania biodiverzity (20.04.2023)

 

Posilnenie excelentnosti a efektivity vedeckého systému v Rakúsku (19.4.2023)

 

Akčný plán výskumnej infraštruktúry v Rakúsku 2030 (FI Plan) (30.3.2023)

 

Rakúsky plán posilnenia vysokoškolského vzdelávania do roku 2030 (23.3.2023)

 

Rakúsky akčný plán „Open Science Austria“ (OSA) (21.3.2023)

 

Občianska veda v Rakúsku (15.3.2023)

 

Predĺženie zmluvy o spolupráci medzi FFG a spolkovou krajinou Štajersko (15.12.2022)

 

Meranie zemskej atmosféry (21.10.2022)

 

FFG plánuje program pre prevratné inovácie (26.8.2022)

Kohézna politika EÚ: 76-miliónov EUR na zmenu klímy v Rakúsku (11. 8. 2022)

 

Nový test urýchľuje hodnotenie reakcií T-buniek na COVID-19 (21.7.2022)

 

Výskumné tímy v Rakúsku začínajú pracovať na kvantovom projekte financovanom EÚ na obnovu po pandémii (20.7.2022)

 

Noc výskumníkov v Rakúsku (9.5.2022)

 

Austrian Startup Monitor 2021 (6.5.2022)

 

Robustný radar: Nová technológia senzorov pre autonómnu jazdu (2.5.2022)

 

Zotavenie sa z krízy prostredníctvom národného výskumu a vývoja v Rakúsku (7.4.2022)

 

Leadership program v Rakúsku (8.3.2022)

 

Obmedzená účinnosť vakcín COVID-19 proti variantu Omicron (24.2.2022)

 

Nová publikácia o SARS-Cov-2 a hematoencefalickej bariére (22.2.2022)

 

Individuálne upravené implantáty vyrobené 3D tlačou sľubujú novú éru v regeneratívnej medicíne (21.2.2022)

 

Nová výpočtová metóda pre mikromechanické senzory (28.1.2022)

 

Rakúsky vedecký fond zahájil štyri nové špeciálna výskumné projekty (26.1.2022)

 

Výzva Inštitútu Konrada Lorenza na 5 štipendií pre doktorandov (21.1.2022)

 

TU Wien prináša nový objav – kompaktný zdroj pre teraherzové vlny (20.1.2022)

 

Úspešný príbeh: Ľadové rotory v klimatickom aerodynamickom tuneli (3.1.2022)

 

Space Awards 2021: Medzi víťazmi rakúske start-upy (16.12.2021)

 

Posilnila sa výskumná os Viedeň – Bratislava (14.12.2021)

 

Prelomový objav v Rakúsku – Svetelný zdroj pre kvantové počítače (8.12.2021)

 

Na Univerzite v Innsbrucku vyrastie nový „Dom pre fyziku“ (7.12.2021)

 

TU Wien zakladá „Centrum pre umelú inteligenciu a strojové učenie“ (CAIML) (1.12.2021)

 

Rakúsko začalo výskumnú iniciatívu „Quantum Austria“ (26.11.2021)

 

Vienna Life Science Report 2021/2022 (25.11.2021)

 

„Human Centered Innovation Alpbach Forum 2021“ (19.11.2021)

 

APA Science – Výskum v centre pozornosti (15.11.2021)

 

Stratégia Rakúskej Spolkovej vlády pre umelú inteligenciu (10.11.2021)

 

Rebríček univerzít: Šesť študijných predmetov na Viedenskej univerzite medzi 100 najlepšími (8.11.2021)

 

Program „COMET“ Rakúsko (5.11.2021)

 

Národná nadácia „Fond pre budúcnosť Rakúska“ (4.11.2021)

 

Live Science Report 2021 Austria (2.11.2021)

 

Výskumníci z TU Graz vyrábajú vodík z prasačieho hnoja (29.10.2021)

 

Inovácia z Rakúska: Umelá inteligencia odhaľuje online podvodníkov (25.10.2021)

 

Spoločnosť AVL otvára nové centrum inovácií batérií v Rakúsku (27.9.2021)

 

Predpoveď extrémneho počasia pomocou mobilných dát (31.8.2021)

 

Vedci v Rakúsku vypočítali, čo zvyšuje riziko odolného variantu koronavírusu (11.8.2021)

 

Výskum a vývoj v Rakúsku (6.8.2021)

 

Nová výskumná spolupráca pre rýchle kvantové počítače v Rakúsku (29.7.2021)

 

Rakúsko nalieha na Európsku komisiu, aby okamžite začala asociačné rozhovory so Švajčiarskom (23.7.2021)

 

72-miliónov EUR na výskum v Rakúsku (16.7.2021)

 

Rakúsko aktívne v boji proti koronavírusu (23.6.2021)

 

Rakúsko – Program ESPRIT (15.6.2021)

 

Inovačné výskumné laboratórium v rakúskom Linzi (20.5.2021)

 

RAKÚSKO – Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied (19.4.2021)

 

Stratégia výskumu FTI Rakúsko 2020 (20.1.2021)

 

Výzva na podávanie žiadostí o výskumné projekty v rámci bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce s Rakúskom (26.11.2020)

 

Rakúsko udelilo 45 výskumným projektom COVID-19 sumu 26-miliónov EUR (3.6.2020)

V Česku sa prostredie výskumu, vývoja a inovácií v posledných 10-tich rokoch dynamicky rozvíja. Celkové výdavky na výskum a vývoj dlhodobo a perspektívne rastú.

Celkové výdaje na výskum a vývoj v ČR dlhodobo perspektívne rastú, v roku 2018 sa na výskum a vývoj prevádzaný v ČR vynaložilo rekordných 102,8-mld. Kč. Vo vzťahu k HDP vzrástli výdaje na VaV na 1,93 %, a ČR sa tak opäť priblížila k priemeru EU. K medziročným nárastom celkových výdajov na VaV v sledovanom období prispievali najväčšou mierou podnikateľské zdroje. Podniky investovali na VaV v roku 2018 bezmála 60-mld. Kč, a to predovšetkým do vlastného vnútropodnikového VaV. Podľa štatistík ČSÚ bolo z verejných tuzemských zdrojov v roku 2018 vynaložených rekordných 35-mld. Kč, čo je o 3,8-mld. Kč viac, než tomu bolo v roku 2017. Absolútna výška celkových výdajov po prvýkrát v roku 2018 presiahla rekordných 100 miliárd Kč. Ukazovateľ R&D Intensity (t.j. výdaje na VaV ako % HDP) mal v minulých rokoch až na drobné výchylky tiež rastúci trend. V roku 2016 došlo síce k prepadu tohoto ukazovateľa, čo bolo spôsobené očakávaným výpadkom verejných zdrojov zo zahraničia a ďalej tým, že ekonomika ČR v rokoch 2015 a 2016 rástla rýchlejšie než celkové výdaje na VaV, po roku 2017 však môžeme opäť sledovať, že tempo rastu celkových výdajov na VaV je vyšší než rast HDP a výdaje na VaV vyjadrené ako % HDP sú na rovnakej úrovni ako v roku 2015. Dlhodobý rast celkových výdavkov na VaV v ČR bol v posledných rokoch spôsobený hlavne trvalým rastom podnikateľských zdrojov, v roku 2018 činili takmer 60-mld. Kč, t.j. takmer 2,5 krát viac, než tomu bolo v roku 2009. Ďalšou zložkou celkových výdavkov, ktorá prispela k dlhodobému rastu celkových výdavkov na VaV, sú verejné domáce zdroje. Tieto výdaje vykazovali síce nižšie, ale relatívne stabilné tempo rastu oproti podnikateľským zdrojom, v roku 2017 po prvýkrát presiahli 30-mld. Kč a v roku 2018 ich absolútna výška činila dokonca 35-miliárd Kč. Ďalšou a nemenej dôležitou zložkou celkových výdavkov na VaV sú zahraničné verejné zdroje, ich rast sa začal významnejšie prejavovať po roku 2011, a to v súvislosti s čerpaním z fondov EU v programovom období 2007–2013 (OP VK, OP VaVpI a OP PI).

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Česko patrí do skupiny miernych inovátorov.

V priebehu času od roku 2012 sa inovačná výkonnosť krajiny relatívne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ.


Dopad na zamestnanosť, inovátorov a predaj sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Česko je na vysokej úrovni v oblasti zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych sektorov a spolupráce inovatívnych MSP s ostatnými, exporte medium a high-tech produktov a podnikov poskytujúcich školenia v oblasti IKT. Duševné aktíva, financie a podpora a prostredie priaznivé pre inovácie sú najslabšími inovačnými rozmermi. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú výdavky na rizikový kapitál, najviac citované publikácie, patentové prihlášky PCT a export znalostne intenzívnych služieb.

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Česko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v podiele pridanej hodnoty podnikov pod zahraničnou kontrolou, čistom príleve PZI a podiele zamestnanosti v spracovateľskom priemysle a najväčší negatívny rozdiel vo výdavkoch podnikov na  špičkový výskum a vývoj, založení podniku a sofistikovanosti kupujúcich.

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2021, nedávny nárast výkonnosti inovácií v Česku medzi rokmi 2020 a 2021 je dôsledkom silného nárastu výkonnosti v niekoľkých ukazovateľoch využívajúcich údaje z prieskumu inovácií, penetrácie širokopásmového pripojenia a rizikového kapitálu. Česko má nadpriemerný podiel vlastných inovátorov produktov s trhovými novinkami a ukazuje takmer priemerné skóre pri ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy (EIS, 2021).

Podľa Global Competitiveness Index 2019, Svetové ekonomické fórum (WEF) zaraďuje Česko na 32. miesto, nasledované Čile, Portugalskom a Slovinskom (WEF, 2019).

Inovačný potenciál nemôže stáť na dotáciách (21. 8. 2023)

 

Južná Morava dostala celosvetové uznanie po tom, čo získala ocenenie EÚ za podnikanie (1. 8. 2023)

 

Nové pražské inovačné centrum sa otvára s cieľom posilniť prepojenie medzi vedou a priemyslom (31. 7. 2023)

 

Liečivé plasty. Brnenskí vedci vyvíjajú plasty, ktoré pomôžu s hojením rán a samé sa vstrebajú (27. 7. 2023)

 

Pohnojí a ochráni pred suchom. Brnenskí výskumníci pracujú na novom type hnojiva (24. 7. 2023)

 

Výzva na užšiu česko-slovenskú spoluprácu s cieľom posilniť výskumný potenciál (10. 7. 2023)

 

Analýza RVVI: Výskum, vývoj a inovácie v ČR v roku 2021 (16. 3. 2023)

 

České predsedníctvo v Rade EÚ malo zmysel i pre vedu (6. 2. 2023)

 

Český výskum v číslach II: Poskytovatelia, príjemcovia a socioekonomické ciele (16. 1. 2023)

 

Český výskum v číslach: Inštitucionálna a účelová priama podpora vedy a výskumu (10. 1. 2023)

 

Česko sa snaží pripraviť na ukončenie financovania súdržnosti (28. 11. 2022)

 

Vedecká excelentnosť nemá hranice, kľúčová je ale spolupráca (7. 11. 2022)

 

Do Česka putujú dva nové ERC Synergy granty (27. 10. 2022)

 

Český fyzik Martin Setvín skúma neobvyklé materiály. Raz by mohli premeniť oxid uhličitý na palivo (20.10. 2022)

 

Ako európske fondy podporujú výskum, vývoj a inovácie v Česku: Juhomoravský kraj a Vysočina (26. 9. 2022)

 

Dva roky s koronavírusom: Štúdia think-tanku IDEA (13. 9. 2022)

 

Úspešnosť Česka v programe Horizont Európa (26. 8. 2022)

 

Jedinečné spojenie vedy a praxe: experti zo ŠKODA AUTO navštívili CIIRC ČVUT (24. 8. 2022)

 

Energia budúcnosti: vedci zvýšili výkon solárnych článkov (11. 8. 2022)

 

Pražská deklarácia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe (25. 7. 2022)

 

Česko sa ujalo predsedníctva v Rade EÚ, aktívne sa na ňom podieľa Akadémia vied ČR (15. 7. 2022)

 

Česko stanovilo priority výskumu a vývoja pre svoje šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ (1. 7. 2022)

 

Národný inštitút virológie a bakteriológie v Česku pomôže zvládnuť budúce epidémie (28. 6. 2022)

 

Česká vláda predstavila priority predsedníctva v EÚ (16. 6. 2022)

 

Trendy v oblasti kvantovej teórie sa predstavia na ČVUT v Prahe (19. 5. 2022)

 

Vedci v Česku popísali vzájomné pôsobenie bielkovín (29. 4. 2022)

 

Akademický snem prediskutoval vedecké priority českého predsedníctva v Rade EÚ (21. 4. 2022)

 

Karlova univerzita oslávila 674. narodeniny a odovzdala ceny (7. 4. 2022)

 

Slávnostná prednáška AV ČR predstavila možnosti nukleárnej medicíny (5. 4. 2022)

 

Dvojrozmerný materiál môže nahradiť kremík v elektronike (31. 3. 2022)

 

Nové náborové stratégie pomáhajú manažérom výskumu prilákať talenty do východnej Európy (28. 3. 2022)

 

Česká akadémia vied spustila stáže pre vedcov z Ukrajiny (21. 3. 2022)

 

Imunitné bunky sa vzájomne učia rozlišovať patogény od buniek tela (9. 3. 2022)

 

S výskumom a liečbou zriedkavých ochorení pomáhajú aj českí vedci (1. 3. 2022)

 

Matematikou proti Covidu. Ako se modeluje vývoj pandémie (23. 2. 2022)

 

Podujatie “Staň sa na deň vedkyňou” prilákalo v Česku rekordný počet stredoškoláčok (22. 2. 2022)

 

Prelom v liečbe epilepsie a Crohnovej choroby (1. 2. 2022)

 

Prevratný patent českých vedcov: lacná a bezpečná batéria s vysokou kapacitou (25. 1. 2022)

 

V laboratóriu na ČVUT vychovávajú nových expertov na vývoj a výrobu mikročipov (21. 1. 2022)

 

Českí vedci vyvinuli zariadenie na zachytávanie vírusov (17. 1. 2022)

 

Kariéra vedkyne bola jedinou voľbou. Teraz má ERC grant (13. 1. 2022)

 

Veda z Univerzity Karlovej: Rok 2021 priniesol objavy, osvetu a ocenenia (4. 1. 2022)

 

Českí vedci našli génovú mutáciu, ktorá spôsobuje závažnú chorobu (21. 12. 2021)

 

Českí vedci vyvinuli revolučný implantát (2. 12. 2021)

 

Prestíž českej vedy: Akademie věd ocenila vedcov za mimoriadne úspechy (18. 11. 2021)

 

Vedci z VUT v Brne prišli na to, ako dostať z vody antibiotiká alebo antikoncepciu (11. 11. 2021)

 

Czech Space Week 2021 (9. 11. 2021)

 

Začal sa Týždeň Akademie věd ČR (4. 11. 2021)

 

Na ČVUT v Prahe otvorili špeciálne laboratórium pre výskum mobilných sietí 6G (25. 10. 2021)

 

Eurokomisárka Mariya Gabriel na návšteve v Brne (14. 10. 2021)

 

Omega mastné kyseliny výrazne pomáhajú proti Covid-19, potvrdil český výskum (7. 10. 2021)

 

Českí vedci na Expo v Dubaji premenia vodu zo vzduchu (5. 10. 2021)

 

Výskum vody a buniek v Česku – grantová agentúra ocenila vedcov z AV ČR (4. 10. 2021)

 

Obväz z nového nanomateriálu pomôže liečiť popáleniny a kožné infekcie (1. 10. 2021)

 

Stretnutie zástupcov SAV a Akademie věd ČR (21. 9. 2021)

 

Českí vedci vyvinuli nový test, ktorý účinne určí protilátky (20. 9. 2021)

 

Českí vedci skúmajú čo so zbytkami zo spaľovní (31. 8. 2021)

 

 

Univerzity stavajú pre Česko Národnú kvantovú infraštruktúru s pripojením do zahraničia (18. 8. 2021)

 

Českí vedci prvýkrát na Zemi pripravili kovovú vodu, má zlatistú farbu (4. 8. 2021)

 

Českí vedci vyvinuli kompostovateľné rúška (14. 6. 2021)

 

Fraunhoferov inštitút a VŠB – Technická univerzita v Ostrave začínajú nemecko-českú výskumnú spoluprácu v udržateľnej výrobe (11. 6. 2021)

 

Českí vedci vyvinuli protirakovinovú látku a požiadali o patent (8. 4. 2021)

 

Výskumníci z Fakulty informačných technológií VUT v Brne medzi najcitovanejšími (4. 3. 2021)

 

Českí vedci skúmajú hmotu silným spektrometrom (23. 2. 2021)

 

Výskumný tím z CIIRC ČVUT získal Cenu európskeho občana (16. 2. 2021)

 

Českí vedci testovali dvojitú protilátku proti vírusu SARS-CoV-2 (5. 2. 2021)

 

Venture Capital Report 2020 – Česko (14. 1. 2021)

Maďarsko je otvorená ekonomika so silným priemyselným odvetvím, v ktorom zohrávajú významnú úlohu zahraničné investície a technológie. Má dlhoročnú tradíciu vo vede a výskume. Výskum a vývoj je jednou z hlavných priorít Maďarskej národnej hospodárskej stratégie; jeho význam sa zdôrazňuje vo všetkých odvetviach maďarského hospodárstva.

Investície do výskumu a vývoja sa v Maďarsku každoročne zvyšujú v dôsledku rozvojových aktivít maďarských spoločností, účasti maďarskej vlády a grantov EÚ. Najdôležitejším faktorom výkonnosti Maďarska v oblasti VaVaI na vysokej úrovni je vyvážený stav inovačného systému, ktorý efektívne kombinuje verejné a súkromné ​​investície, podporuje spoluprácu medzi podnikmi a vedeckými inštitúciami a vynikajúci a prístupný vzdelávací a vedecký systém. Dôležitosť inovácií v Maďarsku môže byť meraná celkovým hrubými výdavkami na výskum a vývoj (GERD), ktoré vykazujú vzostupný trend.

Najdôležitejšími oblasťami vysokoškolského vzdelávania sú vedy o zdraví, prírodné a technické vedy. Priemysel sa intenzívne zaoberá vývojom, sektor vysokoškolského vzdelávania spolupracoval s podnikmi v 37,4 % na viac ako 2 400 výskumných projektov (2014), čo sa považuje za vysokú úroveň. Maďarská akadémia vied (MTA) je spolu s jej výskumnými ústavmi a niekoľkými univerzitnými výskumnými skupinami najväčšou verejnou výskumnou organizáciou. Rozpočet určený na výskum a vývoj (2017) bol vo výške 67,6-miliardy HUF (211,4-milióna EUR) (2017) je obzvlášť významný podiel, zatiaľ čo na tomto portfóliu výskumu sa podieľa 15 fakúlt. Akadémia je zapojená do niekoľkých programov, ktorých cieľom je zvýšiť atraktivitu výskumných kariér a efektívnosť vedeckého výskumu.

 

V stratégii vysokoškolského vzdelávania (2014) si maďarská vláda stanovila za cieľ zvýšiť počet zamestnancov výskumu a vývoja zamestnaných inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na 56 000 v roku 2020 (FTE) z úrovne 23 647 v roku 2012 (KSH, 2015b). Okrem toho bolo cieľom mať do roku 2020 12 zamestnancov vo výskume a vývoji na 1 000 zamestnancov z úrovne 8 zaregistrovaných v roku 2011 (Ministerstvo pre ľudské zdroje, 2014).

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2021, Maďarsko patrí do skupiny nastupujúcich inovátorov.

Silné stránky Maďarska sú v dopadoch predaja, digitalizácii a prepojeniach. Medzi tri najlepšie ukazovatele patrí vládna podpora výskumu a vývoja v oblasti podnikania, export medium a high-tech tovaru a zahraniční doktorandi. Výrazné zlepšenie výkonu medzi rokmi 2019 a 2021 je výsledok zlepšeného výkonu zahraničných doktorandov, širokopásmovej penetrácie internetu, rizikového kapitálu, vládnej podpory výskumu a vývoja, inovátorov produktov a obchodných procesov, inovatívnych MSP spolupracujúcich s ostatnými a mobilita medzi pracovnými miestami v oblasti ľudských zdrojov vo vede a technológiách (Human Resources in Science and Technology – HRST). Maďarsko má nadpriemerný podiel neinovátorov s potenciálom inovovať a ukazuje podpriemerné skóre v oblasti súvisiacich ukazovateľov so zmenou klímy (EIS, 2021).

 

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Maďarsko patrí do skupiny miernych inovátorov. V období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť krajiny relatívne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ, najmä od roku 2017.

Vplyv na zamestnanosť, vplyv na predaj a prostredie priaznivé pre inovácie sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Výkonnosť je najvyššia pre zamestnanosť v rýchlo rastúcich podnikoch v inovatívnych sektoroch, medium a high-tech exporte, výdavkoch na inovácie, ktoré sa netýkajú výskumu a vývoja, a širokopásmovom internete. Inovátori, ľudské zdroje a financie a podpora sú naopak najslabšími inovačnými rozmermi. Najnižšie skóre ukazovateľov v Maďarsku majú aplikácie dizajnu, malé a stredné podniky inovujúce interne, MSP s marketingovými alebo organizačnými inováciami a výdavkami na výskum a vývoj vo verejnom sektore.


Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely, Maďarsko vykazuje najvyšší pozitívny rozdiel v porovnaní s  priemerom EÚ v ročne zmene HDP, podiele podnikov so zahraničnou kontrolou na pridanej hodnote a založení podnikov a najväčší negatívny rozdiel v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, čistom príleve PZI a HDP na obyvateľa (EIS, 2020).

Za menej ako dve desaťročia sa Slovinsko stalo trhovým hospodárstvom. Integrovalo sa so svetovými trhmi a vstúpilo do EÚ, Európskej menovej únie a OECD. Vedie krajiny strednej a východnej Európy v transformácii na HDP na obyvateľa a v rade ukazovateľov týkajúcich sa inovácií.

Konečné údaje o výskumnej a vývojovej činnosti v Slovinsku za rok 2019, ktoré sa mierne líšia od predbežných údajov uverejnených 5. novembra 2020, sú teraz k dispozícii aj na podrobnejšej úrovni v databáze SiStat. V roku 2019 dosiahli hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj (GERD) v Slovinsku vo všetkých sektoroch, v ktorých sa výskum a vývoj vykonáva, 990,7-milióna EUR. V porovnaní s rokom 2020 bol GERD nominálne vyšší o 11 % alebo o 89-miliónov EUR. S tým sa zvýšil aj zodpovedajúci podiel na HDP, konkrétne predstavoval 2,05 % HDP. Napriek tomu je Slovinsko stále ďaleko od barcelonského cieľa, ktorý predpokladá zvýšenie investícií do výskumu a vývoja najmenej na 3 % HDP do roku 2020 (SiStat, 2021).

Podľa správy European Innovation Scoreaboard 2021 je Slovinsko miernym inovátorom. Silné stránky Slovinska sú vo využívaní informačných technológií, prepojení a ľudských zdrojoch. Medzi tri najlepšie ukazovatele patria verejno-súkromné spoločné publikácie, medzinárodné vedecké spoločné publikácie, a podniky poskytujúce školenia v oblasti IKT. Nedávny nárast inovačnej výkonnosti výkonu je dôsledkom silných vylepšení pre inovátorov produktov, rizikového kapitálu a predaja inovatívnych produktov. Slovinsko má nadpriemerný podiel interných inovátorov produktov s trhovými novinkami a ukazuje takmer priemerné skóre v ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy (EIS, 2021).

 

Podľa správy European Innovation Scoreboard 2020 je Slovinsko miernym inovátorom. V priebehu obdobia od roku 2012 inovačná výkonnosť Slovinska poklesla v porovnaní s priemerom EÚ. Pokles od roku 2018 sa vysvetľuje zhoršením výkonnosti pokiaľ ide o nových absolventov doktorandského štúdia a ukazovateľov pomocou údajov CIS.

Prepojenia, ľudské zdroje a firemné investície sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Slovinsko má vysoké skóre v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce, verejno-súkromných spoločných publikácií a spolupráce inovatívnych MSP s ostatnými podnikmi poskytujúcimi školenia o IKT. Financie a podpora, dopady na predaj a inovátori sú naopak najslabšími inovačnými rozmermi. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú výdavky na rizikový kapitál, vývoz služieb náročných na znalosti, doktorandi zahraničného štúdia a dizajn aplikácie.

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Slovinsko vykazuje najvyšší pozitívny rozdiel v priemere k EÚ v ročnej zmene HDP, podiele zamestnanosti vo výrobe a obrate zdieľajúcich MSP a najväčší negatívny rozdiel vo výdavkoch na výskum a vývoj podnikov, založení podnikov a verejnom obstarávaní pokročilých technologických výrobkoch.

Inovácie v Slovinsku sa od roku 2010 mierne zvýšili, takže táto krajina patrí spolu s Rakúskom, Belgickom, Francúzskom, Nemeckom a Írskom k najsilnejším inovátorom v EÚ.

Slovinsko zaznamenalo rast inovačnej výkonnosti o 1,4 %, pričom najsilnejšou inovačnou dimenziou boli ľudské zdroje a pevné investície. Ľudské zdroje zaznamenali najvyššiu mieru rastu výkonnosti v EÚ (51,8 %). Na druhej strane, financie a podpora, predaj a zamestnanosť sú najslabšími inovačnými rozmermi. Podiel zamestnanosti vo výrobe a podiel na obrate MSP je výrazne nad priemerom EÚ, zatiaľ čo podiel veľkých podnikov na obrate je výrazne pod priemerom EÚ (EIS, 2020).

Estónsko postavilo výskum a inovácie do centra stratégie rastu. Najdôležitejšou hnacou silou hospodárskeho rastu a produktivity sú inovácie, najmä inovácie založené na výskume a vývoji (V&V). Estónsko ponúka priaznivé rámcové podmienky pre podnikanie vrátane zahraničných investícií a podnikateľov. Má atraktívnu start-up scénu, vynikajúcu širokopásmovú kapacitu a priaznivú reguláciu pre podnikanie s výsledkami úspešných spoločností, hlavne softvérových a internetových firiem. Kvalita a otvorenosť estónskej vedeckej základne sa medziročne zvyšuje (EK, 2020).

V roku 2016 tvorili výdavky na výskum a vývoj 1,25 % a v roku 2017 iba 1,29 % HDP. Pokles je čiastočne spôsobený začatím nového obdobia pre štrukturálne fondy EÚ. Súkromné ​​výdavky na výskum a vývoj klesli v roku 2017 na 0,63 % HDP. Cieľom do roku 2020 je zvýšiť tento počet na 2 % HDP. Vytvorenie motivačného mechanizmu na dosiahnutie tohto cieľa je oveľa náročnejšou úlohou ako zvýšenie financovania vnútroštátnych a miestnych rozpočtov na výskum a vývoj na 1 % HDP (National Reform Programme ESTONIA 2020, 2018).

Podľa správy European Innovation Scoreboard 2021, Estónsko je silným inovátorom. Inovačná výkonnosť Estónska v porovnaní s EÚ v priebehu času silne vzrástla.

Silné stránky Estónska sú v prepojení, inovátoroch a duševnom majetku. Medzi tri najlepšie ukazovatele patria ochranné známky, inovatívne MSP, spolupráca s ostatnými a výdavky na inovácie mimo výskumu a vývoja. Veľmi silné vylepšenie inovačnej výkonnosti od roku 2018 je takmer úplne kvôli zlepšenému výkonu ukazovateľov využívajúcich inovácie, najmä pre inovátorov produktov (takmer päťnásobný nárast z 10,2 % na 48,9 %) a inovátorov podnikových procesov (takmer trojnásobný nárast z 18,0 % na 52,5 %).

Estónsko má nadpriemerný podiel interných inovátorov produktov bez trhových noviniek a dosahuje takmer priemerné skóre v rámci ukazovateľov súvisiacich so zmenou klímy (EIS, 2021).

Podľa správy European Innovation Scoreboard 2020, Estónsko (predtým priemerný inovátor) je silným inovátorom. V priebehu času sa inovačná výkonnosť Estónska v porovnaní s EÚ relatívne zvýšila od roku 2012. Výrazný nárast v roku 2018 sa do značnej miery vysvetľuje zlepšením výkonnosti ukazovateľov pomocou údajov CIS (Community Innovation Survey).

Prepojenia, ľudské zdroje a duševné bohatstvo sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Estónsko má vysoké skóre v oblasti spolupráce inovatívnych MSP s ostatnými, aplikácie ochranných známok, celoživotného vzdelávania a výdavkov na inovácie, ktoré sa netýkajú výskumu a vývoja. Dopady na predaj, vplyv na zamestnanosť a prostredie priaznivé pre inovácie sú najslabšími inovačnými rozmermi. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú MSP s marketingovými alebo organizačnými inováciami, výdavky na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore, zamestnanosť v rýchlo rastúcich podnikoch inovačných odvetviach a vývoz výrobkov so strednými a vysokými technológiami (medium&high-tech).

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely s porovnaní s EÚ, Estónsko vykazuje najvyšší pozitívny rozdiel v porovnaní s EÚ v oblasti podnikateľskej aktivity, priemernej ročnej zmene HDP a prílevu čistých zahraničných investícií a najväčší negatívny rozdiel vo výdavkoch na výskum a vývoj podnikov, tržbách z obratu veľkých podnikov a podiele zamestnanosti high a medium-tech priemysle (EIS, 2020).

Univerzita v Tartu: Estónsko má za cieľ podporiť start-upy v oblasti hlbokých technológií (20. 3. 2023)

 

Univerzita v Tartu získala 30-miliónov EUR na rozvoj centra excelentnosti pre personalizovanú medicínu (19. 1. 2023)

 

Kohézna politika EÚ: 3,5-miliardy EUR na hospodársky a sociálny rozvoj Estónska a zelenú transformáciu v rokoch 2021 – 2027 (19. 7. 2022)

 

Spin-off UP Catalyst z Univerzity v Tartu robí batériový priemysel ekologickejším (11. 5. 2022)

 

Univerzita v Tartu zvyšuje spoluprácu s CERN (25. 4. 2022)

 

Univerzita v Tartu: Severské a pobaltské spoločnosti rizikového kapitálu a univerzity spolupracujú pri starostlivosti o startupy založené na vede (5. 4. 2022)

 

Štúdia Univerzity v Tartu poskytuje prehľad o situácii v súvislosti s koronavírusom (15. 3. 2022)

 

Univerzita v Tartu: Estónske univerzity prestali spolupracovať s ruskými a bieloruskými partnermi (7. 3. 2022)

 

Malá krajina s veľkým potenciálom pre štúdium mikrobiómov (23. 2. 2022)

 

Výskumníci z TalTech predvádzajú výskum a vývoj zelených technológií (11. 1. 2022)

 

2nd Smart City Exchange Forum by FinEst Centre for Smart Cities (21. 12. 2021)

 

Startup Lab Univerzity v Tartu zvyšuje kompetencie učiteľov podnikania na Ukrajine (14. 12. 2021)

 

Estónsky spin-off na Univerzite v Tartu uvedie genetické testy na prevenciu rakoviny na britský trh (23. 11. 2021)

 

COST Online Informačný deň v Estónsku (19. 11. 2021)

 

Nová technológia analýzy DNA zlepšuje presnosť prenatálneho skríningu (11. 11. 2021)

 

EMBL a Univerzita v Tartu v Estónsku podpísali memorandum na posilnenie vedeckej spolupráce (6. 10. 2021)

 

Estónsky startupový ekosystém sa udržiava vo forme (26. 8. 2021)

 

Estónsko predložilo plán obnovy a odolnosti (21. 6. 2021)

 

Estónske genómové centrum sa pripája ku škandinávskemu výskumnému konzorciu v oblasti presnej medicíny (11. 6. 2021)

 

Vedci z Univerzity v Tartu sa rozhodli vyvinúť palivové články na napájanie malých zariadení (27. 5. 2021)

 

Univerzita v Tartu a spoločnosť Cybernetica spolupracujú na štúdiu kvantovo bezpečnej kryptografie (4. 5. 2021)

 

Univerzita v Tartu a Bolt rozširujú spoluprácu pri vývoji IT riešení pre autonómne vozidlá (29. 4. 2021)

 

Univerzita v Tartu patrí medzi svetovú špičku v oblasti materiálových vied (22. 4. 2021)

 

Univerzita v Tartu: Siete európskych akadémií požadujú riešenie na zdieľanie zdravotných údajov pre výskum (15. 4. 2021)

 

Estónsko sa stalo pridruženým členom CERN (2. 2. 2021)