Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Systém európskej spolupráce prostredníctvom partnerstiev

Kľúčovou novinkou programu Horizont Európa je zavedenie nového prístupu k európskym partnerstvám. Po prvýkrát bude adoptovaný zjednocujúci politický prístup ku všetkým typom partnerstiev, počnúc od verejno-súkromných partnerstiev, cez ERA-NET, Spoločné technologické iniciatívy (JTIs), vlajkové projekty programu Budúce a vznikajúce technológie (FET Flagships) a dokonca aj znalostné a inovačné partnerstvá EIT (EIT KICs), všetky budú niesť jednotný názov: Európske partnerstvá.

Reforma systému partnerstiev prebehla prostredníctvom 3 procesov:

1) zjednodušenie a racionalizácia štruktúry systému partnerstiev;

2) vytvorenie súdržného životného cyklu partnerstiev;

3) prehĺbenie strategickej orientácie partnerstiev.

Rozdelenie partnerstiev do 3 skupín, podľa ktorých sa bude rozlišovať ich vnútorné fungovanie.

Prehľad partnerstiev rozdelených podľa tematických oblastí.

Zdravie

Digitalizácia, priemysel a vesmír

Klíma, energetika a mobilita

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Partnerstvá naprieč témami