Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

 

Vesmírny program Európskej únie spojí všetky existujúce a nové aktivity EÚ v oblasti vesmíru do jediného programu. EÚ pracuje na tomto plne integrovanom vesmírnom programe na roky 2021 – 2027 v nadväznosti na Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru z roku 2016, ktorej cieľom je okrem iného podporiť konkurencieschopný a inovačný európsky vesmírny sektor, či posilniť strategickú autonómiu EÚ.

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Značné investície zo strany EÚ umožnili dosiahnuť pokrok, ktorý by žiadny členský štát sám nemohol dosiahnuť.

 

Vesmírny program Únie zabezpečí ďalší rozvoj existujúcich európskych hlavných iniciatív: programu Copernicus pre pozorovanie Zeme a programu Galileo, či služby EGNOS pre satelitnú navigáciu. Takisto bude možné začatie európskych iniciatív v oblasti satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) a v oblasti získavania informácií o situácii vo vesmírnom priestore (SSA) na účely ochrany vesmírnej infraštruktúry pred vesmírnym odpadom.

Legislatívny návrh predložený Komisiou 6. júna 2018 spája všetky činnosti EÚ do jedného programu. Poskytuje ucelený rámec pre investície. Zvýšením efektívnosti pomôže zaviesť nové vesmírne služby, z ktorých budú mať prospech občania a podniky EÚ.

 

Rada a Európsky parlament dosiahli 16. decembra 2020 predbežnú politickú dohodu o nariadení, ktorým sa stanovuje Vesmírny program EÚ na roky 2021 – 2027. Na základe tejto dohody sa v Európskom parlamente a Rade uskutoční hlasovanie, ktorým sa oficiálne schváli legislatívny text. Od uzavretia čiastočnej dohody v roku 2019 sa Komisia pripravuje na jej vstup do platnosti od januára 2021.

 

Ďalšie kroky

Európsky parlament, členské štáty EÚ zoskupené v Rade a Komisia dosiahli 10. novembra 2020 politickú dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné prijať balík predpisov viacročného finančného rámca a ratifikovať rozhodnutia o vlastných zdrojoch. 

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom na obnovu Európy NextGenerationEU bude po svojom prijatí najväčším stimulačným balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. S obnovou Európy po pandémii COVID-19 pomôže celková suma 1,8 bilióna eur (v cenách z roku 2018). Cieľom je ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia Európa.

 

Ďalšie informácie

Tlačová správa o návrhu Vesmírneho programu EÚ

Tlačová správa o politickej dohode medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o Vesmírnom programe Únie

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU

Rokovania o viacročnom finančnom rámci (podkladové informácie)

Sledujte vývoj legislatívneho návrhu

Politika EÚ v oblasti vesmírneho priestoru

Európska vesmírna agentúra

EU Space News

Twitter: #EUSpaceProgramme

 

 

 

Finančné krytie Vesmírneho programu Európskej únie vo výške 14,8 miliardy EUR v bežných cenách (13,2 miliardy EUR v cenách z roku 2018) zahŕňa:

  • Galileo a EGNOS: 9 miliárd EUR;
  • Copernicus: 5,4 miliardy EUR;
  • SSA a /GOVSATCOM: 442 miliónov EUR.

 

Správa programu

Pokiaľ ide o správu a riadenie, cieľom nariadenia je zjednodušiť a zefektívniť existujúci právny rámec EÚ pre politiku v oblasti vesmírneho priestoru a pravidlá pre riadenie Vesmírneho programu Únie Nariadením sa Komisii udeľuje celková zodpovednosť za vykonávanie programu, a to aj v oblasti bezpečnosti. Z Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) sa potom stane Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), ktorá bude mať viac úloh a povinností.

 

Ciele

Investície v rámci Vesmírneho programu Únie v kombinácii s programom Horizont Európa a InvestEU budú smerovať do posilnenia konkurencieschopnosti, inovácií, podnikania, zručností a budovania kapacít veľkých, malých a stredných i začínajúcich podnikov. Tým sa podporí európsky vesmírny priemysel a zvýši odolnosť EÚ.

Program kladie takisto veľký dôraz na nadväzujúce odvetvie, uvádzanie na trh a využívanie vesmírnych údajov a služieb vrátane podpory zelenej a digitálnej transformácie.

Z vesmírnych technológií, dát a služieb priamo čerpáme výhody počas nášho každodenného života, kedykoľvek používame mobilné telefóny, navigačné systémy pre automobily a televízory. Vesmírna technológia však môže tiež podporovať mnoho rôznych hospodárskych odvetví v podobe vesmírnych aplikácií:

 

  • Zvýšenie efektívnosti v poľnohospodárstve a rybárstve;
  • Pomoc regiónom pri získaní prístupu k poznatkom a informáciám;
  • Zlepšenie reakcie na krízy;
  • Ochrana životného prostredia a pomoc pri riešení klimatických zmien;
  • Zvýšenie bezpečnosti v oblasti odhaľovania nelegálneho prisťahovalectva, predchádzaní cezhraničnému organizovanému zločinu a boji proti pirátstvu na mori;
  • Zlepšenie zdravia občanov;
  • Optimalizácia dopravy.

 

Vďaka týmto službám program EÚ prispieva k dvom z hlavných ambícií EÚ, ktoré stanovila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen ako prioritu: A European Green Deal a Europe Fit for the Digital Age.

 

Vlajkové vesmírne programy Galileo / EGNOS a Copernicus sú plne funkčné, pretože poskytujú bezplatné a otvorené údaje a služby v prospech občanov EÚ, ale takisto poskytujú konkrétne produkty verejným orgánom a občanom (napr. Pátracie a záchranné akcie, monitorovanie kvality ovzdušia, podnebie). opatrenia na zmiernenie zmien, podpora mestského plánovania, geolokácia atď.).

Na obsahu sa pracuje

ESA

 

Štúdia o