Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Priority ERA

Spoznajte priority ERA

 

Od roku 2018 prebiehala intenzívna práca na obnovení záväzkov a cieľov ERA. Pod hlavičkou nového Európskeho výskumného priestoru bola uskutočnená revízia konceptu s ohľadom na spoločenské, hospodárske a environmentálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme.

 

Nový model ERA prináša tieto novinky:

 

Prijatie nových strategických dokumentov

Na ministerskej úrovni, v Rade EÚ, boli v roku 2021 prijaté závery o riadení Európskeho výskumného priestoru a Pakt pre výskum a inovácie v Európe. Tieto dokumenty stanovujú priority, zjednodušený rámec riadenia ERA a jeho politickú agendu na roky 2022 – 2024.

 

Pakt pre výskum a inovácie v Európe definoval štyri prioritné oblasti:

 • Prioritná oblasť 1: Prehĺbenie skutočne fungujúceho vnútorného trhu znalostí
 • Prioritná oblasť 2: Spoločné riešenie zelenej a digitálnej transformácie, ako aj ďalších výziev, ktoré majú vplyv na spoločnosť, a zvýšenie zapojenia spoločnosti do ERA
 • Prioritná oblasť 3: Zvýšenie prístupu k excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie v celej Únii a posilnenie prepojení medzi inovačnými ekosystémami v celej Únii
 • Prioritná oblasť 4: Pokrok v zosúladených investíciách a reformách v oblasti výskumu a inovácie
 

Nová politická agenda ERA

Nové strategické dokumenty definovali 20 konkrétnych opatrení, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov vytýčených v Pakte pre výskum a inovácie v Európe. Tieto opatrenia boli pomenované “ERA Akcie”.

 

 

20 ERA Akcií:

 1. Podporovať otvorenú vedu, a to aj prostredníctvom Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)
 2. Navrhnúť legislatívny rámec EÚ pre autorské práva a údaje v oblasti výskumu
 3. Reformovať systém hodnotenia výskumu, výskumných pracovníkov a inštitúcií
 4. Podporovať atraktívnu kariéru vo výskume, cirkuláciu a mobilitu talentov
 5. Podporovať rodovú rovnosť a inklúziu
 6. Chrániť akademickú slobodu v Európe
 7. Aktualizovať usmernenia EÚ pre lepšie zhodnocovanie vedomostí
 8. Posilniť výskumné infraštruktúry
 9. Podporovať medzinárodnú spoluprácu
 10. Zabezpečiť, aby misie EÚ a európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií boli hnacími motormi ERA
 11. ERA ako podpora ekologickej transformácie
 12. Urýchliť ekologickú a digitálnu transformáciu kľúčových priemyselných ekosystémov Európy
 13. Posilniť postavenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania
 14. Priblížiť vedu občanom
 15. Budovať výskumné a inovačné ekosystémy s cieľom zlepšiť excelentnosť a konkurencieschopnosť
 16. Zlepšiť prístup k excelentnosti v celej EÚ
 17. Posilniť strategickú kapacitu verejných výskumných inštitúcií
 18. Podporovať rozvoj národných procesov krajín EÚ pri implementácii ERA
 19. Vytvoriť systém monitorovania ERA
 20. Podporovať investície a reformy v oblasti výskumu a inovácií

Tieto ERA Akcie, definované ako prioritné na roky 2022 – 2024, členské štáty EÚ vykonávajú na dobrovoľnom základe spolu s Európskou komisiou a v spolupráci s krajinami pridruženými k programu Horizont Európa, výskumnými, akademickými a podnikateľskými organizáciami, prípadne s inými partnerskými krajinami.

 

Nová riadiaca štruktúra ERA

Spolupráca medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a ďalšími partnermi bola posilnená založením expertnej skupiny Európskej komisie s názvom ERA Fórum. Toto fórum je miestom, kde Komisia a členské štáty EÚ spoločne navrhujú a koordinujú vykonávanie ERA Akcií, pripravujú budúce aktualizácie politickej agendy ERA a zabezpečujú zapojenie pridružených krajín, príslušných krajín mimo EÚ a zainteresovaných strán.

 

Pracujú tiež na vytvorení nového monitorovacieho systému pokroku ERA. Online platforma s názvom ERA Policy Platform bude ponúkať hodnotiacu tabuľku, informačný panel a pravidelné správy o pokroku v napĺňaní cieľov ERA, tak na celoeurópskej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých štátov.

 

? Vedeli ste, že…

 • …investovanie do výskumu a inovácie je dôležité pre vytvorenie väčšieho počtu lepších pracovných miest v Európe, zlepšenie kvality života občanov a zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ? Dve tretiny hospodárskeho rastu EÚ v posledných desaťročiach poháňali inovácie.
 • …EÚ sa podieľa na celosvetových investíciách do výskumu a inovácie vo výške takmer 20% a svoje výdavky na výskum a vývoj hodlá zvyšovať? V novom ERA sa opätovne stanovuje investičný cieľ EÚ na úrovni 3% HDP do výskumu a vývoja, pričom tieto investície dosahovali v roku 2019 priemer EÚ 2,19%. O 10 rokov skôr, v roku 2009, to bolo len 1,97%.
 • …medzi členskými štátmi EÚ zaznamenávame veľké rozdiely v úrovni investícií % HDP do výskumu a inovácií? Niektorým štátom sa podarilo dosiahnuť úroveň 3% HDP, zatiaľ čo iné investujú do výskumu a inovácií menej ako 1% HDP.
 
 

Zdroj: Eurostat

 

Kľúčové odkazy:

AKTUALITY

Deň Zeme 2024

22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Tohtoročnou témou je „Planéta...

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

AI, data and robotics 2024

Information day and a brokerage event to to the currently published version of...

Ďalšie podujatia