Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

VÝSKUM SARS-CoV-2 a iných patogénov

Európska COVID-19 dátová platforma

 

Európska komisia a EMBL-EBI (Európske laboratórium molekulárnej biológie - Európsky bioinformatický inštitút) spolu s členskými štátmi EÚ a výskumnými partnermi (najmä s distribuovanou výskumnou infraštruktúrou pre biologické dáta ELIXIR a inými výskumnými infraštruktúrami), prevádzkujú od apríla 2020 špecializovaný dátový portál COVID-19, ktorý umožňuje rýchle zhromažďovanie a komplexné zdieľanie dostupných výskumných dát z rôznych zdrojov pre európske a globálne výskumné komunity.

Tento portál vznikol ako reakcia EK na potrebu rýchleho a otvoreného zdieľania výskumných dát v boji proti pandémii COVID-19 – ako jedno z opatrení Akčného plánu ERA vs Corona.

Dátový portál COVID-19 je vstupnou bránou do obsahovo širšej Európskej platformy výskumných údajov COVID-19, ktorá okrem spomínaného portálu obsahuje aj komponenty: SARS-CoV-2 Data Hubs a Federated European Genome-phenome Archive.

Odkaz na platformu: https://www.covid19dataportal.org/

 

Prezentácie o platforme:

European COVID-19 Data Platform, EMBL-EBI, Guy Cochrane, Amonida Zadissa

 

Informačné video o platforme z dielne EMBL-EBI predstavujúce COVID-19 Data Portal


Reporty o mutáciách a variantoch SARS-CoV-2 na základe dát zdieľaných na Európskej dátovej platforme COVID-19

Jednotlivé VEO reporty sumarizujú mobilizáciu a analýzu otvorených dát zo sekvenovania SARS-CoV-2 odoslaných na COVID-19 data portal v kontexte projektu VEO (https://www.veo-europe.eu), ktorého cieľom je vyvinúť nástroje a dátovú analytiku na pandemickú pripravenosť.

VEO reporty o mutáciách a variantoch SARS-CoV-2:

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

 

Inkubátor HERA: Príprava Európy na varianty COVID-19

 

Inkubátor HERA, ktorý vo februári 2021 oficiálne predstavila Európska komisia, predstavuje plán pripravenosti EÚ proti variantom COVID-19, ktorý spája výskumníkov, biotechnologické spoločnosti, výrobné firmy, regulačné orgány a verejné orgány s cieľom monitorovať varianty (mutácie) koronavírusu, vymieňať si údaje a spolupracovať na ďalšom vývoji a prispôsobovaní vakcín.

 

Nové mutácie koronavírusu sú už v Európe bežne prítomné a ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) hodnotí riziko ďalšieho šírenia mutácií na vysoké až veľmi vysoké. Niektoré mutácie majú vyššiu schopnosť prenosu a hrozí, že sa môžu stať dominantným kmeňom a dokonca znížiť účinnosť vakcín – ako napríklad „britský“ variant vírusu B.1.1.7, ktorý má v Európe dominantné postavenie (k marcu 2021 vyše 90 %). Budúce mutácie vírusu môžu byť odolné voči súčasným vakcínam a  Európa musí toto riziko predvídať.

Sekvenčná kapacita v EÚ je v priemere nižšia ako 10 %. Zvýšením kapacít sekvenácie sa môžu zistiť ďalšie varianty, ktoré následne budú monitorované.

Pri procese sekvenovania genómu sa mapuje jedinečná genetická stavba rôznych kmeňov vírusuJe kľúčom k identifikovaniu variantov u ľudí i zvierat, ako aj k monitorovaniu ich šírenia v komunitách a populáciách. Umožňuje skúmanie vírusových genómov a skríning mutácií, ktoré môžu mať vplyv na prenosnosť alebo patogenitu. Údaje, ktoré pochádzajú zo sekvenovania celého genómu, zlepšujú chápanie dynamiky prenosu nákazy a presahovania na ľudí aj zvieratá a pomáhajú identifikovať nebezpečné mutácie. Je preto dôležitým nástrojom na prijímanie rozhodnutí a opatrení v oblasti verejného zdravia.

 

EÚ mobilizuje finančné prostriedky na podporu členských štátov v navýšení kapacít na testovanie a sekvenovanie tým, že podporí vývoj špecializovaných testov na nové varianty koronavírusu (alokovaných najmenej 75 miliónov EUR). Tiež sa poskytnú finančné zdroje na zdieľanie dát o variantoch vírusu a na prispôsobenie vakcín a na navýšenie výrobných kapacít vakcín.

 

KĽÚČOVÉ OPATRENIA NA ZVÝŠENIE PRIPRAVENOSTI A ZVÝŠENIE KAPACITY NA VÝVOJ VAKCÍN PRISPÔSOBENÝCH VARIANTOM

 

1. DETEKCIA A ANALÝZA NOVÝCH VARIANTOV VÍRUSU

·       - Zvýšiť kapacitu sekvenovania (na určenie mutácií vírusu).

·       - Umožniť plynulú výmenu informácií o nových variantoch medzi všetkými zainteresovanými stranami, ktoré pracujú na vývoji vakcín.

·       - Identifikovať tzv. únikové varianty (varianty, ktoré dokážu uniknúť imunitnému systému) vzbudzujúce veľké obavy a dosiahnuť dohodu v tejto oblasti.

 

2. VÝVOJ VAKCÍN PROTI NOVÝM VARIANTOM VÍRUSU, VOČI KTORÝM NEMUSIA BYŤ EXISTUJÚCE VAKCÍNY DOSTATOČNE ÚČINNÉ

·     -   Podpora spoločností, ktoré pracujú na prispôsobení vakcín alebo vývoji nových vakcín.

·      -  Uľahčenie klinického skúšania: zriadenie celoúnijnej siete na klinické skúšanie (VACCELERATE).

·      -  Podpora nových technológií na vývoj prispôsobených alebo nových vakcín.

 

3. RÝCHLA A MASOVÁ VÝROBA VAKCÍN PRISPÔSOBENÝCH VARIANTOM

·       - Aktualizácia existujúcich dohôd o predbežnom nákupe alebo uzatvorenie nových dohôd o predbežnom nákupe s výrobnými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú prispôsobené vakcíny.

·       - Výrobcovia vakcín predložia dôveryhodný plán, ktorým preukážu skutočnú kapacitu na výrobu vakcín v EÚ a budú dodávať požadované množstvá dostatočne rýchlo.

 

EÚ v tejto súvislosti zriadi Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Úrad HERA bude mať za úlohu predvídať a lepšie zvládať budúce pandémie.

 

Viac informácií poskytnú nižšie uvedené dokumenty:

Inkubátor HERA – spoločné predvídanie hrozby variantov COVID-19 (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade, COM/2021/78 final, slovenský jazyk)  

 

Factsheet: Príprava Európy na varianty COVID-19: inkubátor HERA (slovenský jazyk)

 

Questions and Answers: HERA Incubator - Anticipating together the threat of COVID-19 variants (v anglickom jazyku)

 

Zdroj: ec.europa.eu; zverejnené: 7.4.2021; autor: akr

ERA CORONA PLATFORM

Platforma ERA Corona poskytuje komplexné informácie o možnostiach financovania výskumu COVID-19 na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni. Ponúka priebežne aktualizované informácie o predĺžení termínov uzávierok výziev Horizont 2020, ponúka informácie o výzvach špecificky zameraných na výskum COVID-19, často kladené otázky a ďalšie užitočné odkazy.

Platforma ERA corona je jednou z 10 priorít, na ktorých sa Európska komisia a národné ministerstvá dohodli v rámci prvého akčného plánu ERAvsCorona.

V spolupráci s korešpondentmi jednotlivých krajín platforma ponúka vyhradenú sekciu pre národné aktivity, možnosti financovania, iniciatívy a projekty v členských štátoch a ďalších európskych krajinách.

Ponúka užitočný prehľad výskumno-inovačných aktivít na Slovensku v boji proti pandémii COVID-19 na jednom mieste. Informácie sú priebežne aktualizované MŠVVaŠ SR, MZ SR a SLORD.

Vstup priamo do sekcie Slovensko - European Research Area (ERA) corona platform - Slovakia

Predĺženie uzávierok výziev

COVID-19 FAQs z Funding & Tenders Opportunities

Podporené projekty H2020 proti COVID-19

Akcie Marie Skłodowska-Curie (angl. Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) poskytujú členom a manažérom projektu MSCA aktuálne informácie v súvislosti s krízou COVID-19 (20.4.2020)

 

EIC Accelerator: marcová uzávierka s rekordným počtom podaných žiadostí súvisiacimi s COVID-19 (17.4.2020)

 

EK podporí ďalší, 18. projekt na vývoj rýchlej diagnostiky ochorenia

 

ERC zverejnila zoznam ERC projektov súvisiacich s výskumom vírusov

 

EK zverejnila zoznam 17 vybraných projektov z osobitnej výzvy

 

Výskumno-inovačné opatrenia EÚ v boji s novým ochorením

 

Európska komisia ponúkla inovatívnej spoločnosti CureVac finančnú podporu

 

Európska rada pre inovácie získala ďalších 150 miliónov EUR na financovanie priekopníckych riešení pre boj s COVID-19 (1.5.2020)

 

COVID-19: Využitie európskych superpočítačov pri hľadaní liečby koronavírusu (5.5.2020)

 

Základný výskum ERC v boji proti COVID-19 (13.5.2020)

 

Aktualizácia často kladených otázok na platforme ERA Corona (13.5.2020) 

 

Zastavenie koronavírusu s podporou ERC (15.5.2020)

 

Projekty MSCA skúmajúce COVID-19 a súvisiace témy (18.5.2020) 

 

Koronavírus: Výskumný projekt financovaný EÚ prináša na trh novú rýchlu diagnostiku (22.5.2020)

 

Koronavírus: Európska komisia podporila naliehavo potrebný výskum a inovácie ďalšími 122 miliónmi EUR (22.5.2020)

 

Počítačový projekt COVID-19 na Politecnico di Milano podporený EÚ urýchli objavovanie liekov (16.6.2020)

 

Do druhej mimoriadnej výzvy H2020 v boji proti COVID-19 bolo podaných 454 návrhov (16.6.2020)

 

Aktualizácia pracovného programu Horizont 2020 podporí výskumno-inovačné aktivity zamerané na koronavírus (18.6.2020)

 

 

 

Mimoriadna grantová výzva Horizon Europe zameraná na výskum v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia
Mimoriadna výzva v rámci klastra Zdravie v Horizon Europe. Výsledky by mali pomôcť EÚ efektívne a v krátkom čase reagovať na mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia (zverejnené 8.4.2021, deadline: 6.5.2021)

 

Mimoriadna grantová výzva Horizon Europe v oblasti výskumných infraštruktúr
Ide o osobitnú výzvu s cieľom riešiť výnimočnú núdzu a preto je čas na prípravu projektového návrhu skrátený (zverejnené: 8.4.2021, deadline: 6.5.2021)

 

Grantová výzva Nadácie ESET – COVID-19 (4.3.2021)

 

Rezort školstva navýšil financie na vedu a výskum na zníženie dopadov koronakrízy (27.1.2021)

 

2020

PP-COVID 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach (16.9.2020)

 

MŠVVaŠ SR vyhlásilo dve výzvy na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 (19.8.2020)

 

28 nových projektov vo Švajčiarsku na výskum koronavírusu financovaných z NRP „COVID-19“ (4.8.2020)

 

MŠVVaŠ SR pripravuje vyhlásenie dvoch výziev na projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 (22.7.2020)

 

Rakúsko udelilo 45 výskumným projektom COVID-19 sumu 26-miliónov EUR (3.6.2020)

 

Švajčiarsko zdvojnásobilo financovanie 36 projektov COVID-19 na 9,4-milióna EUR  a zriadilo výskumnú databázu (28.5.2020)

 

Záznam z informačného webináru k druhej mimoriadnej výzve H2020 ku COVID-19 (22.5.2020)

 

Smart Agri Hubs – Open Call (21.5.2020)

 

Komisia zverejní výzvu vo výške 50 miliónov EUR s cieľom pomôcť priemyslu transformovať výrobné kapacity v čase krízy (15.5.2020)

 

EOSC secretariat otvoril zrýchlenú výzvu na financovanie aktivít otvorenej vedy (open science) v oblasti výskumu COVID-19 v Európe (výzva zverejnená 10.4.2020)

 

Výzva na spoluprácu pre prístup k skríningovým zariadeniam pre racionálne vybrané zlúčeniny proti SARS-CoV-2

 

EIC Accelerator: výzva pre start-upy a MSP s inovatívnymi riešeniami na podporu boja proti COVID-19

 

Innovative Medicines Initiative 2: Návrh výzvy na liečbu a diagnostiku koronavírusu COVID-19

 

CEI (Central European Initiative) mimoriadna výzva na predkladanie projektov #COVID-19 – deadline 9.4.2020

 

Rok 2022

1. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

2. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

3. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

4. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

5. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

6. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

7. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

8. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

9. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

10. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

Rok 2023

11. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

12. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

13. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

14. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

15. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

16. Monitorovacia správa cirkulujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej
republike zachytených v systéme NarCoS - Národné Covid-19 Sekvenovanie

Zverejňujeme tiež publikácie slovenských výskumníkov na tému vírusu SARS-CoV-2:

Nový portál „Pathogens“, vznikol ako odozva na epidémiu opičích kiahní (MPXV). Obsahuje (zatiaľ) iba MPXV sekvencie. Na portáli sú nahrané aj MPXV sekvencie zo Slovenska.