Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Mentoringová schéma

Mentoring je program poradenstva, ktorého cieľom je spojiť sily mentora a žiadateľa tak, aby výsledkom bol kvalitný projekt, ktorý získa vysoké bodové hodnotenie. Týmto poradenstvom chceme prispieť k zvýšeniu celkovej účasti Slovenska v programe Horizont Európa a posilneniu Európskeho výskumného priestoru (ERA).

 

Mentoring predstavuje príležitosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi a získať ich podporu v procese prípravy obsahovo konzistentnej a konkurencieschopnej žiadosti. Súčasťou úspešného projektového návrhu je (podľa novelizovanej požiadavky Európskej komisie) od roku 2021 aj plán rodovej rovnosti (GEP). Mentori preštudujú váš návrh a poskytnú vám spätnú väzbu a odporúčania na jej skvalitnenie. Experti na oblasť rodovej rovnosti vám pomôžu s prípravou plánu rodovej rovnosti.

 

Mentoring môžu získať slovenskí žiadatelia uchádzajúci sa o podporu v rámci programu HORIZONT EURÓPA, ktorí majú myšlienku, riešenie, ale uvítajú iný skúsený pohľad na svoj návrh. Predpokladom zaradenia do programu je spracovaný návrh prekonzultovaný s  príslušným národným kontaktným bodom pre zodpovedajúcu oblasť.

 

Mentoring pre tvorbu a implementáciu GEP je špecializovanou konzultačnou služboucieľovým žiadateľom - verejným inštitúciám, vysokým školám, univerzitám, verejnými súkromným výskumným inštitúciám uchádzajúcim sa o financovanie z programu Horizont Európa. Tento typ mentoringu nie je podmienený vypracovaným projektovým návrhom, vzťahuje sa na vybranú časť žiadosti – hodnotiace kritérium GEP.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky k mentoringu projektov nájdete v dokumente Mentoringová schéma

Informácie a podmienky k mentoringu plánu rodovej rovnosti (GEP) nájdete v dokumente: Konzultačná služba k plánu rodovej rovnosti GEP

 

 Obe mentoringé schémy sa realizujú v rámci národného projektu SK4ERA.

PRIPRAVUJETE ŽIADOSŤ V RÁMCI PROGRAMU HORIZONT EURÓPA?

VYUŽITE POMOC MENTORA

 

Pripravujete žiadosť v rámci programu Horizont Európa? Posuňte sa vpred vďaka mentoringu!

Využite mentoringový program projektu SK4ERA. Požiadajte o konzultáciu ku spracovanej žiadosti národný kontaktný bod podľa príslušnosti k programovej oblasti HORIZONT EURÓPA, požiadajte o sprostredkovanie poradenstva mentora a dohodnite si podmienky.

Mentor vám poskytne odborné poradenstvo, pripomienky a odporúčania na zlepšenie vašej žiadosti v záverečnej fáze jej  prípravy a prispeje tak k zvýšeniu jej  kvality, efektívnosti a konkurencieschopnosti v konkurenčnom prostredí európskeho priestoru. Hlavnou výhodou mentoringu je odborný pohľad špičkového uznávaného odborníka na pripravený návrh a jeho súlad s požiadavkami programu a kritériami hodnotenia.

Vzájomný vzťah mentora a žiadateľa je dobrovoľný.

Keďže rozpočet na mentoring je obmedzený, pre jeho priznanie sa zohľadní stupeň pripravenosti žiadosti a poradie uplatnenia požiadavky.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma

 

Kontakty na Národné kontaktné body Horizont Európa

 

Európska komisia stanovuje vo výzvach publikovaných od roku 2022  požiadavku naplnenia kritéria rodovej rovnosti prostredníctvom Plánu rodovej rovnosti (eligibility criterium). Požiadavka sa vzťahuje na vybrané cieľové skupiny - výskumné inštitúcie a univerzity, participujúce v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa.

 

Výskumné inštitúcie vo výzvach s dátumom zverejnenia v roku 2021 v projektovom návrhu osobitným dokumentom (declaration), potvrdia prípravné aktivity súvisiace s tvorbou plánu rodovej rovnosti. V období medzi podaním projektového návrhu a podpisom grantovej zmluvy (transition period) vzniká priestor na prípravu a implementáciu plánu rodovej rovnosti na úrovni inštitúcie. V momente podpisu grantovej zmluvy (grant agreement) participujúce výskumné inštitúcie predkladajú funkčný - úradne legitimizovaný a verejne dostupný plán rodovej rovnosti.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumentoch:

 

Schéma podpory žiadateľom programu Horizont Európa v procese prípravy a implementácie plánov rodovej rovnosti

 

Leták CVTI SR Podpora GEP

 

Kontaktná osoba pre rodovú rovnosť

 

 

Máte skúsenosti s riadením, implementáciou alebo hodnotením projektových návrhov? Zdieľate nadšenie pre kariérny postup výskumníkov? Dokážete uplatniť svoje zručnosti s písaním efektívnych návrhov projektov a poskytnúť spätnú väzbu počas ich prípravy? Rozšírte sieť našich mentorov.

Naši mentori sú skúsení výskumníci, inovátori, hodnotitelia, ktorí využívajú svoju odbornosť, skúsenosti a zručnosti na podporu slovenských žiadateľov pri príprave konkurencieschopnej žiadosti v rámci programu Horizont Európa.

Úlohou mentora je poskytnúť žiadateľovi odborné poradenstvo v záverečnej fáze prípravy žiadosti  formou pripomienok a odporúčaní na jej zlepšenie po obsahovej i formálnej stránke a prispieť tak k zvýšeniu účasti Slovenska v rámcovom programe pre výskum a inovácie.

Ak spĺňate uvedené predpoklady, môžete sa zaregistrovať na externú spoluprácu s Národnou kanceláriou  Horizontu v rámci národného projektu SK4ERA.  Pri registrácii je potrebné deklarovať splnenie podmienok doložením  životopisu vo formáte Europass s uvedením referencií.

Po splnení požadovaných podmienok budete zaradený do databázy mentorov a v prípade potreby vás budeme kontaktovať.

Činnosť mentora je honorovaná v súlade s pravidlami mentoringovej schémy a platnou legislatívou.

Podmienky spolupráce sú upravené dohodou o vykonaní práce medzi mentorom a CVTI SR.

 

Podrobnejšie informácie a podmienky nájdete v dokumente Mentoringová schéma

 

Mentoring sa realizuje v rámci národného projektu SK4ERA.