Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Rodová rovnosť vo výskume

Rodová rovnosť stále nie je normou vo všetkých oblastiach a etapách života. Stereotypy, skryté významy, rodová necitlivosť a priama diskriminácia sú prítomné v každodenných sociálnych situáciách, pričom veda a výskum nie sú výnimkou. Ľudský talent a motivácia sa strácajú, ak vzdelané a schopné ženy nemajú dostatočné zastúpenie v niektorých oblastiach, nepokračujú v štúdiách tak, ako by mohli, alebo úplne opustia vedeckú kariéru v pokročilom štádiu. Situácia žien vo vede a výskume sa v súčasnosti opisuje ako „môžu vstúpiť, ale nemôžu plne participovať”.

 

Kariérny postup žien - vedkýň je pomalý. Ženy dosahujú najvyššie kariérne posty menej často než muži. Alarmujúca je najmä situácia v inžinierskych a technologických odvetviach, kde sú tak študentky ako aj vedkyne stále minoritou. Výskumy ukazujú, že mnohé vynikajúce ženy, ktoré by sa mohli významne presadiť vo vedeckej komunite, akademickom prostredí alebo priemysle, sa ani nesnažia o kariérny rast. Iné vypadnú z kariérneho postupu v neskorších štádiách, často pre výchovu detí. Tento proces sa označuje ako deravé potrubie. Strata vzdelaných a skúsených žien je stratou pre celú spoločnosť.

Národná delegátka Stálej pracovnej skupiny o rode (rodovej rovnosti) vo výskume a inováciách - ERAC SWG GRI (predtým Helsinská skupina)

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela

Tajovského 40

97401 Banská Bystrica

e-mail: alexandra.bitusikova@umb.sk

 

ERAC SWG GRI

Stála poradná skupina ERAC pre gender vo výskume a inováciách (Výbor pre Európsky výskumný priestor a inovácie, ERAC, Standing Working Group on Gender in Research and Innovation) vznikla v roku 2017, keď bola pretransformovaná z Helsinskej skupiny, ktorá vznikla v roku 1999. Pracovnú skupinu ERAC SWG GRI tvoria zástupcovia a zástupkyne členských a asociovaných štátov EÚ. Skupina poskytuje poradenskú službu Rade EÚ a Európskej komisii o politikách, stratégiách a iniciatívach, týkajúcich sa rodovej rovnosti vo výskume a inováciách (R&I). 

Členov a členky skupiny (SWG GRI) tvoria zástupcovia a zástupkyne všetkých členských štátov a krajín asociovaných k Rámcovému programu z radov zodpovedných ministerských pracovníkov/ pracovníčok, aktívnych vedeckých pracovníkov/pracovníčok alebo genderových expertov a expertiek.

Bývalá Helsinská skupina pre ženy vo vede a inováciách (Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, HG) bola poradným orgánom ustanoveným Európskou komisiou. V reakci na uznesenia Rady z roku 1999 vytvorila politické fórum pre diskusiu otázok spojených s problematikou „ženy a veda“. SWG GRI ako nástupca Helsinki Group pokračuje v úlohách a činnostiach Helsinki Group.

V HG bolo zastúpených 32 krajín s rôznymi prístupmi k otázke rodovej (genderovej) rovnosti. V počiatkoch členky HG pripravovali tzv. národné správy. Podskupina dôležitých štatistických korešpondentov a korešpondentiek v každej členskej a asociovanej krajine EÚ poskytovala základ pre publikácie She Figures, ktoré sú dodnes najdôležitejším zdrojom štatistických údajov o rodovej rovnosti vo vede a inováciách v EÚ. HG sa zúčastnila prípravy dôležitých štúdií a správ a podporila aktivity v oblasti sieťovania (networking), ktoré viedli k vzniku Európskej platformy pre ženy a vedu (European Platform for Women and Science, EWPS).

ERAC SWG GRI pokračuje v aktivitách, definovaných bývalou Helsinki Group on Gender in Research and Innovation. Slovenská reprezentácia v procese implementácie rodových stratégií vo vede, výskume a inováciách výrazne zaostáva. Dôvodom je nedostatočná informovanosť, podceňovanie problematiky rozhodovacími orgánmi, slabé povedomie o problematike,  ako aj negatívna politická kampaň proti rodovej rovnosti. Slovenská republika – na rozdiel od všetkých ostatných krajín EÚ – nemá žiadne stratégie rodovej rovnosti vo vede, výskume a inováciách.