Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Férová akadémia 2024/Fair Academy 2024


Začiatok: 09. 05. 2024 09:15

Koniec: 10. 05. 2024 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: hybridne

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.ferovaakademia.sk/
Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na tretí ročník konferencie Férová akadémia, ktorá sa uskutoční v dňoch 9.-10. mája 2024 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Tento výnimočný program bude zahŕňať diskusie a prezentácie o dôležitých témach týkajúcich sa rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí.

Konferenciu organizuje CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a jej ciele sú v súlade so snahami MŠVVaM SR o efektívnejšie zapojenie  sa Slovenska do aktivít v rámci  Európskeho výskumného priestoru, aj s úsilím o vytváranie priaznivejších pracovných podmienok na slovenských výskumných inštitúciách.

Podujatie by sme radi využili aj ako platformu pre diskusiu o možnostiach systémovej podpory vyrovnávania šancí na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách. Aby sme túto diskusiu naštartovali, sú v programe zaradené štyri panelové diskusia na témy: „Výskumné kariéry žien a grantová podpora žien“. „Reforma systémov hodnotenia vedy“. „Rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí (Gender-based violence in academia – panel prebehne v anglickom jazyku s tlmočením)“. „Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku“.

 

V piatok 10.5.2024 bude podujatie pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré sa uskutoční iba prezenčnou formou a prebehne v anglickom jazyku. Fórum bude tlmočené.

 

Podujatie nadväzuje na pilotný ročník: Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciácha druhý ročník Férová akadémia. Konferencie prepojili akademickú obec s odborníkmi a odborníčkami na rodovú rovnosť a otvorili diskurz o implementácii plánov rodovej rovnosti v slovenských výskumných inštitúciách – politickej požiadavke Európskej komisie platnej od roku 2022. Férová akadémia v roku 2023 otvorila diskusiu o možnostiach systémovej podpory rodovej rovnosti vo výskume a inováciách z úrovne národných autorít.

 

Program podujatia bude nasledovný:

Štvrtok – 9.5.2024

9:15 – 9:30 Úvod Spoločne sa ponoríme do témy a príležitostne privítame všetkých účastníkov.

9:30 – 10:30 PANEL I Téma: Výskumné kariéry žien a grantová podpora žien.

Diskutovať budeme o dôležitosti podpory žien vo výskumnej oblasti a možnostiach získavania grantov.

11:00 – 12:00 PANEL II Téma: Reforma systémov hodnotenia vedy.

Rozoberieme si súčasný stav a dostupné formy hodnotenia vedy na Slovensku a výzvy súvisiace s nedostatkom relevantných dát z hľadiska rodu.

13:00 – 14:00 PANEL III Téma: Rodovo podmienené násilie vrátane sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí.

Budeme sa venovať problematike násilia založeného na rodovej príslušnosti v akademickom prostredí a spoločne hľadať spôsoby, ako mu čeliť.

14:00 – 14:30 sólo prezentácie NKC Akadémie vied ČR Gender a věda.

Ponúkneme priestor pre české príklady podpory rodovej rovnosti vo výskumných inštitúciách v ČR v koordinácii Národného kontaktného centra AV ČR Gender a věda.

15:30 – 16:30 PANEL IV Téma: Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku.

Zamyslíme sa nad udržateľnosťou a účinnosťou plánov rodovej rovnosti v slovenskom kontexte. A čo ďalej s rodovou rovnosťou po ukončení projektov?

Piatok – 10.5.2024 bude podujatie pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré bude iba prezenčnou formou. Záujem o účasť aj na druhom dni potvrďte v registračnom linku.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8A a je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem prispieť k diskusii o rodovej rovnosti a inklúzii v akademickej oblasti.

 

Prosíme, potvrďte svoju účasť registráciou najneskôr do 8.5.2024.

Tešíme sa na stretnutie s vami na “Férovej akadémii”.

Registrácia na podujatie

 

Ladies and gentlemen,

We cordially invite you to the third edition of the conference “Fair Academy“, which will take place on 9-10 May 2024 at the Centre of Scientific and Technical Information of the Slovak Republic in Bratislava.

The programme will include discussions and presentations on important topics related to gender equality and inclusion in the academic environment.

The conference is organised by the CVTI SR in cooperation with the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic and its objectives are in line with the efforts of the Ministry of Education, Research and Youth of the Slovak Republic for more effective participation of Slovakia in the activities within the European Research Area, as well as with the efforts to create more favourable working conditions at Slovak research institutions.

We would also like to use the event as a platform for discussion on the possibilities of systemic support for equalisation of chances at Slovak universities and research institutions. To kick-start this discussion, the programme includes four panel discussions on the topics of “Women’s research careers and grant support for women“. “Reforming Science Assessment Systems“. “Gender-based violence in academia – the panel will be held in English with translation“. “Sustainability of gender equality plans in Slovakia“.

 

On Friday, 10 May 2024, the event will continue in the Open Forum format, which will be held in English. The forum will be translated.

 

The event is a follow-up to the pilot edition: ’21st Century Academy – Towards Inclusion in Research and Innovation’ and the second edition of the Fair Academy. The conferences connected the academic community with gender equality experts and opened a discourse on the implementation of gender equality plans in Slovak research institutions – a policy requirement of the European Commission valid from 2022. Fair Academy 2023 opened a discussion on the possibilities of systemic support for gender equality in research and innovation from the level of national authorities.

 

The agenda of the event will be as follows:

Thursday – 9.5.2024

9:15 – 9:30 Introduction Common immersion in the topic and welcome to all participants.

9:30 – 10:30 PANEL I Topic: Women’s research careers and grant support for women.

Discussion on the importance of supporting women in research and grant opportunities.

11:00 – 12:00 PANEL II Topic: Reforming science assessment systems.

Discussion of the current status and available forms of science assessment in Slovakia and the challenges related to the lack of gender-relevant data.

13:00 – 14:00 PANEL III Topic: Gender-based violence including sexual harassment in academic context.

It will address the issue of gender-based violence in academic settings and the common search for ways to respond to it.

14:00 – 14:30 Solo presentations by the National Contact Centre of the Academy of Sciences Gender and Science.

We will offer a space for Czech examples of promoting gender equality in research institutions in the Czech Republic coordinated by the National Contact Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic “Gender and Science”.

15:30 – 16:30 PANEL IV Topic: Sustainability of gender equality plans in Slovakia.

Reflection on the sustainability and effectiveness of gender equality plans in the Slovak context. And what to do next with gender equality after the end of the projects?

Friday – 10.5.2024 the conference will continue in the Open Forum format, which will be in the presence-only format /in reality session. If you are interested in participating in the second day, please confirm your interest in the registration link.

The Fair Academy will take place at the premises of the CTI SR on Lamačská cesta 8A and is open to all those who are interested in contributing to the discussion on gender equality and inclusion in academia.

 

Please confirm your participation by registering no later than 8 May 2024.

We look forward to meeting you at the “Fair Academy”.
Conference Organizing Team.

Registration for the event

 

Pridať do Google Calendar