Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Etika vo výskume

V programe Horizont Európa je posudzovanie etických rozmerov navrhovaného výskumu neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia návrhov projektov s cieľom podporiť excelentný výskum, ktorý musí byť nevyhnutne etický. Právne je to ošetrené v čl. 18, 19 Regulácie Európskeho Parlamentu a Rady pre  Rámcový program HE”, ako aj  v Pravidlách účasti.“

 

Etika je často výskumníkmi pociťovaná ako zbytočná administrácia, brzdenie či dokonca bránenie výskumu. Skutočnosť je taká, že dodržiavanie etických požiadaviek na výskum kladie hranice medzi tým, čo je eticky prípustné a tým, čo už nie je. V žiadnom prípade etika nemá ambície regulovať výskum a ani obmedzovať akademickú slobodu tak, ako ju zaručuje Európska charta základných ľudských práv v čl. 13. Proces etického hodnotenia má za cieľ zvýšiť kvalitu predkladaných  návrhov výskumných projektov.

Európska komisia ošetruje etický rozmer podávaných projektov z dvoch hľadísk. Jednak hodnotí, akým spôsobom sú v projektoch ošetrené eticky citlivé aspekty a tiež sa zameriava na kultúru vedeckej integrity zapojených výskumníkov – teda otázkou etického vykonávania výskumu podporovaného programom HE.

Horizont Európa sa v období 2021 – 2024 v súvislosti s posilňovaním kultúry vedeckej integrity sústredí predovšetkým na preventívne aktivity a síce na vytvorení materiálov a modulov zameraných na vzdelávanie a “tréning” výskumníkov v oblasti etiky a výskumnej integrity pre univerzity, výskumné inštitúcie, ako aj pre príslušné národné a inštitucionálne etické komisie. Európska komisia zameria svoju pozornosť aj na hodnotenie a posúdenie infraštruktúr jednotlivých “host organizations” v súvislosti s ich inštitucionálnou podporou kultúry výskumnej etiky a vedeckej integrity.

 

 1. Eticky citlivé oblasti v HE

V prípade, že sa v projekte riešia eticky citlivé otázky, je nevyhnutné podrobné zdôvodnenie potreby a adekvátnosti použitia napr. osobných dát, ľudských tkanív, ľudských subjektov alebo zvierat. Ďalej je potrebné vyhodnotiť pomer záťaže a prínosu pre zúčastnených, opísať možné potenciálne následky výskumu pre ľudskú dôstojnosť, spoločnosť, životné prostredie, kultúru, jednoducho preukázať schopnosť žiadateľa o grant citlivo ošetriť etické rozmery predkladaného projektu.

Výskum podporovaný programom HE musí striktne dodržiavať relevantné európske direktívy, ako aj medzinárodné  konvencie a deklarácie, platné pravidlá uvedené v príslušných v pracovných programoch HE, ako aj príslušnú národnú legislatívu.


V programe Horizont Európa (v pravidlách HE pre podávanie projektov) sú určené nasledujúce oblasti výskumu, ktoré je potrebné ošetriť z etického hľadiska:

 1. ochrana ľudských subjektov (ľudské embryo/plod, ľudské kmeňová bunky z dospelého jedinca a aj embryo, tkanivá)
 2. ochrana zvierat
 3. ochrana dát a súkromia
 4. ochrana životného prostredia a bezpečnosť výskumu
 5. účasť mimoeurópskych (tretích) krajín
 6. zneužite (malevolent) a dvojité použitie (dual use) výskumných výsledkov
 7. iné etické otázky/problémy (napr. nové technológie a umelá inteligencia)

 

Horizont Európa nepodporuje nasledovné výskumné aktivity:

 1. Výskumné aktivity zamerané na klonovanie ľudských subjektov na účely reprodukcie.
 2. Výskumné aktivity s cieľom modifikovať genetické dedičstvo ľudstva, ak by sa tieto modifikácie stali dedičnými (výskum liečenia rakoviny gonád je financovaný).
 3. Výskumné aktivity sledujúce vznik ľudského embrya len pre účely výskumu alebo pre účely získania kmeňových buniek, okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek.

 

Poznámka: Výskum ľudských kmeňových buniek, dospelých, ako aj embryonálnych sa môže v programe HE financovať v závislosti od obsahu vedeckého návrhu a právneho rámca zapojených členských štátov. Financovanie sa neposkytuje na tie výskumné činnosti, ktoré sú zakázané vo všetkých členských štátoch. V členskom štáte sa nefinancuje nijaká výskumná činnosť, ktorá je na jeho území zakázaná. Keď sa vo výskume používajú hESCs (ľudské embryonálne kmeňové bunky), je potrebné jasné zdôvodnenie nutnosti ich použitia, ich pôvod (priamy odber, biobanky, sekundárne použitie...) a všetky potrebné dokumenty (schválenie príslušnou etickou komisiou, informovaný súhlas...).

 

 1. Etické vykonávanie výskumu (Responsible research conduct – Research Integrity)

V pracovných programoch HE sa problematike vedeckej integrity explicitne venuje veľká pozornosť. Európska komisia zdôrazňuje potrebu zachovávať a prehlbovať kultúru vedeckej integrity pri realizácii výskumu podporovaného programom HE.

Základom vedeckej integrity sú nasledujúce kľúčové princípy:

 • absolútna integrita praxe, vyučovania a administrácie vedy,
 • transparentnosť,
 • vykonávanie výskumu kriticky a bez predsudkov,
 • dodržiavanie najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov.

 

Vedecká integrita je prvotnou a v medzinárodnej súťaži uznávanou podmienkou  kvalitnej vedeckej práce. Opakom vedeckej integrity je vedecká nepoctivosť a nečestnosť (research misconduct), t. j. vedomé porušovanie základných vyššie uvedených  princípov vedeckej integrity, ktorému treba nekompromisne predchádzať. V prípadoch, keď k nemu dôjde, je nevyhnutné ho dôsledne vyšetriť a nakoniec v potvrdených prípadoch vyvodiť adekvátne dôsledky.

V súčasnej dobe, kedy je podiel úspešných žiadostí o grant sústavne malý, dá sa očakávať silná motivácia pre výskumníkov dosiahnuť úspech i za cenu porušenia pravidiel vedeckej integrity (falzifikácia, fabrikácia a plagiátorstvo). Okrem toho môže tlak súťaže tiež viesť k nedbalosti (pochybné výskumné praktiky) a neraz je príčinou takéhoto správania aj nedostatok informácií a vzdelávania v oblasti kultúry vedeckej integrity.

Devastujúcimi dôsledkami vedeckej nečestnosti sú predovšetkým:

 • diskreditácia vedy a nedôvera verejnosti
 • nedôvera medzi kolegami – vedcami
 • strata času a financií
 • v niektorých prípadoch aj dopad na verejné zdravie a tvorbu národných politík

 

Kultúru vedeckej integrity je potrebné implementovať vo všetkých fázach výskumnej činnosti – vo fáze prípravy, hodnotenia, ako aj financovania a implementácie projektov v rámci programu HE.

Medzi základné porušenia vedeckej integrity patria:

 1. Fabrikácia označuje vytváranie výsledkov, zaznamenávanie vymyslených dát alebo podávanie vykonštruovaných správ.
 2. Falšovanie je manipulovanie výskumu alebo zámerná zmena a vynechanie nevhodných faktov, údajov a dát.
  Tieto dve kategórie sú vedeckým podvodom a patria medzi najzávažnejšie porušenia podstaty vedy.
 3. Plagiátorstvo je prisvojenie si nápadov inej osoby, výsledkov výskumu alebo slov, bez patričného uznania. Je to neprijateľná forma neetického správania a porušenia pravidiel vzhľadom k iným výskumným pracovníkom, aj keď možno nenarušuje podstatu vedeckého výskumu tak závažne ako fabrikácia a falšovanie.
  Potom je tu veľká skupina praktík narušujúcich tradičné hodnoty vedy a výskumu.
 4. Pochybné výskumné praktiky sú aktivity, ktoré môžu závažne ohrozovať proces výskumu. Tieto praktiky neohrozujú integritu vedeckého výskumu priamo, ale môžu prispievať k porušeniu dôvery k integrite vedeckého výskumu, k ovplyvneniu výsledkov vedeckého výskumu, k strate času a prostriedkov a v neposlednom rade k oslabeniu a deformácii výchovy novej vedeckej generácie.

 

Hlavnú zodpovednosť za vyriešenie prípadnej vedeckej nečestnosti v projekte Horizontu Európa má organizácia, v ktorej sa daný výskum vykonáva. Európska komisia očakáva, že tieto výskumné organizácie majú vybudované štruktúry, ktoré sú schopné takéto prípady zodpovedne vyriešiť a informovať EK o výsledku vyšetrovania, ako aj v prípade ohlásenia podozrenia na vedecké podvody a nečestnosti upozorniť Európsku komisiu.

Rada ERC vytvorila stálu komisiu CoIME (ERC Standing Committee on Conflict of Interest, Scientific misconduct and Ethical Issue), ktorej úlohou je zaoberať sa prípadmi vedeckej nečestnosti projektov podávaných a riešených v rámci programu ERC HE.

EK používa softvér na detekciu plagiátorstva vo všetkých podaných návrhoch projektov HE.

Potvrdené prípady vedeckých podvodov a nečestností môžu viesť k vážnym sankciám ako: vylúčenie návrhu projektu z hodnotiaceho procesu, pozastavenie alebo úplné zastavenie financovania projektu, zákazu podávania návrhov projektov aj na obdobie niekoľkých rokov.
Európska komisia odporúča všetkým výskumníkom realizujúcim výskum podporovaný programom Horizont Európa prijať princípy Európskeho kódexu vedeckej integrity (European Code of Coduct for Research Integrity). Kódex je spoločným výstupom dvoch organizácii – ALLEA (Federácia všetkých európskych akadémií) a ESF (European Science Foundation). Sú v ňom okrem iného podrobne opísané princípy a procedúra vyšetrovania obvinení z vedeckých nečestností, ako aj odporúčaný text do medzinárodných dohôd ošetrujúci prípady nečestného správania v medzinárodných projektoch, tak ako bol navrhnutý Globálnym vedeckým fórom OECD.

Pravidlá pre hodnotenie etického rozmeru projektu HE.

Všetky návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú o financovanie, sa podrobia procesu hodnotenia etického rozmeru projektu (Ethics Review Procedure – ERP), ktorý vykonáva nezávislá etická komisia (Ethics Review Panel).

Proces hodnotenia etiky (ERP) sa sústreďuje na kontrolu dodržiavania všetkých etických pravidiel a štandardov platných pre program HE, ako aj relevantných európskych a národných legislatív, medzinárodných konvencií a deklarácií, autorizácií a schválení národnými etickými komisiami. Hodnotenie EPR má za cieľ preveriť, či si žiadatelia v plnej miere uvedomujú všetky etické aspekty a sociálne dôsledky nimi plánovaného výskumu.

 

Procedúra má nasledovné stupne:

 1. predskríning (Ethics Pre-Screening)
 2. skríning (Ethics Screening)
 3. hodnotenie (Ethics Assessment)
 4. sekundárne (terciálne) hodnotenie (Second Ethics Assessment)
 5. prípadne monitoring (audity a kontroly počas riešenie projektu Ethics Check a Ethics Audit)

Táto procedúra môže vyústiť do dodatočných požiadaviek súvisiacich s etikou projektu, splnenie ktorých je nutnou podmienkou podpísania grantovej dohody. Ich cieľom je hlavne pomáhať žiadateľovi s dodržiavaním všetkých princípov etického riešenia projektu (prevencia, prípadné korekcie) počas riešenia projektu.

Kontroly a audity môžu viesť k dodatku k grantovej dohode. Vo vážnych prípadoch porušenia princípov Európska komisia môže pristúpiť k redukcii financií, k sankciám zakotveným v grantovej dohode alebo dokonca k zrušeniu grantovej dohody.

Vedecká integrita je prvotnou a v medzinárodnej súťaži uznávanou podmienkou kvalitnej vedeckej práce. Opakom vedeckej integrity je vedecká nepoctivosť a nečestnosť (research misconduct), t. j. vedomé porušovanie základných vyššie uvedených princípov vedeckej integrity, ktorému treba nekompromisne predchádzať. V prípadoch, keď k nemu dôjde, je nevyhnutné ho dôsledne vyšetriť a nakoniec v potvrdených prípadoch vyvodiť adekvátne dôsledky.

 

V súčasnej dobe, kedy je podiel úspešných žiadostí o grant sústavne malý, dá sa očakávať silná motivácia pre výskumníkov dosiahnuť úspech i za cenu porušenia pravidiel vedeckej integrity (falzifikácia, fabrikácia a plagiátorstvo). Okrem toho môže tlak súťaže tiež viesť k nedbalosti (pochybné výskumné praktiky) a neraz je príčinou takéhoto správania aj nedostatok informácií a vzdelávania v oblasti kultúry vedeckej integrity.

 

 

Deklarácia o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

 

Cieľom Deklarácie je zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu a vzdelávania, aby sa zvýšila dôvera verejnosti ako aj medzinárodnej výskumnej komunity voči slovenským výskumným pracoviskám.

Deklarácia by sa malo opierať o európske štandardy,  predovšetkým European Code of Conduct for Research Integrity“, ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do programu Horizont Európa. Zároveň by malo zaviazať slovenské výskumné organizácie k zavádzaniu vzdelávania v oblasti výskumnej a akademickej integrity pre študentov vysokých škôl, v doktorandskom štúdiu a na vyšších stupňoch vzdelávania pri súčasnom definovaní  presných pravidiel pre proces vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu.

Prejav záujmu stať sa signatárom deklarácie

povinné pole
povinné pole
povinné pole
Je nutné udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

DECLARATION on Fostering the Culture of SCIENTIFIC INTEGRITY in Slovakia (english)

 

Zoznam signatárov Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity , ktorí ju podpísali dňa 12. 10. 2021.

 

Pracovná skupina PS RI4SK:

Hlavný koordinátor: Soňa Ftáčniková

Zoznam členov PS RI4SK

 

Činnosť pracovnej skupiny PS RI4SK  rozdelená do 4 aktivít:

Aktivita 1: Tvorba národného kódexu, smernice alebo guidelines spolu s vytvorením štruktúr potrebných pre ich implementáciu

Koordinátor: G. Dubcová

 

Aktivita 2: Rozširovanie podpory výskumnej integrity a vzdelávanie

Koordinátor: L. Lacinová

 

Aktivita 3: Postupy vyšetrovania nečestného správania sa vo výskume

Koordinátor: J. Šimonová

 

Aktivita 4: Tvorba národnej štruktúry pre RI ako „nadinštitucionálnej“ platformy

Koordinátor: S. Ftáčniková

 

K iniciatíve sa v súčasnosti pripojili: APVV, Akadémia Policajného zboru v BA, CVTI SR, EU v BA, spoločnosť ESET, SAV, SAA VS, STUBA, TUAD v Trenčíne, TUKE, UMB BB, UPJŠ KE, UK BA a Vysoká škola manažmentu.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na sona.ftacnikova@cvtisr.sk.

 

 

Činnosť pracovnej skupiny PS2 RI4SK:

Hlavný koordinátor: Soňa Ftáčniková

Zoznam členov PS2 RI4SK

 

Ambíciou PS2 RSK je zrealizovať 2. etapu DEKLARÁCIE o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku -  implementáciu záväzkov definovaných v Deklarácii do každodenného akademického života.

Politika implementácie je postavená na 3 základných pilieroch:

 

1. Mentoring implementácie - konkrétna pomoc pri:

- vytvorení (posilnení kompetencií) inštitucionálnych etických komisií zaoberajúcich sa problematikou akademickej a výskumnej integrity

-vytvorení a implementácii (prípadne dopracovaní existujúcich) Etických kódexov pre dodržiavanie vedeckej integrity, ktoré sú v súlade s európskymi štandardami, a budú to záväzné dokumenty

- vytvorení a implementácii (prípadne dopracovaní existujúcej) procedúry pre transparentný, spravodlivý a efektívny spôsob preverovania vedeckých podvodov, nečestností a porušení princípov správnej výskumnej praxe.

 

2. Vzdelávanie:

- realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe ako najefektívnejšie proaktívne preventívne kroky na vytvorenie národného výskumného prostredia podporujúceho kultúru vedeckej integrity, zavádzať vzdelávania v  oblasti výskumnej etiky a  vedeckej integrity na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov.

Plán je vytvoriť kolektív odborníkov z univerzít a SAV, ochotných spolupracovať na vzdelávaní, zaviesť aktivitu "TRAIN the TRAINERS". Išlo by o rôzne formy vzdelávania ako napr:

 1. a) prezentácie na pozvanie
 2. b) všeobecné moduly na web
 3. c) špecifické moduly pre daný typ inštitúcie
 4. d).....

 

3. Národná štruktúra

Byť aktívnym „poradcom“ pri tvorbe Národnej etickej komisii pre  vedeckú integritu a národného etického kódexu pre vedeckú integritu, ustanovenie ktorých  je už legislatívne ukotvené v novelizácii zákona 137 z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

 

 

Krátka história

 

Dňa 21.5.2019  sa v Banskej Bystrici, v  Aule Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela konala medzinárodná konferencia: ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ. Konferencia bola organizovaná CVTI SR s podporou UMB BB.

 

Cieľom konferencie bolo diskutovať o vytvorení a zharmonizovaní základných štruktúr zabezpečujúcich integritu výskumnej a akademickej činnosti na Slovensku – vytvorenie národných  „štandardov“ správnej vedeckej praxe, etických kódexov výskumníkov, etických komisií na monitoring dodržiavania pravidiel výskumnej a akademickej integrity. Neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania kultúry vedeckej integrity je aj vytvorenie jasných a transparentných postupov pri vyšetrovaní prípadných vedeckých nečestností (aby nedochádzalo „k zametaniu problémov pod koberec“), a tiež je to reakcia na aktuálne dianie v súvislosti s medializovanými prípadmi odhalenia plagiátorstva.

 

Účastníci konferencie diskutovali o možnosti  zlepšiť aktuálnu neuspokojivú situáciu a dohodli sa, že bude vytvorená NÁRODNÁ PRACOVNÁ SKUPINA (PS RI4SK) zo zástupcov všetkých výskumných organizácií a univerzít (ktoré prejavia záujem), ktorej úlohou bude vypracovať Deklaráciu o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.

 

Videozáznam z konferencie je dostupný na: 
https://archive.tp.cvtisr.sk?486321JOWEGJ6G41 – zahraniční rečníci
https://archive.tp.cvtisr.sk?488115NZQ8RN7V24 – situácia na Slovensku – úvod k následnej panelovej diskusii  

 

Deklarácia o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku má ambíciu zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu a vzdelávania, aby sa zvýšila dôvera verejnosti ako aj medzinárodnej výskumnej komunity voči slovenským výskumným pracoviskám.

Deklarácia sa opiera o európske štandardy,  predovšetkým European Code of Conduct for Research Integrity“, ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do programu Horizont Európa. Zároveň zaväzuje slovenské výskumné organizácie k zavádzaniu vzdelávania v oblasti výskumnej a akademickej integrity pre študentov vysokých škôl, v doktorandskom štúdiu a na vyšších stupňoch vzdelávania pri súčasnom definovaní  presných pravidiel pre proces vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu.

 
   

 

 

Ako podporná aktivita k snahe širšej komunikácie o problematike etického správania vo výskume CVTI v spolupráci s STU v Bratislave zorganizovala Národnú konferenciu o akademickej a výskumnej integrite, ktorá sa uskutočnila dňa 1.10.2021 a ktorá sa venovala aj aktuálnym témam ako „contract cheating“, etickým problémom spojenými s mentorstvom a supervíziou, s problematikou predátorských časopisov.

Program 

 
   

 

 

Dňa 12.10.2021 sa uskutočnil na bratislavskom hrade  slávnostný podpis

DEKLARÁCIE o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku 

DECLARATION on Fostering the Culture of SCIENTIFIC INTEGRITY in Slovakia

Fotky

Zoznam signatárov Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity , ktorí ju podpísali dňa 12. 10. 2021.

 

Nasledoval ďalší prirodzený krok a síce vytvorenie PS2 RI4SK s cieľom  implementácie Deklarácie a jej záväzkov do výskumných inštitúcií a vysokých škôl (do tejto skupiny sa pripojili aj vysokoškolskí študenti zástupcovia ŠR VŠ) do každodenného akademického života.

Politika implementácie je postavená na 3 základných pilieroch:

 1. Mentoring implementácie - konkrétna pomoc pri:

- vytvorení (posilnení kompetencií) inštitucionálnych etických komisií zaoberajúcich sa problematikou akademickej a výskumnej integrity

-vytvorení a implementácii (prípadne dopracovaní existujúcich) Etických kódexov pre dodržiavanie vedeckej integrity, ktoré sú v súlade s európskymi štandardami, ktoré budú záväznými dokumentami

- vytvorení a implementácii (prípadne dopracovaní existujúcej) procedúry pre transparentný, spravodlivý a efektívny spôsob preverovania vedeckých podvodov, nečestností a porušení princípov správnej výskumnej praxe. 

 1. Vzdelávanie:

- realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe ako najefektívnejšie proaktívne preventívne kroky na vytvorenie národného výskumného prostredia podporujúceho kultúru vedeckej integrity, zavádzať vzdelávania v  oblasti výskumnej etiky a  vedeckej integrity na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane celoživotného vzdelávania výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov.

Plán je vytvoriť kolektív odborníkov z univerzít a SAV, ochotných spolupracovať na vzdelávaní, zaviesť aktivitu "TRAIN the TRAINERS". Išlo by o rôzne formy vzdelávania ako napr:

 1. a) prezentácie na pozvanie
 2. b) všeobecné moduly na web
 3. c) špecifické moduly pre daný typ inštitúcie
 4. d).....
 5. Národná štruktúra

Byť aktívnym „poradcom“ pri tvorbe Národnej etickej komisii pre  vedeckú integritu a národného etického kódexu pre vedeckú integritu, ustanovenie ktorých  je už legislatívne ukotvené v novelizácii zákona 137 z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

 

 

 

7.2.2023 bola zorganizovaná ďalšia Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite.  

Venovala sa aktuálnym sa témam ako umelá inteligencia a etika, hľadanie spojení a prienikov akademickej, výskumnej, podnikateľskej a spoločenskej etiky, ako byť „etický  mentor a doktorand“. Načrtne problém „tovární na články (papermills) ako aj poskytne informácie o tom ako sme postúpili v implementačnom úsilí záväzkov Deklarácie. V diskusii by sme sa radi venovali aktuálnym problémom, prípadom na Slovensku.

 

Program s linkami na príspevky: 

BRIDGE project

Paper mills

Prezent_STU_etika

Prezentácia Etická komisia SAV

Prezentácia Foltýnek AI

EUBA_EaIS Dubcova

CVTI - Dobbersteinova - retrakcie

iCOP Slovensko

Foltynek_Victim_Support_Portal

Deklarácia - prezentácia Ftáčniková

Etika a vedecká integrita PAZ

SLIDO:

AI ako hrozba pre akademickú integritu?

Stretli ste sa s contract cheating?

Skúsensoť s retrakciami?

Otázky publika

Záznam konferencie: Archív NTI

Fotky z podujatia

 

Viac o tejto téme

Contract cheating - písanie prác na objednávku - archív Rádia Regina - Západ a na podcaste RTVS

Podcast o etike vo výskumných projektoch aj programu Horizonte Európa

 

Čo pojem vedecká integrita presne znamená, a to, aké kroky treba zaviesť, aby sa situácia na Slovensku zlepšila, si môžete vypočuť vo videu v produkcii ESET Science Award.

 

Článok OTVORENÁ VEDA - PAPERMILL – TOVÁREŇ NA ČLÁNKY ALEBO AUTORSTVO NA PREDAJ! , RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. v časopise ITlib špeciál 2023.


A v prípade hlbšieho záujmu o túto tému aj ZÁKULISNÉ REČI.

 

Všeobecné dokumenty a publikácie:

 

Guidance: „Ethics self assesment Step by step

 

Guidance "How to complete your ethics self-assessment"

 

European Code of Conduct for Reserch Integrity

 

Európska učebnica etiky pre výskumníkov

 

Etika v programe Horizont 2020 

 

Etika v programe Horizont Európa

 

Globálne vedecké fórum Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct

 

EU Charter of Fundamental Rights

 

ENRIO

 

 

Špecializované témy

 1. Informed consent - FP7 guidance: Informed consent,
 1. WMA Declaration of Helsinki,
 2. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo, 4 April 1997) (Oviedo Bioethics Convention),
 1. EU Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal products for human use as well as the requirements for authorization of the manufacturing or importation of such products,
 1. EU Regulation No 536/2014 of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, repealing Directive 2001/20/EC,
 1. Functional Magnetic Resonance Imaging,
 1. Social sciences and humanities,
 1. Research Ethics in Ethnography/Anthropology,
 1. Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & migrants,
 1. EU Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells,
 1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC,
 2. Handbook on European data protection law (2018 edition), European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, European Court of Human Rights, European Data Protection supervisor,
 1. EU Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes,
 1. The ARRIVE Guidelines — Animal Research: Reporting In Vivo Experiments. Festing MFW, Overend P, Gaines Das R, Cortina Borja M, Berdoy M (2002), The design of animal experiments: reducing the number of animals in research through better experimental design, Laboratory Animal Handbooks Series, 14. London: Royal Society of Medicine Press,
 1. Research on animals,
 1. Convention on Biological Diversity,
 1. Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing,
 1. FP 7 guidance: Developing countries,
 1. Global code of conduct for research in resource-poor settings,
 1. EU Regulation (EC) No 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on trans-boundary movements of genetically modified organisms,
 1. EU Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms,
 1. Guidance note — Research involving dual use items,
 1. Biological and Toxin Weapons Convention,
 1. Guidance note — Research focusing exclusively on civil applications,
 2. Guidance note — Potential misuse of research results, 
 3. FP7 guidance: A comprehensive strategy on how to minimize research misconduct and the potential misuse of research in EU-funded research,
 4. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence: Draft Ethics guidelines for trustworthy AI.

 

 

Vyhlásenia 

 1. Vyhlásenie ENRIO v súvislosti s etickým výskumom COVID-19,
 1. Vyhlásenie EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES - Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic.

 

 

 

NCP pre etiku vo výskume a výskumnú integritu pre HE:

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

e-mail: sona.ftacnikova@cvtisr.sk

Mobil: +421 905 550 747

 

Hlavná koordinátorka aktivity RI4SK  vytvorenia Národnej deklarácie o upevnení vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia plánuje definovať kódex vedeckej  integrity pre všetky výskumné inštitúcie na Slovensku, ktoré sa k iniciatíve svojim podpisom pripoja. Iniciatíva je súčasťou aktivít národného projektu Horizontálnej podpory účasti SR v Európskom výskumnom priestore (SK4ERA). Ten od januára 2016 realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
Národná deklarácia prioritne vytvorí jednotné smernice pre správnu vedeckú prax v oblasti vedeckej integrity tak, aby sa podporovala spolupráca medzi vedcami, chránili sa výsledky práce jednotlivcov a inštitúcií, posilňovala sa dôvera verejnosti voči výsledkom vedy a výskumu a chránili sa prostriedky investované do vedy a výskumu. Deklarácia sa bude venovať aj téme  stransparentnenia procesu vyšetrovania neetických praktík, zavádzania vzdelávania v oblasti integrity a tiež harmonizovania pravidiel medzi inštitúciami na Slovensku.  

 

Autorka publikácie ETIKA v programe Horizont 2020 a Správna vedecká prax

Málokedy učíme, čo je plagiátorstvo - rozhovor v Hospodárskych novinách, 15.7.2020

 

 

Soňa Ftáčniková