Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štrukturálne a investičné fondy EÚ

Národné programy

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi. EFRR podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ.

 

Investície z EFRR sa zameriavajú na 4 kľúčové prioritné oblasti. Tento prístup je známy ako "tematická koncentrácia":

 • inovácie a výskum,
 • digitálna agenda,
 • podpora malých a stredných podnikov (MSP),
 • nízkouhlíkové hospodárstvo.

 

Množstvo zdrojov EFRR priradených k týmto prioritám bude závisieť od kategórie regiónu.

 • V rozvinutejších regiónoch sa musí zameriavať na najmenej dve z týchto priorít minimálne 80 % prostriedkov.
 • V prechodných regiónoch sa musí takto zameriavať 60 % prostriedkov.
 • V menej rozvinutých regiónoch ide o 50 %.


Navyše musia byť určité zdroje EFRR smerované priamo na projekty nízkouhlíkového hospodárstva:

 • rozvinutejšie regióny: 20 %;
 • prechodné regióny: 15 % a
 • menej rozvinuté regióny: 12 %.


V období rokov 2014 – 2020 dosiahol rozpočet EFRR viac ako 250-miliárd EUR.

 

Európska územná spolupráca

EFRR tiež poskytuje finančné prostriedky na cezhraničné, medziregionálne a nadnárodné projekty v súlade s cieľom európskej územnej spolupráce. Do štyroch prioritných oblastí uvedených vyššie bude koncentrovaných najmenej 80 % prostriedkov z programov Európskej územnej spolupráce

 

Špecifické územné charakteristiky

EFRR taktiež venuje osobitnú pozornosť špecifickým územným charakteristikám. Účelom opatrení EFRR je zmierňovanie hospodárskych, ekologických a sociálnych problémov v mestských oblastiach, s osobitnou pozornosťou venovanou trvalo udržateľnému rozvoju miest. Prostredníctvom "integrovaných činností" spravovaných mestami je vyčlenených ako rezerva pre túto oblasť minimálne 5 % zdrojov EFRR. Oblasti, ktoré sú prirodzene znevýhodnené z geografického hľadiska (vzdialené, horské či riedko osídlené oblasti), majú výhodu zvláštneho zaobchádzania. Nakoniec, najvzdialenejšie oblasti taktiež využívajú zvláštnu podporu z EFRR, ktorá je zacielená na možné nevýhody spôsobené ich odľahlosťou.

 

Ďalšie informácie

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy – jej pracovníkov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú zamestnanie.

 

ESF, ktorý vznikol v roku 1958, je jedným z hlavných finančných nástrojov, ktorými EÚ disponuje pri podpore vnútroštátnych politík zameraných na zvýšenie zamestnanosti a pracovných príležitostí, zvyšovanie kvality a produktivity v práci a pri znižovaní sociálneho vylúčenia a regionálnych rozdielov v zamestnanosti.
ESF ako jeden z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pracuje na dosahovaní 11 tematických cieľov stanovených pre EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020. Hlavné priority ESF sú najmä:

 • podpora vzniku trvalo udržateľných a kvalitných pracovných miest a podpora pracovnej mobility,
 • podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,
 • investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy s cieľom zlepšiť prístup k získavaniu zručností a celoživotnému vzdelávaniu,
 • posilňovanie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektívnej verejnej správy.

 

Ďalšie informácie


Európsky sociálny fond

Kohézny fond (KF) – poskytuje podporu na dopravné a environmentálne projekty v krajinách EÚ, v ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Jeho cieľom je znížiť hospodársku a sociálnu nesúrodosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

 

V súčasnosti podlieha prostredníctvom nariadenia o spoločných ustanoveniach rovnakým pravidlám programovania, správy a monitorovania ako EFRR a ESF.


V období rokov 2014-2020 sa Kohézny fond vzťahoval na Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Kohézny fond prideľuje celkovo 63,4-miliárd EUR pre aktivity v nasledujúcich kategóriách:

 • Transeurópske dopravné siete, najmä prioritné projekty európskeho záujmu, tak ako ich identifikovala EÚ. Kohézny fond bude podporovať infraštruktúrne projekty v rámci Nástroja na prepojenie Európy.
 • Životné prostredie: v tejto oblasti môže Kohézny fond taktiež podporovať projekty týkajúce sa energetiky alebo dopravy, pokiaľ jednoznačne prospievajú životnému prostrediu s ohľadom na energetickú účinnosť, používanie obnoviteľnej energie, rozvoj železničnej dopravy, podporu intermodality, posilnenie verejnej dopravy atď.

 

Rada môže svojím rozhodnutím (prijatým kvalifikovanou väčšinou) odňať finančnú pomoc Kohézneho fondu v prípade, že členský štát vykazuje nadmerný verejný dlh a nevyriešil danú situáciu ani nepodnikol v tejto súvislosti vhodné kroky.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) - zameriava sa na riešenie konkrétnych výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti EÚ.

EPFRV podporuje európsku politiku pre rozvoj vidieka. Preto sa z neho financujú programy rozvoja vidieka vo všetkých členských štátoch a regiónoch EÚ. Programy sa vytvárajú v spolupráci medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, pričom sa v nich zohľadňujú strategické usmernenia pre politiku rozvoja vidieka, ktoré prijala Rada, a priority ustanovené v národných strategických plánoch.

 

V programovom období 2014 – 2020 je EPFRV po prvýkrát osobitne zahrnutý v rámci politiky týkajúcej sa európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a uplatňuje sa naň nariadenie o spoločných ustanoveniach (č. 1303/2013).

 

Počas programového obdobia 2014 – 2020 sa EPFRV sústreďuje na tri hlavné ciele:

 

 

 • podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva,
 • zaistenie udržateľného riadenia prírodných zdrojov a boj proti zmene klímy,
 • dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržania pracovných miest

 

Politika súdržnosti zohráva hlavnú úlohu aj pri podpore hospodárskeho ozdravenia vidieckych oblastí a dopĺňa opatrenia podporované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 

Ďalšie informácie

 

 

 

 

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) je novým fondom politiky EÚ v oblasti námorníctva a rybného hospodárstva na obdobie 2014 – 2020. Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 

Nový fond bude:

 • pomáhať rybárom v prechode na udržateľný rybolov,
 • podporovať pobrežné komunity pri diverzifikácii hospodárstva,
 • financovať projekty na vytváranie nových pracovných miest a zlepšenie kvality života v európskych a pobrežných oblastiach;
 • uľahčovať prístup k financovaniu.

 

V programovom období 2014 – 2020 sú všeobecné ustanovenia pre ENRF zahrnuté v nariadení o spoločných ustanoveniach (č.1 303/2013), ktoré stanovuje všeobecné pravidlá pre všetky fondy EŠIF.

 

Ďalšie informácie