Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vesmírny program Únie

Vesmírny program Únie (VPÚ) spája všetky existujúce a nové aktivity EÚ v oblasti vesmíru do jediného programu. EÚ pracuje na tomto plne integrovanom vesmírnom programe na roky 2021 – 2027 v nadväznosti na Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru z roku 2016, ktorej cieľom je okrem iného podporiť konkurencieschopný a inovačný európsky vesmírny sektor, či posilniť strategickú autonómiu EÚ.

 

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Značné investície zo strany EÚ umožnili dosiahnuť pokrok, ktorý by žiadny členský štát sám nemohol dosiahnuť.

 

Vesmírny program Únie zabezpečí ďalší rozvoj existujúcich európskych hlavných iniciatív: programu Copernicus pre pozorovanie Zeme a programu Galileo, či služby EGNOS pre satelitnú navigáciu. Takisto bude možné začatie európskych iniciatív v oblasti satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) a v oblasti získavania informácií o situácii vo vesmírnom priestore (SSA) na účely ochrany vesmírnej infraštruktúry pred vesmírnym odpadom.

 

Legislatívny návrh predložený Komisiou 6. júna 2018 spája všetky činnosti EÚ do jedného programu. Poskytuje ucelený rámec pre investície. Zvýšením efektívnosti pomôže zaviesť nové vesmírne služby, z ktorých budú mať prospech občania a podniky EÚ.

 

Rada a Európsky parlament dosiahli 16. decembra 2020 predbežnú politickú dohodu o nariadení, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie na roky 2021 – 2027.

 

Ďalšie kroky

 

Európsky parlament s Radou EÚ na konci apríla 2021 prijal nariadenie, ktorým sa ustanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) (predtým GSA). Program bol spustený retroaktívne od 1. januára 2021, zatiaľ čo nariadenie bolo uverejnené 12. mája 2021 v Úradnom vestníku EÚ.

 

Európska komisia/GR DEFIS v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Agentúrou Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) oficiálne odštartovali Vesmírny program Únie počas podujatia organizovanom 22. júna 2021.

 

Spustenia sa zúčastnili vysokopostavení predstavitelia Európskej komisie. Jeho súčasťou boli aj stretnutia za okrúhlym stolom, na ktorých sa diskutovalo o kľúčových otázkach, ako je napríklad spolupráca medzi aktérmi vo vesmíre, podnikateľské príležitosti ale aj to, ako Vesmírny program Únie prispieva k napĺňaniu politík EÚ. V rámci podujatia došlo k formálnemu podpisu tzv. Financial Framework Partnership Agreement.

 

Vesmírny program Únie spája všetky vesmírne činnosti EÚ pod jednu strechu čím umožní vesmíru účinne prispievať k prioritám európskej agendy.

 

Cieľom programu je:

 • podpora konkurencieschopného a inovatívneho európskeho vesmírneho sektoru, 
 • posilnenie autonómie Európy pri prístupe do vesmíru a jeho využívaní v bezpečnom prostredí, 
 • posilnenie úlohy Európy ako globálneho aktéra.

 

Hlavní aktéri

 

Európska komisia/GR DEFIS

Európska vesmírna agentúra

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

 

Ďalšie informácie

 

Tlačová správa o návrhu Vesmírneho programu EÚ

Tlačová správa o politickej dohode medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o Vesmírnom programe Únie

Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/696 z 28. apríla 2021

Politika EÚ v oblasti vesmírneho priestoru

Európsky vesmírny program

Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií

 

Twitter: #EUSpace

Finančné krytie Vesmírneho programu Únie na roky 2021 až 2027 vo výške 14,8 miliardy EUR v bežných cenách (13,2 miliardy EUR v cenách z roku 2018) zahŕňa:

 • Galileo a EGNOS: 9 miliárd EUR;
 • Copernicus: 5,4 miliardy EUR;
 • SSA a /GOVSATCOM: 442 miliónov EUR.

 

Správa programu

 

Program bol spustený retroaktívne od 1. januára 2021. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) bolo uverejnené 12. mája 2021 v Úradnom vestníku EÚ. Pokiaľ ide o správu a riadenie, cieľom nariadenia je zjednodušiť a zefektívniť existujúci právny rámec EÚ pre politiku v oblasti vesmírneho priestoru a pravidlá pre riadenie Vesmírneho programu Únie. Nariadením sa Komisii udeľuje celková zodpovednosť za vykonávanie programu, a to aj v oblasti bezpečnosti. Z Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) sa stala Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), ktorá bude mať viac úloh a povinností.

 

Ciele

 

Investície v rámci Vesmírneho programu Únie v kombinácii s programom Horizont Európa a InvestEU budú smerovať do posilnenia konkurencieschopnosti, inovácií, podnikania, zručností a budovania kapacít veľkých, malých a stredných i začínajúcich podnikov. Tým sa podporí európsky vesmírny priemysel a zvýši odolnosť EÚ.

Program kladie takisto veľký dôraz na nadväzujúce odvetvie, uvádzanie na trh a využívanie vesmírnych údajov a služieb vrátane podpory zelenej a digitálnej transformácie.

Z vesmírnych technológií, dát a služieb priamo čerpáme výhody počas nášho každodenného života, kedykoľvek používame mobilné telefóny, navigačné systémy pre automobily a televízory. Vesmírna technológia však môže tiež podporovať mnoho rôznych hospodárskych odvetví v podobe vesmírnych aplikácií:

 

 • Zvýšenie efektívnosti v poľnohospodárstve a rybárstve;
 • Pomoc regiónom pri získaní prístupu k poznatkom a informáciám;
 • Zlepšenie reakcie na krízy;
 • Ochrana životného prostredia a pomoc pri riešení klimatických zmien;
 • Zvýšenie bezpečnosti v oblasti odhaľovania nelegálneho prisťahovalectva, predchádzaní cezhraničnému organizovanému zločinu a boji proti pirátstvu na mori;
 • Zlepšenie zdravia občanov;
 • Optimalizácia dopravy.

 

Vďaka týmto službám program EÚ prispieva k dvom z hlavných ambícií EÚ, ktoré stanovila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen ako prioritu: A European Green Deal a Europe Fit for the Digital Age.

 

Vlajkové vesmírne programy Galileo / EGNOS a Copernicus sú plne funkčné, pretože poskytujú bezplatné a otvorené údaje a služby v prospech občanov EÚ, ale takisto poskytujú konkrétne produkty verejným orgánom a občanom (napr. Pátracie a záchranné akcie, monitorovanie kvality ovzdušia, podnebie). opatrenia na zmiernenie zmien, podpora mestského plánovania, geolokácia atď.).

Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ – 8. 12. 2022, 09.00 – 12.30

Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

Nicole Majská

Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

email: nicole.majska(at)cvtisr.sk

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

EGNOS Workshop 2024

Prihláste sa na tohtoročný EGNOS Workshop 2024 v írskom Dubline!

SPACEMON 2023

15. - 17. 5. 2023 - Space Environment Monitoring Workshop...

Ďalšie podujatia