Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prehľad projektov

Medzinárodné projekty s participáciou slovenského partnera:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k pokroku v oblasti rodovej rovnosti vo výskume a inováciách podporou reflexívnej politiky rodovej rovnosti v siedmych inovačných inštitúciách pre rodovú rovnosť v stredozemnej oblasti vrátane organizácií vykonávajúcich výskum, organizácií financujúcich výskum a siete univerzít.

Metodický prístup projektu TARGET presahuje formálne prijatie politiky rodovej rovnosti zdôraznením interaktívneho a reflexívneho procesu smerom k rovnosti na inštitucionálnej úrovni.

 

Nástroje Target na implementáciu GEP (Gender Equality Plan):

Opis projektu ATHENA

 

Jedným z hlavných cieľov európskych spoločností je odstránenie všetkých druhov diskriminácie spojenej s pohlavím. Napriek tomu, že počet absolventiek 3. stupňa vysokoškolského štúdia v EÚ rastie, tento trend sa neodzrkadľuje podobnou rýchlosťou aj v následnom vedeckom uplatnení. Kým priemerne 60% PhD. titulov získajú ženy, tie tvoria následne len tretinu vo výskumnej profesii. [1]  

 

V uvedenom kontexte sa projekt ATHENA zameriava na odstraňovanie bariér v náborovom procese, udržaní a kariérnom postupe výskumných pracovníčok. Hlavným zámerom projektu je prispieť k vyriešeniu rodovej nerovnováhy v rozhodovacích procesoch a podnietiť systémovú inštitucionálnu zmenu s cieľom eliminovať rodové predsudky a diskriminačné praktiky zavedením plánov rodovej rovnosti (Gender Equality Plans – GEPs) v šiestich organizáciách vykonávajúcich výskum (Research Performing Organizations – RPOs) a dvoch organizáciách financujúcich výskum (Research Funding Organizations – RFOs). Vďaka zavedeniu GEPs projekt ATHENA prispeje k otvoreniu potenciálu týchto organizácií, čím zlepší celkové pôsobenie európskeho výskumného priestoru. Zároveň napomôže prekonať rozdiely v inováciách tým, že zabráni plytvaniu talentami a neefektívnemu využívaniu kapacít kvalifikovaných žien zo slabších regiónov EÚ.

 

Špecifické ciele projektu:

 

 • Vykonať podrobný rodový audit s cieľom vymedziť v súčasnosti pôsobiace aktuálne rodové predsudky, segregáciu a iné prierezové otázky v každej partnerskej výskumnej organizácii. Rodový audit napomôže odkryť inštitucionálnu rozmanitosť a umožní porovnanie medzi partnermi. Pri audite sa zohľadnia aktuálne uplatňované vnútroštátne postupy a ustanovenia.
 • Podporiť zlepšenie organizačnej štruktúry výskumných organizácií a budovanie kapacít s cieľom umožniť účinné vykonávanie stratégií rodovej rovnosti.
 • Uplatňovať prístup založený na participácii a spolurozhodovaní so zapojením interných zamestnancov a zamestnankýň, ako aj ďalších zainteresovaných strán (študentov, mimovládnych organizácií skúmajúcich rodové otázky, profesijných organizácií, tvorcov politík, a i.) v rámci fokusových skupín a workshopov s cieľom zakomponovať zozbierané návrhy, potreby a preferencie do plánov rodovej rovnosti.
 • Vypracovať a implementovať pre každú RPO a RFO na mieru pripravený plán rodovej rovnosti. Aplikácia predmetných postupov sa prejaví v rôznych oblastiach činnosti – v pracovnom nábore, udržaní pracovného miesta a kariérnom postupe, rozvoji a začlenení silného rodového rozmeru do výskumného obsahu a výskumných programov, ako aj v integrácii rodových štúdií do učebných osnov vysokých škôl.
 • Podporovať koherentné monitorovanie, vykazovanie a vyhodnocovanie dosiahnutého pokroku aplikovaním spoločných rodovo citlivých ukazovateľov
 • Vypracovať stratégiu udržateľnosti s cieľom zapojiť zainteresované strany – najmä verejné inštitúcie vrátane organizácií vykonávajúcich výskum (RPOs) a  organizácií financujúcich výskum (RFOs) a prispieť k potenciálnej replikácii GEP v širšom počte inštitúcií.
 • Šíriť aktivity a výstupy projektu s cieľom umožniť väčšiemu počtu organizácií vykonávajúcich výskum (RPOs), organizácií financujúcich výskum (RFOs), univerzít a profesijných organizácií rozvíjať, vykonávať, a/alebo podporovať podobné iniciatívy a tak dosiahnuť kritické/optimálne množstvo zainteresovaných strán v oblasti výskumu a inovácií.
 • Využívať platformu EURAXESS na podporu organizácií ponúkajúcich rodovo priaznivé prostredie implementáciou optimalizovaných plánov rodovej rovnosti.

Nasledujúc metodiku nástroja GEAR aktivity projektu budú prebiehať na štyroch hlavných úrovniach: vo vyššom a strednom manažmente, na pozíciách profesionálov v oblasti ľudských zdrojov, na pozíciách profesorov a výskumných pracovníkov a na pozíciách administratívnych pracovníkov. Študenti budú zapojení na dobrovoľnom základe. Tieto štyri cieľové skupiny budú aktívne zapojené do aktivít zameraných na budovanie kapacít, vrátane participácie na tvorbe plánov rodovej rovnosti.

 

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

 

Zdroj: 

[1] SHE FIGURES 2018

 

Správa o začatí prípravy a implementácie plánu rodovej rovnosti pre SAV

GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON. Coordination and Support Action

Proposal number: 741466

 

 

Aktivity projektu

 

  • Mapovanie a analýza pokroku členských štátov v zavádzaní aspektov rodovej rovnosti do výskumu a inovácií využitím ERA akčných plánov a stratégií.
  • Poskytovanie vzdelávacích podujatí na budovanie konzistentných a profesionálnych kapacít v oblasti rodovej rovnosti špecificky vo výskume a inováciách. Tréningy sú určené cieľovým skupinám – zástupcom štátnych inštitúcií a národným kontaktným bodom.
  • Tvorba príležitostí pre transfer poznatkov s cieľom vystupňovať odovzdávanie skúseností medzi tvorcami politík a relevantnými zainteresovanými stranami.
  • Príprava strategických opatrení na presadzovanie rodovej rovnosti v Európskom výskumnom priestore (ERA).
  • Vytváranie nových partnerstiev na podporu rodovej rovnosti v medzinárodnej spolupráci, vo vede, technike a inováciách.

 

 

Opis projektu GENDERACTION                                 

 

Projekt GENDERACTION je financovaný z európskeho programu Horizont 2020 v rámci jeho podprogramu Science with and for Society. Koordinátorom projektu je Sociologický ústav Akadémie vied Českej republiky, členmi konzorcia sú akademické a ministerské pracoviská z 13 krajín a asociovaní partneri z 5 krajín. Univerzita Mateja Bela (Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty) je jedným z partnerov projektu a člen konzorcia.

 

Trvanie projektu je od apríla 2017 do októbra 2021. Ide o výskumno-aplikačný projekt (Coordination and Support Action), ktorého hlavným cieľom je podporiť koordináciu politík v oblasti „gender equality in research and innovation“ (rodová rovnosť vo výskume a inováciách) medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou a posilniť budovanie kompetencií o rodovej rovnosti vo vede, výskume a inováciách v rôznych akademických a výskumných inštitúciách. Ciele projektu sa viažu úzko na činnosť  Stálej pracovnej skupiny pre rodové otázky vo výskume a inovácii – Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) pri ERAC – European Research Area Committee (Výbor pre Európsky výskumný priestor a inováciu). Každá členská a asociovaná krajina EÚ má v SWG GRI svojho zástupcu, nominovaného ministrom školstva.  Slovenskú republiku zastupuje v stálej pracovnej skupine prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. Projekt vznikol v súčinnosti so SWG GRI a mal by prispieť k presadzovaniu rodového hľadiska vo vedných a vzdelávacích politikách  členských a asociovaných štátov EÚ prostredníctvom diseminácie v rámci projektu, ako aj cez SWG GRI. Na základe výsledkov projektu treba kriticky poznamenať, že Slovenská republika je jedinou členskou krajinou, ktorá nepodniká kroky v rozvíjaní a implementácii  rodového hľadiska vo vedných a vzdelávacích politikách.

 

 

Súčasťou projektu sú analýzy národných ERA cestovných máp (national ERA Roadmaps – SR takýto dokument nevypracovala); štúdium a výmena dobrých praktík; semináre a tréningy v akademických a výskumných inštitúciách; strategické dokumenty pre členské štáty, ich ministerstvá a akademické a výskumné inštitúcie; a integrácia politík do národných strategických a legislatívnych dokumentov. Významným výsledkom je séria tzv. policy briefs – krátkych hutných dokumentov pre decízne orgány, z ktorých časť bola preložená aj do slovenského jazyka.

 

 

Súbor odporúčaní (Policy Briefs) – výstupov projektu H2020 Genderaction, ktorý je súčasťou nástroja ERA Roadmap:

 

 

 

 

Ďalšie výstupy projektu vrátane videozáznamov

Zdroj: https://genderaction.eu

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 74166.

Konzorcium EQUAL4EUROPE pozostáva zo šiestich inštitúcií vykonávajúcich výskum (RPOs), jedného medzinárodného združenia univerzít a jednej poradenskej kancelárie. Partnerské inštitúcie konzorcia projektu sa primárne zameriavajú na umenie, humanitné vedy, medicínu, sociálne vedy, obchod a právo (AHMSSBL).

 

 

Všetky zúčastnené inštitúcie zapojené v projekte EQUAL4EUROPE sa systematicky začali zameriavať na aspekty rodovej rovnosti. Zhromažďujú údaje týkajúce sa rodovej a širšej rozmanitosti a všetky sa zapájajú do spektra aktivít na integrovanie rodovej dimenzie vo svojich organizáciách. Tieto aktivity však zostávajú roztrieštené a partneri veria, že projekt EQUAL4EUROPE im umožní vypracovať a implementovať integrálny plán rodovej rovnosti (gender equality plan – GEP), ktorý urýchli ich existujúce úsilie a zároveň umožní oveľa väčšiu systémovú zmenu v každej inštitúcii ako kľúčový faktor na dosiahnutie udržateľnej rovnosti.

 

Konzorcium 6 vysoko uznávaných RPO dopĺňajú dve sieťové organizácie, pričom obe disponujú rozsiahlymi medzinárodnými synergiami s obchodnými školami a korporáciami.

 

V tejto súvislosti možno poukázať na pridanú hodnotu projektu nielen pre zapojené inštitúcie ale aj na jeho širší dopad. Realizácia projektu umožní identifikovať špecifiká implementácie GEP v prostredí vysokých škôl poskytujúcich vzdelávanie v oblasti spoločenských a humanitných vied a prispôsobiť existujúce nástroje špecifikám týchto disciplín.

 

 

Hlavné ciele projektu

 

 

Cieľom projektu EQUAL4EUROPE je dosiahnuť optimálny vplyv prostredníctvom využitia tvorivej sily analýzy pohlavia a rodovej rovnosti, aby sa výskum uberal novými smermi a do nových výšok. Znalosti sú základom, na ktorom budú budúce generácie budovať svoju spoločnosť. Preto je veľmi dôležité, aby poznatky, ktoré sa vytvárajú prostredníctvom výskumu a odovzdávajú prostredníctvom vzdelávania, boli bez rodových predsudkov. Ako teda ukazuje tento projekt, výskumné a inovačné aktivity musia kriticky skúmať rodové rozdiely aj nerovnosti. Pridaná hodnota začlenenia rodového rozmeru do výskumu a inovácií umožňuje:

– zabezpečiť excelentnosť a kvalitu výsledkov a posilniť udržateľnosť;

– lepšie reagovať na spoločenské potreby v oblasti výskumu a inovácií;

– rozvíjať nové myšlienky a podporovať inovácie;

 

V procese implementácie projektu sa vypracujú konkrétne opatrenia na zabezpečenie začlenenia rodovej dimenzie do výskumného obsahu. To má veľký význam najmä pre inštitúcie zamerané na AHMSSBL.

 

Každý GEP bude zahŕňať kombináciu vyššie uvedených činností a tieto činnosti sa budú týkať všetkých troch uvedených oblastí. Každý inštitút bude obsahovať konkrétne ciele a ukazovatele (zohľadňujúce napr. súčasnú situáciu, vnútroštátne ustanovenia, priemer EÚ, inštitucionálne priority), ktoré sa použijú na objektívne meranie pokroku dosiahnutého v uvedených oblastiach a vo všeobecnosti. Konzorcium považuje za dôležité, aby sa merali nielen výsledky, ale aby sa hodnotil aj ich vplyv.

 

Zdroj:https://equal4europe.eu

„Linking Research and Innovation for Gender Equality“

 

logo

 

Projekt CALIPER patrí do grantovej schémy H2020 SwafS (Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť), ktorú podporuje Európska komisia. Témou uvedenej grantovej schémy je podpora výskumných organizácií pri implementácii plánov rodovej rovnosti. Ide o program Koordinačná a podporná akcia (Collaboration and Support Action – CSA).

 

 

Hlavné ciele projektu

 

Ide o projekt, v ktorom sa kladie dôraz na výskum, inovácie a rodovú rovnosť. Cieľom projektu CALIPER je navrhnúť, implementovať, vyhodnotiť a šíriť plány rodovej diverzity a rovnosti v rámci projektového konzorcia a zapojiť miestne inovačné centrá na transfer získaných poznatkov i mimo akademickú obec, do Centier výskumu a inovácií (R&I), či v rámci miestneho ekosystému (Projekt CALIPER, 2020). Výskumno-inovačné huby budú zriadené verejnými výskumnými organizáciami (RPO) a organizáciami, ktoré financujú výskum (RFO) v rámci miestneho ekosystému (Projekt CALIPER, 2020).

 

 

Projekt CALIPER prispieva k tvorbe synergií medzi nasledovnými oblasťami:

 

 • Akadémia a univerzity
 • Priemysel a podnikanie
 • Vláda a verejný sektor
 • Občianska spoločnosť

 

 

Víziou projektu CALIPER je posilniť rodovú vyváženosť v oblastiach STEM (Science – Veda, Technology – technika, Engineering – stojárstvo a Mathematics – matematika) a podporovať výraznejšie zapojenie výskumných pracovníčok do výskumu a inovácií, prispievať k prioritám Európskeho výskumného priestoru (ERA) v oblasti rodovej rovnosti a stimulovať dialóg a spoluprácu medzi akademickou obcou, verejnými orgánmi, či odborníkmi a kľúčovými hráčmi z odvetvia (Projekt CALIPER, 2020).

 

 

Konzorcium CALIPER pozostáva zo 7 organizácií realizujúcich výskum, 2 organizácií financujúcich výskum spolu s 2 malými a strednými podnikmi a 1 profesijným združením z každej z krajín ako Grécko, Taliansko, Chorvátsko, Gruzínsko, Belgicko, Španielsko, Rumunsko, Nemecko a Slovenská republika.

 

Konzorcium projektu je tvorené nasledujúcimi inštitúciami (projekt CALIPER, 2020):

 

 1. Vilabs OE (VILAB), Thessaloniki, Grécko
 2. Smart Venice SRL (SV), Benátky, Taliansko
 3. Sveuciliste u Zagrebu Fakultet Elektrotechnike I Racunarstva (UZG), Záhreb, Chorvátsko
 4. Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSF), Tbilisi, Gruzínsko
 5. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA), Bratislava, Slovenská republika
 6. Foerderverein Young Academy of Europe E.V. (YAE), Heidelberg, Nemecko
 7. Universite Libre de Bruxelles (ULB), Brusel, Belgicko
 8. National Technical University of Athens (NTUA), Atény, Grécko
 9. Fundacio Institut de Recerca Biomedica (IRB BARCELONA) (IRB), Parc Scientific de Barcelona, Barcelona, Španielsko,
 10. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFIS), Bukurešť, Rumunsko,
 11. Yasar Universitesi (YU), Izmir, Turecko,
 12. Universita del Salento (UNILE), Lecce, Taliansko.

 

 

Oficiálna stránka projektu:

https://caliper-project.eu

 

Tlačové správy:

https://www.trnava-vuc.sk/13349-sk/spolupraca-ttsk-a-mtf-stu/

 

CALIPER Projekt

Tento projekt je financovaný zo zdrojov 8. rámcového programu pre výskum a  inovácie Horizont 2020 pod číslom grantovej zmluvy: 873134.

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No posts found!

Ďalšie podujatia