Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

COST

 

Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (The European Cooperation in Science and Technology, COST) je financujúca organizácia na vytváranie výskumných sietí s názvom COST Actions. Tieto siete ponúkajú otvorený priestor pre spoluprácu medzi vedcami v celej Európe (a mimo nej), a tým poskytujú impulz pre pokrok v oblasti výskumu a inovácie. COST je najdlhšie trvajúcim programom, ktorý podporuje kooperáciu medzi vedcami a výskumníkmi v rámci celej Európy, ako aj otvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce

COST funguje zdola nahor, to znamená, že výskumní pracovníci môžu vytvoriť sieť na základe svojich vlastných výskumných záujmov a nápadov predložením návrhu na otvorenú výzvu COST. Návrh môže byť v ktorejkoľvek vedeckej oblasti. Akcie COST sú vysoko interdisciplinárne a otvorené. Je možné sa zapojiť do prebiehajúcich akcií, ktoré sa preto rozširujú počas obdobia financovania štyroch rokov. Tieto akcie  s mnohými zainteresovanými stranami často zahŕňajú súkromný sektor, tvorcov politík aj  občiansku spoločnosť.

 

COST zohráva dôležitú úlohu v budovaní Európskeho výskumného priestoru a podporuje mobilitu výskumníkov v rámci Európy a excelenciu v nasledujúcich oblastiach:

 • Biomedicína a molekulárne biologické vedy
 • Potraviny a poľnohospodárstvo
 • Lesy a súvisiace produkty a služby
 • Materiály, fyzika a nano-vedy
 • Chémia a molekulárne vedy a technológie
 • Vedy o zemskom systéme a manažment v oblasti ochrany životného prostredia
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Doprava a rozvoj miest
 • Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie

 

Možné je podávať návrhy aj v rámci multidisciplinárnych akcií cez všetkých deväť oblastí.

Asociácia COST ďalej kladie dôraz na aktívne zapojenie výskumných pracovníkov z krajín s menej intenzívnym výskumom (Inclusiveness Target Countries, ITC). Na základe vzájomného prospechu sa akcií COST môžu zúčastniť aj výskumní pracovníci z krajín Blízkeho susedstva (Near Neighbour Countries, NNC) a z Partnerských krajín medzinárodnej spolupráce (International Partner Countries, IPC). Ďalšie informácie ku globálnym sieťam.

 

Správa programu

COST je medzivládny rámec financovaný EÚ, ktorý má v súčasnosti 38 členov a 1 spolupracujúceho člena. Má preto silný dosah aj za hranicami Európskej únie. Jeho hlavným cieľom je riadenie otvorenej výzvy COST zameranej na vytváranie celoeurópskych výskumných sietí vo všetkých vedeckých odboroch.

Asociácia COST je medzinárodné neziskové združenie podľa belgického práva, má sídlo v Bruseli a vykonáva všetky činnosti spojené s otvorenou výzvou. Asociácia COST integruje riadiace, manažérske a implementačné funkcie do jednej štruktúry.

Členovia založili asociáciu COST v septembri roku 2013. Rozhodovacím orgánom je valné zhromaždenie členov, Výbor vyšších úradníkov (CSO). Ďalšími právnymi orgánmi sú Výkonná rada (EB), riaditeľ a ministerské konferencie, ktoré sa organizujú každých päť rokov s cielené na podporu a plnenie záväzkov vlád členských štátov.

Každý člen, vrátane spolupracujúceho člena, ktorým je Izrael, nominujú národného koordinátoraVedecký výbor radí Asociácii COST s otvorenou výzvou, jej kvalitou a postupmi. Súčasným predsedom Asociácie COST je prof. Paulo Ferrão, podpredsedníčkou je pani Tea Glažar a riaditeľom je Dr. Ronald de Bruin.

 

Ďalšie informácie

Európska rada považuje COST za významný nástroj v oblasti výskumu a inovácií (18.12.2020)

Čo treba na prípravu návrhu novej COST akcie

Postup ako sa pripojiť ku COST akcii

Aktuálna otvorená výzva COST

COST Innovators Grants (CIG)

COST NEWS

Twitter: @COSTprogramme

Facebook: @Cost.programme

COST poskytuje medzinárodné financovanie s cieľom zriadiť interdisciplinárne výskumné siete (COST ACTIONS) v Európe i mimo nej, ktoré môžu zahŕňať všetky oblasti vedy a techniky.

 

Zámerom financovania COST je doplniť národné výskumné fondy, a je určené výlučne na pokrytie aktivít v oblasti spolupráce, akými sú workshopy, konferencie, stretnutia pracovných skupín, školy odbornej prípravy, krátkodobé vedecké misie a komunikačné a propagačné aktivity. COST finančne podporuje koordináciu výskumných sietí, zatiaľ čo financovanie samotného výskumu spočíva na národnej úrovni.

 

Aktivity COST sú teda otvorené pre:

 • všetky oblasti vedy a techniky (vrátane interdisciplinárnych, nových a vznikajúcich oblastí)
 • všetky typy inštitúcií (akademická oblasť, verejné inštitúcie, malé a stredné podniky/ priemysel, mimovládne organizácie, európske / medzinárodné organizácie, atď.)
 • všetky štádiá profesijného postupu
 • všetkých členov COST (na základe vzájomného prospechu). Ne-členovia sa môžu zapojiť na základe vzájomného prospechu, v rámci kategórií krajín blízkeho susedstva a krajín medzinárodného partnera.

COST_Infographic_V18

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete v pravidlách implementácie COST.

Členka CSO

Mgr. Andrea Dankova

+421 2 59374 715

andrea.dankova@minedu.sk

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic,
Department of International Cooperation in Science and Technology, Division of Science and Technology
Lamačská cesta 8/A | 811 04 Bratislava | Slovensko

 

Národný koordinátor

prof. Milan Dado

+421 415 132 212

Milan.Dado@uniza.sk

Žilinská univerzita
Univerzitná1
 | 01026 Žilina | Slovensko

 

Členka vedeckého výboru

prof. Tatiana Kováčiková, PhD

+421 905 220 727

tatiana.kovacikova@uniza.sk

Žilinská univerzita
Univerzitná1
 | 01026 Žilina | Slovensko

COST v prehľade 2023 (8. 1. 2024)

 

COST a ERC sa spájajú pre excelentný výskum v Európe (2. 11. 2023)

 

Otvorená výzva COST 2023 (19. 10. 2023)

 

Rozšírenie vedeckých hraníc prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s COST a NSF (7. 9. 2023)

 

COST: Monitorovanie biodiverzity pomocou eDNA (4. 9. 2023)

 

COST katalyzuje kardiovaskulárny výskum (2. 8. 2023)

 

COST oznámil otvorenie 70 nových akcií (14. 6. 2023)

 

COST schválila 70 nových projektov (24. 5. 2023)

 

COST Annual Report 2022 (21. 4. 2023)

 

COST: Rozvíjanie najlepších nápadov a projektov prostredníctvom dialógu (16. 3. 2023)

 

Budovanie mostov: Ako krátkodobé vedecké misie COST zlepšujú výskumnú spoluprácu (3. 3. 2023)

 

Prvá spoločná iniciatíva s EIT a COST pre ďalšiu podporu výskumníkov a inovátorov (26. 1. 2023)

 

18 švajčiarskych projektov COST posilňuje siete s Európou (16. 1. 2023)

 

COST podpísala dohodu o hodnotení reformy výskumu (23. 11. 2022)

 

COST Open Call 2022 (26. 10. 2022)

 

Webinár: Úvod do Európskej spolupráce vo vede a technológiách (COST) (26. 9. 2022)

 

Financovanie COST otvorené pre výskumníkov vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve (10. 8. 2022)

 

Individuálni vedci a inovátori môžu žiadať grant z programu COST (26. 7. 2022)

 

Stretnutie COST s výskumníkmi v Kodani (6. 6. 2022)

 

Stretnutie COST s výskumníkmi v Miláne (22. 4. 2022)

 

Ukrajina a Gruzínsko sa pripojili k programu COST (11. 4. 2022)

 

Slovak COST Info Day 2022 (15. 2. 2022)

 

Poraziť rakovinu prostredníctvom interdisciplinárneho myslenia (7. 2. 2022)

 

Projekty COST vo Švajčiarsku (2. 2. 2022)

 

COST Online Informačný deň v Estónsku (19. 11. 2021)

 

COST posilňuje kariéru pre ERA (29. 10. 2021)

 

Konečné posúdenie vplyvu potvrdzuje význam programu COST v európskom výskumnom prostredí (12. 10. 2021)

 

Nová sieť COST na podporu vývoja vysoko výkonných materiálov (21. 7. 2021)

 

Sieť výskumných pracovníkov je kľúčom k budovaniu Európskeho výskumného priestoru (26. 5. 2021)

 

Opatrenia COST proti COVID-19 (13. 5. 2021)