Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zapojte sa do otvorenej konzultácie o EOSC Strategickom výskumnom a inovačnom programe (SRIA)

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) je pripravovanou iniciatívou združujúcou výskumné (dátové) infraštruktúry, ktoré budú poskytovať tzv. web FAIR dát a služieb. Tie budú slúžiť primárne výskumníkom praktizujúcim otvorenú vedu, t. j. otvárať a využívať ich údaje, publikácie a kódy.

Strategický výskumný a inovačný program (SRIA – Strategic Research and Innovation Agenda) obsahuje všeobecné usmernenia pri vypracovaní pracovných programov pre EOSC v programe Horizont Európa.

Dokument SRIA je otvorený na verejnú konzultáciu do 31. augusta 2020, do ktorej sa môžu zapojiť nielen zainteresované subjekty do EOSCu, ale aj jednotlivci mimo tohto spoločenstva.

Európska komisia a Výkonná rada EOSC týmto vyzýva výskumné infraštruktúry, univerzity, výskumníkov, priemyselný sektor, národné a medzinárodné iniciatívy, tvorcov politík, odbornú verejnosť, aby sa zapojili do tejto otvorenej konzultácie a zúčastnili na tomto spoločnom nadnárodnom a interdisciplinárnom úsilí.

Konzultácia má formu online dotazníka, v ktorom respondenti môžu vyjadriť svoj názor na témy, ako sú hlavné princípy EOSC, oblasti činnosti a priority. Patria sem informácie týkajúce sa postupov a praktík otvorenej vedy; normy, nástroje a služby na zisťovanie, sprístupňovanie a opätovné použitie vedeckých výsledkov; zdieľané a združené infraštruktúry, ktoré umožnia otvorené zdieľanie vedeckých výsledkov.

Pred vyplnením nižšie uvedeného konzultačného dotazníka sa respondentom odporúča, aby si najskôr prečítali referenčný dokument SRIA, ktorý stanovuje všeobecný rámec a poskytuje kľúčové informácie. Dotazník odkazuje priamo na tento dokument.


Link na dokument EOSC Strategický výskumný a inovačný program (SRIA)

Link na prístup do online dotazníka

Otvorená konzultácia k dokumentu EOSC SRIA potrvá do 31. augusta 2020.

Ďakujeme, že vyplnením dotazníka prispejete k formovaniu Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Zdroj: EOSC, zverejnené: 29.7.2020, autor: rpa