Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt FAIR-IMPACT ponúka výzvy na podporu princípov FAIR dát

Dostupnosť dát, ktoré sú nájditeľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné (FAIR), je základom vízie Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). FAIR dáta nie sú binárnym konceptom. Nemožno ich teda dosiahnuť jedným konkrétnym opatrením alebo prostredníctvom jedného aktéra. Namiesto toho je dosiahnutie princípov FAIR dát spoločnou cestou, na ktorej sa zúčastňuje niekoľko zainteresovaných strán počas celého výskumného cyklu.

Zdroj: fair-impact.eu

Podpora tvorby FAIR dát

Výskumníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní a publikovaní FAIR dát. Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú v procese tvorby FAIR dát aj organizácie, ktoré výskumníkov zamestnávajú. Veľký vplyv na tvorbu FAIR dát majú tiež všetky orgány, ktoré financujú výskum a ovplyvňujú spôsob práce výskumných pracovníkov. V neposlednom rade má vplyv na tvorbu FAIR dát aj široká škála výskumných infraštruktúr, ktoré vedci využívajú na vytváranie, zdieľanie a uchovávanie svojich vedeckých výsledkov.

Zdroj: fair-impact.eu

S cieľom podporiť prostredie na tvorbu FAIR dát, bude projekt FAIR-IMPACT podporovať prostredníctvom projektových výziev kľúčové skupiny zainteresovaných strán, ktoré majú vplyv na tvorbu FAIR dát. Projekt FAIR-IMPACT konkrétne podporuje:

  • Organizácie vykonávajúce výskum;
  • Centrá úložísk dát a poskytovateľov dátových služieb;
  • Akékoľvek iniciatívy v oblasti FAIR dát na národnej úrovni.

Všetky tieto strany bude projekt FAIR-IMPACT prostredníctvom otvorených výziev podporovať pri ich počiatkoch, či v pokročilejšom štádiu uplatňovania FAIR zásad.

V závislosti od štádia pokroku v uplatňovaní princípov FAIR zásad, môžu žiadatelia požiadať o jeden z dvoch spôsobov podpory.

1. Spôsob: špecializované poradenstvo a individuálna podpora

Tento spôsob podpory je vhodnejší pre záujemcov, ktorí sú doposiaľ na začiatku implementovania princípov FAIR dát.

Čo bude poskytnuté úspešným žiadateľom

  • Úspešní uchádzači budú počas deviatich mesiacov spolupracovať s mentormi programu FAIR-IMPACT a externými odborníkmi, aby sa naučili, ako podporiť zavádzanie postupov podporujúcich FAIR dáta.
  • V rámci tejto výzvy sa neposkytuje finančná podpora, úspešní žiadatelia však dostanú individuálnu podporu od špecializovaných mentorov. Podpora od mentorov a odborníkov sa bude týkať vykonania sebahodnotenia ohľadom súčasných postupov podporujúcich zásady FAIR dát. Odborníci tiež pomôžu pri vypracovaní akčného plánu pre implementáciu zásad FAIR, či pri vypracovaní stratégie angažovanosti.
  • Kľúčovým cieľom tohto podporného programu je uľahčiť a sprostredkovať výmenu poznatkov medzi partnermi. Za týmto účelom budú organizované podporné semináre.

Počas trvania projektu FAIR-IMPACT budú otvorené dve výzvy pre účasť v týchto podporných programoch.

2. Spôsob: Podpora na testovanie konkrétnych nástrojov, prístupov a riešení

Táto podpora je vhodná pre tých, ktorí sú na svojej ceste za zavedením FAIR princípov pokročilejší a pripravení otestovať konkrétne nástroje a prístupy.

Čo bude v rámci výzvy poskytnuté úspešným žiadateľom

  • Špecializovaný podporný balík vrátane seminárov, odborného vedenia a poradenstva od partnerov projektu FAIR-IMPACT a poskytovateľov zdrojov, ktorý účastníkom umožní implementovať konkrétny nástroj alebo prístup.
  • Finančná podpora umožňujúca implementovanie nástrojov na presadzovanie princípov FAIR dát. Vyplatená bude na základe faktúry po úspešnom ukončení podpornej akcie.
  • Možnosť podeliť sa o svoje vedomosti a prehlbovať svoje znalosti s partnermi prostredníctvom seminárov.
  • Možnosť propagovať svoju prácu prostredníctvom projektu FAIR-IMPACT.

Vo výzve na podporu testovania konkrétnych nástrojov, prístupov a riešení budú počas trvania projektu FAIR-IMPACT otvorené tieto 3 výzvy.

Viac informácií o jednotlivých výzvach nájdete TU.

Semináre zamerané na podporu implementácie zásad FAIR dát

S cieľom presadzovania vedeckého prostredia založeného na zásadách FAIR dát, bude projekt FAIR-IMPACT organizovať sériu seminárov na propagáciu podporných programov.

Celkovo tri semináre sa uskutočnia v dňoch 25., 28. a 29. augusta 2023. Každý zo seminárov je určený pre konkrétny typ zainteresovaných záujemcov. Semináre sa budú venovať:

Viac informácií o seminároch nájdete TU.

Zdroje: fair-impact.eu; zverejnené: 18.8.2023; autor: onz