Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Čo je EOSC?

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií.

Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov.

EOSC je víziou federatívneho, globálne prístupného, multidisciplinárneho prostredia, v ktorom výskumní pracovníci, inovátori, podniky a občania môžu navzájom publikovať, vyhľadávať, využívať a opätovne využívať údaje, nástroje, publikácie a ďalšie výstupy na výskumné, inovačné a vzdelávacie účely (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud).

Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú teraz fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Tým sa uľahčí a zefektívni prístup k vedeckým údajom (Realising the European Open Science Cloud).

 

Informačné video o EOSC

Pre oboznámenie sa s Európskym cloudom pre otvorenú vedu si môžete pozrieť informačné video, ktoré pripravil EOSC secretariat v spolupráci s rakúskym partnerom FFG:

EOSC What do you need to know?

 


Národná pracovná skupina pre EOSC

Národná pracovná skupina pre EOSC bola zriadená v novembri 2019 pri CVTI SR, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR. CVTI SR zastupuje SR aj v štruktúre EOSC Governance Board (Výkonná rada EOSC).

Národná pracovná skupina bude slúžiť ako odborný strategický a poradný orgán pre formovanie stanovísk a pozícii SR v rámci iniciatívy EOSC.

Zoznam členov národnej pracovnej skupiny pre EOSC

Oficiálny vznik európskeho partnerstva EOSC

Dňa 23.6.2021 bolo slávnostne podpísané Memorandum of Understanding medzi EOSC asociáciou a Európskou komisiou, čím oficiálne vzniklo európske spolu-programované partnerstvo EOSC.

 

Pracovný program Horizontu Európa, oblasť "Research Infrastructures" (pokrývajúci aj oblasť EOSC) na roky 2021-22 zverejnený 15.6.2021

Výzvy týkajúce sa EOSC (označené ako "INFRAEOSC") sú uvedené na stranách 28-56 dokumentu pracovného programu.

 

Informácie o vývoji EOSC k máju 2021

Informačnú správu nájdete na tomto linku

 

Veľký záujem o členstvo v novovzniknutej asociácii EOSC

Asociácia EOSC získala Kráľovský dekrét 11. septembra 2020 (podľa belgického práva), čo znamená, že je už právnickým subjektom.
Termín na podanie žiadosti o riadne členstvo alebo o štatút pozorovateľa v asociácii EOSC bol 15. 10. 2020.

Celkovo bolo prijatých 184 žiadostí, z toho 130 žiadostí o členstvo a 41 žiadostí o štatút pozorovateľa. Zo 130 žiadostí o členstvo je 15 formou poverených organizácií (mandated organisations). Nominovali ich Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Írsko, Luxembursko, Moldavsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Španielsko a Taliansko.

MŠVVaŠ SR nominovalo do asociácie EOSC ako poverenú organizáciu (mandated organisation) Centrum vedecko-technických informácií SR.
Kategórie organizácií, ktoré podali žiadosť o členstvo:

 • väčšina (114) žiadateľov pochádza z organizácií realizujúcich výskum, 54 sú organizácie poskytujúce služby, 13 sú organizácie financujúce výskum a v kategórii „ostatné“ sú 3 organizácie.

Viac informácií sa dočítate tu: https://www.eoscsecretariat.eu/news-opinion/eosc-association-numbers

Informácia z 21.10.2020

 

Poskytnite spätnú väzbu na 2. draft FAIR metriky pre EOSC – možné to je do 6.11.2020

Viac informácií tu: Provide feedback on the second draft of FAIR Metrics for EOSC

Informácia z 20.10.2020

 

Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)of the European Open Science Cloud (EOSC) - Version 0.8

Výkonná rada EOSC (EOSC Executive Board) predstavila návrh verzie 0.8 Strategického výskumného a inovačného programu (SRIA) pre EOSC. SRIA vychádza z výstupov pracovných skupín Výkonnej rady EOSC a výsledkov otvorenej konzultácie o EOSC SRIA. SRIA naznačuje plán realizácie EOSCu a bude podporovať Európsku komisiu pri implementácii budúceho pracovného programu Horizont Európa (2021-2027).

Očakáva sa, že prvá úplná verziu 1.0 SRIA bude publikovaná asociáciou EOSC v januári 2021 a bude prílohou Memoranda o porozumení (MoU) medzi asociáciou EOSC a Európskou úniou pre Európske partnerstvo EOSC.

Hlavným cieľom dokumentu je definovať všeobecný rámec pre budúce strategické výskumné, vývojové a inovačné aktivity vo vzťahu k európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), ktorý má ďalej fungovať ako Európske partnerstvo EOSC v rámci programu Horizon Europe.

Informácia z 19.10.2020

 

Slovenskí výskumníci môžu naplno využívať Európsku výskumnú dátovú platformu COVID-19

Informácia z 30.7.2020

 

Zapojte sa do otvorenej konzultácie o EOSC Strategickom výskumnom a inovačnom programe (SRIA)

Informácia z 29.7.2020

 

Príprava asociácie EOSC a príprava partnerstva EOSC pre Horizon Europe

Informácia z 5.6.2020

EOSC partnerstvo bude jedným z cca 50 navrhovaných európskych partnerstiev v rámci programu Horizon Europe.
Súčasné riadenie EOSC pozostáva z výkonnej a správnej rady EOSC (Executive Board a Governance Board). Tieto štruktúry spolupracovali s Európskou komisiou na konsolidácii dokumentu o návrhu partnerstva EOSC. Túto verziu už Komisia uverejnila ako živý dokument spolu so všetkými ostatnými návrhmi kandidátov na partnerstvo.

https://ec.europa.eu/info/files/european-open-science-cloud-eosc_en

Momentálne sa prijímajú návrhy na členstvo v tomto partnerstve.

EOSC partnerstvo bude ko-programované partnerstvo (co-programmed partnership), čo si vyžaduje existenciu, resp. založenie právneho subjektu, ktorý uzavrie zmluvu s Európskou komisiou.
Mandát súčasného riadenia EOSC sa skončí 31. decembra 2020. Nová právnická osoba bude zaregistrovaná v Belgicku vo forme medzinárodnej neziskovej asociácie (AISBL - Association Internationale Sans But Lucratif), pričom právna subjektivita sa udelí kráľovským dekrétom. Tento proces registrácie môže trvať 4 až 6 mesiacov v závislosti od udelenia kráľovského dekrétu belgickým ministerstvom spravodlivosti.

Asociáciu EOSC je potrebné založiť rýchlo, pretože to môže trvať až 6 mesiacov. Kvôli efektívnosti procesu sa zodpovedné orgány zhodli na tom, že by mali existovať iba štyria zakladajúci členovia, t. j. organizácie, ktoré sa podpíšu u notára, aby zaregistrovali združenie EOSC.

Týmto zrýchleným procesom sa umožní, aby sa zainteresované organizácie mohli pripojiť k združeniu čo najskôr po svojom založení. Tento postup by mal umožniť rýchle založenie združenia EOSC a zároveň zabezpečiť inkluzívnosť, ktorú vyžaduje komunita EOSC.

Organizácie, ktoré majú záujem o vstup do partnerstva, môžu zaregistrovať svoj záujem o vstup do asociácie EOSC už v tomto štádiu prípravy partnerstva.
Správna rada EOSC bude rokovať o návrhoch stanov partnerstva na svojej najbližšej schôdzi, ktorá sa má uskutočniť 1. júla 2020.

 

European COVID-19 research data platform - spustená

Informácia z 20.5.2020

Európsky bioinformatický inštitút EMBL (EMBL-EBI) a EK spolu s ostatnými partnermi[1] vytvorili celoeurópsku platformu European COVID-19 research data platform  napojenú na EOSC. Dátový portál COVID-19, hlavný vstup do európskej dátovej platformy COVID-19, bol spustený 20. apríla 2020. Cieľom je v čo najkratšom čase zrýchliť a zlepšiť zdieľanie, uchovávanie, spracovanie a prístup k výskumným údajom a metadátam o SARS-CoV-2 a ochorení COVID-19.

European COVID-19 research data platform predstavuje základy plne funkčného ekosystému otvorenej vedy tým, že poskytne otvorené, dôveryhodné a škálovateľné celoeurópske prostredie, v ktorom môžu vedci ukladať a zdieľať príslušné súbory údajov vrátane:

 • údajov o „omikách“ na charakterizáciu a kvantifikáciu biologických molekúl (vrátane sekvenčných údajov o vírusových genómoch a ľudských genómoch) a iných vysokorozmerných dát, ako sú napríklad mikrobiomové dáta;
 • údaje z predklinického výskumu s cieľom testovať kandidátov na nové lieky, vakcíny alebo iné postupy liečby, pre informácie o účinnosti, toxicite a farmakokinetike;
 • výskumné údaje z klinických skúšok a z pozorovacích štúdií;
 • epidemiologické údaje, modely, kód a algoritmy.

Kľúčové prvky European COVID-19 research data platform sú:

 • systémy na prieskum a vizualizáciu údajov;
 • cloudové výpočtové zariadenie, v ktorom môžu vedci a pracovníci verejného zdravotníctva spolupracovať;
 • všetky údaje a metadáta prístupné z dátového portálu Covid-19 budú v maximálne možnej miere otvorené a FAIR[2];
 • distribuuje sa podkladová dátová infraštruktúra, pričom niektoré dátové centrá sa nachádzajú v členských štátoch;
 • uprednostnia sa existujúce štandardy, ktoré už používajú výskumné komunity;
 • budú sa dodržiavať právne predpisy EÚ o údajoch, a najmä ochrana osobných údajov.

 

Odkaz na platformu: https://www.covid19dataportal.org/

[1] Vrátane projektov ELIXIR a H2020, ako sú EOSC-Life, CORBEL, RECODID, VEO, ELIXIR-CONVERGE a ďalšie.

[2] Vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné

EOSC secretariat otvoril zrýchlenú výzvu na financovanie aktivít otvorenej vedy (open science) v oblasti výskumu COVID-19 v Európe (výzva zverejnená 10.4.2020)

 

Informácie o EOSC súvisiacich výzvach H2020 (apríl 2020)

Bežiace výzvy H2020

INFRAEOSC-03-2020: Integration and consolidation of the existing pan-European access mechanism to public research infrastructures and commercial services through the EOSC Portal

The aim is to consolidate and scale up the EOSC Portal and its underlying service platform in order to: 1) strengthen the EOSC Portal so that it continues to provide an increasing portfolio of high quality standard compliant and interoperable services of proven user interest and scientific relevance from a wide range of national, regional and institutional public research infrastructures in Europe as well as from commercial service providers in its catalogue; 2) reinforce the role of the marketplace as the access channel to integrated, composable and reliable services; 3) attract more users, within the research community and beyond, by enhancing the user experience and seamlessly accommodating their needs; and 4) ensure its long-term sustainability taking into account all the relevant governance and business frameworks.

The budget of the call amounts to EUR 40.9 million euro. The deadline for application is on 18 June 2020.

 

INFRAEOSC-07-2020: Increasing the service offer of the EOSC Portal

The aim is to effectively coordinate at pan-European level the provision through the EOSC Portal of state-of-the-art research enabling services from a wide range of national, regional and institutional public infrastructures in Europe, covering diverse thematic domains, and further non-research resources in order to: 1) scale up the EOSC Portal; and 2) set-up a model for interaction between service providers and the EOSC Portal operators through pan-European e-infrastructure entities, based on transparency and effectiveness of cost compensation.

Proposals should build on the competences of pan-European e-Infrastructures of diverse domains to ensure multidisciplinary research and synergies with national and regional programmes.

The budget of the call amounts to 24 million euro. The deadline for application is on 18 June 2020.

 

Platforma COVID-19 v príprave

Informácia z 27.3.2020

Európsky bioinformatický inštitút EMBL (EMBL-EBI) aktuálne identifikuje a konsoliduje potreby okolo vytvorenia európskej dátovej platformy COVID-19 na výmenu údajov / informácií, ktorá bude integrovanou súčasťou EOSC.

Cieľom je zhromažďovať a zdieľať rýchlo dostupné výskumné údaje z rôznych zdrojov a rôznych typov, tak, aby k nim mala prístup európska výskumná komunita.

Na boj proti vírusu COVID-19 je potrebné zintenzívniť výskumné úsilie, ktoré umožní vedeckej komunite pochopiť biológiu, epidemiológiu, prenos a vývoj vírusu SARS-CoV-2.

Pre rýchle spustenie tejto iniciatívy sa začne stavať na už existujúcej rozsiahlej dátovej infraštruktúre a službách EMBL-EBI, ako aj na jej výnimočnom prepojení na dátové infraštruktúry v oblasti verejného zdravia, na EOSC, na príslušné európske výskumné infraštruktúry, na národných a globálnych partnerov. Verejné databázy prevádzkované EMBL-EBI už obsahujú veľa súborov údajov COVID-19, ktoré sú otvorené pre výskumníkov z akademickej obce a priemyslu z celého sveta.

Platforma COVID-19 by mala pozostávať z dvoch prepojených komponentov: (1) dátové centrá SARS-CoV-2 a (2) portál COVID-19.
 
Dátové uzly SARS-CoV-2 budú vychádzať z existujúcej infraštruktúry EMBL-EBI a budú ponúknuté členským štátom, ich agentúram verejného zdravia a iným vedeckým skupinám zodpovedným za generovanie sekvencie vírusu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Dátové centrá tiež poskytujú systematické nástroje na spracovanie a analýzu údajov, vizualizáciu a fylogenetické analýzy.
 
Portál COVID-19 bude hlavným vstupným bodom do dátovej platformy a ponúkne katalóg dostupných údajov a nástrojov. Portál COVID-19 bude napĺňaný relevantnými súbormi údajov COVID-19 z dátových zdrojov EMBL-EBI. Bude sa priebežne aktualizovať. Ako druhý krok sa portál rozšíri tak, aby zahŕňal súbory údajov a nástroje z projektov EÚ, v ktorých je EMBL-EBI partnerom, zo siete ELIXIR a od ďalších európskych a medzinárodných zainteresovaných strán. EMBL-EBI plánuje spustiť portál COVID-19 založený na existujúcom Pathogen portáli, ktorý poskytne primárny vstupný bod do funkcií európskej dátovej platformy COVID-19 a údajov a nástrojov, ktoré sprístupňuje. Pathogen portal EMBL-EBI (https://www.ebi.ac.uk/ena/pathogens/home) poskytuje prístup k génom, proteínovým štruktúram, údajom z elektrónovej mikroskopie a vedeckým publikáciám týkajúcim sa COVID-19 (https: // www. ebi.ac.uk/ena/pathogens/covid-19).

EOSC je ideálnym nástrojom na reagovanie na verejné núdzové situácie, ako je pandémia COVID-19, prostredníctvom otvorenia vedeckých údajov o víruse, zdieľania živých údajov o šírení vírusu v teréne a prístupu k týmto údajom a ich kombinovanie nielen s cieľom eradikácie vírusu, ale aj učením sa, ako sa vysporiadať s podobnými vírusmi a budúcimi ohniskami.

Viac o tejto dátovej platforme sa môžete dočítať aj v článku EMBL: https://www.embl.org/news/science/embl-ebi-leads-international-collaboration-to-share-covid-19-research-data/

A taktiež aj v dokumente EMBL-EBI COVID-19 Action Plan

 • Pracovný program Horizontu Európa, oblasť "Research Infrastructures" (pokrývajúci aj oblasť EOSC) na roky 2021-22

Výzvy týkajúce sa EOSC (označené ako "INFRAEOSC") sú uvedené na stranách 28-56 dokumentu pracovného programu.

 • "Memorandum of Understanding" (verzia - draft, z 26.2.2021) pre partnerstvo EOSC

Memorandum of Understanding stanovuje zmluvné dojednania medzi EK a EOSC asociáciou. Podpísaním memoranda medzi EK a EOSC asociáciou v júni 2021 vzniká európske partnerstvo EOSC.

 • Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) EOSC (Verzia 1.0, 15. 2.2021)

         SRIA EOSC

Hlavným cieľom strategického programu pre výskum a inovácie (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) je definovať všeobecný rámec pre budúce strategické aktivity v oblasti výskumu,       vývoja a inovácií vo vzťahu k európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Tento rámec sa bude rozvíjať a ďalej definovať v rámci európskeho partnerstva EOSC, vytvoreného v rámci programu Horizont Európa.

 • EOSC Steering Board a jeho kompetencie

Hlavným cieľom tejto neformálnej expertnej skupiny je od roku 2021 poskytovať poradenstvo a odborné znalosti EK a jej oddeleniam v súvislosti so stratégiou pre EOSC, podporovať koordináciu a synergie s európskymi a národnými politikami a investíciami do EOSC a pomáhať pri monitorovaní celkového strategického vývoja a implementácie EOSC. EOSC-SB je súčasťou dojednaní tripartitného riadenia pre EOSC po roku 2020, kde predstavuje kolektívne záujmy a príspevky členských štátov, asociovaných krajín a záujmov Európskej únie.

EOSC Steering Board - Terms of Reference

 • Záverečná správa Výkonnej rady EOSC

EOSC Executive Board Final Progress Report

Dokument sumarizuje činnosť Výkonnej rady EOSC počas jej existencie až do     decembra 2020. Účelom výkonnej rady EOSC bolo dohliadať na implementáciu EOSC, poskytovať rady pri implementácii strategických a finančných nastavení a pomáhať pri prechode riadenia EOSC po roku 2020. Január 2021

 • 6 odporúčaní pre realizáciu FAIR praktík

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020

 

 • PID (Persistent Identifier) zásady pre Európsky cloud pre otvorenú vedu

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020

 

 • Hodnotiaca správa prvej implementačnej fázy (2018 – 2020) Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Evaluation of the first implementation phase (2018-2020) of the European Open Science Cloud

Správa poskytuje hodnotenie týkajúce sa pokroku pri budovaní Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) počas jeho počiatočnej fázy implementácie 2018 – 2020. Správu vypracovala Európska komisia s cieľom informovať členské štáty o dosiahnutom pokroku na základe informácií dostupných do začiatku septembra 2020. Jej cieľom je predložiť ju na vyjadrenie v poslednom štvrťroku 2020 správnej rade EOSC (EOSC Governance Board) a Strategickému programovému výboru H2020, ku ktorému táto rada patrí.

23. september 2020

 

 • Prehľad infraštruktúr a iniciatív súvisiacich s EOSC

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives

Oficiálna publikácia Európskej komisie, august 2020

 

 • Príručka pre publikácie, dáta a iné výskumné výstupy Open Access - pre H2020 projekty venujúce sa COVID-19 a súvisiacim témam

Guidelines for open access to publications, data and other research outputs - Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics

24. apríl 2020

 

 • Návrh partnerstva EOSC (Draft proposal for aEuropean Partnership under Horizon Europe European Open Science Cloud (EOSC) PartnershipVersion, 28 May 2020)

EOSC partnership draft proposal 28.5.2020

 

 • Európska dátová stratégia

Európska dátová stratégia zverejnená EK dňa 19.2.2020 sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí európsku globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu.
So zámerom zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnej ekonomike údajov cieľom tejto európskej dátovej stratégie je:

 • Prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia, napríklad na zdieľanie údajov medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy v záujme verejnosti.
 • Sprístupniť údaje širším spôsobom otvorením vysoko hodnotných verejne uchovávaných údajov v celej EÚ a umožnením ich opätovného použitia zadarmo;
 • Investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s vysokým dosahom na rozvoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na zdieľanie údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prospešné zdieľanie údajov a na združovanie energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • Umožniť prístup k bezpečným, fair a konkurencieschopným cloudovým službám uľahčením vytvorenia trhu obstarávania služieb spracovania údajov a vytvorením jasného regulačného rámca pre cloud;
 • Umožniť používateľom, aby mali kontrolu nad svojimi údajmi a investovali do budovania kapacít pre malé a stredné podniky a digitálne zručnosti;
 • Podporovať zavádzanie spoločných európskych dátových priestorov v kľúčových odvetviach, ako je priemyselná výroba, ekologické obchody, mobilita alebo zdravie.

V rámci dátovej stratégie Európska komisia uverejnila správu o zdieľaní údajov medzi podnikmi a vládou (B2G). Správa od skupiny odborníkov na vysokej úrovni obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní, ktoré prispejú k tomu, aby zdieľanie údajov B2G vo verejnom záujme bolo škálovateľnou, zodpovednou a udržateľnou praxou v EÚ.

Dokumenty na stiahnutie: European_data_strategy_sk; European_data_strategy_en; Tlačová správa EK

 

 • Strategický implementačný plán EOSC

Európska výkonná rada pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) vydala v júli 2019 strategický implementačný plán EOSC, ktorým sa zriaďuje prvých päť pracovných skupín a výstupy, ktoré sa budú priamo zaoberať prioritnými oblasťami na vytváranie vedeckého cloudu. Strategický implementačný plán predstavuje činnosti, ktoré prispejú k realizácii EOSC na obdobie rokov 2019 – 2020. Je určený predovšetkým zainteresovaným subjektom zapojeným do budovania európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Tento dokument predstavuje komplexný prehľad o vykonávaní EOSC s akčnými líniami a časovými harmonogramami na dané obdobie. Zoznam činností zahŕňa najnovšie schválené projekty Horizont 2020 súvisiace s EOSC.

EOSC Strategic Implementation Plan 2019 – 2020

 

 • EOSC pracovný plán 2019 – 2020

Výkonná rada EOSC vydala prvú verziu pracovného plánu EOSC. Plán definuje kľúčové výstupy a ich časové harmonogramy plánované v prvej fáze realizácie EOSC – od polovice roku 2019 do konca roku 2020. Pracovný plán sa bude pravidelne aktualizovať, a to najbližšie v prvom štvrťroku 2020.

EOSC Work Plan 2019-2020

 

 

 

Európska komisia a EMBL-EBI (Európske laboratórium molekulárnej biológie - Európsky bioinformatický inštitút) spolu s členskými štátmi EÚ a výskumnými partnermi (najmä s distribuovanou výskumnou infraštruktúrou pre biologické dáta ELIXIR a inými výskumnými infraštruktúrami), prevádzkujú od apríla 2020 špecializovaný dátový portál COVID-19, ktorý umožňuje rýchle zhromažďovanie a komplexné zdieľanie dostupných výskumných dát z rôznych zdrojov pre európske a globálne výskumné komunity.

Platforma bola spustená k 20.4.2020.

Tento portál vznikol ako reakcia EK na potrebu rýchleho a otvoreného zdieľania výskumných dát v boji proti pandémii COVID-19 – ako jedno z opatrení Akčného plánu ERA vs Corona.

Dátový portál COVID-19 je vstupnou bránou do obsahovo širšej Európskej platformy výskumných údajov COVID-19, ktorá okrem spomínaného portálu obsahuje aj komponenty: SARS-CoV-2 Data Hubs a Federated European Genome-phenome Archive.

 

Odkaz na platformu: https://www.covid19dataportal.org/

 

Prezentácie o platforme:

European COVID-19 Data Platform, EMBL-EBI, Guy Cochrane, Amonida Zadissa

 

Informačné video o platforme z dielne EMBL-EBI predstavujúce COVID-19 Data Portal


Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

81104 Bratislava

Tel.: +421 2 69253 175

www.cvtisr.sk

 

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

email: anna.krivjanska@cvtisr.sk