Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Čo je EOSC?

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií.

Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov.

EOSC je víziou federatívneho, globálne prístupného, multidisciplinárneho prostredia, v ktorom výskumní pracovníci, inovátori, podniky a občania môžu navzájom publikovať, vyhľadávať, využívať a opätovne využívať údaje, nástroje, publikácie a ďalšie výstupy na výskumné, inovačné a vzdelávacie účely (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud).

Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú teraz fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Tým sa uľahčí a zefektívni prístup k vedeckým údajom (Realising the European Open Science Cloud).

 

Informačné video o EOSC

Pre oboznámenie sa s Európskym cloudom pre otvorenú vedu si môžete pozrieť informačné video, ktoré pripravil EOSC secretariat v spolupráci s rakúskym partnerom FFG:

EOSC What do you need to know?

 


Národná pracovná skupina pre EOSC

Národná pracovná skupina pre EOSC bola zriadená v novembri 2019 pri CVTI SR, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR. CVTI SR zastupuje SR aj v štruktúre EOSC Governance Board (Výkonná rada EOSC).

Národná pracovná skupina bude slúžiť ako odborný strategický a poradný orgán pre formovanie stanovísk a pozícii SR v rámci iniciatívy EOSC.

Zoznam členov národnej pracovnej skupiny pre EOSC

Návrh partnerstva EOSC (Draft proposal for aEuropean Partnership under Horizon Europe European Open Science Cloud (EOSC) PartnershipVersion, 28 May 2020)

EOSC partnership draft proposal 28.5.2020

Európska dátová stratégia

Európska dátová stratégia zverejnená EK dňa 19.2.2020 sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí európsku globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu.
So zámerom zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnej ekonomike údajov cieľom tejto európskej dátovej stratégie je:

 • Prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia, napríklad na zdieľanie údajov medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy v záujme verejnosti.
 • Sprístupniť údaje širším spôsobom otvorením vysoko hodnotných verejne uchovávaných údajov v celej EÚ a umožnením ich opätovného použitia zadarmo;
 • Investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s vysokým dosahom na rozvoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na zdieľanie údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prospešné zdieľanie údajov a na združovanie energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • Umožniť prístup k bezpečným, fair a konkurencieschopným cloudovým službám uľahčením vytvorenia trhu obstarávania služieb spracovania údajov a vytvorením jasného regulačného rámca pre cloud;
 • Umožniť používateľom, aby mali kontrolu nad svojimi údajmi a investovali do budovania kapacít pre malé a stredné podniky a digitálne zručnosti;
 • Podporovať zavádzanie spoločných európskych dátových priestorov v kľúčových odvetviach, ako je priemyselná výroba, ekologické obchody, mobilita alebo zdravie.

V rámci dátovej stratégie Európska komisia uverejnila správu o zdieľaní údajov medzi podnikmi a vládou (B2G). Správa od skupiny odborníkov na vysokej úrovni obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní, ktoré prispejú k tomu, aby zdieľanie údajov B2G vo verejnom záujme bolo škálovateľnou, zodpovednou a udržateľnou praxou v EÚ.

Dokumenty na stiahnutie: European_data_strategy_sk; European_data_strategy_en; Tlačová správa EK

Otvorená konzultácia
Komisia by chcela počuť názory na zverejnenú európsku dátovú stratégiu prostredníctvom verejnej online konzultácie, ktorá sa začala 19. februára. Výsledky tohto prieskumu budú využité pri návrhu iniciatív Komisie týkajúcich sa prístupu k údajom a ich opätovného použitia v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Prieskum je k dispozícii do 31. mája 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy

Strategický implementačný plán EOSC

Európska výkonná rada pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) vydala v júli 2019 strategický implementačný plán EOSC, ktorým sa zriaďuje prvých päť pracovných skupín a výstupy, ktoré sa budú priamo zaoberať prioritnými oblasťami na vytváranie vedeckého cloudu.

Strategický implementačný plán predstavuje činnosti, ktoré prispejú k realizácii EOSC na obdobie rokov 2019 – 2020. Je určený predovšetkým zainteresovaným subjektom zapojeným do budovania európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Tento dokument predstavuje komplexný prehľad o vykonávaní EOSC s akčnými líniami a časovými harmonogramami na dané obdobie. Zoznam činností zahŕňa najnovšie schválené projekty Horizont 2020 súvisiace s EOSC.

EOSC Strategic Implementation Plan 2019 – 2020

EOSC pracovný plán 2019 – 2020

Výkonná rada EOSC vydala prvú verziu pracovného plánu EOSC. Plán definuje kľúčové výstupy a ich časové harmonogramy plánované v prvej fáze realizácie EOSC – od polovice roku 2019 do konca roku 2020. Pracovný plán sa bude pravidelne aktualizovať, a to najbližšie v prvom štvrťroku 2020.

EOSC Work Plan 2019-2020

 

Slovenskí výskumníci môžu naplno využívať Európsku výskumnú dátovú platformu COVID-19

Informácia z 30.7.2020

 

Zapojte sa do otvorenej konzultácie o EOSC Strategickom výskumnom a inovačnom programe (SRIA)

Informácia z 29.7.2020

 

Príprava asociácie EOSC a príprava partnerstva EOSC pre Horizon Europe

Informácia z 5.6.2020

EOSC partnerstvo bude jedným z cca 50 navrhovaných európskych partnerstiev v rámci programu Horizon Europe.
Súčasné riadenie EOSC pozostáva z výkonnej a správnej rady EOSC (Executive Board a Governance Board). Tieto štruktúry spolupracovali s Európskou komisiou na konsolidácii dokumentu o návrhu partnerstva EOSC. Túto verziu už Komisia uverejnila ako živý dokument spolu so všetkými ostatnými návrhmi kandidátov na partnerstvo.

https://ec.europa.eu/info/files/european-open-science-cloud-eosc_en

Momentálne sa prijímajú návrhy na členstvo v tomto partnerstve.

EOSC partnerstvo bude ko-programované partnerstvo (co-programmed partnership), čo si vyžaduje existenciu, resp. založenie právneho subjektu, ktorý uzavrie zmluvu s Európskou komisiou.
Mandát súčasného riadenia EOSC sa skončí 31. decembra 2020. Nová právnická osoba bude zaregistrovaná v Belgicku vo forme medzinárodnej neziskovej asociácie (AISBL - Association Internationale Sans But Lucratif), pričom právna subjektivita sa udelí kráľovským dekrétom. Tento proces registrácie môže trvať 4 až 6 mesiacov v závislosti od udelenia kráľovského dekrétu belgickým ministerstvom spravodlivosti.

Asociáciu EOSC je potrebné založiť rýchlo, pretože to môže trvať až 6 mesiacov. Kvôli efektívnosti procesu sa zodpovedné orgány zhodli na tom, že by mali existovať iba štyria zakladajúci členovia, t. j. organizácie, ktoré sa podpíšu u notára, aby zaregistrovali združenie EOSC.

Týmto zrýchleným procesom sa umožní, aby sa zainteresované organizácie mohli pripojiť k združeniu čo najskôr po svojom založení. Tento postup by mal umožniť rýchle založenie združenia EOSC a zároveň zabezpečiť inkluzívnosť, ktorú vyžaduje komunita EOSC.

Organizácie, ktoré majú záujem o vstup do partnerstva, môžu zaregistrovať svoj záujem o vstup do asociácie EOSC už v tomto štádiu prípravy partnerstva.
Správna rada EOSC bude rokovať o návrhoch stanov partnerstva na svojej najbližšej schôdzi, ktorá sa má uskutočniť 1. júla 2020.

 

European COVID-19 research data platform - spustená

Informácia z 20.5.2020

Európsky bioinformatický inštitút EMBL (EMBL-EBI) a EK spolu s ostatnými partnermi[1] vytvorili celoeurópsku platformu European COVID-19 research data platform  napojenú na EOSC. Dátový portál COVID-19, hlavný vstup do európskej dátovej platformy COVID-19, bol spustený 20. apríla 2020. Cieľom je v čo najkratšom čase zrýchliť a zlepšiť zdieľanie, uchovávanie, spracovanie a prístup k výskumným údajom a metadátam o SARS-CoV-2 a ochorení COVID-19.

European COVID-19 research data platform predstavuje základy plne funkčného ekosystému otvorenej vedy tým, že poskytne otvorené, dôveryhodné a škálovateľné celoeurópske prostredie, v ktorom môžu vedci ukladať a zdieľať príslušné súbory údajov vrátane:

 • údajov o „omikách“ na charakterizáciu a kvantifikáciu biologických molekúl (vrátane sekvenčných údajov o vírusových genómoch a ľudských genómoch) a iných vysokorozmerných dát, ako sú napríklad mikrobiomové dáta;
 • údaje z predklinického výskumu s cieľom testovať kandidátov na nové lieky, vakcíny alebo iné postupy liečby, pre informácie o účinnosti, toxicite a farmakokinetike;
 • výskumné údaje z klinických skúšok a z pozorovacích štúdií;
 • epidemiologické údaje, modely, kód a algoritmy.

Kľúčové prvky European COVID-19 research data platform sú:

 • systémy na prieskum a vizualizáciu údajov;
 • cloudové výpočtové zariadenie, v ktorom môžu vedci a pracovníci verejného zdravotníctva spolupracovať;
 • všetky údaje a metadáta prístupné z dátového portálu Covid-19 budú v maximálne možnej miere otvorené a FAIR[2];
 • distribuuje sa podkladová dátová infraštruktúra, pričom niektoré dátové centrá sa nachádzajú v členských štátoch;
 • uprednostnia sa existujúce štandardy, ktoré už používajú výskumné komunity;
 • budú sa dodržiavať právne predpisy EÚ o údajoch, a najmä ochrana osobných údajov.

 

Odkaz na platformu: https://www.covid19dataportal.org/

[1] Vrátane projektov ELIXIR a H2020, ako sú EOSC-Life, CORBEL, RECODID, VEO, ELIXIR-CONVERGE a ďalšie.

[2] Vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné

 

Platforma COVID-19 v príprave

Informácia z 27.3.2020

Európsky bioinformatický inštitút EMBL (EMBL-EBI) aktuálne identifikuje a konsoliduje potreby okolo vytvorenia európskej dátovej platformy COVID-19 na výmenu údajov / informácií, ktorá bude integrovanou súčasťou EOSC.

Cieľom je zhromažďovať a zdieľať rýchlo dostupné výskumné údaje z rôznych zdrojov a rôznych typov, tak, aby k nim mala prístup európska výskumná komunita.

Na boj proti vírusu COVID-19 je potrebné zintenzívniť výskumné úsilie, ktoré umožní vedeckej komunite pochopiť biológiu, epidemiológiu, prenos a vývoj vírusu SARS-CoV-2.

Pre rýchle spustenie tejto iniciatívy sa začne stavať na už existujúcej rozsiahlej dátovej infraštruktúre a službách EMBL-EBI, ako aj na jej výnimočnom prepojení na dátové infraštruktúry v oblasti verejného zdravia, na EOSC, na príslušné európske výskumné infraštruktúry, na národných a globálnych partnerov. Verejné databázy prevádzkované EMBL-EBI už obsahujú veľa súborov údajov COVID-19, ktoré sú otvorené pre výskumníkov z akademickej obce a priemyslu z celého sveta.

Platforma COVID-19 by mala pozostávať z dvoch prepojených komponentov: (1) dátové centrá SARS-CoV-2 a (2) portál COVID-19.
 
Dátové uzly SARS-CoV-2 budú vychádzať z existujúcej infraštruktúry EMBL-EBI a budú ponúknuté členským štátom, ich agentúram verejného zdravia a iným vedeckým skupinám zodpovedným za generovanie sekvencie vírusu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Dátové centrá tiež poskytujú systematické nástroje na spracovanie a analýzu údajov, vizualizáciu a fylogenetické analýzy.
 
Portál COVID-19 bude hlavným vstupným bodom do dátovej platformy a ponúkne katalóg dostupných údajov a nástrojov. Portál COVID-19 bude napĺňaný relevantnými súbormi údajov COVID-19 z dátových zdrojov EMBL-EBI. Bude sa priebežne aktualizovať. Ako druhý krok sa portál rozšíri tak, aby zahŕňal súbory údajov a nástroje z projektov EÚ, v ktorých je EMBL-EBI partnerom, zo siete ELIXIR a od ďalších európskych a medzinárodných zainteresovaných strán. EMBL-EBI plánuje spustiť portál COVID-19 založený na existujúcom Pathogen portáli, ktorý poskytne primárny vstupný bod do funkcií európskej dátovej platformy COVID-19 a údajov a nástrojov, ktoré sprístupňuje. Pathogen portal EMBL-EBI (https://www.ebi.ac.uk/ena/pathogens/home) poskytuje prístup k génom, proteínovým štruktúram, údajom z elektrónovej mikroskopie a vedeckým publikáciám týkajúcim sa COVID-19 (https: // www. ebi.ac.uk/ena/pathogens/covid-19).

EOSC je ideálnym nástrojom na reagovanie na verejné núdzové situácie, ako je pandémia COVID-19, prostredníctvom otvorenia vedeckých údajov o víruse, zdieľania živých údajov o šírení vírusu v teréne a prístupu k týmto údajom a ich kombinovanie nielen s cieľom eradikácie vírusu, ale aj učením sa, ako sa vysporiadať s podobnými vírusmi a budúcimi ohniskami.

Viac o tejto dátovej platforme sa môžete dočítať aj v článku EMBL: https://www.embl.org/news/science/embl-ebi-leads-international-collaboration-to-share-covid-19-research-data/

A taktiež aj v dokumente EMBL-EBI COVID-19 Action Plan

EOSC secretariat otvoril zrýchlenú výzvu na financovanie aktivít otvorenej vedy (open science) v oblasti výskumu COVID-19 v Európe (výzva zverejnená 10.4.2020)

 

Informácie o EOSC súvisiacich výzvach H2020 (apríl 2020)

Bežiace výzvy H2020

INFRAEOSC-03-2020: Integration and consolidation of the existing pan-European access mechanism to public research infrastructures and commercial services through the EOSC Portal

The aim is to consolidate and scale up the EOSC Portal and its underlying service platform in order to: 1) strengthen the EOSC Portal so that it continues to provide an increasing portfolio of high quality standard compliant and interoperable services of proven user interest and scientific relevance from a wide range of national, regional and institutional public research infrastructures in Europe as well as from commercial service providers in its catalogue; 2) reinforce the role of the marketplace as the access channel to integrated, composable and reliable services; 3) attract more users, within the research community and beyond, by enhancing the user experience and seamlessly accommodating their needs; and 4) ensure its long-term sustainability taking into account all the relevant governance and business frameworks.

Proposals should build on the outcomes of past and current EOSC-related projects and address the following activities:

o Operation, maintenance and enhancement of the EOSC Portal

o Fostering and enabling secure service composability

o User enhanced experience using Artificial Intelligence (AI) techniques

o Widening the EOSC user base

o Widening the service offer with commercial services

o Support activities: Outreach and skills & Support to RDA’s contribution to the EOSC.

Grants awarded under this topic are expected to carry out an analysis regarding energy consumption and environmental impact of technologies used in the context of the project.

Beneficiaries will be subject to the following additional obligations aiming at ensuring exploitation of its results: proposals must state the participants’ commitment to: a) use open source software, b) make tools, standards, specifications and all other relevant outputs generated in the action available, through a well-defined mechanism, to the EOSC governance and any other institution responsible for the continuity of the of the EOSC Portal beyond the lifespan of the Grant Agreement.

The budget of the call amounts to EUR 40.9 million euro. The deadline for application is on 18 June 2020.

 

INFRAEOSC-07-2020: Increasing the service offer of the EOSC Portal

The aim is to effectively coordinate at pan-European level the provision through the EOSC Portal of state-of-the-art research enabling services from a wide range of national, regional and institutional public infrastructures in Europe, covering diverse thematic domains, and further non-research resources in order to: 1) scale up the EOSC Portal; and 2) set-up a model for interaction between service providers and the EOSC Portal operators through pan-European e-infrastructure entities, based on transparency and effectiveness of cost compensation.

Proposals should build on the competences of pan-European e-Infrastructures of diverse domains to ensure multidisciplinary research and synergies with national and regional programmes. Consortia should identify one and only one of the following areas:

o Distributed and cloud computing resources

o Data services

o Services supporting scholarly communication and open access

o Above the net services

o Services and resources from non-research public sector data providers

o Additional research enabling services (not described above).

Grants awarded under this topic are expected to carry out an analysis regarding energy consumption and environmental impact of technologies used in the context of the project.

The following additional dissemination obligations for interoperability apply: consortia must make active efforts to freely share, in a timely manner and as appropriate, standards, specifications and methodologies from their activities with the other projects awarded under the same topic in order to foster to the maximum extent interoperability between the different services.

The budget of the call amounts to 24 million euro. The deadline for application is on 18 June 2020.

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

81104 Bratislava

Tel.: +421 2 69253 175

www.cvtisr.sk

 

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

email: anna.krivjanska@cvtisr.sk

Aktuality