Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt FAIR-IMPACT otvoril podporné výzvy

Napriek existencii nástrojov pre FAIR dáta, môže byť častokrát náročné vyhodnotiť, ktorý nástroj, alebo prístup je najvhodnejší pre konkrétny účel. Rovnako je často otázne, ako ich implementovať čo možno najefektívnejšie. Na zodpovedanie týchto nejasností ohľadom uplatňovania nástrojov, prístupov a zásad FAIR dát, slúži projekt FAIR-IMPACT. Cieľom projektu je poskytovať úspešným žiadateľom podporu na používanie špecifických nástrojov, metód a prístupov, ktoré im umožnia začať, či pokračovať na ich ceste sa stať aktívnymi prispievateľmi FAIR dát do Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Zdroj: fair-impact.eu

Každá z definovaných podporných výziev bude poskytovať špecializované poradenstvo a pomoc skupine úspešných žiadateľov pri implementácii jedného alebo viacerých nástrojov a prístupov FAIR dát. Všetky podrobnosti o podporných výzvach budú dostupné na webovej stránke projektu FAIR-IMPACT. 

V tejto súvislosti sa uskutočnil informačný webinár k otvorenej prvej výzve.

Otvorenie prvých dvoch výziev

Žiadatelia sa budú môcť zapojiť do nasledujúcich prvých dvoch podporných akcií, ktoré sú určené na zlepšenie princípov FAIR dát, sémantických artefaktov a služieb súvisiacich s dátami. Výzvy sú otvorené od 31. marca 2023 prostredníctvom grantovej platformy. Žiadosti je možné podať do 1. júna 2023.

#1: Výzva na posúdenie FAIR dát

Harmonizovanejšie používanie sémantických artefaktov, ako sú ontológie, terminológie, taxonómie, tezaury, slovníky, schémy metadát a normy, je kľúčovým prvkom na dosiahnutie vysokej úrovne princípov FAIR dát. Často však môže byť ťažké nájsť a používať sémantické artefakty, pretože sami o sebe nie sú vždy v súlade so zásadami FAIR.

Táto cielená podporná akcia pomôže skupine poskytovateľov súborov dát alebo tvorcom sémantických artefaktov, aby sami posúdili a pracovali na maximalizácii úrovne FAIR svojich zdrojov. Úspešní žiadatelia budú podporovaní pri používaní rôznych nástrojov a metód hodnotenia vrátane F-UJI, O’FAIRe a FOOPS. Mentori programu FAIR-IMPACT budú poskytovať usmernenia a rady, ako interpretovať svoje výsledky a zlepšiť celkovú úroveň FAIR svojich zdrojov. Trvanie participácie vrátane účasti na povinných virtuálnych seminároch a plnenia zadaných “domácich úloh” bude približne päť dní.

#2: Umožnenie označenia FAIR a RO-Crate na vyhľadávanie a využívanie obsahu/metadát

Nájditeľnosť dát a metadát je ústredným prvkom zásad FAIR. V rámci tejto podpornej akcie FAIR-IMPACT sa poskytne metóda na zvýšenie dohľadateľnosti metadát a obsahu. Využije na to kombináciu dvoch prístupov: RO-Crate a Signposting. Tieto dva prístupy sa používajú v kombinácii ako pragmatický prístup k zvýšeniu zásad FAIR digitálnych vedeckých/výskumných objektov. Trvanie participácie na tejto výzve bude päť dní počas jedného mesiaca, s najväčšou pravdepodobnosťou začiatkom jesene 2023.

Benefity pre úspešných uchádzačov v rámci jednotlivých výziev

 • Špecializovaný, na mieru vyskladaný balík podpory vrátane virtuálnych seminárov, odborného vedenia a poradenstva od partnerov projektu FAIR-IMPACT a poskytovateľov zdrojov, ktorý účastníkom umožní implementovať konkrétny nástroj alebo prístup FAIR dát.
 • Finančná podpora na umožnenie participácie, ktorá bude vyplatená na základe faktúry po úspešnom ukončení podpornej akcie. Presná výška poskytnutej finančnej podpory sa bude odvíjať od počtu dní participácie.
 • Možnosť zdieľania a získavania poznatkov od partnerov prostredníctvom virtuálnych seminárov.
 • Možnosť propagovania vlastnej práce prostredníctvom projektovej publikácie FAIR-IMPACT Implementation Story.

V podávanej žiadosti musia uchádzači jasne preukázať nasledujúce skutočnosti

 • Pripravenosť implementovať, osvojiť si, rozšíriť alebo použiť špecifický nástroj, či prístup FAIR dát.
 • Ochotu zúčastňovať sa na požadovaných seminároch, hackathonoch a/alebo stretnutiach, ktoré budú uvedené v konkrétnej ponuke podpornej akcie. Všetky podujatia sa budú konať virtuálne.
 • Potvrdenie, že uchádzač spĺňa personálne požiadavky uvedené vo výzve na konkrétnu podpornú akciu (napr. schopnosť dosiahnuť pokrok vo výsledkoch podpornej akcie v rámci organizácie, technické znalosti atď.).
 • Ochotu zúčastňovať sa pravidelných kontrolných dotazníkov a/alebo rozhovorov.
 • Ochotu zúčastniť sa výstupného rozhovoru do jedného mesiaca po ukončení podpornej výzvy, ktorý bude použitý v rámci publikácie FAIR-IMPACT Implementation Story.

Kto môže podať žiadosť

Tieto výzvy sú otvorené pre jednotlivcov, skupiny, či organizácie z verejných a súkromných výskumných organizácií vrátane:

 • Organizácií vykonávajúcich výskum a spravujúcich výskumné infraštruktúry;
 • Poskytovateľov repozitárnych, dátových a metadátových služieb;
 • Reprezentantov národných a medzinárodných iniciatív.

Žiadatelia musia mať počas trvania grantu bydlisko a/alebo pracovať v niektorej z krajín EÚ alebo pridružených krajínHlavným cieľom programu FAIR-IMPACT je podporiť organizácie, skupiny a/alebo jednotlivcov, ktoré majú menej rozvinuté kapacity umožňujúce poskytovanie FAIR dát.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 4.4.2023; autor: onz