Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia v novej snahe posilniť koordináciu medzi vnútroštátnymi politikami výskumu a vývoja a výskumnými programami EÚ

Komisárka EÚ pre výskum Mariya Gabriel a lotyšský minister pre vedu Anda Čakša sa stretli začiatkom roka 2023 v Štokholme, aby odštartovali „Rozšírený dialóg“ o politike výskumu a inovácií. Foto: Európska komisia. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Sedem krajín sa prihlásilo k iniciatíve Komisie, ktorá im má pomôcť pri zostavovaní prispôsobených politík výskumu a inovácií, ktoré čo najlepšie využívajú programy EÚ. Počiatočná reakcia je pozitívna, ale podľa účastníkov je dôležitá implementácia

Nová iniciatíva Európskej komisie má za cieľ zopakovať koncepciu, ktorá je základom európskeho semestra – v ktorom členské štáty EÚ diskutujú a snažia sa zosúladiť svoje hospodárske politiky s pravidlami EÚ – s podobným fórom pre politiky výskumu, vývoja a inovácií.

Od spustenia programu Rozšírené dialógy v roku 2022 sa k nemu prihlásilo sedem krajín: Chorvátsko, Česko, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Litva a Slovinsko. Všetko sú to „Widening“ krajiny so slabšími výsledkami výskumu a vývoja, ale iniciatíva je otvorená pre všetky členské štáty.

Projekt je v plienkach a do dnešného dňa sa toho okrem ohlásených udalostí s prvými dobrovoľníkmi neudialo veľa. Ale hoci to nie je oficiálne uvedené, cieľom je, aby sa zapojili všetky členské štáty EÚ.

Každému členskému štátu sa tak otvorí cesta k dialógu s Komisiou o ich politikách v oblasti výskumu a vývoja, pričom Komisia potom bude pôsobiť ako sprostredkovateľ a sprostredkúva najlepšie postupy a skúsenosti medzi krajinami.

Rozšírený dialóg je navrhnutý tak, aby mal širší rozsah než existujúce kanály na politické diskusie, ako je napríklad nástroj na podporu politiky, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty získať poradenstvo v konkrétnych oblastiach politiky.

Jedným z konkrétnych cieľov je pomôcť členským štátom lepšie sa spojiť s programami a projektmi EÚ vrátane Európskeho výskumného priestoru (ERA), Novej európskej inovačnej agendy a misií a partnerstiev Horizontu Európa. Ďalším je pomáhať členským štátom pri rozvíjaní synergií s regionálnymi a rozvojovými fondmi EÚ. Členským štátom tiež poskytuje flexibilitu pri stanovovaní vlastných cieľov, pokiaľ ide o to, čo chcú získať z dialógov so zástupcami Komisie.

Je skoro, ale Tomaž Boh, generálny riaditeľ pre vedu na slovinskom ministerstve pre vedu a inovácie, je nadšený. Ako uviedol: „Je to pracovný pokrok, ale zatiaľ sme s ním celkom spokojní. Európsky semester je veľmi užitočný pre fiškálnu politiku, sociálnu politiku, ale máme dojem, že keď začneme diskutovať o výskume a inováciách, sme takmer na konci času na diskusiu.“

Veľkou výhodou je skutočnosť, že návšteva predstaviteľov Európskej komisie v členskom štáte, aby diskutovali o politike VaVaI, povzbudzuje politikov z iných ministerstiev, aby sa stretli. Ako dodal Boh: „Keď sme mali stretnutie s Komisiou, mali sme zástupcov z financií, energetiky, poľnohospodárstva […]. Bola to silná diskusia v rámci tohto vládneho kruhu.“

To isté sa stalo, keď Grécko hostilo svoje uvedenie na trh. Maria Christoula, riaditeľka pre medzinárodnú vedeckú a technologickú spoluprácu na gréckom Generálnom sekretariáte pre výskum a technológiu, uviedla, že je „vždy výzvou“ spojiť rôzne ministerstvá a pomôcť tomu, keď tam bude Komisia. Ako dodala: „Bola to dobrá a otvorená diskusia vo formálnom aj neformálnom prostredí.“

Doručovanie

Zatiaľ čo medzi prvými prijímateľmi iniciatívy panuje optimizmus, všetko teraz závisí od toho, ako sa implementuje.

Tento koncept umožňuje členským štátom pomerne veľkú flexibilitu pri výbere tých oblastí a aspektov politiky výskumu a vývoja, na ktorých chcú stavať. Slovinsko sa napríklad rozhodlo uprednostniť zlepšenie vodíkových inovácií a prilákanie a udržanie talentov prostredníctvom dialógu.

Grécko sa medzitým zameriava na otvorenú vedu a výskumnú kariéru. Ako témy, ktorým sa chce dlhodobo venovať, si vybrala štyri ďalšie oblasti, a to misie a partnerstvá, výskumné infraštruktúry, zelený vodík a priblíženie vedy občanom.

Christoula uviedla, že ide o taktické rozhodnutie zamerať dialóg, aby sme sa vyhli nejasným, sporadickým diskusiám s Komisiou, ktoré nikam nevedú. Ďalej dodala: „Prihlásili sme sa na konkrétne akcie [a nie] celú agendu, nie kvôli nedostatku ambícií, [skôr] sme si vybrali akcie, kde by sme mohli niečo urobiť a [priniesť] výsledky.“

Boh súhlasil a uviedol, že nechce, aby Komisia prišla a predložila všeobecné informácie o rôznych iniciatívach EÚ, ale želá si, aby sa uskutočnili konkrétne diskusie.

Zdôraznil tiež, že je dôležité, aby sa k iniciatíve prihlásilo čo najviac členských štátov, ako aj pravidelné následné stretnutia s Komisiou.

Hoci sa k dnešnému dňu prihlásilo iba sedem z 27 členských štátov, ako dodala na záver Boh: „Máme dobré signály, že ideme správnym smerom. Ale aj tak tam ešte nie sme. Vnímam to ako dôležitý nástroj, ale musí sa vyvíjať vhodným spôsobom, inak zostane len ďalším nástrojom na zaškrtávanie políčok.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18. 5. 2023, autor: rpa