Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovatívne projekty uľahčujúce zdieľanie dát v interdisciplinárnom výskume

Cieľom projektov podporovaných Research Data Alliance (RDA)iniciatívou EOSC je zjednodušiť proces vyhľadávania dát a oslobodiť výskumníkov od zdĺhavej práce.

Zdroj: rd-alliance.org

Zdroj: eosc.eu

Uľahčovanie práce vedcom

Proces vedeckého výskumu by mal byť rovnako dobre organizovaný a plynulý ako obsluha zákazníkov v špičkovej reštaurácii. To je názor Gavina Chaita, hlavného konzultanta a dátového vedca spoločnosti Whythawk. V praxi však výskumníci často pracujú s neprehľadnými tabuľkami, ktoré si vyžadujú hodiny alebo dokonca dni ručného spracovávania dát.

Prostredníctvom projektu financovaného Európskym cloudom pre otvorenú vedu (EOSC) sa Gavin Chait snaží uľahčiť opakovanú prácu spojenú so štandardizáciou tabuľkových dát. Vyvinul teda službu, ktorú opisuje ako intuitívny prístup “bez kódu” na transformáciu dát zo schémy na schému. Služba s názvom Whyqd uľahčuje konverziu neinteroperabilných dát do strojovo čitateľných formátov, pričom sa opiera o presne definovaný protokol, ktorý zabezpečuje konzistenciu a spoľahlivosť týchto dát. Ako naznačuje názov projektu, veľkou výhodou služby Whyqd je, že nevyžaduje od používateľov žiadne programátorské zručnosti.

Gavin Chait; zdroj: sciencebusiness.net

Podľa Gavina Chaita je vo vedeckej komunite v oblasti spravovania dát zreteľne obrovský nedostatok zručností. Preto je podľa neho potrebné: „ …mať proces, ktorý zabezpečí, že objavovanie a zdieľanie dát bude jednoduché.”  Proces dátovej vedy rozdeľuje na štyri časti. Prvá časť zahŕňa výber metodiky a prístupu spracovania dát. Druhou časťou je spravovanie dát a posledné dve časti sú analýza a prezentácia dát.

Služba Whyqd je navrhnutá tak, aby zjednodušila a formalizovala proces transformácie a validácie zdrojových dát, zefektívnila ho a tiež zabezpečila objektívne výsledky.

Zdroj: whyqd.com

Približne pred rokom, po získaní grantu od EOSC na vývoj Whyqd, začal Gavin Chait úzko spolupracovať s Research Data Alliance (RDA), globálnou platformou na zdieľanie otvorených dát. S využitím siete RDA v súčasnosti pracuje na integrácii Whyqd s ďalšími vývojovými projektmi na umožnenie zásad FAIR dát.

Ambíciou Gavina Chaita je presadzovať službu Whyqd medzi výskumníkmi, aby im uľahčila prácu. Rovnako má za cieľ zhromaždiť zbierku spoločne používaných schém transformácie dát, aby podporil zdieľanie znalostí a spoluprácu medzi výskumníkmi. Okrem toho chce službu Whyqd sprístupniť aj univerzitným katedrám s cieľom zjednodušiť výskumné procesy a naučiť študentov spravovaniu dát.

Vytváranie interdisciplinárnych metadátových schém

S cieľom uľahčiť cezhraničnú výmenu poznatkov podporuje výskumná komunita RDA projekty zamerané na výmenu dát medzi rôznymi krajinami a v rôznych štádiách vývoja. Magdalena Szuflita-Żurawska, vedúca Centra vedecko-technických informačných služieb a kompetenčného centra pre otvorenú vedu v knižnici Technickej univerzity v Gdansku, pracuje na tom, aby sa výskum v Poľsku, kde sa postupy výmeny dát ešte len vytvárajú, stal interdisciplinárnejším.

Magdalena Szuflita-Żurawska, zdroj: sciencebusiness.net

S podporou RDA a EOSC pracuje Magdalena Szuflita-Żurawska na projekte pozostávajúcom z dvoch vzájomne prepojených častí. Prvou časťou je skúmanie postupov zdieľania dát v štyroch disciplínach – architektúra, stavebné inžinierstvo, ekonómia a spracovanie rodného jazyka. Druhou časťou je registrácia Gdanskej technickej univerzity a jej služieb ako poskytovateľa výskumných dát na portáli a trhu EOSC.

Autori projektu zisťovali, aké atribúty dát sú dôležité pre všetky odbory a aké sú medzery v schémach metadát. Jedným zo spoločných problémov bola absencia atribútu geolokalizácie, ktorý následne doplnili do schémy metadát.

Szuflita-Żurawska zdôrazňuje význam národného kontextu pri výmene dát, pričom poukazuje na líšiace sa pravidlá a predpisy týkajúce sa autorských práv v jednotlivých krajinách. RDA aj EOSC sa snažia o špecifickejší prístup k jednotlivým krajinám.

Zdroj: sciencebusiness.net; zverejnené: 8.8.2023; autor: onz