Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hodnotenie misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Po necelých dvoch rokoch implementácie misií EÚ jednotlivo aj spoločne preukázali svoj potenciál.

Cieľom misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá je:

  • dosiahnuť 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030,
  • zabezpečiť, aby tieto mestá slúžili aj ako experimentálne a inovačné centrá, ktoré umožnia všetkým európskym mestám, aby sa do roku 2050 stali klimaticky neutrálnymi.

Záujem o misiu bol od začiatku veľký, pričom o členstvo v nej prejavilo záujem viac ako 377 miest. V tejto konkurencii uspeli dve slovenské mestá, Bratislava a Košice, ktoré boli za náš región ako prvé pozvané spolupracovať s vedomostnou základňou (Community of Practice) a platformou misie pri príprave klimatických zmlúv (Climate City Contracts) a investičných plánov pre dosiahnutie klimatickej neutrality.

Vďaka misii sa vytvorilo spoločenstvo ambicióznych miest (tvorí ho v súčasnosti 100 miest z členských štátov a 12 miest z krajín asociovaných k programu Horizont Európa) . Zúčastnené mestá majú s podporou platformy venovanej misiám prístup k online portálu, ktorý im umožňuje pracovať v skupinách, vymieňať si skúsenosti a mať prístup k úložisku vedomostí na urýchlenie klimaticky neutrálnych riešení. V súčasnosti má portál viac ako 1 400 aktívnych používateľov.

Misia je inkluzívna a zaznamenala účasť všetkých členských štátov EÚ a 8 asociovaných krajín. Členské štáty sa systematicky zapájajú prostredníctvom návštev v jednotlivých krajinách a projektu CapaCITIES, ktorý podporuje národné siete a vzájomne ich prepája. V tomto projekte aktívne participuje aj Žilinská Univerzita v Žiline spolu s Úniou miest Slovenka.

Všetky misijné mestá začali s miestnou komunitou, občanmi a s podporou špecializovaných mestských poradcov (City Advisors) vytvárať svoje zmluvy o klíme v meste.

Európska investičná banka EIB podporuje opatrenia misie vrátane cieleného zvyšovania informovanosti miest a prispieva k procesu revízie zmluvy o klíme v meste. Bolo vybraných 53 pilotných miest, ktoré získali granty (od 0,5 do 1,5 milióna EUR) na vývoj inovačných riešení na riešenie výziev spojených s transformáciou v súvislosti so zmenou klímy. Ďalších 50 miest bude čoskoro využívať prínosy práce vykonanej v pilotných projektoch na základe výmeny skúseností a poradenstva s pilotnými mestami.

Obnova miest je hlavným cieľom spoločnej výzvy, ktorá bola vyhlásená oboma misiami – misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá a misia Adaptáciu na zmenu klímy: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality

Špecializovaná výzva (HORIZON-MISS-2023-CIT-02-01: Associating Ukrainian cities to the Climate-neutral and smart cities Mission) programu Horizont Európa umožňuje aj pridruženie ukrajinských miest k misii. Boli vytvorené synergie s programami a iniciatívami EÚ vrátane Európskej rady pre inovácie (EIC), Nástroja na prepájanie Európy, strategických integrovaných projektov LIFE a mestských inovačných opatrení.

Mnohé členské štáty alebo regióny sa vo svojich regionálnych operačných programoch odvolávajú na misiu a na národnej úrovni boli určené osobitné finančné toky, napríklad v Grécku a Španielsku. Misia má aj spoločnú výzvu v pracovnom programe Horizont Európa na roky 2023 – 2024 s partnerstvami pre mobilitu s nulovými emisiami (2Zero) a pre prepojenú, kooperatívnu a automatizovanú mobilitu (CCAM) s kombinovaným rozpočtom 50 miliónov EUR. Centrum transformácie miest (Urban Transitions Mission Centre) podporuje medzinárodné aktivity misie a je prepojené s globálnou misiou Mestská transformácia v rámci Inovačnej misie.

Zdroj: 30. 8. 2023, mit,