HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podujatie zamerané na tvorbu EOSC PID grafov

Podujatia

Dňa 5. júla 2023 sa v čase od 17:00 uskutoční ďalší zo série podujatí DataCite Open Hours, ktorý sa bude venovať komponentom PID grafov v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Zdroj: faircore4eosc.eu

Toto poduajtie poskytne komplexný prehľad na podporu pracovných postupov generujúcich výpisy dát týkajúcich sa profilov komunity. Projekt FAIRCORE4EOSC vytvoril zložku PID Graph Component, ktorá zahŕňa niekoľko ďalších čiastkových zložiek. Cieľom týchto funkcií je zefektívniť zber metadát grafu PID a uľahčiť prijímanie a opätovné používanie týchto metadát komunitou EOSC a ďalšími súvisiacimi službami.

S dôrazom na rámec interoperability pre výmenu grafových dát sa grafová zložka PID snaží zlepšiť výmenu a spotrebu metrík používania a relačných metadát medzi službami. Súčasťou podujatia budú konzultácie, ktoré budú poskytovať:

  • pochopenie prebiehajúcej práce na komponente PID Graph v rámci EOSC,
  • spätnú väzbu o práci na grafe PID,
  • platformu, na ktorej možné navrhnúť požiadavky pre vaše prípady použitia.

Podujatie je primárne určené pre správcov a manažérov úložísk.

Program

  • Úvod do komponentu grafu PID systému EOSC (5 min)
  • Predstavenie čiastkových zložiek grafu EOSC PID (10 min)
  • Otázky a odpovede (10 min)
  • Spätná väzba a návrhy (30 min)

Zdroj: faircore4eosc.eu; zverejnené: 3.7.2023; autor: onz