Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zvýšenie dopytu po inovatívnych tovaroch a službách v Európe cez projekt BUILD

Spoločnosť PEDAL Consulting, s.r.o., spolu s piatimi európskymi partnermi, práve spustili nový projekt BUILD – Budovanie kapacít v inovačnom obstarávaní pre mestá v rámci výzvy: Interconnected Innovation Ecosystems (2021) (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01). Bude podporovať využívanie verejného obstarávania udržateľných inovácií. Európska komisia naň vyčlenila v rámci programu Horizont Európa sumu 498 187,50 eur.

Vzhľadom na značný potenciál verejného obstarávania, stále existuje niekoľko kľúčových výziev, ktoré spomaľujú jeho široké uplatnenie v krajinách EÚ. Preto sa stalo dôležitou súčasťou agendy inovačnej politiky a jadrom novej smernice EÚ o verejnom obstarávaní.

Hlavnými cieľmi dvojročného projektu BUILD sú nasledovné ciele:

  1. podporovať spoluprácu a zdieľanie znalostí medzi verejnými obstarávateľmi, t. j. prispievať k rozvoju udržateľných inovácií a vytvárať úrodnú platformu pre budúcu spoluprácu;
  2. objavovať najaktuálnejšie inovatívne technologické riešenia a pomáhať pri ich vývoji a ďalšom získavaní, prostredníctvom  zvyšovania inovačných znalostí a zručností u kupujúcich;
  3. prepojiť a vytvoriť synergie s európskymi výskumnými a inovačnými projektmi, s osobitným zameraním na projekty financované EÚ na podporu verejného obstarávania pre inovácie.

Projektový tím tvoria partneri zo Slovenska, Estónska, Fínska a Holandska. Už začal s výmenou osvedčených postupov. Väčšinou takých, ktoré dokážu osloviť a motivovať obstarávateľov, zvýšiť záujem podnikov o obstarávanie inovácií.

Okrem toho, tím čoskoro zmapuje a vyhľadá relevantné zainteresované strany pred spustením niekoľkých školení a akcií na vybudovanie kapacít. Zamerajú sa na zvýšenie kvalifikácie verejných obstarávateľov v oblasti obstarávania inovácií.

V rámci projektu BUILD sa zapoja a vyškolia nasledovné cieľové skupiny – súkromní obstarávatelia, malí a strední podnikatelia a start-upy.

Nosnými témami sú: hlavné zásady, právne poznatky a postupy; predbežné trhové konzultácie a predkomerčné obstarávanie; súťažný dialóg a postup pri rokovaní; inovačné partnerstvo a hodnotenie rizík.

Verejné obstarávanie inovácií nie je pre koordinátora projektu – PEDAL Consulting novinkou. So skúsenosťami z predchádzajúcich činností v rámci  projektov PROCEDIN[1], PRONTO[2] a Tenderio[3], patrí PEDAL Consulting medzi špičkových európskych odborníkov na verejné obstarávanie inovácií.

O PEDAL Consulting, s.r.o.

PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy. Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a  implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizon 2020, Horizon Europe a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík.  Pedal Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.


[1] https://cordis.europa.eu/project/id/101070830; [2] https://www.pronto-ppi.eu/;[3] https://www.tenderio.com/

Zdroj: Pedal Consulting, november 2022, kas