Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ženy tvoria 52 % pracovných miest v oblasti vedy a techniky

Ženy pracujúce vo vede a technike. Zdroj: EC

 

Koľko žien pracuje vo vede a technike v EÚ?

V roku 2023 bolo v EÚ 78,3-milióna ľudí vo veku od 15 do 74 rokov zamestnaných vo vede a technike, čo znamená nárast o 2,9 % v porovnaní s rokom 2022. Pri pohľade na rok 2013 údaje ukazujú výrazný nárast o 25 % za posledné desaťročie (62,5-milióna ľudí ). Vedecké a technické povolania zahŕňajú tie, ktorých hlavné úlohy si vyžadujú buď vysokú úroveň odborných vedomostí alebo technických znalostí a skúseností v jednej alebo viacerých oblastiach fyziky a vied o živote, alebo spoločenských a humanitných vied.

Z 78,3-milióna ľudí zamestnaných vo vede a technike bolo 52 % žien (žiadna zmena v porovnaní s rokmi 2021 a 2022). Pracovali prevažne v obslužných činnostiach (57 % žien oproti 43 % mužov). Výnimkou bola Malta, kde len 48 % žien vo vede a technike pracovalo v službách.

V regiónoch EÚ na úrovni NUTS 1 boli najvyššie podiely žien zamestnaných vo vede a technike v roku 2023 zaznamenané v Litve a Lotyšsku (63 % aj jednotlivé regióny na tejto úrovni podrobnosti ), nasleduje nemecký región Sasko-Anhaltsko (62 %). Na Slovensku je zamestnaných vo vede a technike 55,12 % žien. Priemer EÚ predstavuje 52,3 %.

Na opačnom konci škály boli najnižšie podiely zaznamenané na Malte (45 %) a v 4 talianskych regiónoch: severozápad, juh (oba 46 %) a severovýchod a stred (oba 47 %).

 

Ženy vo vede a technike v EÚ v roku 2023. Zdroj: EC

 

Medzi ľudskými zdrojmi vo vede a technike jednu významnú podskupinu tvoria vedci a inžinieri. Vedci a inžinieri tvoria štvrtinu (24 %) všetkých ľudí zamestnaných v oblasti vedy a techniky v EÚ, čo predstavuje nárast o 4,8 % v porovnaní s rokom 2022. Nemecko zamestnávalo najväčší počet vedcov a inžinierov v rámci krajín EÚ s viac ako 3,9 milióna vedcov a inžinierov vo veku 15-74 rokov.

Napriek tomu, že ženy tvoria väčšinu ľudí zamestnaných vo vede a technike, boli nedostatočne zastúpené ako vedci a inžinieri, čo v roku 2023 predstavovalo 41 % z celkového počtu vedcov a inžinierov. Tento podiel vzrástol za posledných 10 rokov iba o 1 percentuálny bod. Absolútny počet žien pracujúcich ako vedkyne a inžinierky sa v tomto období zvýšil o 50 %, z 5,1 milióna v roku 2012 na 7,7 milióna v roku 2023.

 

 

Viac informácií:

Women make up 52% of science & technology employment

 

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 14.6.2024, autor: rup