Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výročná správa o aktivitách EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2023

Európska komisia zverejnila najnovšie vydanie „Výročnej správy o aktivitách Európskej únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2023“. Správa poskytuje veľmi komplexný prehľad výskumných aktivít EÚ v roku 2024.

Významná časť výročnej správy je venovaná výskumným aktivitám v roku 2023 so zameraním na otvorenú strategickú autonómiu EÚ, ekonomickú bezpečnosť a medzinárodnú spoluprácu a podporu ukrajinských výskumníkov. V monitorovacej časti je bližší pohľad na výsledky a výkonnosť rôznych častí Horizontu Európa a programu Euratom v roku 2023.

 

Údaje o monitorovaní programu Horizont Európa

Výzvy a témy

284 výziev na predkladanie návrhov vyhlásených do konca roka 2023 v rámci hlavných pracovných programov programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 a 2023 – 2024 sa týkalo spolu 1 581 výskumných tém s rozpočtom 25,6 miliardy EUR. Do konca roka 2023 sa úplne vyhodnotilo 77 % z uvedených výziev.

Cieľom navrhovaných tém bolo prilákať projekty v oblasti výskumu a inovácií, ktoré môžu pomôcť riešiť priority Komisie na roky 2019 – 2024. Približne pri 28 % tém sa podnecovala alebo vyžadovala medzinárodná spolupráca.

 

Percentuálny podiel tém, ktorými sa riešia politické priority Komisie. Zdroj: EC

 

Návrhy projektov a miera úspešnosti

Program aj naďalej vzbudzoval veľký záujem a počas obdobia 2021 – 2023 sa predložilo približne 64 000 oprávnených návrhov. Celková kvalita návrhov zostávala stabilná, pričom polovica oprávnených návrhov (33 637, 52,6 %) dosiahla prahovú hodnotu bodového hodnotenia a externí experti uvedené návrhy posúdili ako vysoko kvalitné.

Miera úspešnosti návrhov sa zvýšila na 17,3 % (z 15,9 % na konci roka 2022 a 11,9 % v rámci programu Horizont 2020). Na financovanie sa vybralo viac ako 11 000 návrhov v celkovej sume 32,6 miliardy EUR.

Na dve tretiny (67,2 %) všetkých vysokokvalitných návrhov však chýbajú finančné prostriedky. Na zafinancovanie všetkých vysokokvalitných návrhov predložených v rokoch 2021 – 2023 by bol potrebný dodatočný rozpočet vo výške približne 54,4 miliardy EUR.

 

Podpísané granty

V nadväznosti na hodnotenie návrhov sa už pridelilo 30,8 miliardy EUR prostredníctvom 10 674 grantov. Na konci roka 2023 boli niektoré granty ešte stále v procese prípravy. Priemerná výška grantu je 2,9 milióna EUR, čo je viac ako v prípade programu Horizont 2020 (1,8 milióna EUR). Priemerná výška finančných prostriedkov EÚ pridelených na granty pre jedného prijímateľa (44 % grantov) predstavuje približne 1,2 milióna EUR v porovnaní so sumou 4,2 milióna EUR v prípade spoločných grantov (56 % grantov). Spoločné granty zahŕňajú v priemere 11 účastníkov.

 

Riešenie politických priorít EÚ

Výskum a inovácie zohrávajú významnú úlohu pri urýchľovaní zelenej transformácie. Z predbežných údajov o monitorovaní v spojení s odhadovanými údajmi za rok 2023 doposiaľ vyplýva, že príspevok programu Horizont Európa v oblasti klímy sa blíži 35 % do konca roka 2023. Z predbežných odhadov ex post je zrejmé, že výdavky v súvislosti s biodiverzitou sa zvýšili zo 7,9 % v roku 2021 na 8,7 % v roku 2023.

Investície programu Horizont Európa do digitálnej transformácie sa v rokoch 2021 – 2023 odhadujú až na 14 053,2 milióna EUR, resp. 40 % rozpočtu programu Horizont Európa na uvedené roky.

V roku 2023 sa 50 miliónov EUR vyčlenilo na projekty, ktorých základným cieľom je zlepšenie rodovej rovnosti, a približne 1,7 miliardy EUR na projekty, ktoré určitým spôsobom prispievajú k rodovej rovnosti.

 

Žiadatelia a prijímatelia

Projekty podpísané v prvým troch rokoch programu zahŕňajú približne 21 894 rôznych účastníkov zo 163 rôznych krajín vrátane 34,1 % účastníkov z radov malých a stredných podnikov.

Približne 82,3 % predložených oprávnených žiadostí je z členských štátov a takmer 25 % z týchto žiadostí pochádza z krajín, ktorých sa týka rozširovanie účasti.

Subjekty, ktoré sa nachádzajú v pridružených krajinách, predložili 6,1 % žiadostí a subjekty, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, predložili 11,7 % všetkých žiadostí, z čoho polovica bola od organizácií so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Najvyšší podiel účastníkov tvoria inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (33,5 %), subjekty súkromného sektora (30,5 %) a výskumné organizácie (22,5 %).

Počet nových účastníkov programu sa zvýšil z 36 % v roku 2022 na 47 %.

Celkovo sa subjektom, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch, sa pridelilo 28,3 miliardy EUR (92 % finančných prostriedkov). Subjektom v krajinách, ktorých sa týka rozširovanie účasti, sa udelilo 13,6 % finančných prostriedkov. Subjektom, ktoré sa nachádzajú v pridružených krajinách, sa pridelili viac ako 2 miliardy EUR (6,6 %) a subjektom v nepridružených tretích krajinách 444 miliónov EUR (1,4 %).

Malé a stredné podniky získali 20,6 % prideleného rozpočtu programu Horizont Európa (6,6 miliardy EUR), z toho 5,34 miliardy EUR v grantoch (17 % rozpočtu programu Horizont Európa prideleného na granty) a 1,26 miliardy EUR v podobe priamych investícií prostredníctvom fondu EIC.

 

Výhľad na rok 2024

V roku 2024 Komisia prijme ďalší strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027, v ktorom sa identifikujú priority v oblasti výskumu a inovácií pre druhú polovicu programu Horizont Európa. Na základe toho sa vypracuje návrh pracovného programu na rok 2025 pre program Horizont Európa.

V roku 2024 bude Komisia pokračovať v podpore misií a partnerstiev EÚ a činností programu Horizont Európa v oblasti výskumu a inovácií. Napríklad si prostredníctvom Európskych dní výskumu a inovácií pripomenie 40 rokov rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie a ich úlohu pri vytváraní pozitívnejšej budúcnosti.

 

Výročná správa je zo zákona povinná a určená na informovanie Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

 

 

Viac informácií:

Výročná správa o aktivitách Európskej únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2023

 

Zdroj: EC, zverejnené: 13.6.2024, autor: rup