Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Voľné pracovné miesto: Vyslaný národný expert: “Policy Officer – European Open Science Cloud and FAIR data services”

Oddelenie Európskej komisie RTD.A.4, ktoré sa venuje politike otvorenej vedy, hľadá experta na pracovnú pozíciu “Policy Officer – European Open Science Cloud and FAIR data services”.

Zdroj: knowledge4policy.ec.europa.eu

Oddelenie RTD.A.4 rozvíja, implementuje a monitoruje politiky, iniciatívy a štruktúry potrebné na otvorenie európskej vedy, výskumu a ich zefektívnenie, posilnenie a prispôsobenie sa potrebám a očakávaniam politiky a spoločnosti. Konkrétne sa oddelenie v súvislosti s otvorenou vedou venuje v rámci implementácie politík EÚ týmto oblastiam:

 • budúcnosť vedeckej komunikácie a otvoreného prístupu;
 • Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC);
 • správa výskumných dát a služieb FAIR;
 • integrita výskumu;
 • občianska veda;
 • ukazovatele a metriky výskumu;
 • odmeny a stimuly;
 • zručnosti a vzdelávanie;

Oddelenie vedie implementáciu EOSC v spolupráci s GR CNECT. Cieľom iniciatívy EOSC je vytvoriť dôveryhodné a otvorené prostredie pre vedeckú komunitu na ukladanie, zdieľanie, vyhľadávanie a opätovné využívanie vedeckých dát, nástrojov a služieb FAIR naprieč hranicami a komunitami. EOSC vychádza z existujúcej infraštruktúry a služieb podporovaných EK, členskými štátmi a výskumnými komunitami. Spája ich v rámci federatívneho prístupu “systém systémov”.

Európa je najväčším producentom vedeckých dát na svete, ale naďalej je postihnutá fragmentáciou prostredia výskumnej infraštruktúry a obmedzeným zdieľaním a správou FAIR dát. EOSC sa považuje za prioritu Európskeho výskumného priestoru (ERA), s osobitným cieľom prehĺbiť postupy otvorenej vedy v Európe.

Charakter úloh:

Expert bude mať za úlohu podporovať a/alebo viesť aspekty implementácie EOSC, čo bude zahŕňať:

 1. štruktúru riadenia EOSC;
 2. monitorovanie využívania EOSC a otvorenej vedy v Európe;
 3.  rozvoj siete FAIR dát a služieb pre vedu;
 4.  modely udržateľnosti federácie EOSC a kapacity na monitorovanie otvorenej vedy;
 5. súlad s právnymi predpismi EÚ (v kontexte jednotného digitálneho trhu);

Plnenie týchto úloh v rámci pozície obsahuje:

 1. Prispievanie k práci špecializovaných expertných skupín pre konkrétne témy EOSC; najmä pomáhanie pri vedení sekretariátu expertnej skupiny Riadiaceho výboru EOSC;
 2. Monitorovanie trendov a analyzovanie vývoja politík v oblasti otvorenej vedy, pripojenia verejných dátových infraštruktúr k federácii EOSC a implementácie zásad FAIR v členských štátoch a v globálnom kontexte; prepojenie s mechanizmom monitorovania ERA;
 3. Zhromažďovanie informácií, osvedčených postupov a analýza relevantných dát a informácií s cieľom rozvíjať, podporovať a implementovať EOSC ako nástroj na podporu politík otvorenej vedy a otvorených inovácií;
 4. Vykonávanie štúdií a konzultácií, následné analyzovanie a šírenie ich výsledkov v kontexte politík EÚ;
 5. Podieľanie sa na interných a externých komunikačných aktivitách, ako sú okrem iného newsletter, blogy, konferencie a tripartitné podujatia EOSC.

Základné kritériá pre kandidátov:

Kandidát musí spĺňať tieto kritériá spôsobilosti, aby mohol byť vyslaný do Komisie. Uchádzač, ktorý nesplní všetky tieto kritériá, bude preto automaticky vyradený z výberového konania.

 • Odborná prax: najmenej tri roky odbornej praxe v administratívnej, právnej, vedeckej, technickej, poradenskej alebo kontrolnej funkcii, ktorá je rovnocenná s funkciou skupiny AD;
 • Odpracované roky: uchádzači musia mať najmenej jeden rok praxe u zamestnávateľa, čo znamená, že pracovali u oprávneného zamestnávateľa, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 rozhodnutia o VNE na trvalom alebo zmluvnom základe najmenej jeden rok pred vyslaním;
 • Jazykové znalosti: dôkladná znalosť jedného z jazykov EÚ a uspokojivá znalosť ďalšieho jazyka EÚ v rozsahu potrebnom na plnenie úloh. VNE z tretej krajiny musí predložiť dôkaz o dôkladnej znalosti jedného jazyka EÚ potrebného na výkon jeho povinností.

Výberové kritériá:

 • Diplom: vysokoškolský titul, odborné vzdelanie, či odborná prax na rovnocennej úrovni v danej oblasti, odborník bude mať multidisciplinárne vzdelanie, ktoré kombinuje dôkladné pochopenie politiky a ekonomiky s vynikajúcimi znalosťami vedy, výskumu, vývoja a inovácií.
 • Odborné skúsenosti: najmenej 2 roky praxe v oblasti politiky a/alebo ekonomickej analýzy. Okrem toho preukázané skúsenosti v oblasti politiky a/alebo implementácie otvorenej vedy/otvoreného prístupu budú veľkou výhodou.
 • Jazyk(y) potrebný(é) na plnenie úloh: vyžaduje sa dôkladná znalosť jedného z jazykov EÚ a uspokojivá znalosť ďalšieho jazyka EÚ. Za nevyhnutnú sa považuje výborná znalosť písomného a hovoreného prejavu v anglickom jazyku.

Podávanie žiadostí a výberové konanie:

Uchádzači môžu posielať svoju žiadosť podľa formátu Europass CV (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) v angličtine, francúzštine alebo nemčine len na adresu stáleho zastúpenia/diplomatickej misie pri EÚ svojej krajiny, ktoré ju zašle príslušným útvarom Komisie v lehote, ktorú stanovili. V životopise musí byť uvedený dátum narodenia a štátna príslušnosť uchádzača. Nedodržanie tohto postupu alebo termínov automaticky spôsobí neplatnosť prihlášky.

Uchádzačov žiadame, aby k životopisu neprikladali žiadne iné dokumenty (napr. kópiu pasu, kópiu diplomu alebo osvedčenia o odbornej praxi atď.) V prípade potreby budú vyžiadané v neskoršej fáze.

Príslušné oddelenie bude uchádzačov informovať o ďalšom postupe v súvislosti s ich prihláškou.

Termín podania žiadosti je do 25. januára 2023.

Zverejnené: 20.12.2022, autor: onz