Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Košiciach vzniká Vesmírny klaster – prvý svojho druhu na východnom Slovensku

V Košiciach vzniká Vesmírny klaster. Zdroj: https://www.sav.sk

Zástupcovia Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. V. i., Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK), zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice začínajú oficiálne spolupracovať na raste Vesmírneho klastra, ktorý bude jediný svojho druhu na východnom Slovensku.

Memorandum o spolupráci považujú všetky zapojené  subjekty za prvý spoločný krok. Vesmírna ekonomika zaznamenáva rapídny globálny nárast a v nasledujúcich rokoch bude otvárať nové príležitosti pre výskum a inovácie, ako aj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských technologických firiem.

Ako vysvetlil Andreas Truls, generálny riaditeľ DT ITSO SK: „Vesmírny sektor disponuje online údajmi zozbieranými satelitmi počas niekoľkých rokov. Je to skvelý zdroj pre analýzu údajov a tvorbu predikčných modelov. V DT ITSO SK sa tomuto segmentu začíname venovať aj my. Máme záväzok viesť klimaticky neutrálne obchodné praktiky, a tieto vesmírne údaje vieme využiť k praktickej podpore a v boji proti klimatickým zmenám. Sme veľmi hrdí, že máme interne vyvinutú koncepčnú štúdiu na zabránenie kolíziám satelitov s vesmírnym odpadom. Ocenené riešenie je príkladom fungovania miestnych spoločností a univerzít. To bol pre nás impulz k podpisu memoranda.“

Centrum výskumu vesmíru priláka vedcov aj inžinierov

Cieľom klastra bude efektívne združovať a prepájať zainteresované subjekty vykonávajúce výskum a vývoj, komerčnú alebo popularizačnú činnosť v oblasti vesmírnych technológií, ako aj vytvárať podporný ekosystém pre vznik nových inovatívnych startupov, prinášajúcich nové produkty a služby pomocou vesmírnych technológií.

Ako uviedol Michal Brichta, riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie (SARIO): „Klaster má ambíciu vytvoriť silné konzorcium, zložené zo zástupcov privátneho, akademického, verejného, ako aj neziskového sektora. V tomto zložení sa budú jednoduchšie koordinovať aktivity a získavať financie na spoločné výskumno-vývojové alebo vzdelávacie projekty, ktoré pomôžu ešte viac rozbehnúť rozvoj vesmírneho ekosystému na východe Slovenska. Myšlienka vytvorenia klastra vznikla počas pravidelných online stretnutí so zástupcami východoslovenského vesmírneho ekosystému, ktoré sme iniciovali na SARIO v rámci projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie s cieľom pomôcť regiónu naplno využiť jeho silný potenciál pre vesmírny sektor.“

Spoločnosti, ktoré podpísali memorandum o spolupráci, sa zároveň zhodujú, že vytvorenie vesmírneho ekosystému má za úlohu prilákať, respektíve udržať vedcov či inžinierov v Košickom regióne.

Ako spresnila riaditeľka Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. V. i., v Košiciach doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.: „Uvedomujeme si, že ak chceme naďalej participovať na významných vedeckých projektoch a prilákať, resp. udržať u nás špičkových vedcov, potrebujeme fungujúci ekosystém, ktorý presahuje našu inštitúciu. Kozmickej fyzike sa v Košiciach venujeme už viac ako 50 rokov. Za ten čas sme participovali na desiatkach prístrojov pre výnimočné vesmírne misie (napr. Rosetta, BepiColombo, JUICE) a publikovali stovky vedeckých prác o javoch v blízkom vesmíre. Náš výskum sa bude ďalej rozvíjať, ak budeme mať dostatok kvalitne vzdelaných ľudí a zároveň ak svoje poznatky budeme môcť transformovať do produktov a služieb v spolupráci s priemyslom. Vďaka našej úzkej spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) chceme sprostredkovať nové príležitosti pre celý región.“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma členstvo v pripravovanom klastri za príležitosť, čo potvrdil aj prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. Ako uviedol: „UPJŠ je relevantným partnerom so skúsenosťami, ktoré chceme zdieľať. Už pri zárodkoch využívania vesmíru v minulom storočí niektoré naše pracoviská participovali na programe INTERKOZMOS, podieľali sa na výskumnom programe v CERN-e a v posledných rokoch riešili projekty v rámci Programu európskych kooperujúcich štátov s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA PECS). Sme členom európskeho združenia Copernicus Academy, ktoré zastrešuje najmä inštitúcie poskytujúce vzdelávanie založené na vesmírnych technológiách a podporuje mladé firmy.“

Výzvy vesmírneho segmentu budú realizovať v Košiciach

Vesmírny klaster sa bude venovať rozvoju vesmírneho ekosystému, projektom a získavaniu finančných zdrojov pre rozvoj tohto ekosystému.

Ako dodal Milan Varga, manažér Innovlab Startup Center, DT ITSO SK: „Pod rozvojom vesmírneho ekosystému v regióne chápeme to, že budeme spoločne ako klaster reagovať na výzvy vesmírneho priemyselného segmentu, ESA a EÚ a spoločne pripravovať vhodné podmienky pre tvorbu nových produktov, projektov alebo inovácií. Pre ľudí, ktorí chcú pracovať v tomto odvetví, je potrebné pripravovať atraktívne pracovné miesta a zaujímavé študijné príležitosti, aby zostali študovať a pracovať v našom regióne.“

Klaster bude primárne fungovať v rámci celého východného Slovenska, takže relevantné entity oboch východoslovenských krajov sú vítané. Vesmírny klaster bude sídliť v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, ktoré predstavuje neutrálne prostredie pre prepojenie priemyslu a akadémie a kde sa zároveň sústreďujú mladí startupisti – študenti Technickej univerzity Košice.

Ako uviedol na záver prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. Juraj Gazda, PhD.: „Sme nadšení, že klaster bude sídliť v našom vedeckom parku, ktorý je súčasne sídlom ďalších významných klastrov ako napr. Košice IT Valley a viacerých výskumných aliancií a pracovísk spolupracujúcich s priemyslom. UVP TECHNICOM ako ekosystém akcelerácie technologického transferu a inovácií na TUKE vytvára v regióne podmienky pre rozvoj vedecko-výskumných aktivít pre ich prepájanie s podnikateľskou praxou a pre podporu inovácií. Ponúka tak vhodnú lokalitu aj pre zakladanie a rozvoj tohto nového vesmírneho klastra.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 21. 9. 2023, autor: rpa