Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Úspešnosť SR v programe Horizont Európa

Program Horizont Európa. Zdroj: EC

Aká je úspešnosť Slovenska v doterajších výzvach európskeho rámcového programu Horizont Európa (HE)? Koľko finančných prostriedkov slovenské organizácie dosiaľ žiadali a koľko projektových žiadostí bolo zamietnutých v porovnaní s ostatnými krajinami? Pozrite sa na najnovšie štatistiky Centra vedecko-technických informácií SR.

Jedným z ukazovateľov, ktorý sa pravidelne a dlhodobo v súvislosti s rámcovými programami EÚ sleduje, je zapojenie riešiteľských tímov z jednotlivých krajín do procesu prípravy projektov rámcového programu a následná úspešnosť projektových návrhov s ich účasťou.

Aktuálna databáza eCORDA (External Common Research Data Warehouse), ktorá obsahuje informácie o všetkých projektových návrhoch a projektoch predložených v rámci výziev rámcového programu Horizont Európa (údaje k 6. septembru 2022) evidovala v rámci programu HE celkovo 175 uzavretých a plne vyhodnotených výziev k podávaniu projektových návrhov. Na základe týchto výziev bolo predložených spolu 28 544 oprávnených projektových návrhov (eligible proposals), ktoré požadovali celkový príspevok EÚ vo výške 69,07 mld. EUR (celkový rozpočet HE je 95,5 mld. EUR). Podľa toho môžeme vidieť, že výskumná komunita má o program Horizont Európa od začiatku eminentný záujem.

Hodnotenie úspešnosti SR v programe Horizont Európa

Výskumné organizácie v SR sa podieľali na príprave 520 oprávnených projektových návrhov, ktoré boli predložené prostredníctvom 108 výziev k podaniu projektových návrhov. Celkový požadovaný príspevok pre slovenské výskumné tímy v týchto projektových návrhoch dosiahol 215,7 mil. EUR

Schválených bolo 125 projektových návrhov so slovenskou účasťou. Úspešnosť týchto projektových návrhov so slovenskou účasťou tak dosiahla 24,51 %. Úspešnosť projektových návrhov so slovenskou účasťou v HE je vyššia ako priemerná úspešnosť projektových návrhov EU-27 (16,35 %), čo je však dôsledok nízkeho počtu predložených projektových návrhov slovenských organizácií v rámci programu HE.

Podrobnejší prehľad úspešnosti predložených oprávnených projektových návrhov so slovenskou účasťou v jednotlivých tematických oblastiach programu HE prináša nasledujúci graf 1 a tabuľka 1.

Graf 1: SR: Oprávnené a financované projektové návrhy podľa tematických oblastí programu HE. Zdroj: EC, Horizon Dashboard

Najvyššia miera úspešnosti projektových návrhov so slovenskou účasťou v HE bola zaznamenaná v tematických oblastiach: výskumné infraštruktúry (58 %), MSCA (38 %), KL6: potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (33 %), KL5: klíma, energetika a mobilita (27 %), widening (27 %) a KL4: digitalizácia, priemysel a vesmír (24 %).

Tabuľka 1: SR: Oprávnené a financované projektové návrhy podľa tematických oblastí programu HE. Zdroj: EC, Horizon Dashboard

Aká je miera neoprávnenosti projektových návrhov v porovnaní s ostatnými krajinami?

Príprava kvalitného projektového návrhu do výziev programu Horizont Európa si vyžaduje čas, finančné prostriedky a značné úsilie všetkých členov riešiteľského konzorcia a predovšetkým koordinátora projektového návrhu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby bol projektový návrh pripravený bez formálnych chýb.

V praxi sa však často stáva, že mnoho projektových návrhov nie je do odborného hodnotenia vôbec zaradených pre formálne alebo iné nedostatky. Pomerom neoprávnených projektových návrhov predložených koordinátormi do výziev programu Horizont Európa voči všetkým vyhodnoteným a koordinátormi predloženým projektovým návrhom možno stanoviť tzv. mieru neoprávnenosti projektových návrhov predloženými koordinátormi (ineligibility rate).

Nasledujúci graf 2 zobrazuje mieru neoprávnenosti projektových návrhov predložených do programu HE koordinátormi zo štátov EÚ. Je zrejmé, že miera neoprávnenosti projektových návrhov je u štátov EÚ-13 (nové členské štáty) takmer 2-krát väčšia, ako u štátov EÚ-14 a UK (pôvodné členské štáty a UK). Najvyššiu formálnu chybovosť majú projektové návrhy predkladané a vedené koordinátormi z Rumunska a Bulharska. Miera neoprávnenosti, chybovosti projektových návrhov koordinovaných slovenskými koordinátormi dosiahla 1,75 %.

Graf 2: EÚ: Miera neoprávnenosti projektových návrhov predložených do programu HE koordinátormi. Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Je potrebné doplniť, že koordinátori zo štátov EÚ-14 predkladajú do programu HE zhruba 12-krát viac projektových návrhov než koordinátori zo štátov EÚ-13. Vyššie analyzovaný ukazovateľ má preto väčší praktický dopad práve u týchto krajín.

Viac informácií:

Účasť SR v programe Horizont Európa

Zdroj: EC, Horizon Dashboard, eCORDA, Technologické centrum AV ČR; zverejnené: 10. 11. 2022, autor: rpa