Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spustenie projektov FAIRCORE4EOSC a FAIR-IMPACT

V roku 2015 sa objavila vízia Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). EOSC má ambíciu poskytnúť otvorené a dôveryhodné prostredie pre prístup a správu širokého spektra verejne financovaných výskumných dát a súvisiacich služieb, čo by výskumníkom pomohlo naplno využívať benefity vedy založenej na dátach.

EOSC je v súčasnosti vo svojej implementačnej fáze (2021 – 2027), ktorá si vyžaduje aktívne zapojenie a podporu, aby sa zabezpečila široká implementácia a prijatie princípov FAIR ( Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, tzn. vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné dáta). Prijatím a implementáciou princípov FAIR dát sa majú definovať a zdieľať štandardy, vyvíjať nástroje a služby umožňujúce výskumníkom nájsť, získať, opätovne použiť a kombinovať výsledky výskumu.

Projekty FAIRCORE4EOSC a FAIR-IMPACT podporia realizáciu siete FAIR dát a služieb poskytovaním nových komponentov základnej infraštruktúry, rovnako i podporou implementácie postupov, nástrojov a služieb umožňujúcich princípy FAIR.

FAIR projects

FAIR-IMPACT: Rozširovanie FAIR riešení v rámci EOSC

FAIR-IMPACT – LifeWatch ERIC

Projekt FAIR-IMPACT podporí implementáciu postupov, nástrojov a služieb umožňujúcich princípy FAIR vo vedeckých komunitách a vo výskumných výstupoch na európskej, národnej a inštitucionálnej úrovni. Rovnako projekt FAIR-IMPACT preloží a prispôsobí riešenia naprieč vedeckými doménami v oblasti trvalých identifikátorov, metadát, ontológií, metrík, certifikácie a v aspekte interoperability prostredníctvom súboru integrovaných prípadov použitia v spoločenských a humanitných vedách, fotónových a neutrónových vedách, v biológií, agropotravinárstve a v environmentálnych vedách. Tieto riešenia umožnia manažérom úložísk, organizáciám vykonávajúcim výskum, donorom a politickým činiteľom podporovať správu údajov FAIR a súčasne výskumníkom a občianskym vedcom produkovať dáta založené na princípe FAIR.

Projekt je koordinovaný prostredníctvom DANS a podporovaný dvadsiatimi siedmimi partnermi z jedenástich krajín. FAIR-IMPACT bude stavať na úspešných postupoch, politikách, nástrojoch a technických špecifikáciách predchádzajúceho projektu FAIRsFAIR, ako aj z iných projektov a iniciatív, ktoré boli súčasťou Horizontu 2020. Rovnako bude vychádzať z princípov FAIR a iných významných pracovných skupín, ktoré boli súčasťou výkonnej rady EOSC.

www.fair-impact.eu

FAIRCORE4EOSC: hlavné komponenty podporujúce FAIR EOSC

Nový projekt FAIRCORE4EOSC sprostredkuje deväť nových EOSC-Core komponentov na podporu životného cyklu FAIR, čím sa preklenú medzery identifikované v EOSC SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda). Komponenty budú slúžiť k vytvoreniu vedeckej siete pozostávajúcej z FAIR dát a minimálneho funkčného EOSC-u do roku 2027. Komponenty konkrétne umožnia infraštruktúru EOSC PID, infraštruktúru výskumného softvéru EOSC, podporu zdieľania a prístupu k schémam metadát a prechodom. Ponúknu tiež pokročilé zisťovanie založené na výskumnom zámere, s možnosťou vyhľadávacích služieb vo všetkých úložiskách EOSC-u.

Komponenty FAIRCORE4EOSC budú zásadné pri podpore životného cyklu výskumu FAIR. Päť prípadových štúdií zameraných na komunitu bude riadiť vývoj a testovanie nových komponentov. Vybrané prípadové štúdie zdieľajú výzvy, ktoré sú spoločné pre mnohé skupiny zainteresovaných strán. Spoločne navrhnutá metodológia zabezpečí, že komponenty FAIRCORE4EOSC budú prispôsobené potrebám používateľov.

Okrem fínskej CSC–IT Center for Science, ktorá vedie projekt, sa na projekte FAIRCORE4EOSC podieľa 22 ďalších partnerov z konzorcia, vrátane poskytovateľov služieb, organizácií vykonávajúcich výskum a globálnej siete expertov. Partneri konzorcia majú dlhodobé skúsenosti s poskytovaním a vývojom dátových služieb výskumu. Významne prispeli aj k EOSC SRIA a sú aktívnymi členmi pracovných skupín EOSC asociácie. Poskytujú teda projektu jedinečný pohľad a kapacitu na podporu rozvoja EOSC, siete FAIR dát a súvisiacich služieb.

www.faircore4eosc.eu

FAIR-IMPACT a FAIRCORE4EOSC majú za cieľ úzko spolupracovať s ostatnými aktérmi v systéme EOSC, vrátane samotnej asociácie EOSC, projektami H2020, EOSC-Future a s mnohými ďalšími. Tieto dva projekty sú komplementárnymi nástrojmi umožňujúcimi fungujúci, otvorený systém EOSC založený na FAIR princípoch. Tam, kde projekt FAIRCORE4EOSC vyvinie komponenty EOSC-Core na prijatie, FAIR-IMPACT zase podporí implementáciu postupov umožňujúcich princípy FAIR vo vedeckých komunitách a výskumných výstupoch na európskej, národnej a inštitucionálnej úrovni. Oba projekty budú fungovať od júna 2022 do mája 2025 a nastavia mechanizmy spolupráce prostredníctvom šiestich zdieľaných partnerov, pravidelných koordinačných a komunikačných stretnutí a nástrojov. Technické zosúladenie medzi týmito dvoma projektmi so širšou technickou infraštruktúrou EOSC zabezpečí technický premosťovací tím pod vedením DANS a CSC, ktorý pozostáva z technických vedúcich projektov FAIRCORE4EOSC, FAIR-IMPACT, EOSC Future, ako aj Výkonného technického riaditeľa EOSC asociácie.

Autor: onz, zdroj: FAIR-IMPACT and FAIRCORE4EOSC projects kicked-off | EOSC Association