Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SPU je úspešná v projektoch Horizont Európa v sektore potravinárstva a biohospodárstva

Tématický seminár a workshop „Horizont Európa – bližšie k vám!“ v Nitre. Zdroj: https://www.polnohospodar.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí v rámci slovenských univerzít k najúspešnejším žiadateľom v rámci projektov programu Horizont Európa v sektore potravinárstva a biohospodárstva, ktoré si vyžadujú inovácie. Aktuálne informácie o programe priniesol tematický seminár a praktický workshop „Horizont Európa – bližšie k vám!“, ktorý sa konal 8. a 9. novembra 2023 vo Výskumnom centre AgroBioTech.

Cieľom podujatia bolo aktuálne informovať o programe Horizont Európa (HE) a tiež o vybraných programoch Európskej únie a prispieť tým k úspešnému etablovaniu sa slovenských vedcov – žiadateľov o projekty – v európskom výskumnom priestore. Účastníci získali cenné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie projektových zámerov a rady, ako postupovať pri príprave projektovej žiadosti.

K najúspešnejším sektorom v projektových návrhoch HE patrí potravinárstvo, biohospodárstvo, klíma a energetika, digitálny priemysel a vesmír, výskumné infraštruktúry. SPU v Nitre je úspešná v podávaní projektov HE najmä v sektore potravinárstva a biohospodárstva. „Univerzita sa naďalej musí snažiť zapojiť do kvalitných partnerských konzorcií, v rámci svojho výskumu zvyšovať úroveň, posilňovať európsku spoluprácu a hľadať v svojom odbore úspešné európske inštitúcie, ktoré podávajú nespočetné množstvo projektov. Bez participácie a kvalitnej spolupráce v rámci európskeho priestoru nemožno očakávať, že sa zvýši účasť našich slovenských organizácií v HE,“ povedal analytik Centra vedecko-technických informácií SR Rudolf Pástor.

Zastúpenie Slovenska v HE je podľa miery účastnosti v projektových návrhoch nadpriemerná. Avšak v porovnaní s krajinami V4 máme nižší počet projektových návrhov a potrebujeme ich zvýšiť. „Slovensko podalo doteraz asi 1 200 projektových návrhov, financovaných bolo 23 % projektov. Problémom je, že naše organizácie sa do HE zapájajú skôr ako účastníci. Máme relatívne menší počet koordinátorov, v súčasnosti ich je 20,“ uviedol Pástor. Tiež treba zvýšiť zapojenie výskumných organizácií a univerzít v HE, ako aj výskumné a inovačné akcie.

Analytik zároveň konštatoval, že pri hodnotení účasti slovenských organizácií v projektoch v programe HE treba brať do úvahy súčasný stav vo vede a výskume v SR, keďže slovenská veda je dlhodobo podfinancovaná. „Investície do vedy a výskumu na Slovensku sú dlhodobo pod priemerom EÚ. Kým v EÚ sa priemerné výdavky pohybujú v súčasnosti na úrovni 2,2 % HDP, na Slovensku je to len 0,9 % HDP. To, samozrejme, koreluje aj s našou situáciou úspešnosti v HE. Bez dostatočnej výskumnej štruktúry, respektíve investícií, nemôžeme očakávať výraznejšie zapojenie sa do programu,“ zdôraznil Pástor.

Horizont Európa (HE) je 9. rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020. Jeho celkový rozpočet je 100-miliárd EUR a predstavuje významný potenciál i pre Slovensko.

Tématický seminár a workshop „Horizont Európa – bližšie k vám!“ v Nitre. Zdroj: https://www.polnohospodar.sk

Zdroj: https://www.polnohospodar.sk, zverejnené: 21. 12. 2023, autor: rpa