Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa z podujatia Cost Connect o presadzovaní rodovej rovnosti vo výskume a inováciách

Seminár Cost Connect prispel k prebiehajúcej diskusii na tému rodovej rovnosti a vytvoril platformu na vytváranie sietí medzi zúčastnenými stranami.

Rodová rovnosť vo výskume a inováciách

Rodová rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie a jedným z kľúčových princípov na dosiahnutie integrity vo výskume a inováciách. S cieľom posunúť vedeckú excelentnosť na vyššiu úroveň a prinášať vedecky podložené riešenia naliehavých globálnych výziev je nevyhnutné využiť európsky fond talentovaných výskumníkov a výskumníčok. Tento krok vyžaduje prijatie inkluzívneho prístupu zacieleného na preklenutie rodových rozdielov a vytvorenie podmienok pre rozvoj žien v profesiách vedeckých pracovníčok a inovátoriek. Presadzovanie rodovej rovnosti je kľúčovým cieľom politiky Európskej komisie v oblasti rodovej rovnosti. Hoci sa v európskom výskumnom priestore za posledné desaťročia dosiahol významný posun, súčasný stav v EÚ ukazuje, že sme ešte ďaleko od celistvého naplnenia kritérií rodovej rovnosti vo výskume a inováciách.

Zrýchľovanie pokroku v oblasti rodovej rovnosti

Prvé podujatie Cost Connect bolo organizované s cieľom prispieť do diskusie o dosiahnutí naplnenia rodovej rovnosti v európskej vede a výskume.

Súčasťou podujatia boli stretnutia zástupcov programu COST so zainteresovanými stranami vrátane Európskej komisie, Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), Európskej platformy vedkýň a predsedníčky UNESCO pre politiku rodovej rovnosti v oblasti vedy, techniky a inovácií.

Účastníkov podujatia privítal Roland de Bruin, riaditeľ asociácie COST. De Bruin zdôraznil, že: „rodová rovnosť a uplatňovanie kritéria rodovej rovnosti vo výskume na úrovni univerzít je jednou z priorít Európskeho výskumného priestoru a preto má nesporne význam aj pre akcie COST a samozrejme širšie prostredie európskeho výskumu, inovácií a politiky“.

Interaktívny formát podujatia COST Connect podporoval dialóg, aktívnu účasť a vytváranie synergií medzi účastníkmi. Súčasťou podujatia boli prezentácie viacerých akcií COST, prezentujúci predstavili podnetné návrhy a perspektívy na komplexnejšie uchytenie idey rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Zúčastnení mali možnosť diskutovať v malých zasadacích miestnostiach na vybrané otázky vo vzťahu k dvom hlavným výzvam:

  1. Ako dosiahnuť vyššiu účasť žien vo výskume a inováciách vrátane postavenia vo vedúcich pozíciách.
  2. Ako pokročiť v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo výskumných a inovácie podporujúcich a financujúcich organizáciách na základe existujúcich postupov s osobitým zameraním na tvorbu plánov a stratégií rodovej rovnosti.

Účastníci konkrétnejšie diskutovali o hlavných štrukturálnych prekážkach brániacich ženám kariérne sa profilovať vo výskume a inováciách a pretrvávajúcich ruptúrach v politických prístupoch. Predmetom diskusných blokov bolo aj hľadanie východísk pre vytvorenie podporného prostredia a atraktívnych podmienok pre kariérny rozvoj žien výskumníčok.

Hlavnou témou diskusií bolo hľadanie riešení kľúčových problémov – odstránenie pretrvávajúcej priepasti medzi ženami a mužmi vo vede na vrchole profesionálneho rebríčka, poskytnutie prístupu k zariadeniam starostlivosti o deti, potreba zavedenia účinných politík na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom žien a mužov, odstránenie rodových predsudkov a stereotypov.

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 5.5.2021, autor: zst