Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Sociálni vedci zo SAV zmapovali prežívanie a dôsledky pandémie na Slovensku

Publikácia je dostupná aj online
Výskum COVID-19. Zdroj: https://www.sav.sk

Odborníci a odborníčky z oblasti spoločenských vied vydali zborník vedeckých príspevkov s názvom Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied. Autorský tím publikácie tvoria vedci a vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Sociologického ústavu SAV, v. v. i., a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Počas pandemických rokov 2020 a 2021 skúmali viaceré aspekty prežívania tejto mimoriadnej situácie občanmi Slovenska. Svoje výsledky a zistenia ponúkajú odbornej aj laickej verejnosti bezplatne online. Publikácia poukazuje na nenahraditeľnú úlohu sociálnych vied, ktoré svojím zameraním dokážu reflektovať spoločenské problémy spôsobené pandémiou COVID-19 a prinášať podnety pre riešenia v oblasti verejnej politiky, ekonomiky či verejného zdravotníctva.

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá naplno zasiahla svet v roku 2020, znamenala radikálny zásah do mnohých oblastí života. Najväčší dosah mala v oblasti zdravia, enormne zaťažila aj systém zdravotnej starostlivosti, výrazným spôsobom však ovplyvnila aj iné oblasti života vrátane dopravy, kultúry, obchodu a služieb. V dôsledku ohrozenia sa zmenilo aj prežívanie jednotlivcov v spoločnosti.

Ako vysvetlila spolueditorka zborníka Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.: „Kým zo začiatku sme boli svedkami mnohých prosociálnych aktivít a vysokej spolupatričnosti obyvateľstva, postupne sa začali v spoločnosti viac presadzovať negatívne naratívy, ktoré vedú k prejavom nepriateľstva, agresivity a polarizácii spoločnosti. Rôzne hoaxy, falošné správy či priamo konšpiratívne tvrdenia, ktoré sa v tomto období objavili, sa podieľali na zhoršovaní celkovej atmosféry v spoločnosti, sťažovali prácu zdravotníkom aj iným profesiám v priamom kontakte s ľuďmi.“

Zborník obsahuje 10 príspevkov od trinástich autorov a autoriek pôsobiacich na spoločenskovedných ústavoch Slovenskej akadémie vied. Texty reflektujú následky pandémie v rôznych oblastiach spoločenského fungovania. Čitatelia sa môžu oboznámiť napríklad o tom, ako prežívali stres počas pandémie pracovníci záchranných zdravotných služieb, o faktoroch, ktoré vplývali na mieru prežívaného stresu a depresívnych pocitov, o vzťahu postojov a názorov na ochotu zaočkovať sa či o zmenách v populačnom vývoji Slovenska v čase pandémie. Autorské tímy sa zamerali aj na identifikáciu zraniteľných skupín ohrozených finančnou úzkosťou a finančnými ťažkosťami spôsobenými pandémiou a skúmali, ako súvisí dôvera vo vládu s dodržiavaním protipandemických opatrení.

Publikácia je v duchu princípov otvorenej vedy dostupná v bezplatnom online režime na stránke Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 9. 9. 2022, autor: rpa