Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovensko sa pripojilo k deklarácii o maximalizácií prínosov výskumných dát

Slovensko na čele s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministrom Danielom Bútorom, podporilo a privítalo Lundskú deklaráciu o maximalizácií prínosov výskumných dát.

Lundská deklarácia vznikla v čase švédskeho predsedníctva v Rade EÚ. Švédsko predsedá Rade EÚ v prvom polroku 2023.

Zdroj: minedu.sk

Zdroj: swedish-presidency.consilium.europa.eu

V Lundskej deklarácií o maximalizácií prínosov výskumných dát sa kladie dôraz na posilnenie, zefektívnenie a maximalizáciu prínosov FAIR a otvorených výskumných dát v Európe. Výskumné dáta majú byť FAIR a otvorené v rámci vedeckej komunity a prostredníctvom vedeckých infraštruktúr. Snahou má byť zvyšovať celkovú výskumnú a inovačnú úroveň v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA). Rovnako je snahou sprostredkovať význam výskumných dát a ich dopad na priemysel a spoločnosť.

„Lundská deklarácia” je v súlade so slovenskou Národnou stratégiou pre otvorenú vedu 2021-2028. Národná stratégia pre otvorenú vedu je prvým viacročným strategickým dokumentom, ktorý predstavuje implementovanie princípov otvorenej vedy v slovenskom vedeckom prostredí. Zlepšuje dostupnosť výsledkov slovenských vedcov a celý systém vyhľadávania a posudzovania robí viac transparentnejším, reprodukovateľnejším a integrovanejším. Národná stratégia pre otvorenú vedu 2021-2028 sa zaväzuje vytvoriť udržateľné paradigma pre účasť všetkých zainteresovaných aktérov vo výskume na Slovensku. Títo by mali na Slovensku implementovať svetové zásady otvorenej vedy v diseminačných aktivitách, vzájomnom zdieľaní, využívaní a vytváraní vedeckých výsledkov.

Ako deklaruje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, výskumné dáta predstavujú nevyhnutnosť, ale i obrovský benefit a potenciál pre celé výskumno-inovačné prostredie. Výskumné dáta sú vnímané ako základ, z ktorého postupne vznikne informácia, poznanie, myšlienka, inovácia a prevratný nápad. Objavovanie a poznanie sa teda nachádza na konci vedeckého výskumu. Preto sú otvorené a FAIR dáta zaradené medzi priority Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

MŠVVaŠ SR sa zaväzuje k cieľom Lundskej deklarácie o maximalizácií prínosov výskumných dát a k podpore možnosti opakovaného použitia dát naprieč všetkými výskumnými doménami pre všetkých relevantných aktérov prostredníctvom Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

MŠVVaŠ SR bude propagovať a podporovať súčasné i budúce aktivity zamerané na upevňovanie otvorenej vedy a FAIR princípov medzi slovenskými výskumníkmi a rozvoj prostredia umožňujúceho efektívny a otvorený výskum.

Zdroj: swedish-presidency.consilium.europa.eu; zverejnené: 19.6.2023; autor: onz