Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Reštart technologických ekosystémov – riešenie otázky rodovej nerovnosti

Zistenia projektu GENRE

Podľa údajov Európskej komisie ženy v Európskej únii predstavujú 25 % informačných, vedeckých a technických odborov, ale len 13 % pracovnej sily v týchto oblastiach. Aj krajiny s vysokým rankingom rodovej rovnosti potrebujú vyvinúť podstatne viac úsilia na zosúladenie sveta technologického priemyslu s potrebami žien. Podľa slov Sibylle Heilbrunn, profesorky sociológie z Kinneret Academy College a členky výskumného tímu projektu sa technologické ekosystémy potrebujú prispôsobiť potrebám žien a nie naopak: „Nemožno očakávať, že sa zmenia len ženy. Ak samotný systém nie je podporný, nebude schopný zmeny“. To je jeden zo záverov výskumného projektu GENRE: „Prekonanie rozdelenia podnikateľského ekosystému: Interkultúrna perspektíva“. GENRE je vedený od roku 2018 medzinárodným konzorciom a financovaný z prostriedkov programu Horizont 2020 pre Výskum a inovácie. Výskumne sa zameriava na objasnenie rodovej dynamiky v technologických ekosystémoch a trendy vývoja v Nórsku, Írsku, Švédsku a Izraeli.

„Nie je to výskum výlučne teoretického záujmu. Je to tiež výskum z pohľadu zmeny“, uvádza členka riešiteľského kolektívu Caren Weinberg z izraelského Akademického centra Ruppin pre výskum a podnikanie. Tradičné technologické ekosystémy podľa Weinberovej žiadajú od zamestnancov v tradičnom spôsobe výkonu práce maximálne nasadenie, 24-hodín denne a obetovanie života práci.

Podpora vyššej miery flexibility v priebehu pandémie COVID-19 by mohla napomôcť stimulácii rodovej rozmanitosti. Mnoho žien pracujúcich z domu pocítilo dopad týchto „flexibilných“ opatrení. Paralelne s výkonom práce sú poverené starostlivosťou o deti v domácom vzdelávaní a riadením iných úloh v domácnosti. Predbežné výstupy projektu naznačujú, že spoločnosti potrebujú zabezpečiť viac, než len ponúknuť flexibilný pracovný čas a možnosť práce na diaľku. Rovnako dôležité je prihliadať aj na motívy odchodu žien (a značného počtu mužov) z technologických ekosystémov.

Odhaľovanie rodovej dynamiky v podnikateľských ekosystémoch

Krajiny z štúdie dosahujú vysoké skóre v oblasti rodovej rovnosti podľa indexu rodovej nerovnosti OSN. Nórsko s rankingom na prvom mieste zo 189 krajín, Írsko na druhom mieste, Švédsko na siedmom mieste a Izrael na 19. mieste. Všetky tieto krajiny sú rozvinutými hospodárstvami s renomovanými technologickými a podnikateľskými ekosystémami, aj keď s rozdielnymi národnými kultúrami. Diverzita z nich robí ideálne subjekty pre výskum. Podľa údajov zozbieraných v rámci projektu tvoria ženy menej ako štvrtinu technologickej pracovnej sily a menej ako 13 % investorov v každej zo štyroch skúmaných krajín. Výskumníci zbierali a vyhodnocovali údaje z rozhovorov s podnikateľkami, manažérkami inkubátorov a investorkami rizikového kapitálu. Cieľom výskumu bolo získať komplexné multidisciplinárne perspektívy potrebné na podporu zavádzania zmien v technologických ekosystémoch v krajinách. Výstupy výskumu budú publikované koncom roka vo forme kľúčových odporúčaní.

Kompletné informácie

Zdroj: https://scienceandbusiness.net, zverejnené: 30.3.2021, autor: zst