Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky akčný plán „Open Science Austria“ (OSA)

Rakúsky akčný plán „Open Science Austria“ (OSA) umožní otvorené zdieľanie znalostí a opätovného využitia výskumu.“  

Nový program ERA umožní  prostredníctvom 20 konkrétnych opatrení realizáciu otvorenej vedy aj prostredníctvom rozvoja „Európskeho cloudu pre otvorenú vedu“ (EOSC), ktorý obsahuje návrh právneho a regulačného rámca EÚ v oblasti autorských práv a dát vhodných na výskum.

Zdroj: osa-openscienceaustria.at

Opatrenia v rámci „Programu politiky ERA podporia a prispejú k urýchleniu procesu transformácie rakúskeho systému vedy a výskumu smerom k otvorenej vede (Open Science) v akademickej oblasti, aj mimo nej, zlepšením rámcových podmienok a zvýšením stimulov pre otvorenú vedu (Open Science), otvorený prístup (Open Access), otvorené dáta (Open Data) a otvorené vzdelávacie zdroje (Open Educational Resources).     

Pre tento účel je potrebné, spolu s príslušnými inštitúciami a v koordinácii s úrovňou a partnerskými krajinami, vypracovať a implementovať konkrétne opatrenia.

Otvorená veda (Open Science) znamená, že výskum sa realizuje na základe silného kooperatívneho prístupu. Tento proces zahŕňa vytváranie, vyhodnocovanie a interpretáciu dát a výsledkov (t. j. „výrobný proces“), ako aj opätovné využitie a prenos dát.

Metódy a výskumné dáta, alebo voľný prístup k publikáciám a novým zisteniam zohrávajú dôležitú úlohu pre ďalšie šírenie a využitie poznatkov. Táto kooperatívna tvorba a využívanie výsledkov výskumu sa neobmedzuje len na vzájomnú výmenu vedcov z rôznych odborov medzi sebou, ale zahŕňa aj spoločnosti, úrady, dotknuté osoby aj občanov.

Ak sú poznatky a dáta zdieľané so všetkými relevantnými aktérmi tak skoro, ako to má vôbec zmysel v procese výskumu, neprispieva to k šíreniu a aplikácii najnovších poznatkov. Urýchľuje to však skôr výskum a inovačný proces, a zvyšuje kreativitu a dôveru vo vede a pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť Európy.

Zásady Rakúskej politiky otvorenej vedy (Open Science)

Rakúska politika otvorenej vedy (Open Science)  je založená na medzinárodných princípoch otvorenej vedy. Tieto sú založené na ôsmich pilieroch, v zmysle odporúčaní platformy pre politiku otvorenej vedy. Platforma pre politiku otvorenej vedy „The Open Science Policy Platform“  je skupina odborníkov, ktorá podporuje a radí Európskej komisii (EK) pri vývoji stratégií a praktickej implementácii „Európskej agendy pre otvorenú vedu.“

Hlavné princípy rakúskej otvorenej vedy (Open Science):

 • Odmeny a stimuly;
 • Ukazovatele výskumu a metriky novej generácie (hodnotenie výskumu, metriky hodnotenia);
 • Budúcnosť vedeckej komunikácie;
 • European Open Science Cloud (EOSC);
 • Férové dáta (nájditeľné, dostupné, interoperabilné, opätovne použiteľné);
 • Integrita výskumu;
 • Zručnosti a vzdelávanie (tvorba zručností);

Hlavné ciele rakúskej otvorenej vedy (Open Science) :

 • Ďalší rozvoj OSA (Open Science Austria) ako interdisciplinárnej platformy zainteresovaných strán a posilnenie výmeny a expertízy v rámci komunity otvorenej vedy.
 • Zvýšenie úrovne vedomostí a povedomia najmä na univerzitách a inštitúciách zapojených do OSA (Open Science Austria) prostredníctvom komunity otvorenej vedy.
 • Vytvorenie koncepcií, plánovania a kontrolných nástrojov na vytváranie stimulov pre uplatňovanie postupov otvorenej vedy.        
 • Posilnenie značky „OSA“ a hĺbkové spracovanie špecifických tematických oblastí.

Aktéri a zainteresované strany

Iniciatívu koordinuje „Open Science Austria“ (OSA) v spolupráci s BMBWF. Ďalšími ústrednými aktérmi sú: UNIKO, FFG, FWF, ISTA.

Zainteresované strany predstavujú rakúske univerzity a technické vysoké školy, neuniverzitné výskumné inštitúcie, sponzori výskumu a záujmové skupiny.

Zdroj: bmbwf.gov.at; zverejnené: 21.03.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová, onz