Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

Zjednotenie grantovej podpory výskumu, vývoja a inovácií. Zdroj: VAIA

Jedným z nástrojov, ako podporiť výskum, vývoj a  inovácie (VVaI) na Slovensku, je lepší systém grantovej podpory. Podpora VVaI je v súčasnosti príliš fragmentovaná, málo predvídateľná a s rôznymi pravidlami. Spôsob a pravidlá hodnotenia sa líšia u každého poskytovateľa a existujú riziká konfliktov záujmov pri hodnotení projektov. Preto je súčasťou reformy VVaI aj prijatie novej Záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií. 

Záväznú metodiku schválila 18. septembra 2023 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie s účinnosťou od 25. septembra 2023. Metodika upravuje pravidlá grantového financovania VVaI a jej cieľom je zjednotiť spôsob prípravy, zverejňovania a hodnotenia výziev, podávania a hodnotenia žiadostí a monitorovania projektov. Vo výsledku záväzná metodika prinesie väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť, férovosť a zjednodušenie systému a kvalitu podporených projektov. 

Metodika predovšetkým:  

  1. zavádza predbežný plán financovania VVaI, 
  2. zjednocuje Opisy projektov a jednoznačne ich prepája na hodnotenie projektov  
  3. zjednocuje spôsob hodnotenia žiadostí naprieč rôznymi poskytovateľmi  
  4. zavádza nový spôsob hodnotenia projektov, a to po vzore najlepšej praxe na úrovni Európskej komisie  
  5. podstatne zvyšuje zahraničné hodnotenie žiadostí   
  6. zavádza priebežné odborné hodnotenie projektov a ex post evaluáciu výziev a projektov  

Predbežný plán financovania 

Nedostatky v podobe nízkej predvídateľnosti odstraňuje predbežný plán financovania. Stáva sa nástrojom pre lepšiu koordináciu podpory bez ohľadu na zdroj financovania, a to vytvorením predvídateľného prostredia pre žiadateľov tak z hľadiska objemu, ako aj zamerania podpory. Aktuálne sa počíta s obdobím na najbližší rok, výhľadovo až na tri roky. 

Orientácii výskumníkov a inovátorov v grantovej podpore pomôže publikovanie zámerov výziev. Vopred sa bude posudzovať ich súlad so záväznou metodikou, prerokuje ich poradný orgán RVVTI Koordinačná platforma a následne aj samotná Rada vlády. 

Opis projektu 

Metodika obsahuje zjednotenie opisu odbornej časti projektu v troch základných častiach: excelentnosť, dopad a implementácia a zároveň stanovuje jednoznačné prepojenie na hodnotiace kritériá. 

Zjednotenie hodnotenia 

V nadväznosti na opis je aj hodnotenie rozdelené na 3 kritériá. Môžu byť vylučujúce, bodové, alebo ich kombinácia. V závislosti od typu a výšky podpory nie je nevyhnutné využívať odborné hodnotenie. 

Hodnotiace kritériá sú excelentnosť, dopad a implementácia projektu. 

Proces odborného hodnotenia a zapojenie zahraničných expertov 

Hodnotenie sa realizuje na škále 0 až 5 bodov za každé z odborných kritérií, pričom je možné prideliť aj 0,5 bodu. Maximálne ohodnotenie projektu je 15 bodov. 

Poskytovateľ sa môže rozhodnúť prideliť kritériám aj rôznu váhu. Úspešný projekt musí mať minimálne 3 body v každom z kritérií a celkovo minimálne 10 bodov. 

V prípade rovnosti bodov poskytovateľ určí subkritériá, napríklad vyšší počet bodov pre jedno z kritérií. 

Metodika určuje nasledovné modely hodnotenia: individuálne hodnotenie dvojicou hodnotiteľov, väčšinové hodnotenie, konsenzuálne hodnotenie a hodnotenie s využitím medzinárodného expertného panelu. Zapojenie zahraničných hodnotiteľov je potrebné pre projekty s rozpočtom z verejných zdrojov nad 200 000 EUR a pre projekty základného a aplikovaného výskumu. 

Pre výber hodnotiteľov sa bude využívať databáza Európskej komisie. Budú zapojení nielen do posudzovania projektov na vstupe, ale aj počas riešenia a ex post pre evaluáciu schém a programov. 

VAIA ako vykonávateľ Komponentu 9: Efektívnejšie riadenia posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií a čiastočne Komponentu 10: Lákanie a udržanie talentov už v maximálnej možnej miere aj pri doteraz vyhlásených výzvach uplatňovala princípy, ktoré sú zadefinované aj v novej Záväznej metodike: zverejňovala zámery výziev, usporadúva online informačné semináre a pravidelne odpovedá na často kladené otázky. Zjednodušenie grantovej podpory celkovo VVaI je dôležitým krokom k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu systému, ktorý umožní zvýšiť inovačnú výkonnosť krajiny a transformovať tak Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. 

Kompletné znenie Záväznej metodiky nájdete na tejto stránke.

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 25. 9. 2023, autor: rpa