Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt FAIR-IMPACT otvára nové výzvy pre podporu zásad FAIR dát

V predchádzajúcich rokoch bol vyvinutý značný počet nástrojov, riešení a prístupov, ktoré dopomohli rôznym zainteresovaným osobám implementovať zásady FAIR dát. Mnohé boli vyvinuté prostredníctvom Európskej komisie, ktorá finančne podporila regionálnetematické aktivity INFRAEOSC projektov a medzinárodných iniciatív v tejto oblasti, ako napr. Alianciu pre výskumné dáta (RDA).

Napriek existencii nástrojov pre FAIR dáta, môže byť častokrát náročné vyhodnotiť, ktorý nástroj, alebo prístup je najvhodnejší pre konkrétny účel. Rovnako je často otázne, ako ich implementovať čo možno najefektívnejšie. Na zodpovedanie týchto nejasností ohľadom uplatňovania nástrojov, prístupov a zásad FAIR dát, slúži projekt FAIR-IMPACT. Cieľom projektu je poskytovať úspešným žiadateľom podporu na používanie špecifických nástrojov, metód a prístupov, ktoré im umožnia začať, či pokračovať na ich ceste sa stať aktívnymi prispievateľmi FAIR dát do Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Zdroj: fair-impact.eu

Každá z definovaných podporných výziev bude poskytovať špecializované poradenstvo a pomoc skupine úspešných žiadateľov pri implementácii jedného alebo viacerých nástrojov a prístupov FAIR dát. Všetky podrobnosti o podporných výzvach budú prístupné na webovej stránke projektu FAIR-IMPACT. Počas trvanie projektu (1.6.2022-31.5.2025) budú vyhlásené aspoň tri otvorené výzvy pre podporné akcie presadzovania FAIR zásad.

V tejto súvislosti sa 27. marca 2023 o 14:00, uskutoční informačný webinár k otvorenej prvej výzve. Informácie o webinári a možnosti registrácie nájdete TU.

Benefity pre úspešných uchádzačov v rámci jednotlivých výziev:

 • Špecializovaný, na mieru vyskladaný balík podpory vrátane virtuálnych seminárov, odborného vedenia a poradenstva od partnerov projektu FAIR-IMPACT a poskytovateľov zdrojov, ktorý účastníkom umožní implementovať konkrétny nástroj alebo prístup FAIR dát.
 • Finančná podpora na umožnenie participácie, ktorá bude vyplatená na základe faktúry po úspešnom ukončení podpornej akcie. Presná výška poskytnutej finančnej podpory sa bude odvíjať od počtu dní participácie.
 • Možnosť zdieľania a získavania poznatkov od partnerov prostredníctvom virtuálnych seminárov.
 • Možnosť propagovania vlastnej práce prostredníctvom projektovej publikácie FAIR-IMPACT Implementation Story.

V podávanej žiadosti musia uchádzači jasne preukázať nasledujúce skutočnosti:

 • Pripravenosť implementovať, osvojiť si, rozšíriť alebo použiť špecifický nástroj, či prístup FAIR dát.
 • Ochotu zúčastňovať sa na požadovaných seminároch, hackathonoch a/alebo stretnutiach, ktoré budú uvedené v konkrétnej ponuke podpornej akcie. Všetky podujatia sa budú konať virtuálne.
 • Potvrdenie, že uchádzač spĺňa personálne požiadavky uvedené vo výzve na konkrétnu podpornú akciu (napr. schopnosť dosiahnuť pokrok vo výsledkoch podpornej akcie v rámci organizácie, technické znalosti atď.).
 • Ochotu zúčastňovať sa pravidelných kontrolných dotazníkov a/alebo rozhovorov.
 • Ochotu zúčastniť sa výstupného rozhovoru do jedného mesiaca po ukončení podpornej výzvy, ktorý bude použitý v rámci publikácie FAIR-IMPACT Implementation Story.

Kto môže podať žiadosť:

Tieto výzvy sú otvorené pre jednotlivcov, skupiny, či organizácie z verejných a súkromných výskumných organizácií vrátane:

 • Organizácií vykonávajúcich výskum a spravujúcich výskumné infraštruktúry;
 • Poskytovateľov repozitárnych, dátových a metadátových služieb;
 • Reprezentantov národných a medzinárodných iniciatív.

Žiadatelia musia mať počas trvania grantu bydlisko a/alebo pracovať v niektorej z krajín EÚ alebo pridružených krajín. Hlavným cieľom programu FAIR-IMPACT je podporiť organizácie, skupiny a/alebo jednotlivcov, ktoré majú menej rozvinuté kapacity umožňujúce poskytovanie FAIR dát.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 15.03.2023; autor: onz