Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové výzvy na digitálne a inovačné vouchery

Výzvy na digitálne a inovačné vouchery. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila 14. 7. 2023 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery a inovačné vouchery.

Cieľom oboch výziev je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií. Podpora v rámci výzvy digitálne vouchery bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Alokácia tejto výzvy je 12 195 000 € bez DPH.

Podpora v rámci výzvy inovačné vouchery bude zameraná na spoluprácu malých a stredných podnikov s potenciálom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami.

Alokácia výzvy je 7 622 000 € bez DPH.

Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. 8. 2023. K uzavretiu jednotlivých výziev dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Sprostredkovateľom týchto výziev je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Výzvy sú súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja.

Viac informácií:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 18. 7. 2023, autor: rpa