Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národné tripartitné podujatie EOSC: Slovensko na ceste k otvorenej vede

Dňa 31. mája 2023 sa v Bratislave, v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), uskutočnilo historicky prvé slovenské národné tripartitné podujatie EOSC.

CVTI SR sa z pozície poverenej organizácie v EOSC asociácii (EOSC-A) zameriava na koordináciu aktivít Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) v Slovenskej republike.

Na národnom tripartitnom podujatí sa stretla slovenská vedecká komunita, aby diskutovala o doterajšom pokroku a výsledkoch v oblasti otvorenej vedy. Z diskusií vzišli viaceré podnetné príspevky o aktuálnych nedostatkoch. Jasné definovanie nedostatkov dopomôže k celkovému rozvoju EOSC iniciatívy na Slovensku. Rovnako prebiehala diskusia aj o budúcich úlohách, ktoré je potrebné pre fungovanie princípov EOSC na Slovensku zaviesť.

Účastníci

Na národnom tripartitnom podujatí EOSC sa zúčastnili zástupcovia trojstrannej spolupráce EOSC, teda zástupcovia Európskej komisie, asociácie EOSC, ako i slovenskí zástupcovia z Riadiaceho výboru EOSC. Rovnako boli prítomní ďalší výskumníci a poprední členovia slovenskej komunity otvorenej vedy.

Témy podujatia

Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vo svojom príhovore povedal: „Údaje a dáta sú základom, počiatočným prvkom, z ktorého postupne vzniká informácia, vedomosť, myšlienka, inovácia a nakoniec aj prelomový objav.  Objav a poznatky sú na konci vedeckého bádania. My na Slovensku, sme aktuálne pevne verím na historickom počiatku zdieľania dát medzi vedcami a výskumnými pracoviskami. Máme špičkových vedeckých pracovníkov a ich výsledky sú svetové, no je potrebné zapracovať na zdieľaní dát pre ďalší rozvoj vedy na Slovensku. Dnešné podujatie (prvé slovenské tripartitné podujatie EOSC) je teda pre slovenskú vedu v prenesenom slova zmysle historickým.“

Iniciatíva Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) bola na podujatí prezentovaná v celej svojej komplexnosti a z rozličných uhlov pohľadu.

Z pohľadu Európskej komisie boli predstavené témy aktuálnej pozície EK k otvorenej vede a k iniciatíve EOSC. Otvorená veda i EOSC predstavujú pre Európsku komisiu politické priority. Aj pre ich dôležitosť boli predstavené ciele riadenia a fungovania EOSC po roku 2027 (po ukončení rámcového programu Horizont Európa). Na tieto prezentácie o budúcnosti EOSC nadviazal prezident EOSC asociácie Karel Luyben, ktorý predstavil aktuálne aktivity a priority EOSC-A.

Slovenská zástupkyňa v Riadiacom výbore EOSC, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce CVTI SR Anna Krivjanská, oboznámila vedeckú komunitu s funkciou a úlohami Riadiaceho výboru EOSC. Výbor zastupuje v rámci EOSC záujmy jednotlivých členov, či asociovaných partnerov. Rovnako prispieva v oblasti politickej, komunikačnej agendy a slúži na zdieľanie osvedčených postupov na národnej a európskej úrovni.

Potrebu zapojenia sa do EOSC pre slovenských výskumníkov a vedecké inštitúcie zdôraznil Marek Cebecauer. Príležitosťou pre slovenských vedcov je zapájanie sa do pracovných skupín EOSC, v ktorých sa zdieľajú nadobudnuté informácie a skúsenosti. Pracovné skupiny sú príležitosťou pre aktívnejšie zapájanie sa slovenských vedcov do EOSC komunity.

Na podujatí prezentovala Gabriela Fišová aktivity CVTI SR, ako poverenej organizácie EOSC za SR. Poukázané bolo na aktivity a stratégie otvorenej vedy, ktoré majú uľahčiť a prispieť k transformácii vedy založenej na otvorenom princípe.

Nasledujúca panelová diskusia, zložená z vedeckých i vládnych predstaviteľov dospela k záveru, že Slovensko a ostatné členské štáty, či pridružené krajiny, ktoré sa zúčastňujú na implementácii EOSC, musia byť pripravené na zavedenie politík a poskytovanie dostatočných finančných zdrojov. Je potrebné, aby tvorcovia politík a poskytovatelia finančných prostriedkov kládli výskumu popredné miesto v spoločnosti.

Účastníci diskusie konkrétne zdôraznili potrebu:

  • informácii o otvorenej vede prispôsobených rôznym vedným odborom;
  • dobre definovaných stratégií a politík;
  • stimulov na zapojenie sa do publikovania v rámci otvoreného prístupu (OA);
  • spájania otvorenej vedy (v prípade výskumných dát) s inými typmi dát, najmä sektorových dát z vládnych inštitúcií, ktoré majú byť otvorené na opakované použitie.

Panelisti a účastníci tiež diskutovali o nákladoch spojených s otvorenými prístupmi pre inštitúcie a vydavateľov, ako aj o nákladoch spojených s prechodom od súčasných postupov. V krajinách, ako je Slovensko, kde je financovanie vedy nízkou politickou prioritou, je potrebné, aby agentúry financujúce výskum jasne poukázali na prínosy pre kvalitu výskumu, ktoré sa získajú vďaka praktikám otvorenej vedy.

Národné tripartitné podujatie EOSC bolo zakončené príkladmi iniciatív otvorenej vedy na Slovensku (systém monitorovania vírusu SARS-CoV2 a iných respiračných patogénov – Tomáš Szemes; národné centrum GAIA-X – Martina Le Gall Maláková; slovenský archív pre sociálne dáta – Miloslav Bahna)

Poslední traja rečníci ponúkli príklady súčasných iniciatív na Slovensku, ktoré dokazujú úsilie krajiny o to, aby sa otvorená veda stala “novou normou”.

Prehľad aktivít Slovenska pri uplatňovaní zásad EOSC nájdete TU. 

Využite možnosť pravidelného informovania o iniciatíve EOSC, aktuálnych výzvach, podujatiach a prihláste sa na odber EOSC newslettra.

Zverejnené: 20.6.2023; autor: onz