Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

MŠVVaŠ SR vyhlásilo dve výzvy na pomoc v boji proti pandémii COVID-19

Vírus môžeme poraziť vedou. Ministerstvo vyhlásilo dve výzvy zamerané na boj proti pandémii COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 5.8.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Celý proces implementácie je v gescii Výskumnej agentúry.

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01.

Výzva je zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie ponúka alokáciu 60-miliónov EUR.  Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV).

Projekty môžu byť zamerané najmä na nasledujúce okruhy:

  • prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom (budúce vlny a rok 2021),
  • zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov,
  • diagnostika a testovanie,
  • terapia, vakcíny, lieky,
  • sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii,
  • smart technológie a mnohé iné relevantné aktivity.

Viac informácií

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Výzva je zameraná na podporu zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov financovaných v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov, fondov a grantových agentúr. Alokácia na túto výzvu je vo výške 20-miliónov EUR.

Viac informácií

Dátum uzatvorenia oboch výziev: do vyčerpania stanovených finančných prostriedkov, najneskôr však do 30. septembra 2020.

Zdroj: MŠVVaŠ; https://www.opvai.sk, zverejnené: 19.8.2020, autor: rpa