Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvy na podporu národnostných menšín

Výzvy na podporu národnostných menšín. Zdroj: https://www.minedu.sk

„Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2023“ a „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“ – to sú názvy rozvojových projektov zameraných na aktivity národnostných menšín, na ktoré rezort školstva vyčlenil tento rok finančné prostriedky v celkovej výške 60 600 EUR.

Oblasťou zamerania výzvy na financovanie projektu „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2023“ sú aktivity určené na podporu vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku. Cieľom projektu je podporiť prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátskeho, poľského, rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, nemeckého, českého alebo bulharského jazyka), ako aj na samotnú výučbu jazyka národnostnej menšiny. Na výzvu bolo vyčlenených 10 600 EUR. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl s národnostnými triedami (školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) alebo s vyučovacím jazykom slovenským. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

Druhou vyhlásenou výzvou je „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“, na ktorú sú určené finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR. Oblasťou podpory sú aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám, ako aj historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, aktivity, ktoré prispievajú k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority. Projekty môžu byť zamerané aj na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné, ako aj remeselnícke aktivity).

Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Ak je žiadateľom zriaďovateľ základnej školy alebo strednej školy  s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, je dôležité uviesť počet žiakov učiacich sa jazyk národnostnej menšiny. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

V prípade oboch výziev sa žiadosť predkladá prostredníctvom online formulára s povinnou prílohou – Súhlas zriaďovateľa.

Viac informácií:

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2023“

Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“

Zdroj: https://www.minedu.sk, zverejnené: 21. 8. 2023, autor: rpa