Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodný pre-skríning projektov

Pripravujete alebo píšete projektový návrh do niektorej z výziev Horizontu Európa?

Posuňte kvalitu svojho návrhu ešte o úroveň vyššie vďaka pomoci medzinárodného experta!

Národná kancelária Horizontu predstavuje nový portál – Databázu expertov, ktorého cieľom je prepájať žiadateľov z tzv. widening krajín s medzinárodnými expertmi z rôznych krajín. Medzi krajiny, ktoré môžu využiť služby medzinárodných expertov patrí aj Slovensko.

Experta z tejto databázy môžete získať a osloviť v prípade, že pripravujete projektové návrhy do Horizontu Európa, a to v jednotlivých klastroch 2. piliera, do EIC Pathfinder, do výziev na Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru a na projektové zámery pre výzvy vyhlasované vymenovanými inštitucionalizovanými partnerstvami pod 2. pilierom:

 • European Partnership for Global Health (EDCTP 3)
 • Innovative Health Initiative Joint Undertaking
 • European Partnership for Key Digital Technologies
 • European Partnership for Smart Networks and Services
 • European Partnership for High Performance Computing
 • European Partnership on Metrology
 • European Partnership on Clean Hydrogen
 • European Partnership for Clean Aviation
 • SESAR 3 Joint Undertaking
 • European Partnership for transforming Europe’s rail system
 • Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Službu medzinárodného pre-skríningu môžu využiť projektoví koordinátori a projektový návrh musí byť vo vysokom štádiu prípravy v angličtine. Pre slovenské subjekty je sprostredkovateľom tejto služby národný kontaktný bod podľa príslušnosti k programovej oblasti programu Horizont Európa. Práve jeho či ju môžete osloviť a požiadať o sprostredkovanie takejto formy poradenstva. Aj takto môžete ešte viac zlepšiť kvalitu svojho projektového návrhu a zvýšiť tak svoje šance na získanie finančných prostriedkov z EÚ.

Hlavné ciele nového portálu: 

  • Zlepšiť kvalitu projektových návrhov z tzv. wideningových krajín v programe Horizont Európa.

  • Zvýšiť zapojenie tzv. wideningových krajín do programu a tým napomôcť zvýšiť úroveň výskumu a inovácií a grant z EÚ.

  • Podporiť koordinátorov z tzv. widening krajín, ktorí pripravujú projektové návrhy hlavne do výziev v klastroch 2. piliera, do EIC Pathfinder alebo do wideningových výziev a poskytnúť im odbornú kontrolu projektového návrhu medzinárodným expertom.

Oprávnené oblasti Horizontu Európa:

Klastre 2. piliera Globálne výzvy a európska priemyselná konkureciaschopnosť

•Zdravie

•Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

•Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

•Digitalizácia, priemysel a vesmír

•Klíma, energetika a mobilita

•Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

3. pilier: Inovatívna Európa

Európska rada pre inovácie (EIC) – len pre výzvy: •EIC Pathfinder Open a •EIC Pathfinder Challenges

Oblasť: Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru: •Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

V prípade, že máte záujem o poradenstvo medzinárodného experta, projektový návrh je potrebné predložiť do databázy najneskôr 21 kalendárnych dní pred uzávierkou výzvy.

Užitočné dokumenty:

1. Užívateľská príručka link  User Guide

2. Všetky informácie potrebné pre žiadateľov a expertov sú uvedené na stránke NCP_WIDERA.NET

3. List of countries eligible for pre-screening through Wideraexperts Portal

Ak máte záujem stať sa expertom (poskytovať pre-skríning projektových návrhov) a byť súčasťou novej databázy medzinárodných expertov, kontaktujte príslušný národný kontaktný bod, odporučí vám ako postupovať pri registrácií a začlenení do novej databázy.

V prípade otázok k portálu, kontaktujte: renata.polaskova@cvtisr.sk.

NCP WIDERA NET - databaza expertov
www.ncpwideranet.eu

Portál: Databáza expertov bol vyvinutý v rámci projektu NCP_WIDERA.NET, ktorý je financovaný Európskou komisiou.

Zdroj: www.ncpwideranet.eu, 21. 7. 2023, kas/rep