Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe

Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: https://synergies2022.eu

V dňoch 7.-8. júla 2022 sa v Kongresovom centre v Prahe uskutočnila „Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe, ktorá bola vôbec prvým veľkým podujatím organizovaným českým predsedníctvom v Rade EÚ v kontexte Európskeho výskumného priestoru (ERA). Konferencie sa zúčastnilo 350 účastníkov z celej Európy, zatiaľ čo ostatní záujemcovia mali možnosť sledovať živé vysielanie z podujatia.

Dvojdňová konferencia vychádzala z existujúcich príkladov osvedčených postupov a výmeny skúseností a zároveň poskytla fórum na vysokej úrovni na diskusiu o nedostatkoch pri vytváraní synergií a ich zavádzaní do praxe.

Konferenciu otvorili minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Vladimír Balaš, spolu s komisárkou EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyou Gabriel. Na konferencii okrem iných hostí vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

Konferencia bola zameraná na problematiku synergií pri využívaní národného a európskeho financovania na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Napriek tomu, že členské štáty a EK vynakladajú veľké úsilie na plné využitie potenciálu o synergiách, t. j. efektívnej kombinácii finančných zdrojov, sa na konferencii diskutovalo aj o nedostatkoch v ich nastavení, ako aj spôsobe využitia týchto nástrojov na financovanie výskumnej infraštruktúry, európskych výskumných a inovačných partnerstiev, misií EÚ alebo inovácií v najefektívnejšom spôsobe bez prekrývania a duplicity.

Účastníci z výskumnej a inovačnej komunity sa ďalej podelili o svoje skúsenosti a prezentovali príklady dobrej praxe pri kombinovaní rôznych zdrojov financovania z národných a európskych zdrojov na podporu rozvoja vedeckých poznatkov a rozvoja nových technológií a inovácií. V rámci panelu o inováciách vystúpil aj Pavol Turčina, CEO a zakladateľ slovenskej inovatívnej spoločnosti GOSPACE Tech, ktorý prezentoval pohľad a výzvy start-upov a inovatívnych firiem.

Ako uviedol pri otvorení konferencie Vladimír Balaš, minister školstva, mládeže a športu ČR: „Výskum a inovácie nám umožňujú nájsť riešenia založené na znalostiach pre súčasnú a budúcu spoločnosť a ekonomické výzvy, či už je to zmena klímy, digitalizácia a zelená transformácia, energetika krízy či výskum civilizačných chorôb. Aby sme využili plný potenciál spolupráce v S&T v Európe, musíme zabezpečiť efektívne využívanie vnútroštátnych nástrojov a nástrojov EÚ na podporu výskumu a inovácií. Synergie tak predstavujú jednu z kľúčových priorít výskumnej agendy českého predsedníctva v Rade EÚ.“

Ako dodala Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúra, vzdelávanie a mládež: „Výskum a inovácie sú kľúčom k podpore nápadov a iniciatív na modernizáciu Európy a na posilnenie našej udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy. Program Horizont Európa môže byť katalyzátorom podpory ambicióznych investičných cieľov, na ktorých sa členské štáty dohodli s Paktom ERA pre výskum a inovácie. Je dôležité využiť príležitosti, ktoré ponúkajú synergie medzi rôznymi programami a nástroje na vnútroštátnej a regionálnej úrovni EÚ na zosúladenie našich stratégií smerom k zelenej a digitálnej transformácii s pozitívnym vplyvom na našu spoločnosť.“

Anna Panagopoulou, riaditeľka pre Európsky výskumný priestor a inovácie na oddelení výskumu a inovácií Komisie na konferencii českého predsedníctva v Prahe, uviedla, že EÚ sa zatiaľ nepodarilo „zosúladiť všetky pravidlá“ na financovanie výskumu a vývoja a pokrok dosiahnutý za posledných niekoľko rokov je „veľkým úspechom“.

Niekoľko dní pred konferenciou Komisia zverejnila usmernenia, ktoré majú členským štátom lepšie vysvetliť, ako smerovať štrukturálne fondy na výskumné projekty. Ako dodala Panagopoulou: „V Európskej komisii sme sa veľmi snažili zjednodušiť [synergie] v súčasnom finančnom rámci.“

Delegáti na pražskej konferencii uviedli, že pravidlá by mali byť jasnejšie. Václav Velčovský, námestník ministra pre záležitosti EÚ na českom ministerstve školstva, uviedol, že vlády budú čoskoro čeliť rozpočtovým obmedzeniam a synergie financovania EÚ by mohli pomôcť vyrovnať potenciálne škrty v národných rozpočtoch na výskum a inovácie.

Krajiny však neboli úspešné pri využívaní zmiešaných možností financovania, ako je známka excelentnosti. Slovensko zlepšilo svoju úspešnosť vo výzvach v rámci akcií Marie Skłodowska Curie, ale objem žiadostí a grantov je stále nízky. Ako uviedol Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Myslím si, že realizácia známky excelentnosti by mala motivovať účastníkov k aktívnejšej účasti alebo zapájaniu sa do výziev.“

Paulis však uviedol, že krajina má slabé výsledky, pokiaľ ide o skutočné prevody peňazí z prideleného balíka štrukturálnych fondov EÚ do národného fondu pre žiadateľov z programu Horizont Európa, ktorí sú držiteľmi známky excelentnosti. Ako ďalej dodal Paulis: „V projekte musíte aj tak urobiť nejaké úpravy, pretože kritériá oprávnenosti nákladov v Horizonte sú iné ako kritériá oprávnenosti v štrukturálnych fondoch a iné ako kritériá oprávnenosti v štátnom rozpočte.“

Cieľom konferencie bolo okrem iného prezentovať a propagovať tzv. Pražskú deklarácia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe, ktorá bude predložená členským štátom EÚ za ich podporu a ktorá vyzýva európske zainteresované strany, aby pokračovali v odstraňovaní prekážok plného využívania synergií. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo školstva, mládeže a športu ČR spolu s Domom medzinárodnej spolupráce.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zdroj: Zdroj: https://synergies2022.eu

Viac informácií:

Conference on Synergies  in the Research and Innovation Funding in Europe

Commission and member states to work on improving funding synergies in research

Synergies 2022 – YouTube

Zdroj: https://www.msmt.cz; https://synergies2022.eu; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 12. 7. 2022, autor: rpa