Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kľúčová verejná konzultácia k programom Horizont 2020 a Horizont Európa

Dňa 1. decembra 2022 spustila Európska komisia rozsiahlu verejnú konzultáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Konzultácia sa skladá z troch samostatných častí:

  • záverečné hodnotenie programu Horizont 2020 (2014 – 2020)
  • strednodobé hodnotenie programu Horizont Európa (2021 – 2027)
  • formovanie druhého Strategického plánu programu HE na roky 2025 – 2027

Všetci so záujmom o program sú pozvaní, aby vyjadrili svoje názory na úspechy a nedostatky programu Horizont 2020, doterajšiu implementáciu programu Horizont Európa, a tým pomohli formovať strategické smerovanie a priority Strategického plánu programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027.

Konzultácia je otvorená do 23. februára 2023. Otázky sú k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine. Účastníci môžu odpovedať vo všetkých jazykoch EÚ.

Počas týchto 12 týždňov môžete odpovedať na otázky s výberom odpovede a otvorené otázky. Respondenti sa môžu rozhodnúť odpovedať na jednu, dve alebo všetky tri časti dotazníka.

Zodpovedanie otázok trvá približne 35 minút a je možné predložiť aj komplexnejšie stanoviská (position papers) k jednotlivým prvkom.

Súvislosti

Strategický plán je kľúčovým dokumentom zavedeným ako novinka programu Horizont Európa. Tento dokument stanovuje strategické smerovanie programu a určuje prínos jeho jednotlivých častí, čím priamo zakladá obsahové zameranie výziev na predkladanie návrhov a jednotlivých tém, ktoré neskôr nachádzate v pracovných programoch. Zabezpečuje, aby výskumné a inovačné činnosti EÚ prispievali k prioritám EÚ, reagovali na prebiehajúce zmeny vo svete a pripravili EÚ na nadchádzajúce výzvy. Nový Strategický plán bude pokrývať obdobie rokov 2025-2027, čím bude formovať obsahové zameranie príležitostí programu v tomto období.

Viac informácií:

 

Zverejnené: 2.12.2022, kas