Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

K cirkulárnemu Česku o krok bližšie. Vláda schválila prvý Akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku do roku 2027

Akčný plán pre Cirkulárne Česko 2040. Zdroj: https://www.mzp.cz

Česko musí byť schopné čeliť environmentálnym krízam ako vplyvom zmeny klímy, nadprodukcii odpadov a strate biodiverzity a surovinových zdrojov. Od 21. júna 2023 má preto v ruke Akčný plán pre Cirkulárne Česko 2040. Ten je nadstavbou Strategického rámca cirkulárnej ekonomiky z roku 2021 a stanovuje desiatky aktivít pre nastavenie českého hospodárstva tak, aby sa zdroje vracali späť a tým sa aj minimalizovala environmentálna stopa.

Akčný plán Cirkulárne Česko 2040, vypracovaný Ministerstvom životného prostredia v spolupráci so zástupcami ďalších ministerstiev, krajov, obcí, priemyselných zväzov a asociácií, vysokých škôl a neštátnych neziskových organizácií, stanovuje kľúčové kroky a úlohy pre premenu českého hospodárstva na udržateľný model plne rozvinutej cirkulárnej ekonomiky.

Ako uviedol minister životného prostredia Petr Hladík: „Toto Česku chýbalo – stratégia a jasný plán pre priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, výskum alebo obce a mestá, ktorý zahrnie klimatickú zmenu, znovuvyužiteľnosť materiálov, plytvanie potravinami a prírodnými zdrojmi, recykláciu vody, zachovanie biodiverzity, udržateľnú spotrebu, výskum a rozvoj technológií. Plán stanovuje trasu, ako sa dostať do cieľovej stanice, ktorou je Cirkulárne Česko v roku 2040, pretože nič nie je odpad. Prírodné zdroje sú konečné, a práve cirkularita je riešením. Musíme kvalitu života súčasných generácií vybalansovať tak, aby energie, potraviny ale aj nerastné suroviny tu zostali aj pre budúce generácie. V udržateľnosti musíme vidieť budúcnosť. Vďaka plánu posilníme konkurencieschopnosť a technologickú vyspelosť hospodárstva, udržateľný spoločenský systém, zvýšime bezpečnosť dodávok surovín, ale aj vytvoríme nové pracovné miesta.“ Ako doplnil minister: „Okrem iného Akčný plán spomína aj vytvorenie zálohového systému pre nápojové obaly. Túto legislatívu už na ministerstve pripravujeme, týkať by sa mala PET fliaš a plechoviek. Najbližší možný termín, kedy by sme mohli v Česku začať zálohovať, je polovica roku 2025.“

Akčný plán Cirkulárne Česko 2040 pre prvé obdobie do roku 2027 rozpracováva typové opatrenia v desiatich prioritných oblastiach do podoby kariet aktivít. Ich pomocou podrobnejšie nastavuje spôsob napĺňania cieľov a typových opatrení Cirkulárneho Česka 2040. Zároveň s nimi stanovuje aj jasný spôsob naplnenia, určí hlavné zodpovednosti za danú aktivitu (nositeľov, realizátorov), odhadne ich finančnú náročnosť a merateľnosť. Po jeho vypršaní MŽP vyhodnotí a nadviaže naň príprava nového plánu pre ďalšie obdobie.

Ako ďalej dodal minister Hladík: „Aktivity a úlohy v Akčnom pláne sa zameriavajú na fázy návrhu a výroby produktu, spotreby, opatrenia, ktoré sa dotýkajú životného cyklu výrobkov, na fázu výskumu, inovácií a digitalizácie, vzdelávania, znalostí a osvetu v oblasti obehového hospodárstva, používania ekonomických nástrojov, bioekonomiku a potraviny, priemysel, suroviny a stavebníctvo. Okrem toho stanovuje aktivity pre ďalšie obmedzenie jednorazových plastov, recykláciu textilu alebo komunálnych odpadov. Už teraz sa snažíme v Európe pre uzavretie cyklu výrobkov vytvoriť čo najlepšie motivačné legislatívne prostredie, preto som na stôl na Rade pre životné prostredie v Luxemburgu predložil náš návrh na využitie dane z pridanej hodnoty, ktoré by pomohlo zlepšiť recykláciu a zvýšilo by záujem o materiály s recyklovaným obsahom.“

,

Akčný plán pre obdobie 2022-2027 sleduje:

  • minimalizáciu odpadu a zvýšenie efektivity zdrojov: Kladie si za cieľ znížiť produkciu odpadu a optimalizovať využitie zdrojov cez opätovné použitie, recykláciu a materiálové využitie. Dôraz kladie na maximalizáciu využitia recyklovaných a druhotných surovín, čo pomôže minimalizovať tlak na prírodné zdroje a znížiť negatívne dopady na životné prostredie,

  • podporu inovatívnych a udržateľných prístupov vo výrobe a spotrebe: Pôjde o efektívne využívanie zdrojov vo výrobe a rozvoj obehových technológií a riešení. Zároveň bude podporovaná osveta a vzdelávanie verejnosti o výhodách cirkulárnej ekonomiky,

  • podporu inovácií a udržateľného dizajnu vrátane vývoja ekologicky šetrných produktov a služieb: Pozornosť zameriava na navrhovanie výrobkov s ohľadom na ich dlhú životnosť, jednoduchú opraviteľnosť a recyklovateľnosť. Tak, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť a minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie.

Plán je založený na princípe participácie, takže počíta so zapojením všetkých zainteresovaných aktérov. Ministerstvo životného prostredia bude ďalej spolupracovať s priemyselnými partnermi, obcami a mimovládnymi organizáciami, aby zabezpečilo úspešnú implementáciu Akčného plánu Cirkulárne Česko 2040. Pre viac informácií a podrobnosti o Akčnom pláne Cirkulárne Česko 2040 navštívte odkaz na akčný plán.

Viac informácií:

Akční plán pro Cirkulární Česko 2040 za období do roku 2027

Zdroj: https://www.mzp.cz, zverejnené: 4. 7. 2023, autor: rpa