Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hodnotiaca správa Nemeckej Spolkovej vlády o stave „Národnej vodíkovej stratégie“

Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWI) uverejnilo v septembri 2021 správu Nemeckej Spolkovej vlády o stave „Národnej vodíkovej stratégie“ (NWS).

V júni 2020 schválila Nemecká Spolková vláda „Národnú vodíkovú stratégiu“ (NWS) s cieľom zaviesť prostredníctvom rýchleho rozbehu trhu zelený vodík a jeho druhotné produkty ako kľúčovú technológiu pre energetickú transformáciu a tým významne prispieť k dosiahnutie klimatických cieľov.                                                                                                

Asi rok po schválení (NWS)  nastal vhodný čas na počiatočné, predbežné hodnotenie. Nemecká Spolková vláda pokročila v implementácii „Národnej vodíkovej stratégie“ (NWS) a vytvorila tak dôležité základy pre investície  prichádzajúce z hospodárstva, ako aj pre výskumné iniciatívy a tým prispela k posilneniu postavenia Nemecka ako priekopníka a technologického lídra.

Významným opatrením  v oblasti vodíka bolo zahájenie tzv. „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI). 

Do užšieho výberu sa prebojovalo 62 rozsiahlych vodíkových projektov, na ktoré Nemecká Spolková vláda priebežne poskytne finančné prostriedky v celkovej výške 8-miliárd EUR. Osobitný dôraz sa kladie na priemyselný a dopravný sektor, predovšetkým na oceliarsky sektor, pretože dekarbonizácia oceliarskeho priemyslu je dôležitou oblasťou činnosti Nemecka, ako obchodného miesta.                                                                                                                

Na tento účel bol navrhnutý celkový rámec tzv. „Koncepcia akcie pre oceľ“. Významnou mierou by k tomu mal prispieť aj začiatok propagácie transformačných projektov v priemysle prostredníctvom dohôd o ochrane klímy („Carbon Contracts for Difference“),  ktorý je naplánovaný na rok 2022. Vyriešenie oslobodenia výroby zeleného vodíka od odvodov je obzvlášť dôležité aj pre nábeh medziodvetvového trhu, pretože pomôže znížiť výrobné náklady.

Novelou zákona o energetickom priemysle (EnWG) boli v lete 2021 vytvorené prvé regulačné základy pre čisto vodíkovú  sieťovú infraštruktúru. V oblasti energetického výskumu sa začala výskumná ofenzíva „Hydrogen Technologies 2030“ s cieľom spojiť výskumné opatrenia Nemeckej Spolkovej vlády.                                                                                                                                                          

Na podporu cesty z výskumu a vývoja do praxe sa už začalo niekoľko projektov (napr. hlavné projekty H2Giga, H2Mare a TransHyDE), ako aj v kontexte reálnych laboratórií  pre transformáciu. Prostredníctvom projektu  H2 Compass  položila Nemecká Spolková vláda základy pre výskum a rozvoj vodíkovej „Roadmap“.                                                                                                                           

V medzinárodnom priestore spustila Nemecká Spolková vláda proces niekoľkých opatrení a iniciatív financovania na podporu dovozu zeleného vodíka z krajín mimo Európy (napr. projekty v Saudskej Arábii a Čile) a na posilnenie exportných príležitostí  a postavenia nemeckých technologických lídrov v zahraničí.

Aukcie, ako súčasť finančného nástroja „H2-Global“ sa majú začať v roku 2021 s cieľom podporiť investície mimo do výrobných zariadení pre zelený vodík a jeho deriváty v priemyselnom meradle, ako aj do súvisiacich dodávateľských reťazcov v Nemecku. Financovanie investícií v hodnotovom reťazci v mimoeurópskych krajinách sa má začať od roku 2021. Veľká odozva na činnosti Nemeckej Spolkovej vlády z oblasti obchodu a výskumu, ako aj množstvo myšlienok  nových projektov ukazujú, že rozbeh vodíka sa začal dobre a existuje veľká ochota investovať.                                                                    

„Národná vodíková stratégia“ (NWS) vytvorila koherentný rámec pre túto prvú fázu rozbehu trhu a v princípe sa spolieha na finančné nástroje v podobe dotácií,  na vhodnú energetickú politiku, regulatívne rámce a určovanie cien CO2.

„Národná vodíková stratégia“ (NWS) obsahuje konkrétny akčný plán so širokým mixom celkovo 38 opatreníNemecká Spolková vláda vo svojom programe ekonomických stimulov z júna 2020 poskytla na rozbeh „Národnej vodíkovej stratégie“ (NWS) spolu 9-miliárd EUR.

Viac informácií:

Správa Nemeckej Spolkovej vlády: „Bundesbericht Wasserstoffstrategie“

Zdroj: https://www.bmwi.de, zverejnené: 7. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová