Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hodnotenie Biomedicínskeho centra SAV medzinárodnými expertmi v roku 2022

Hodnotenie Biomedicínskeho centra SAV. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.) sa v roku 2022 zúčastnilo dvoch hodnotení vedy a výskumu. Prvým bolo pravidelné hodnotenie organizácií SAV panelom zahraničných expertov, v ktorom sa posudzovali výstupy a aktivity za roky 2016 – 2021. BMC SAV, v. v. i. sa v roku 2022 zapojilo aj do Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER „Verification of Excellence in Research“), ktoré bolo vyhlásené ako pilotný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR.

Pravidelné hodnotenie organizácií SAV (akreditácia)

Akreditačné hodnotenie sa týkalo obdobia prekrývajúceho sa s obdobím od vzniku BMC SAV a bolo na rozdiel od predchádzajúceho hodnotenia jednotlivých ústavov (pozn. predchádzajúca akreditácia prebiehala za roky 2012 – 2015) zacielené na BMC SAV ako celok. Podklady na posudzovanie tvorili akreditačný dotazník BMC SAV, webová stránka BMC SAV a prezentácia počas návštevy pracoviska. Podľa hodnotiaceho protokolu a na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 501 zo dňa 15. 12. 2022 bolo BMC SAV, v. v. i. zaradené do kategórie A/B s charakteristikou: Časť výskumu patrí v európskom kontexte k medzinárodnej špičke. Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia prispieva hodnotnými výsledkami k rozvoju vednej oblasti v Európe.

V čiastkovom hodnotení v troch hlavných posudzovaných oblastiach BMC SAV, v. v. i., získalo jedenkrát hodnotenie A, konkrétne v oblasti spoločenský, kultúrny alebo ekonomický dopad; a dvakrát hodnotenie A/B v oblasti vedecká kvalita a produktivita, a v oblasti stratégia a rozvojový potenciál. BMC SAV, v. v. i. sa tak zaradilo medzi sedem najlepšie hodnotených organizácií SAV spomedzi 45.

Hodnotiaca komisia skonštatovala okrem iného, že:

 • vytvorenie kritického množstva výskumníkov, spoločnej administratívy, možnosti zdieľať infraštruktúru a vytvorenie interaktívneho a akademicky ambiciózneho prostredia je dôkazom úspešného spojenia ústavov do BMC SAV,
 • BMC SAV si dobre vedie v širokom spektre aktivít od výskumu po tréning doktorandov a podporu mladých vedcov, v získavaní financií, v spoločenských aktivitách a spolupráci s priemyslom, pričom translačné prístupy sú dobre integrované do jeho činnosti,
 • výsledky výskumu sú vo všeobecnosti publikované v dobrých časopisoch a sú primerane dobre citované,
 • centrum je integrované v európskych aktivitách, ako vidieť z medzinárodných projektov a členstva v strategických alianciách, je tiež veľmi aktívne v organizovaní medzinárodných konferencií,
 • spoločenský dopad je značný a silne zabudovaný v aktivitách BMC SAV a má dosah na klinickú prax a verejné zdravie, BMC SAV je aktívne v poskytovaní expertíz a má výborný osvetový program.

Súčasťou hodnotiaceho protokolu je aj niekoľko odporúčaní komisie na zlepšenie:

 • sústrediť sa na dôležité problémy, identifikovať najlepších vedcov na rôznych stupňoch kariéry a k nim smerovať priamu podporu, do tohto procesu angažovať Medzinárodnú vedeckú radu (ISAB),
 • vysielať postdoktoradov do zahraničia, aby sa naučili a priniesli nové prístupy a vzdelávať novú generáciu vedeckých lídrov – zabezpečenie novej generácie vedcov je top prioritou,
 • zvýšiť medzinárodný dosah publikácií a zamerať sa na vysoko kvalitné časopisy,
 • rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a získavať kompetitívne projekty v rámci Horizon Europe, najmä tematické konzorciá, ERC (prednostne), MSCA a projekty na podporu infraštruktúry,
 • venovať zvýšenú pozornosť aktivitám a životaschopnosti jednotlivým výskumným skupinám (najmä malým) a potrebe ich dynamickej obnovy,
 • obnoviť a aktualizovať výskumnú infraštruktúru a zaviesť profesionálne riadené služby špecializovaných laboratórií (pozn. komisie – Slovensko by malo budovať programy na udržateľný rozvoj výskumnej infraštruktúry a dobrú prax ich využitia).

Ako reagovala na hodnotenie metapanelu prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.: „Odporúčania vnímame s rešpektom, keďže reprezentujú nezávislý názor externých hodnotiteľov. Zároveň reflektujú skutočnosti, ktoré si naplno uvedomujeme a budeme sa nimi dôkladne zaoberať. Viaceré z odporúčaní už sú súčasťou existujúcej stratégie a akčného plánu, ale ich realizácia si vyžaduje postupné kroky a konzistentný manažment zmien.“

Všetky podklady vrátane výsledkov hodnotenia sú zverejnené na web stránke BMC SAV, v. v. i.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v roku 2022 realizovalo MŠVVaŠ SR formou kvalitatívneho hodnotenia obsahu výstupov tvorivej činnosti výskumných tímov vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií za obdobie 2014 – 2019. Hodnotiace komisie boli zložené z nezávislých medzinárodne renomovaných odborníkov a hodnotenie prebiehalo v rámci 28 oblastí výskumu. Výsledky sú prezentované vo forme profilu kvality každého žiadateľa, v rámci ktorého sú výstupy v žiadosti za každú oblasť výskumu rozdelené do úrovní podľa ich kvality v percentuálnom vyjadrení. Profil kvality vyjadruje mieru, do akej predložené výstupy spoločne plnia kritériá originality, významnosti a rigoróznosti podľa úrovne kvality výstupov.

Výsledky hodnotenia nešpecifikujú, ktoré z 25 vybraných výstupov boli zaradené do jednotlivých úrovní kvality, poskytujú teda iba celkový profil kvality bez konkrétnej spätnej väzby pre hodnotenú výskumnú inštitúciu. Okrem toho hodnotenie neposkytuje odporúčania komisie ani zaradenie inštitúcie v národnom kontexte, ale umožňuje všeobecné porovnanie s tímami iných inštitúcií hodnotených v rámci rovnakej oblasti výskumu.

Pre BMC SAV. v. v. i. hodnotenie dopadlo veľmi priaznivo, viď https://ver.cvtisr.sk/vysledky/. V oblasti Biologických vied bolo 8 % výstupov zaradených do kategórie svetová úroveň, 36 % do kategórie významná medzinárodná úroveň a 36 % do kategórie medzinárodná úroveň. V oblasti Základných lekárskych a farmaceutických vied bolo 72 % výstupov zaradených do kategórie významná medzinárodná úroveň a 1 2% do kategórie medzinárodná úroveň.

Viac informácií nájdete aj vo Výročnej správe BMC SAV, v. v. i. za rok 2022

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 6. 2. 2023, autor: rpa