Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky výbor regiónov: Cezhraničná spolupráca v popredí politickej agendy EÚ

Európsky výbor regiónov: Cezhraničná spolupráca v popredí politickej agendy EÚ

Európsky výbor regiónov v poslednom období poukazuje na význam cezhraničnej spolupráce v budúcej integrácii EÚ. Pri tejto príležitosti zorganizoval 5. júla 2021 Konferenciu o budúcnosti cezhraničnej spolupráce a na poslednom plenárnom zasadnutí prijal uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce s cieľom podporiť diskusie o tejto téme  v rámci dvojročného projektu EÚ „Konferencia o budúcnosti EÚ“.

Podľa Európskeho výboru regiónov sú európske pohraničné regióny vzormi európskej integrácie a majú najlepšiu pozíciu na testovanie nových nápadov a inovatívnych riešení.

Jednou z hlavných priorít Európskeho výboru regiónov je vrátenie cezhraničnej spolupráce do popredia politickej agendy EÚ. Konferencia o budúcnosti cezhraničnej spolupráce, ktorú výbor organizoval  spolu s ďalšími zakladajúcimi partnermi Európskej aliancie občanov cezhraničných regiónov je súčasťou tohto cieľa. Podujatie sa venovalo dopadom krízy COVID-19, účastníci identifikovali súčasné a budúce výzvy pre cezhraničné regióny a viedli debatu o vízii cezhraničnej spolupráce ako súčasti budúcej Európy. Podujatie sa uskutočnilo len pár dní po tom, ako plenárne zasadnutie výboru prijalo uznesenie o cezhraničnej spolupráci, ktoré bude podkladom pre diskusiu výboru v rámci dvojročného projektu EÚ „Konferencia o budúcnosti Európy“.

Pandémia COVID-19 bola jedným z najväčších neúspechov cezhraničnej spolupráce v posledných desaťročiach, ale ešte pred vypuknutím pandémie už mnohé cezhraničné regióny zápasili s viacerými regionálnymi prekážkami. V nedávnej verejnej konzultácii výboru o budúcnosti cezhraničných spolupráce boli zo strany cezhraničných regiónov uvedené najväčšie prekážky, ktorým na ich území čelia: cezhraničná doprava a prepojenie, ako aj byrokratické prekážky pre občanov a podniky. Podujatie zorganizoval výbor spolu so zakladajúcimi partnermi Európskej cezhraničnej občianskej aliancie (AEBR – Asociácia európskych cezhraničných regiónov), MOT – Európska asociácia občanov cezhraničných regiónov  a CESCI – Stredoeurópska služba pre cezhraničné regióny).

Zároveň nedávne uznesenie o cezhraničnej spolupráci prijaté na plenárnom zasadnutí výboru prispelo k tomu, aby cezhraničná spolupráca bola hlavným bodom diskusie v prebiehajúcej diskusii o budúcnosti Európy. V uznesení žiada Európsku komisiu, aby predložila návrh na zachovanie cezhraničnej spolupráce a života v cezhraničí v prípade budúcich kríz. Uznesenie obsahuje niekoľko návrhov na zlepšenie cezhraničnej spolupráce a vyzýva Európsku komisiu, aby nadviazala na existujúce právne predpisy a zmluvy, ktorých vykonávanie by sa mohlo zlepšiť.

Vyjadrenia z konferencie o budúcnosti cezhraničnej spolupráce:

Pavel Branda (CZ), predseda medziregionálnej skupiny výboru pre cezhraničnú spoluprácu a spravodajca nedávneho stanoviska k cezhraničným verejným službám, uviedol: „Je veľmi dobré, že Európsky výbor regiónov zastupuje cezhraničné regióny a ich občanov na Konferencii o budúcnosti Európy. Musíme dať cezhraničnú spoluprácu tam, kam patrí – do samého jadra projektu európskej integrácie. Cezhraničná spolupráca je jedným z najväčších úspechov Európskej únie a v jej budúcnosti musí hrať ešte dôležitejšiu úlohu. Skutočné výhody európskej integrácie požívajú občania na hraniciach.“

Jean Peyrony, riaditeľ Európskej asociácie občanov cezhraničných regiónov (MOT), uviedol: „Keď bola Európa zasiahnutá pandémiou, uzavretie bežne otvorených hraníc počas jednej noci, malo vážne následky pre cezhraničné komunity. Vzájomná závislosť, ktorú odhalila kríza si vyžaduje nové politiky: funkčný prístup zohľadňujúci občanov žijúcich v cezhraničných regiónoch; viacúrovňové riadenie zahŕňajúce cezhraničné regióny, štáty a EÚ. Cezhraničné regióny budú testovacími prípadmi európskej integrácie a solidarity.“

Gyula Ocskay, generálny tajomník Stredoeurópskej služby pre cezhraničné iniciatívy, dodal: „Pandémia bezprecedentne spochybnila európsky projekt otvorených hraníc. V roku 2020 mnohí zažili svet uzavretých hraníc prvýkrát v živote. Iní zaspomínali na svoje detstvo definované Železnou oponou a Berlínskym múrom. Musíme spojiť naše úsilie, aby sme sa vyhli návratu rozdelenej Európy.“

Európska aliancia občanov cezhraničných regiónov bola založená v roku 2020. Ide o iniciatívu zameranú na zlepšenie života európskych občanov žijúcich v cezhraničných regiónoch EÚ. Regióny vnútorných hraníc pokrývajú 40 % územia EÚ, tvoria 30 % jej obyvateľstva (150 miliónov ľudí) a sú miestom pre viac ako 2 milióny cezhraničných pendlerov.

Európsky dvor audítorov 1. júla 2021 zverejnil osobitnú správu o cezhraničnej spolupráci s výsledkami, ktoré naznačujú, že jej potenciál ešte nebol úplne uvoľnený.

Zdroj: https://www.zmos.sk, zverejnené: 28. 7. 2021, autor: rpa