Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

European Innovation Scoreboard 2024 ukazuje zvýšenie inovačnej výkonnosti pre 15 členských štátov EÚ

European Innovation Scoreboard 2024. Zdroj: EK

 

EK zverejnila vydanie Európskeho prehľadu inovácií za rok 2024

 

Aký je stav inovácií v EÚ? Od roku 2017 sa európska inovačná výkonnosť zvýšila o 10 %, čím sa zmenšil inovačný rozdiel medzi krajinami EÚ 📈

Dňa 8. júla 2024 bola zverejnená Európska hodnotiaca tabuľka inovácií (EIS) 2024. V rokoch 2023 až 2024 sa národná inovačná výkonnosť zvýšila v 15 členských štátoch EÚ, zatiaľ čo v ďalšej skupine 11 členských štátov klesla. Chorvátsko zostalo stabilné.

Inovační lídri majú mimoriadne atraktívne výskumné systémy a sú silní v digitalizácii. Silní inovátori preukazujú významné silné stránky vo svojich inovačných ekosystémoch (produktové a obchodné inovácie). Medzi miernymi inovátormi existuje celý rad pozitívnych trendov, najmä rozvoj spolupráce vo výskume; keďže rozvíjajúci sa inovátori preukázali celkovo pozitívnu trajektóriu výkonnosti inovácií, stále však zaostávajú.

Hoci sa výkonnostné rozdiely medzi silnými inovátormi a miernymi inovátormi medzi rokmi 2017 a 2024 mierne zmenšili, medzi inovačnými lídrami a novými inovátormi sa stali výraznejšie. Pretrvávajú aj geografické rozdiely vo výkonnosti inovácií, pričom lídri v oblasti inovácií a väčšina silných inovátorov sídlia prevažne v severnej a západnej Európe a mnohí z miernych a nových inovátorov v južnej a východnej Európe.

 

V porovnaní s posledným vydaním:

Dánsko zostáva najinovatívnejšou krajinou EÚ, nasleduje Švédsko, ktoré viedlo rebríček medzi rokmi 2017-2022.

Dve krajiny teraz patria do inej výkonnostnej skupiny. Estónsko sa stalo silným inovátorom podľa vzoru stabilného rastu od roku 2017. Belgicko, ktoré bolo v roku 2023 lídrom v oblasti inovácií, postúpilo do kategórie silných inovátorov, hoci si celkovo udržalo piatu pozíciu v hodnotení.

Širšia analýza zahŕňajúca ďalšie európske krajiny a vybraných globálnych konkurentov ukazuje meniace sa medzinárodné prostredie. Švajčiarsko je najinovatívnejšou európskou krajinou a Južná Kórea zostáva najinovatívnejším globálnym konkurentom v roku 2024, zatiaľ čo Čína predbehla Japonsko a postupne zmenšuje priepasť voči EÚ.

Silnými inovátormi sú Belgicko, Rakúsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko (mierne skĺzli zo 7. na 9. miesto), Cyprus (opäť výrazne vyššie), Estónsko (nové v tejto skupine), Francúzsko.

Slovensko sa v roku 2024 umiestnilo na 24. mieste v hodnotení inovačného potenciálu krajín EÚ. S inovačnou výkonnosťou na úrovni 65,1% priemeru EÚ sa tak zaraďujeme do skupiny tzv. “nastupujúcich inovátorov”.

 

Graf: Inovačná výkonnosť EÚ v porovnaní s rokom 2017 medzi 27 členskými štátmi EÚ – porovnanie s rokom 2023. Zdroj: EK

 

European Innovation Scoreboard poskytuje komparatívne hodnotenie výsledkov výskumu a inovácií členských štátov EÚ, iných európskych krajín a globálnych konkurentov. Cieľom hodnotiacej tabuľky je pomôcť používateľom posúdiť relatívne silné a slabé stránky ich národných inovačných systémov a identifikovať výzvy, ktoré musia riešiť.

Hodnotiaca tabuľka má za cieľ podporiť tvorcov politík, výskumníkov a zainteresované strany pri pochopení inovačného prostredia, hľadaní silných a slabých stránok a formulovaní politík založených na dôkazoch na zlepšenie inovácií v celej Európe.

EIS 2024 je sprevádzaný aktualizovaným a prepracovaným interaktívnym nástrojom, ktorý ponúka prispôsobené porovnania vizualizujúce profily krajín a zobrazujúce relatívne silné, slabé stránky a trendy, ako aj skúmanie korelácií medzi ukazovateľmi.

Nová Európska inovačná agenda, ktorá sa začala v roku 2022, je kľúčom k preklenutiu priepasti v inováciách urýchlením vývoja špičkových technológií a podporou dynamického prostredia pre start-upy a zavedené podniky v celej Európe. Značné úsilie sa vynaložilo na uskutočnenie iniciatív v rámci kľúčových priorít Agendy, ako je implementácia nových smerníc vo finančnom sektore, zavedenie nových mechanizmov a fondov na podporu rizikového kapitálu a poskytovanie príležitostí na odbornú prípravu pre talenty v oblasti techniky.

 

 

Viac informácií:

Europe’s innovation performance steadily improving but at different speeds between Member States

European Innovation Scoreboard 2024

European Innovation Scoreboard 2024 – Executive summary

 

Zdroj: https://era.gv.at; https://ec.europa.eu, zverejnené: 10.7.2024; autor: rup