Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ podporí regióny Rakúska v misii „Adaptácia na zmenu klímy“ 

               EÚ podporí regióny Rakúska v misii „Adaptácia na zmenu klímy“. Zdroj: https://www.klimawandelanpassung.at

Pri príležitosti návštevy Európskej komisie (EK) v Rakúsku, zorganizovala Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFG) v spolupráci so Spolkovým ministerstvom pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK) výmenu informácií o misii EÚ „Adaptácia na zmenu klímy“ a o možnostiach financovania regiónov. Cieľom misie je podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali klimaticky odolnými regiónmi.

V apríli 2023 bol uvedený do prevádzky online – portál misie, prostredníctvom ktorého sa zúčastnené regióny môžu spájať po celej Európe. Rakúsko zahájilo jednotlivé činnosti v rámci  tejto misie v roku 2020. Rakúska stratégia prispôsobenia sa klimatickým zmenám je v súlade s cieľmi stratégie EÚ na „Adaptáciu na zmenu klímy“ a tiež s dohodou „Green Deal.“

V rámci celej Európy sa výzvou Európskej komisie (EK) riadi 301 regiónov v 25 členských štátoch EÚ, ktoré podpísali „Chartu Misie EÚ“ – „Adaptácia na zmenu klímy“.  Okrem toho sa k cieľom misie ako „Priatelia misie“ zaviazalo 64 organizácií, inštitúcií a spoločností. V Rakúsku podpísalo zmluvu dvanásť regiónov a traja oficiálni „Priatelia misie“, ktorí sú súčasťou komunity. Signatári sa zaviazali pokročiť v adaptácii v regiónoch a usilovať sa o klimatickú odolnosť do roku 2030.

Európska komisia podporuje aktivity na týchto úrovniach:

Portál EÚ pre adaptáciu: On-line portál EÚ je v prevádzke od apríla 2023. Portál ponúka panel adaptácie, katalóg zdrojov a „Nástroj na podporu regionálnej adaptácie“, ktorý naviguje regióny krok za krokom procesom adaptácie.

Komunita praxe: Regióny a inštitúcie, ktoré sú súčasťou misie EÚ „Adaptácia na zmenu klímy“ a majú prístup k online portálu. Na portáli je k dispozícii  výmenné fórom, helpdesk, knižnica, stretnutia, technická podpora, ako je identifikácia vhodných demonštračných projektov a možností financovania.

Financovanie projektov, ktoré prispievajú k misii:

Horizont Európa: Rámcový program EÚ „Horizont Európa“ podporuje aj projekty na prispôsobenie sa zmene klímy. Vo výzve na rok 2023 je k dispozícii rozpočet vo výške 138-miliónov EUR na testovanie demonštračných projektov a transformačných riešení v rôznych oblastiach. Prihlášky sú možné do 20. septembra 2023.

CLIMAAX: Projekt podporuje 50 regiónov v celej Európe pri vykonávaní analýzy klimatických rizík pomocou novo vyvinutého nástroja. Pre každý región je k dispozícii 200 000 až 300 000 EUR, pričom celkovo je k dispozícii 12-miliónov EUR.

Pathways2Resilience: 100 regiónov dostáva podporu na vývoj transformačných riešení na prispôsobenie sa zmene klímy. K dispozícii je na to 21-miliónov EUR. Plánované sú dve, alebo tri výzvy. Financovanie je dostupné aj pre regióny, ktoré ešte nepodpísali chartu misie EÚ. Každý, kto sa zúčastňuje projektu súvisiaceho s misiou EÚ, má prístup do „Community of Practice“, aj keď chartu misie nepodpísal.  

Technická podpora na portáli je však prístupná len pre signatárov misie. Podpisovanie je momentálne uzavreté, v budúcnosti by mohla existovať ďalšia príležitosť pripojiť sa k misii EÚ. Charta nie je záväzná.

Aké kroky podniká Rakúsko?

Rakúsko prejavuje obrovské ambície s cieľom prejsť do roku 2030 na 100 % obnoviteľnú elektrinu a stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2040. Na dosiahnutie tohto cieľa implementuje Rakúsko mnohé regulačné opatrenia a výrazne investuje do zelenej mobility, obnoviteľnej energie, udržateľnejšieho priemyslu, ekologických inovácií, kontroly znečistenia a ekologizácie poľnohospodárstva. „Rakúsky národný energetický a klimatický plán“(ERA-NAP 2022-2025) zohľadňuje skutočnosť, že na boj proti zmene klímy je potrebná dôslednejšia implementácia a vynaloženie ďalšieho úsilia.

„Akčné skupiny misií“ pripravujú rámec pre Rakúsko

Rakúsko nadväzuje priamo na adaptáciu misií EÚ. Bolo vytvorených „päť akčných skupín misií“. Vypracúvajú sa odporúčania pre realizáciu misií v Rakúsku. V období od konca roku 2021 do mája 2022 vypracovala národná akčná skupina misie pre „Adaptáciu na zmenu klímy“ (predtým misijná klimatická akčná skupina) päť odporúčaní na implementáciu v Rakúsku:

HE 1: Zriadenie rakúskeho misijného centra „Adaptácia na zmenu klímy“.

HE 2: Vypracovanie štandardizovanej analýzy rizík.

HE 3: Ukotvenie adaptácie vo všetkých sektoroch, zabezpečenie odkazu na adaptáciu a predchádzanie nesúladu.

HE 4: Podpora riešení založených na prírode.

HE 5: Regióny odolné voči zmene klímy v Rakúsku.

Podrobnosti o implementačnom rámci a jednotlivé odporúčania pre opatrenia možno nájsť v správe „Väčšia kvalita života a trvalá udržateľnosť prostredníctvom výskumu a aplikácie. Implementačný rámec pre misie EÚ Horizont Európa v Rakúsku.“ Akčná skupina misie pre „Adaptáciu na zmenu klímy“ vypracuje, na základe odporúčaných opatrení, akčný plán, ktorý by mal byť k dispozícii do leta 2024.

Národná podpora pre regióny Rakúska

Už zavedené národné programy v Rakúsku sú v súlade s cieľmi Misie EÚ „Adaptáciu na zmenu klímy“ a neustále sa ďalej rozvíjajú. „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK) špecificky podporuje modelové regióny na prispôsobenie sa zmene klímy (KLAR! Regionen), regióny s klimatickými a energetickými modelmi (KEM) a ďalšie iniciatívy a programy na implementáciu adaptácie. V roku 2022 bol prvý raz spustený „Austrian Climate Research Programme Implementation“ (ACRPI) z fondu pre oblasť klímy a energetiky – nového národného fondu financovania. Je určený na podporu výskumných projektov v oblasti adaptácie  klimatických zmien s osobitným zameraním na implementáciu. Tieto národné iniciatívy jednoznačne súvisia s implementáciou Misie EÚ „Adaptácia na zmenu klímy.“

Viac informácií:

EU unterstützt Regionen in der Mission zur Anpassung an den Klimawandel

Umsetzungsrahmen für die EU-Missionen von Horizon Europe in Österreich

Zdroj: https://www.bmk.gv.at; https://www.ffg.at; https://www.klimawandelanpassung.at, zverejnené: 6. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa