Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EK vyzýva k pripomienkovaniu návrhu štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia

klima

Európska komisia 7. júna 2021 otvorila cielenú verejnú konzultáciu, pričom vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia). Vzhľadom na čoraz naliehavejšiu potrebu ochrany klímy sa revidované usmernenia odteraz budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Súčasťou navrhovaných usmernení sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblasti, ako je infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita, ako aj efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť v rámci osemtýždňovej konzultácie, a to do 2. augusta 2021.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová, ktorá je zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Európa bude potrebovať značné množstvo udržateľných investícií. Podstatná časť týchto prostriedkov síce bude pochádzať zo súkromného sektora, no pri zabezpečovaní rýchlej zelenej transformácie bude významnú úlohu zohrávať aj verejná podpora. Chceme preto zabezpečiť pripravenosť a vhodnosť našich pravidiel, ktoré sa týkajú štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia, na zelenú transformáciu. Vďaka revidovaným pravidlám budú môcť členské štáty plniť ambiciózne environmentálne ciele stanovené v Európskej zelenej dohode a zároveň minimalizovať potenciálne narušenia hospodárskej súťaže. Preto by som chcela všetky zainteresované strany vyzvať, aby sa podelili o svoje názory.“

Vďaka usmerneniam o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia môžu členské štáty za určitých podmienok podporovať projekty slúžiace na ochranu životného prostredia (vrátane ochrany klímy a výroby zelenej energie), ako aj opatrenia na zabezpečenie primeranosti výroby energie. Cieľom usmernení je pomôcť členským štátom pri plnení ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy, a to pri čo najnižších nákladoch pre daňovníkov a bez neprimeraných narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Komisia uskutočnila hodnotenie aktuálnych usmernení, ktoré bolo súčasťou kontroly vhodnosti štátnej pomoci. Vyplynulo z neho, že súčasné ustanovenia usmernení fungujú dobre, sú na daný účel celkovo vhodné a predstavujú účinný nástroj podpory pri dosahovaní environmentálnych a klimatických cieľov EÚ, pričom zároveň pomáhajú obmedzovať nenáležité deformačné vplyvy na jednotný trh.

Z hodnotenia zároveň vyplynula potenciálna potreba určitých cielených úprav vrátane zjednodušenia a aktualizácie niektorých ustanovení, ako aj možná potreba rozšírenia rozsahu pôsobnosti usmernení s cieľom zahrnúť doň nové oblasti, medzi ktoré patrí napríklad čistá mobilita či dekarbonizácia. Ako ďalej vyplynulo z tohto hodnotenia, súčasné pravidlá bude možno potrebné zosúladiť so strategickými prioritami Komisie, najmä s prioritami stanovenými v Európskej zelenej dohode, a s ďalšími nedávnymi regulačnými zmenami v oblastiach energetiky a životného prostredia.

V tejto súvislosti Komisia navrhuje niekoľko zmien súčasných pravidiel, a to:

  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti usmernení, tak aby slúžili na podporu v nových oblastiach (napr. čistá mobilita, energetická efektívnosť budov, obehovosť či biodiverzita) a aby sa vzťahovali na všetky technológie nápomocné pri dosahovaní cieľov zelenej dohody, a to vrátane podpory energie z obnoviteľných zdrojov. Na základe revidovaných pravidiel by v zásade bolo možné pokrývať sumy pomoci až do 100 % medzery vo financovaní či zavádzať nové nástroje pomoci, ako sú tzv. rozdielové zmluvy o uhlíku.
  • Zvýšenie flexibility a zefektívnenie existujúcich pravidiel vďaka zavedeniu zjednodušeného posudzovania prierezových opatrení, na ktoré sa vzťahuje jeden oddiel usmernení, a vďaka odstráneniu požiadavky súvisiacej s individuálnym notifikovaním veľkých ekologických projektov v rámci schém pomoci, ktoré už schválila Komisia.
  • Zavedenie ochranných opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť efektívne nasmerovanie pomoci tam, kde je nevyhnutná v záujme zlepšenia ochrany klímy a životného prostredia, a ktorých cieľom je zároveň zabezpečiť, aby sa daná pomoc obmedzovala na potreby súvisiace s dosahovaním stanovených environmentálnych cieľov a aby nenarúšala hospodársku súťaž alebo integritu vnútorného trhu. Napríklad za určitých okolností budú členské štáty zavádzajúce schému podpory musieť viesť konzultácie so zainteresovanými stranami týkajúce sa hlavných prvkov predmetnej podpory.
  • Zosúladenie predpisov s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky a zabezpečenie ich prepojenosti, a to okrem iného aj postupným rušením dotácií na fosílne palivá (predovšetkým na palivá najviac znečisťujúce životné prostredie), v prípade ktorých je pozitívne posúdenie zo strany Komisie v kontexte pravidiel štátnej pomoci nepravdepodobné vzhľadom na ich významné negatívne vplyvy na životné prostredie. Usmernenia sa budú vzťahovať na opatrenia zahŕňajúce nové investície do projektov súvisiacich so zemným plynom len vtedy, ak sa preukáže ich zlučiteľnosť s klimatickými cieľmi EÚ na roky 2030 a 2050.

Návrh usmernení a všetky ďalšie informácie o verejnej konzultácii vrátane ďalších podrobností o navrhovaných zmenách sú k dispozícii online.

Ďalšie kroky

Popri spustenej cielenej verejnej konzultácii sa o navrhovanom znení usmernení o pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia bude rokovať aj na zasadnutí Komisie a členských štátov, ktoré sa uskutoční koncom konzultačného obdobia. Týmto procesom sa zabezpečí dostatok príležitostí pre členské štáty i zainteresované strany vyjadriť sa k predloženému návrhu Komisie. Predpokladá sa, že k prijatiu nových usmernení dôjde koncom roka 2021.

Súvislosti

V usmerneniach o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky sa stanovujú podmienky, za ktorých možno štátnu pomoc v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia považovať za zlučiteľnú s jednotným trhom. Usmernenia slúžia predovšetkým na podporu pri postupnom prechode na trhovú podporu energie z obnoviteľných zdrojov. Zavádzajú sa v nich ustanovenia týkajúce sa pomoci na energetickú infraštruktúru a výrobné kapacity s cieľom posilniť jednotný trh a zaistiť bezpečnosť dodávok. V usmerneniach sú okrem toho stanovené kritériá súvisiace so spôsobmi, ako môžu členské štáty oslobodiť energeticky náročné podniky od vyberaných poplatkov za podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Ustanovenia uvedené v usmerneniach sú doplnené všeobecným nariadením o skupinových výnimkách, v ktorom sa stanovujú podmienky zlučiteľnosti ex ante, na základe ktorých môžu členské štáty vykonávať opatrenia štátnej pomoci bez predchádzajúcej notifikácie Komisii. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách je v súčasnosti predmetom čiastočnej revízie. Očakáva sa, že verejná konzultácia venovaná návrhu týchto revidovaných ustanovení sa uskutoční v lete 2021.

Revízia usmernení sa opiera o dané hodnotenie a rôzne zdroje dôkazov a údajov vrátane rozhodovacej praxe, ako aj o externú štúdiu a príspevky zainteresovaných strán. Komisia zhromaždila názory prostredníctvom otvorenej verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila v roku 2020. V záujme optimálneho spolufungovania pravidiel hospodárskej súťaže a politiky udržateľnosti Komisia okrem toho na jeseň roku 2020 otvorila európsku diskusiu o tom, ako možno pomocou politiky hospodárskej súťaže ďalej podporovať ciele vytýčené v Európskej zelenej dohode. Tento proces sa začal výzvou na predkladanie príspevkov. Neskôr nasledovala konferencia, ktorú vo februári 2021 usporiadala výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová. Do návrhu revízie usmernení sa tak premietlo viac ako 200 príspevkov doručených v rámci spomínaného procesu. Tento proces bude doplnený o spätnú väzbu získanú na základe aktuálnej verejnej konzultácie.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 9. 6. 2021, autor: rpa